BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇ DUYURUSU

Bedelsiz Senedi Kullanma Şikayet Dilekçesi -1-


… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                            :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

ADRES                                  :

ŞÜPHELİ                              :

SUÇ                                       :

SUÇ TARİHİ            : …/…/…

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilim … … , …/…/… tarihinde …. …. isimli şahsa ait … model … marka … .. …. plaka sayılı aracı satın almış ve aracın satış bedeli olan …..-TL’ nin,  ….-TL’ lik kısmını peşin olarak elden teslim etmiş ve karşılığında …/…/… tarihli para tahsil makbuzu almıştır. Müvekkilim aracın satış bedelinden kalan …TL’ lik kısmı için ise, …/…/… tarihinde ../…/… vadeli bonoyu şahsa teslim ederek anlaşmaya varmışlardır.

2-) Söz konusu bonoda geçen …/…/… vade tarihinden önce müvekkilimin işlerini iyi gitmesi sonucu …/…/… tarihinde ilgili şahsa senet bedelinin tamamını ödemiş ancak ilgili şahıs bononun yanında olmadığını ifade ederek en kısa zamanda teslim edeceğini belirtmiştir.

3-) Parayı ödemesine rağmen senedini geri alamayan müvekkilimin ısrarı ile paranın ödendiği belirten ../../… tarihli müvekkilim yararına bir ibraname düzenlenmiştir.

4-) Aradan birkaç ay geçtikten sonra …/…/…. tarihinde … … İcra Müdürlüğü’ nün 2../… sayılı dosyası ile müvekkilim hakkında bonoya dayalı icra takibi başlatılmıştır. Senet bedelinin tamamını ödemesine rağmen böyle bir icra takibiyle karşı karşıya kalan müvekkilim zor duruma düşmüştür.

5-) Bononun tamamının ödendiği ve karşılığında icra takibi açan şahıs tarafından alınan bir ibranameye rağmen, bedelsiz kalmış bir senedi kullanan şahsın cezalandırılması için tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5237 S. K.  m. 156 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : …. sayılı para makbuzu, ../…/.. tarihli ibraname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili şahıs hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Yakınan Vekili

                        Av.

Bedelsiz Senedi Kullanma Şikayet Dilekçesi -2-


X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ              :

ŞÜPHELİ                   :

SUÇ                : Bedelsiz Senedi Kullanma ( TCK 156. Madde)

AÇIKLAMALAR     :

1-Müvekkiller aleyhine şüpheli tarafından ………. İcra Müdürlüğünün 2018/…..esas sayılı dosyası kambiyo senedine dayalı olarak senet miktarı olan 160.000,00TL üzerinden 11.05.2018 tarihinde takip başlatılmıştır.

Takibin dayanağı olan senede ilişkin olarak müvekkilerim alacaklının Halkbank Kadirli şubesinde ki TR ……………. iban numaralı hesabına 19.12.2017 tarihinde 22.000,00TL, 18.01.2018 tarihinde ……….. 07.02.2018 tarihinde 12.500,00TL ve alacaklının talimatı ile ………. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin TR ………………… iban numaralı hesabına 5.000,00TL olmak üzere toplam 84.500,00TL ödeme yapmıştır.  Banka dekontlarında açıklama kısmına bakıldığında bu ödemelerin takibe dayanak yapılan senede ilişkin olduğu açıktır. Yani takibe dayanak olan 160.000,00TL’lik senedin 84.500,00TL’sinin ödendiği banka dekontları ile sabittir.

Müvekkilerim senet bedelinin 84.500,00TL’lik kısmını ödemiş olmalarına rağmen senet bedelinin tamamı olan 160.000,00TL üzerinden açılan icra takibi ile karşı karşıya kalmaları, işyerlerinde ihtiyati haciz işlemi yapılması, malvarlıklarına ve Mal Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ki hak ve alacaklarına, banka hesaplarına hacizler konulması nedeniyle zor duruma düşmüşlerdir.

Takibe dayanak 160.000,00TL’lik senedin 84.500,00TL’sinin alacaklıya banka kanalı ile ödendiği, alacaklının bu hususu bilmesine rağmen senet miktarının tamamı üzerinden, bedelsiz kalan kısım içinde icra takibi başlatan, bedelsiz senedi kullanan şüpheli hakkında gerekli araştırmanın yapılarak görevli mahkemede dava açılmasını vekaleten  talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER………….: 5237 Sayılı TCK’nın 156. Maddesi ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER…………….: Banka kayıtları, Banka dekontları, tanık, …………. İcra Müdürlüğünün 2018/…. esas sayılı takip dosyası ve dosya içeriği,  her tür resmi daire kayıtları, ve sair yasal deliller

NETİCE VE TALEP…………: Açıklanan nedenler ile şüpheliden şikayetçiyiz. Şüpheli hakkında gerekli tahkikatın yapılarak, şüphelinin 84.500,00TL’sinin ödendiğini bildiği senedin tamamı olan 160.000,00TL üzerinden icra takibi başlatmış olması ve bu senet için 160.000,00TL üzerinden ihtiyati haciz kararı olarak ihtiyati haciz işlemi yapmış olması nedeniyle kastının yoğunluğu nazara alınarak en üst hadden cezalandırılması için  görevli mahkemede dava açılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. (tarih)

Ekleri: Vekaletname, Banka dekontları, Yargıtay kararları

                                                      Şikayetçi Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 00:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.