Belediye İçkili Mekanların Kapanış Saatini Belirleme Yetkisine Sahiptir

May 30, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Belediye İçkili Mekanların Kapanış Saatini Belirleme Yetkisine Sahiptir

İstemin Özeti : Aydın 1. İdare Mahkemesinin 20/05/2010 gün ve E:2009/1559, K:2010/813 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
 
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
 
Danıştay Tetkik Hakimi : X
 
Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
 
KARAR : Dava; içkili lokanta işleten davacı tarafından, içkili lokantaların kapanış saatinin 24.00’ten 22.00’ye çekilmesine ilişkin Belediye Encümeni işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
 
İdare Mahkemesince; davalı idarece içki de bulunduran restoranların kapanma saatlerinin 22.00 olarak belirlendiği halde içki bulundurmayan lokantaların kapanış saatlerinin 24.00 olarak belirlendiği bunun gerekçesi olarak da içkili yerlerle ilgili birtakım şikayetlerin gerekçe gösterildiği anlaşılmışsa da benzer durumda olan ve aynı bölgede bulunan işyerlerinin içki satılan ve satılmayan işyerleri olarak ayrılması eşitlik ilkesine aykırı olup içki satılan yerlerden kaynaklanan problemlerin ilçede içkili yerler bölgesi tayin edilmek suretiyle giderilmesi ve asayişle ilgili problemler çıkması halinde ise Polis Vazife ve Selahiyetler Kanunun da öngörülen müeyyidelerin uygulanması gerekirken tedbir olarak içkili yerlerin diğer lokantalara göre daha erken saatlerde kapanmasını öngören dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.
 
Dosyanın incelenmesinden; Belediye encümeni tarafından, vatandaşlardan gelen şikayetler, asayiş ve güvenlik sorunları gibi sebeplerden dolayı 26.10.2009 gününden itibaren içkili lokantaların kapanış saatinin 22.00 olarak, diğer umuma açık işyerlerinin kapanış saatinin 24.00 olarak belirlenmesine karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 34/h maddesinde; Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatini belirlemenin belediye encümeninin yetki ve görevlerinden olduğu hükmüne yer verilmiştir.
 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 33. Maddesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatinin belediye encümeni tarafından tespit edileceği düzenlemesi yer almaktadır.
 
Yukarıda aktarılan düzenlemeler uyarınca idarenin işyerinin kapanış saatlerini belirleme konusunda yetkili bulunduğu tartışmasız olup; Yargı yerlerince yapılacak denetimlerde bu yetkinin yerinde kullanılıp kullanılmadığının değil, hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerekmektedir.
 
İdare Mahkemesince; dava konusu işlem ile aynı işi yapan içkili yerle içkisiz yerler arasında eşitliğe aykırı olarak işlem tesis edildiği yönünde belirlemede bulunularak karar verilmiş ise de; olayda aynı statüde bulunmayan içkili ve içkisiz yerler bakımından farklı kuralların konulduğu anlaşıldığından ve bu tür yerlerin aynı nitelikteki işyerleri olmaması nedeniyle kendi aralarında farklı kuralların getirilmesi eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacaktır.
 
Bu nedenle dava konusu işlem ile eşitler arası farklı uygulamaların ortaya çıkacağını söylemeye imkan bulunmamaktadır.
 
Diğer taraftan; Mahkemenin, içkili yerlerle ilgili asayiş ve güvenlik gibi sorunların, içkili yer bölgesi ve çeşitli müeyyidelerin uygulanması suretiyle giderileceği şeklindeki gerekçesi ile de idarenin yerine geçilerek yerindelik denetimi yapıldığı görülmektedir.
 
Bu hale göre; idarenin mevzuatla verilen takdir hakkını haklı sebeplere dayandırdığı görüldüğünden tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamakta olup, aksi gerekçelerle işlemi iptal eden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Aydın 1. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( on beş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2010/8660 K. 2013/2616 T. 29.3.2013)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.