Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Belediye Encümen Kararının İptali Dilekçesi

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

YEREL MAHKEME

DOSYA NO                             :2018-

TEMYİZ TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI                :

VEKİLLERİ                             : Adana Barosu – Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                                   :

VEKİLLERİ                              :

TEBLİĞ TARİHİ                        :

KONU                                     :İstanbul 9. İdare Mahkemesi Dairesi’nin 23.11.2018 tarih ve—. Sayılı hatalı ve hukuka aykırı kararının temyiz incelemesine tabii tutulması talepli temyiz dilekçemizdir.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin yukarıda esas ve karar sayılı yazılı olan kararında

“… dava konusu encümen kararının 9.810,77-TL’lik yönünden kısmen iptaline, 10.174,14-TL yönünden kısmen reddine, dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan 194,70-TL  yargılama gideri, 525,15-TL Temyiz yargılama gideri olmak üzere toplam 719,85-TL olarak hesaplanan yargılama giderinin yarısı olan 359,92-TL ile A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1.090,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kalan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına, A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1.090,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

MÜVEKKİL ALEYHİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN VE İPTALİ TALEP EDİLEN 10.174,14 TL’LİK CEZA AÇISINDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP KARARIN BOZULMASI GEREKMEKTEDİR.

1-) Danıştay Bozma kararına bakıldığında anılan yerde -faaliyet gösterdiğinden anılanın yapıya ilişkin cezanın -a kesilmesi “cezaların şahsiliği” prensibine aykırı olması nedeniyle hukuka aykırı görülmüştür. Bu karardan anlaşılması gereken – ye hiç bir şekilde tebligat yapılmadığı ve kaçak olduğu iddia edilen yapının mevzuata uygun hale getirilmesi için süre verilmediği anlaşılmaktadır. Gerçekten de gerek Encümen kararı gerek yapı tatil tutanağında ilgili olarak – gösterilmiştir.Öncelikle Encümen Kararı müvekkilim – ilgili gösterilerek hem para cezasını hem de yıkım kararını içermektedir. Yani Kararda bizzat anılan yerde faaliyet gösteren – muhatap olarak gösterilmemiştir. Bu hata  yapı tatil tutanağında dahi yapılmış ve yapı tatil tutanağında da dahi ilgili – gösterilmiştir. Bu bakımdan ilgili mahalde faaliyet gösteren – ne tebligat yapılmamıştır. – ne tebligat yapılmadan imar kanuna aykırı yapının (kabul anlamına gelmemek kaydıyla) mevzuata uygun hale getirilmesi beklenemez. – hiç bir şekilde tebligat yapılmadan anılan yapının kaçak olduğunu iddia etmek ve şirketin yasal yollara başvurmasına bu şekilde engel olmak da kabul edilemez. Nitekim ilgili yapının sahibi – olup bu konuda yapının mevzuata uygun hale getirilmesi istenmeden yıkımına karar verilemez. Bu husus ayrıca Yargı Mercilerine başvurulmasının engellenmesi, Silahların eşitliği prensibine, 2– Yerel Mahkeme bozma kararına uyarak yaptığı incelemede bu defa müvekkil -’ın Gaziosmanpaşa 4. Danıştay bozma kararında açıkça ceza “söz konusu parselin malikinin -ş olduğu gerekçesiyle davacı adına para cezası hesaplandığı görülmüş ise de parsel üzerinde faal olan bir fabrika binası bulunduğu söz konusu fabrikanın bir limited şirket tarafından işletildiği ve her ne kadar bu şirketin ortağı olsa dahi davacı ile ortağı olduğu şirketin tüzel kişiliklerinin birbirinden ayrı tutulması gereği vurgulanmıştır.

Ceza yargılamasında şirket yetkilisi olarak müvekkil şirket yetkilisi hakkında yargılama yapılması usul ve yasa gereğidir. Ancak idari para cezalarının muhatapları gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Yerel Mahkeme şirket yetkilisinin bu ifadesine dayanarak idari para cezasının müvekkil aleyhine tahakkuk ettirilebileceğine ilişkin kararı hatalıdır. Dava dilekçesi ve temyiz dilekçemizdeki beyanlarımızı tekrarla müvekkil aleyhine ceza verilmesine ilişkin itirazlarımızın kısmen reddine ilişkin kararın bozulması gerekmektedir.

2-) Yerel Mahkeme kararının kısmen ret kararını kabul anlamına gelmemek kaydıyla;

Dava konusu taşınmaz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi uyarınca, yasal süre içerisinde imar affına başvurularak 25.09.2018 tarihli yapı kayıt belgesi alınmıştır.(EK-1) Bu nedenle imar barışından yararlanmasına rağmen ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kısmi ret kararı usule ve yasaya aykırı olup bozulması gerekmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici Madde 16- (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.)

Yerel Mahkeme tarafından söz konusu yapıya ilişkin olarak imar affına başvurulup başvurulmadığı araştırılmaksızın, davalı idareye sorulmaksızın hüküm tesis edilmiştir. Ekte sunulan yapı kullanım belgesi incelendiğinde görüleceği üzere dava konusu imara aykırılık artık hukuka uygun hale gelmiştir ve yapılan yargılama sonucunda hukuka ve mevzuata aykırı olarak cezaya karşı itirazın kısmen reddine karar verilmiştir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZ            :

Yukarda saydığımız ve resen nazara alınacak   tüm nedenlerle ilerde telafisi güç ve imkansız zararlarının doğmaması adına yargılama sonuçlanıncaya kadar Danıştay Kanunu hükümleri ve 2577 Sayılı Yasanın  27/2  madde hükmü uyarınca Yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

NETİCEİ TALEP                       :Yukarıda izah edilen ve Sayın Mahkemenizce resen nazara alınacak nedenlerle ; Usul ve yasaya aykırı kısmen kabul kısmen ret İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 2018/1870 E. 2018/2020 K.  ve 23.11.2018 tarihli  kararının aleyhe  hususların bozulması, lehe hususların onanmasını ve ilerde telafisi güç ve imkansız zararlarının doğmaması adına yargılama sonuçlanıncaya kadar Danıştay Kanunu hükümleri ve 2577 Sayılı Yasanın  27/2  madde hükmü uyarınca Yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini  saygılarımızla talep ederiz. 06.03.2019

TEMYİZ EDEN

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş -Adana Belediye ve İdari Dava Avukatı

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 10:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.