Belediye İşyeri Ruhsat İptali Dilekçesi

Belediye İşyeri Ruhsat İptali Dilekçesi


 İHTARNAME

 

KEŞİDECİ:   … Apartman Yöneticiliği  

VEKİLİ   :     Av.  

                        Tel:230 56 35  Fax:232 54 68

 

MUHATTAP: … Belediye Başkanlığı Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü

                        …

 

OLAY……:

1- Müvekkilim Tunalı Hilmi Cad.No:73 Apartman Yönetimi tarafından, Şube Müdürlüğünüze 05-04-2012 tarih ve 4861 sayılı dilekçesi  ile yöneticisi ve kat maliki olduğu yukarıda belirtilen adreste bahsi geçen  tapuda ve onaylı projesinde bütün bağımsız bölümleri mesken olan  apartmanın 2 nolu dairesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren Burhan Işılak isimli şahsa ait bayan kuaför salonunun kapatılmasını, bu meskende dahil bu davranışı illegal olarak ihtiyat haline getiren 4 numaralı daire ile 1 numaralı daireyi de  içine alacak şekilde 10 daireli olan mecurun diğer 8 malikinin muvafakati olmadığından, ruhsat verilmemesi hususunda gereken işlemin yapılması için talepte bulunmuştur.

2- Ayrıca müvekkilim 16-08-2012 tarihinde Zabıta Müdürlüğünüze vermiş olduğu şikâyet dilekçesinde  2 numaralı meskende faliyet gösteren Burhan Işılak’a ait ruhsatsız bayan kuaför salonu ile 4 numaralı meskende faliyet gösteren Sadık Selim Çelik isimli  şahsa ait ayakkabı çanta satış yerini şikâyet etmiş bunun üzerine;Zabıta Müdürlüğünüz 11-09-2012 tarihinde Zabıta memuru 5140 sicil nolu Cavit Ballıkta marifetiyle yaptığı tebligatta (Şikayet konusu iş yerlerinin 2 numaralı meskende olanı için 21-07-2012 tarih ve 3911-15 sayılı Encümen kapama kararı olduğu….4 nolu işyeri içinde  07-08-2012 tarih ve 4065-15 sayılı Encümen kapama kararı olduğunu, işyerleri kapalı olduğundan açıldığı anda mühür altına alınacağı hususunu bildirmiştir.) İşte ihtara neden olan olayın esası da burada başlamaktadır…….Şöyle ki; 25902 sayılı İşyeri açma izin yönetmeliğinin 8. Maddesi: “Devir işlemlerinde Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydı ile dosyadaki bilgi ve belgelere göre yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenir” demektedir; ancak anılan işyerlerinin her ikisinde de devir yapan ve devir alan şahısların arasına farklı faaliyet konularıyla iştigal eden başka  şahısların girdiği, Zabıta tutanakları ve tebligatı ile yukarıda bahsi geçen Encümen kararlarından anlaşılmaktadır. Bir işyerinin devredilebilmesi için hali hazırda devir gün ve tarihinde mali kayıtlarının açık olması gerekir. Oysa ki devredenler burayı terk edeli seneler olmuştur.

3- Diğer bir ifade ile zaten devir edenlerin elinde bulunan ruhsat tezkerelerinin burayı terk tarihinde Belediyenize teslim edilmemesi ise yüksek ranta alışmış mal sahipleri ile ortak hareket etmelerindendir ve ayrıca bir suçtur. Bir de bu yetmiyormuşcasına halâ faaliyettelermiş gibi ve sanki yasaya ve usule uygunmuş şeklinde işlem yapılması ayrı bir suçtur. Kaldı ki ; yaptığımız araştırmada 4 numaralı mesken eski kiracısı Bülent Ertürk’ün Müdürlüğünüze sunduğu apartman karar defteri noter onaylı  örneği ve bu defterdeki muvafakat niteliğindeki karar, külliyen sahte imzalarla donatılmış, düzmece bir defterdir. Ayrıca resmi evrakta sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık  suçu işlenmiştir. 2 Numaralı meskene verilen devir işlemli ruhsata haiz muvafakate bakacak olursanız (07/02/2002 tarih 4045   sayılı karar) “münhasıran” kelimesi kullanılmak suretiyle “yalnız özellikle” denilerek şahsa o an için tanınmış bir haktır. Bu hakkın başkalarına devredilebileceği hususunda hiçbir esneklik  ibare ve şerh yoktur. O halde bu yorumu yapmak suretiyle düşünürseniz, şu an bu karara dayanılarak devren verilen ruhsat bu tarihte muvafakat almış Yusuf  Yılmaz’ın 4 yıl evvel burayı terk etmesiyle ve terki ticaret etmesiyle kadük olmuştur. Ayrıca bu şahıstan sonra araya bayan kuaförü girmiş 4 yıl kaçak çalışmış sonra  11-12-2012 tarihinde devir yoluyla Yusuf Yılmaz’dan devralan sıfatıyla Ali Uğur Han isimli konfeksiyoncu bir şahıs ruhsatlandırılmıştır.Bu işlem de tamamen usul ve yasaya aykırıdır. Bir düşünelim: varsayalım ki; bu muvafakat verilmiştir A şahsa  veya B şahsa bu bir müktesep hak değildir o an malik olanların verdiği geçici bir haktır burası bir çok kez el değiştirmiş mal sahipleri değişmiştir. Bu muvafakatin müktesep hak olabilmesi ancak tapuya şerh verilmesi ile mümkündür. Böyle bir şerhin varlığı  söz konusu dahi değildir. Müdürlüğünüzün yapması gereken yeni ruhsat talebinde bulunandan, şahsına verilmiş müracaat tarihinde noter onaylı muvafakat talep etmektir, veya önceki şikayet dilekçelerini buranın siciline işleyerek ruhsat vermemektir. O halde bu ihtaratımızda apartman tüzel kişiliğinin istemi nazarı dikkate alınmalı ve gereken iptal işlemi yapılmalıdır. İşyeri açma yönetmeliğinin 13. Maddesinin son fıkrası (yalan, yanlış, yanıltıcı beyanda) bulunanların ruhsatlarının derhal iptal edileceği hususunda amirdir. Belediyenizin internet sitesinde bu konuda işyeri açacaklara yapmış olduğunuz ikazatta (açılacak yerin onaylı mimari projesine uygun olup olmadığı ara duvarların kaldırılıp kaldırılmadığı ….v.s) iyi araştırılmasını beyan ederken 1-2 ve 4 nolu mesken sahipleri bırakın duvarları kaldırmayı neredeyse yığma binanın temelini oynatmış olmalarına karşın siz halâ ruhsat vermek için adeta özel bir çaba içerisindesiniz. Ayrıca burada1-2-4  nolu meskenlerle ilgili projeye aykırılığın eski haline getirilmesi için 13-01-2011 tarih ve 204 – 207 -208 sayılı Belediye Encümen kararları vardır. BU BİR ÇELİŞKİDİR?  ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLİDİR.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izaha çalıştığımız kanun ve yönetmeliklere aykırı davranışınızla bahsi geçen adreslere vermiş olduğunuz ruhsatların iş bu ihtardan itibaren derhal ve ivedilikle 15 gün içerisinde iptalini, anılan yerlerin mühür altına alınmasını Müdürlüğünüz sicilinde bu adreslere şerh konularak ruhsat verilemeyeceği hususunun teminat altına alınmasını, aksi halde bütün sorumluluğun ita amirliğinizde ve Müdürlüğünüz uhdesinde olacağını,  bundan doğacak her türlü zarar ,ziyan tazminat ve bilcümle dava haklarımızın saklı olduğunu,tarafımızda görevi savsakladığınız ve yanlı davrandığınız intibağı oluştuğundan bu davranışınızda ısrar etmeniz halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunacağımızı, gerektiği hallerde konuyu Kamu menfaati adına  sosyal medya ve basınla paylaşacağımızı müvekkilim adına bilvekâle ihtaren bildiririm.

EK:  1. Vekâletname  fotokopisi

                   

                                                                                                                                                                               Sayın Noter:İş bu iki sahife üç nüshadan ibaret ihtarnamemin bir nüshasının dairenizde hıfzını, bir nüshasının tebliğ tebellüğ şerh’ine havi olarak muhatabına tebliğini, bir nüshasının da tarafıma teslimini saygılarımla talep ve rica ederim  14-01-2018

                                                                                                Av.  

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.