Bayilik Sözleşmesi

May 4, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Bayilik Sözleşmesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR:

Bir tarafta X adresinde mukim, A (Bundan sonra A-G olarak anılacaktır) diğer tarafta X adresinde mukim olan, X (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır.)

 1. SÖZLEŞME KONUSU:

İşbu sözleşme; A-G’nin BAYİ ile yapacağı X cam filmi ürünlerine ait ticari alışveriş ile ilgili iş akışını, tarafların yükümlülüklerini, sözleşmenin süresini, fesih şartlarını ve ihtilaf durumunda çözümünü düzenler.

 1. FİKRİ SINAİ HAKLARI:

BAYİ, A-G’nin yazılı izni olmadan A-G’nin distribütörü olduğu tescilli marka ve logoların hiçbirini kullanamaz. BAYİ, kullanılan görsellerin ve logoların telif hakkının X’e ait olduğunu, doküman ,broşürler ve internet sitesindeki her türlü bilginin A-G’nin yazılı izni olmadan çoğaltılıp dağıtılmayacağını kabul eder. BAYİ pazarlama ve tanıtımda kullanabileceği tüm yazı ve görsel dökümanları A-G den tedarik edebilecektir. A-G yeterli miktarda olmak üzere BAYİ’nin bu talebini karşılayacaktır. BAYİ markayı kullanmaya başladığı andan itibaren muadil herhangi bir marka yada model ürün kullanmayacağını taahüt eder.  Bu taahütü ihlal eden BAYİ hakkında yasal işlem yapılacağını bayi tüm ferileriyle beraber kabul etmiş sayılır. 

 1. TÜKETİCİ HAKLARI:

BAYİ’nin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile BAYİ’ye aittir. A-G nihai tüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli BAYİ hiçbir kayıt ileri sürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. YASAK BEYAN VE TANITIM:

BAYİ kendisini hiçbir şekilde A-G’nin iş ortağı veya acentası gibi gösteremez. A-G adına bildirim ve taahhütte bulunamaz. BAYİ A-G ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile elde ettiği ticari sır ve bilgileri haksız rekabet oluşturacak ve A-G aleyhine olacak şekilde kullanamaz, beyanda bulunamaz.

 1. MAL ,SİPARİŞ VE BÖLGE:

BAYİ ‘e Türkiye sınırları dahilinde serbestçe hareket edebileceği özel bir alan belirlenmiştir. Bu alana dahil olan iller …………………………………………………………………………Belirlenen bu bölgelerde A-G faaliyet göstermeyecek ,bu bölgelere satış yapmayacak bölgeden gelen Solargard ürünlerine ait taleplerin tamamını BAYİ’e yönlendirecektir. BAYİ’ de bu talepleri markanın imajı ve müşteri memnuniyetine uygun şekilde karşılamak ve geliştirmekle yükümlüdür. BAYİ, siparişlerini A-G’nin belirleyeceği biçimlerde onaylı sipariş formu ile verir. A-G aylık sipariş tutarı konusunda asgari sınırlama olarak kdv hariç ……………………. olarak belirlemiştir. BAYİ bu tutardaki malı ay içinde A-G den satın almakla yükümlüdür. Ay içinde eksik miktarda sipariş edilen mal miktarına ilave olarak yukarıdaki bedeli tamamlamak amacıyla A-G fiyat farkı faturası düzenleyerek BAYİ e gönderecektir.

 1. HATALI ADRESE SEVK:

Bayi tarafından A-G ’nin belirlediği usullerle aykırı bir şekilde hatalı kargo adresi bildirilmesi nedeni ile alıcıya teslimat yapılamaması durumunda A-G’ye geri iade olan malın kargo masrafları BAYİ tarafından karşılanır ve bedel BAYİ hesabına borç kaydedilir.

 1. NAKLİYE -TESLİMAT, SEYİR RİSKİ :

Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları (ve faturayı) teslim almış kabul edilecektir. Eğer siparişin ulaştırılmasında A-G sevkiyatı kullanılacaksa kargo fişi yerine A-G Satış İrsaliyesi veya İrsaliyeli Fatura ile imza karşılığı teslim gerçekleşecektir. Teslimat anında irsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo ya da sevkiyat yetkililerine tutanak tutturulmalı ya da ürün(ler) hiç teslim alınmamalıdır. Teslim alındıktan sonra BAYİ bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir. Bayinin merkezi dışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak teslimatlar için de bu madde hükümleri geçerlidir. A-G deposunda teslimlerde teslim alacak kişi veya kişiler, sipariş sırasında kendilerine bildirilecek sipariş numarasını bildirerek ürün(leri) teslim alabilirler. A-G gerek gördüğü taktirde her tür ek bilgi ve belge ve güvence isteyebilir. Bunların temin edilmemesi halinde A-G’in malı teslim etmeme ve siparişi iptal etme yetkisi vardır.

Nakliye ve kargo masrafları BAYİ’ye aittir. A-G dilediği oranda katkı payı sağlayabilir. Sağladığı katkı payından her zaman vazgeçebilir. Nakliye veya kargo bedeli ürünlerle birlikte veya ayrıca fatura edilebilir.

 1. ARIZALI, AYIPLI ÜRÜN İADESİ ve UYGULAMASI:

Ürünlerde arıza ve ayıplara ilişkin yasal süreleri içinde tespit ve bildirimleri yapılması halinde A-G bu ürünü iade alarak yeni ürün ile değiştirir. Ürün iadesinde nakliye A-G tarafından ödenecektir. Malın ayıplı olup olmadığı A-G tarafından yapılacak değerlendirmeye mukabil belirlenecektir. Malın ayıplı olmadığı belirlediğinde aynı mal BAYİ’e iade edilecek alım ve gönderim kargo bedelleri BAYİ’den tahsil edilecektir. Ayıplı malın yenisi stok mevcudu ürün ise hemen ürün iade edildiği tarihte stok mevcudu değil ise takip eden ithalatın A-G nin deposuna girişinde BAYİ’e teslim edilecektir. Bayi bu düzenlemenin aksine farklı bir prosedür uygulayamaz.

BAYİ uygulamsını yaptığı ürününe ait garanti belgesini eksiksiz ve tam olarak doldurmak ve uygulaması yapılmış ürüne ait 5cmx5cm bir parçayı üzerine iliştirerek müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Olası hatalı ürün uygulamasında müşterinin elindeki garanti belgesi ile herhangi bir yetkili SolarGard bayisinde bu uygulamayı tamir ettirebileceği yada değiştirebileceğini ve hatalı uygulama yapmış olan BAYİ bu değişimden kaynaklı mal ve işçilik bedelini ödeyeceğini kabul ve taahüt eder.

 1. KONSİNYE SATIŞ YASAĞI:

A-G konsinye satış yapmamaktadır. Ürün peşin veya vadesinde ödenmek üzere satılır. Satılan mal arıza ve ayıp hükümleri dışında iade alınmaz.

 1. FATURAYA İTİRAZ:

Faturayı aldığı tarihten itibaren 8gün içinde fatura bilgilerine itiraz etmediği takdirde içeriği ile birlikte kabul etmiş sayılır.

 1. VADE FARKI:

BAYİ’nin yaptığı geç ödemelere (aylık %12 vade farkı uygulanır) A-G kendi tasarrufunda olmak üzere fatura bazında bu vade farkını azaltabilir veya artırabilir. Vade farkı, ilk faturaya ilave edilebileceği gibi, müstakil fatura ile de tanzim edilebilir. BAYİ vade farkı oranlarının A-G tarafından belirlenmesini kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

 1. SERBEST FAİZ ANLAŞMASI:

BAYİ; fatura, çek ve senet vs sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunu ödemekte temerrüde düşmesi halinde geciken ödemeye akdi faiz olarak en yüksek banka tüketici kredi faizi oranında faiz uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

 1. ÖDEMELER:

Faturalar onaylı sipariş formu üzerinde belirtilen vade tarihinde ödenir. BAYİ’nin cari hesap için verdiği çek ve senetler BAYİ’nin alacağı olarak cari hesaba kaydedilir. BAYİ’nin temerrüdü sonucunda, tahakkuk edecek faiz tutarı, faturaya ilave edileceği gibi münhasıran kesilecek fatura ile de BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir.

 1. MUTABAKATLAR:

BAYİ, ay sonu itibarı ile cari hesap mutabakatı için kendisine gönderilen cari hesap ekstresini inceler ve takip eden ayın 15’ine kadar varsa itirazını ve itirazına konu belgeleri yazılı, elektronik posta ya da faks yoluyla A-G’ye bildirir. A-G’ye itiraza ilişkin bir bildirim yapılmadığında gönderilen cari hesap ekstresini kayıtsız şartsız kabul etmiş olacağını BAYİ kabul ve taahhüt eder.

 1. MUACCELİYET:

BAYİ, A-G’ye olan fatura borçları, vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüte düşmesi halinde bütün borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede nakden ve defaten ödeyeceğini, A-G’nin mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu bila kaydu şart ve bila rücu beyan kabul ve taahhüt eder.

 1. FESİH HALLERİ:

A-G yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda tek taraflı olarak dilediği zamanda sözleşmeyi fesih edebilir, sözleşme konusu edimleri süreli veya süresiz olarak durdurabilir. BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen  yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde veya A-G yazılı bildirimde bulunmak  sureti ile BAYİ’nin bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etme ve sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın  derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin BAYİ’ye tebliğ edildiği tarihte sözleşme  münfesih sayılacaktır. Bununla birlikte sözleşmenin işbu madde uyarınca feshi sebebiyle A-G’nin maruz kalacağı zararların  tümünü BAYİ tazmin etmeyi taahhüt eder. Sözleşmenin feshi nedeniyle BAYİ, A-G’den herhangi bir nam altında tazminat  talebinde bulunamaz.

BAYİ’nin ödemelerini aksatması, istenen teminatı vermemesi veya arttırmaması hallerinde A-G her zaman sözleşmeyi fesheder. Fesih halinde A-G sebep bildirmek zorunda değildir. Bu halde A-G alacağı varsa alacağını elindeki teminatlardan karşılar, elindeki teminatlar alacağını karşılamağa yetmezse hukuki yollardan alacağını tahsil eder.

BAYİ, tüm asıl ve ferileri ile borcunu ödedikten sonra her zaman sözleşmeyi feshedebilir. Borcunu ödeyen ve ibralaşılan alıcıya verdiği teminatlar hiç bir şart ileri sürülmeden geri verilir.

BAYİ’nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda, mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte A-G tamamen serbesttir.

Ticareti terk, tasfiye, iflas, konkordato, borç ödemede acze düşme durumlarında A-G ayrıca ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe yetkilidir. BAYİ’nin borçlusu bulunduğu kambiyo senetlerinden dolayı ödememe protestosuna muhatap kalması durumunda protestoyu kaldırmaması veya kesinleşmiş icrai takibata rağmen bu takibatı kaldırmaması halleri “borç ödemede acze düşme” olarak kabul edilir.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ:

Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıklarda A-G’nin ticari defterleri, kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtları H.U.M.K. 287. maddesi anlamında münhasır delil olacaktır. BAYİ bu kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığı konusunda yemin teklifinde bulunamaz, kendi kayıt ve defterlerini delil olarak ileri süremez. Ayrıca BAYİ bu kayıt ve belgelere karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat eder. BAYİ işbu delil sözleşmesini içeren hükmün aksine bir iddiada ve delil sunma talebinde bulunamaz.

 1. GEÇERLİ ADRESLER ve TEBLİGAT HÜKÜMLERİ:

BAYİ ünvanının, ticari iş adresinin veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi halinde; bu değişiklikleri gerek fiilen gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 gün zarfında A-G’ye yazılı olarak bildirecektir. Bu değişikliklerin 7 günlük süre içinde A-G’ye bildirilmemesi halinde A-G tarafından BAYİ’ye eski adres ve/veya unvan adı altında gönderilen fatura, mektup, sevk irsaliyesi vb. gibi tüm evraklar yeni adres ve ünvana gönderilmiş ve usulüne uygun tebliğ edilmiş sayılır. BAYİ eski imzaya yetkili kişilerce imzalanan senet, çek ve benzeri BAYİ’yi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak borçlara bila itiraz ödeyeceğini önceden kabul eder. Vekilin vekaleti sona erdirildiğinde A-G’ye derhal bildirilmelidir. Vekilin yaptığı işlemler azli veya istifası A-G’ye yazılı olarak bildirilene kadar geçerlidir.

 1. İHTİYATİ HACİZ VE TEDBİR:

BAYİ; borcuna karşılık, mahsuben veya teminatın vermiş olduğu kambiyo evrakı vs evraka hiçbir protestoya veya ihbara gerek kalmadan A-G tarafından işleme konulduğunda itiraz etmeyeceğini ve bunlar hakkında ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulanma talebinde A-G’nin teminattan muaf olacağını, A-G’nin teminatsız ihtiyati haciz istemine şimdiden bila rücu bila kaydu şart kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

 1. YARGILAMA MASRAF VE ÜCRETLERİ:

BAYİ’nin temerrüdü veya sözleşmeye aykırı davranışı sonucu doğacak alacağın tahsili zımnında ve/veya sözleşmeden kaynaklanan her tür borcun tahsili için A-G’nin mahkeme ve icra dairelerinde yasal takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde; Bayi, A-G’nin yaptığı tüm masraflarla birlikte, A-G’nin avukatına ödeyeceği %10 vekalet ücretini ve A-G’nin tahsilattan ödeyeceği cezaevi ve tahsil harçlarını, yasal işlemlerden doğacak her tür damga pulu harç ve rüsumlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

A-G bu sözleşmede ve sözleşme eklerinde kendisine tanınan tek taraflı yetki ile yapacağı değişiklikleri, sözleşmenin ifasına yönelik yöntem ve talimatları ve bilgi belge isteğine ilişkin yaratacağı usuli formları mevcut sözleşmeye ek yapmak suretiyle yapabilir. BAYİ bu ek, talimat ve formları sözleşmenin eki olarak kabul edeceğini ve uygulayacağını şimdiden bila itiraz kabul eder.

 1. HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ:

A-G’nin sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

 1. GENEL HÜKÜMLER:

Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uygulanır. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşme yürürlükte kalır.

 1. YERİNE GEÇME:

İş bu sözleşme taraflar arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler var ise bunların yerine geçer. Önceki sözleşmelerden kaynaklanan A-G hak ve alacak talep hakları A-G için saklı hak teşkil eder.

 1. ONAY:

İşbu sözleşmeyi imzalayan taraflar temsil ettikleri şirketlerin yetkilisi oldukları ibraz ettikleri sirküler mucibince kabul edilirler. İmzada hazır bulunan ve sözleşmeye imzalarıyla hayat veren taraf temsilcileri, oluşacak imza ve evrak karışıklığından bahisle imza ve belge içeriklerine itirazda bulunamazlar. Bu halde A-G’nin elinde sözleşme suretleri esas belge sayılır ve bu belgeye göre değerlendirme yapılır.

 1. CEZAİ ŞART:

İşbu sözleşmenin BAYİ tarafından herhangi bir maddesinin ihlali nedeni ile ihtarlı veya ihtarsız A-G tarafından feshi halinde verilen teminatın %30’u (23.mad.Belirtilen teminat değerinin %30u) A-G tarafından cezai şart olarak nakde çevrilerek irad kaydedilir. BAYİ’nin sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlali sonucu A-G’nin haklı nedenle akdi fesih etmesi durumunda, BAYİ vereceği/vermiş olduğu teminat bedelinin %30’u tutarındaki cezai şart bedelini talebi halinde en yüksek banka kredi faiziyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi, bu tutarın teminat içinden mahsup ile irat olarak kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder. Teminatın müteakip kısmından da A-G’nin tazminat, hak ve alacakları mahsup edilir. Bu işlemlerden sonra herhangi bir tutar artar ise artan kısım BAYİ’ye iade edilir. İrad kaydedilen kısım çıktıktan sonra teminatın kalan kısmının A-G’nin tazminat hak ve alacaklarını karşılamaması durumunda, A-G’in tahsil edemediği alacak için takibat hakkı saklıdır.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

İşbu sözleşme X dan itibaren başlayacak ve X da bitecektir.  

 1. YETKİ:

İhtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu 29 ana madde, 4 sayfa ve 2 Ek sayfadan oluşan sözleşme taraflarca okunmuş kabul edilmiş ve ………………………….. TARİH ile imza altına alınmış, taraflara birer suret verilmiştir.

BAYİ                                                                                                                      A-G

Kaşe ve yetkili Ad-Soyad ve İmza

Ad-Soyad-İmza-Kaşe

Ek-1

TAAHHÜTNAME

A-G DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ’ nden satın aldığımız ve alacağımız emtia karşılığında vermiş olduğumuz bonolarımızdan herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi durumunda, müteakip vadeli diğer bütün bonolarımızın muacceliyet kesbedeceğini, tarafımıza hiçbir ihbar ve ihtara ve ademi tediye protestosuna mahal kalmaksızın borcumuzun ve bonolarımızın tamamı hakkında alacaklının her türlü kanuni takibi başlatmakta serbest ve hakkı olduğunu bila kaydu şart beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

ÜNVANI:

FİRMA KAŞESİ VE YETKİLİ İSİM VE İMZASI:

ADRESİ:

TARİH:

Ad-Soyad-İmza-Kaşe

Ek-2

Bayi Bilgi Formu

Firma Adı                               :

Adres                                       :

Posta Kodu                             :

Vergi Numarası                     :

Vergi Dairesi                          :

Tel                                            :

Faks                                         :

Elektronik Posta Adresi                   :

Sipariş vermeye yetkili kişiler                                                               :

Ad-Soyad-İmza-Kaşe

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.