BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Eki 27, 2019 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 

TARAFLAR:

ÜRETİCİ:

X TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VD     :

(Aşağıda kısaca “ÜRETİCİ” olarak anılacaktır)

BAYİ:

(Aşağıda kısaca “BAYİ” olarak anılacaktır)

 

TANIMLAR   :

Bu Sözleşme’de yazılı;

 

“Marka”           :  ÜRETİCİ’nin lisans hakkı sahibi sıfatıyla Ürün’de kullanım hakkını haiz olduğu, …………………..”Markası ve ŞİRKET’in bildireceği sair markaları ifade eder.

 

“Ürün(ler)”      :  ÜRETİCİ tarafından üretilen ve/veya distrübütörlüğünü yapmış olduğu YATAK,BAZA,BAŞLIK,UYKU ÜRÜNLERİ VE DİĞER YAN ÜRÜNLERİ ifade eder.

BİLDİRİMLER  : Taraflar bu Sözleşme’de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını haiz olacağını beyan ve kabul etmişlerdir.

1.MADDE:  KONU

ÜRETİCİ’in Ürün’lerinin, BAYİİ tarafından ÜRETİCİ’den satın alınarak, “Perakende Müşterilere” satılması hakkında gayri-münhasır BAYİLİK Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) dir.

BAYİ,ÜRETİCİ tarafından üretilen veya temin edilen ürünleri sözleşme şartlarına uygun olarak satın alıp,yine bu sözleşmede  veya taraflar arasında yapılması halinde  başkaca sözleşmelerde belirtilen   mahalde/mahallerde   sözleşme şartlarına ÜRETİCİ talimat ve önerilerine uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt eder. Üretici fiyat ile ilgili olarak bayiyi bağlayıcı mahiyette olmayan tavsiye edilen fiyat listesi yayınlayacaktır.

2.MADDE : GENEL HÜKÜMLER

 • İşbu sözleşmeye veya taraflarca başkaca yapılması halinde diğer sözleşme/lere göre ÜRETİCİ ;                               taraflarca  anlaşılan  Bölge’de, şehirde il veya ilçede veya mahalde;
 1. Bayinin işyeri ile aynı semtte olmamak koşulu ile, hiçbir kısıtlama olmaksızın  dilediği yerde kendi adına veya üçüncü şahıslar adına başka/yeni distribütörlükler, bayilikler, acentalıklar, komisyonculuklar, kendi veya üçüncü kişiler adına münferiden veya ortaklık kurmak suretiyle Ürün’leri doğrudan veya dolaylı olarak pazarlamak, dağıtmak, satmak veya sattırmak hakkını haizdir. ÜRETİCİ bu Sözleşme’den doğan haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir, bu Sözleşme ile ilgili olarak üçüncü kişilerle ortaklıklar kurabilir.
 2. Bayinin işyeri ile aynı semtte  olsa dahi  başka marka ve ürünlerin satışının yapıldığı (münferiden ve sadece üreticinin ürettiği  ürünlerin satılmadığı)   başka bir işyeri veya işyerlerinde “corner” mağaza sıfatıyla kendisi veya üçüncü şahıslar adına işyeri açabilir ya da ürün satabilir.
 3. Bu sözleşme BAYİ’ye ÜRETİCİ’nin MARKA’lı ürünlerini üretmek veya ürettirmek hakkını vermez.
 4. BAYİ bu sözleşmeyi ÜRETİCİ’nin yazılı iznini almadan tamamen veya kısmen devredemez,üçüncü kişilerle ortaklık kuramaz.BAYİ tüzel kişi ise en büyük iki ortağı ve hisseleri değiştirilemez.
 5. Bu sözleşme BAYİ’ye herhangi bir yerde tekel hakkı vermez.
 6. Bayilik sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde bayi;

f.1 aynı işyerinde, üretici ve onun markaları ile  rekabet edecek aynı veya benzer ürünler ya da markaların satışını kendisi ya da halen çalışmıyor olsa dahi önceki veya mevcut çalışanları , ortakları ya da kendisinin veya ortaklarının 3. Derece dahil kan ve sıhri hısımları satış faaliyetinde bulunamaz.

f.2 Bayinin alt kiracı olduğu veya alt kiracı  olmayıp doğrudan kiracı olduğu işyerini her ne sebeple olursa olsun tahliye etmesi ya da işyerinin kiracılığını devri  halinde öncelikle üreticiye teklifte bulunmak zorundadır. f.3 Bayinin yukarıda yazılı f.1 ve f.2 ve yazılı hükümlere aykırılık halinde , sözleşmenin diğer tazminat ya da zarara ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere son altı  aydaki brüt satış miktarı toplamının  4 katı miktarı cezai tazminat ödemekle yükümlüdür.

 • ÜRETİCİ’nin markalarının tanıtım,reklam ve satış geliştirme faaliyetlerini ÜRETİCİ tanzim eder. BAYİ, üretici veya diğer bayiler veya satıcılar ile haksız rekabet oluşturacak veya marka değer ve itibarını düşürecek hediyeli satış, reklam çalışması, kısa veya uzun vade kampanyaları gibi faaliyetlere girişemez .
 • ÜRETİCİ, sözleşmenin uygulanmasını, satış geliştirme faaliyetlerini, Bayi’nin haksız rekabet oluşturan veya marka değer ve itibarına aykırılık gösteren veya gösterebilecek olan  satışlarını ve mali yapısını  belirlemek üzere  ve üreticiye ve markalarına zarar verilmemesi bakımından bayinin satışları ve mali yapısı ile ilgili her türlü döküman,defter ve kayıtlarını inceleme,  herhangi bir zaman ve yerde denetleme hatalı gördüklerinin  değiştirilmesini , özellikle satış elemanlarının ve magaza müdürlerinin eğitilmesini veya değiştirilmesini talep edebilir.BAYİ,ÜRETİCİ’nin bu taleplerini yerine getirmek zorundadır. BAYİ sırları gerek ÜRETİCİ gerekse ÜRETİCİ’nin yetkili kıldığı kişiler tarafından hiçbir suretle üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 3.MADDE : SATIŞ ŞARTLARI

 1. BAYİ ürün teşhir yerinde işyerinin fiziki koşullarına uygun olarak ve sadece ÜRETİCİ firmanın mevcut veya ileride  üreteceği ve/veya temin edeceği marka ve ürünlerini ÜRETİCİ’nin – bayiyi bağlayıcı mahiyette olmayan ve dilediğinde dilediği bedelle serbest piyasa ve rekabet koşullarına göre bayinin belirleyeceği sadece – tavsiye edeceği (önereceği) stok seviyesinde bulundurmaya  ve satın almaya  azami gayret gösterecektir.BAYİ ürünleri deposunda teknik şartnamelere uygun olarak depolayacaktır.Tozdan,nemden ve direkt güneş ışığı gibi zarar verici şartlara karşı koruyacaktır.Bu şartlara uyulmaması nedeni ile ürüne gelecek zarardan ÜRETİCİ sorumlu değildir.Üreticinin bu sorumsuzluk ilkesi ürünün perakende alıcısına(müşterisine) satılmasından sonra tüketici yasalarına göre talep sürelerinin bitim tarihine kadar geçerlidir .
 2. ÜRETİCİ ürünlerine ait yayınlamış olduğu toptan ve tavsiye perakende fiyat listelerini günün şartlarına ve ekonomik koşullara bağlı olarak BAYİ’ye danışmaksızın değiştirme hakkını elinde tutar.
 3. BAYİ ,”……..” tabelası altında “işyerinde” ÜRETİCİ’nin MARKA’lı ürünleri haricinde üreticini üretmediği satışa sunduğu marka ve ürünler haricinde hiçbir ürünü teşhir veya dekor vb. için dahi (aksesuar dahil) bulunduramayacak ve satış yapamayacaktır. Bayinin bu hükme aykırı hareket ettiğinin  tespit edilmesi halinde bayiliğin ve sözlemenin feshedilmesi ve/veya BAYİ’ye ürün verilmemesi gibi öngörülecek yaptırımların biri veya tamamı uygulanacaktır. Sözleşmenin üretici tarafından yukarıda yazılı nedenle feshi halinde bu fesih haklı sebep kabul edilir ve üretici sözleşmenin 7 Maddesini uygular. BAYİ bu fesih nedeniyle herhangi bir hak iddia edemez, maddi manevi kaybı olduğunu ileri süremez,hehangi bir tazminat davası açmamayı peşinen gayri kabulü rücu kabul eder.
 4. BAYİ sözleşme konusu ürünleri bu sözleşmede belirtilen adres dışında hiçbir yerde satamaz,sattıramaz.BAYİ sözleşme konusu ürünleri toptan olarak diğer BAYİ’lere veya üçüncü şahıslara satamaz , teşhir ettiremez.
 5. BAYİ satışlarında garanti belgesi , tanıtım ve kullanma kılavuzu ve Tüketici yasaları ile ilgili özellikle ayıpsız teslim vb. gibi yasal düzenlemelere uygun hareketle yükümlüdür
 6. ÜRETİCİ, kendi üretim imkanları çerçevesinde, BAYİ’nin siparişlerini karşılamak için çaba gösterecektir. Ancak, savaş, iç karışıklık, ulaşım şartlarının elverişli olmaması, yolların kapanması, ithalattaki gecikme veya kesilmeler, trafiğin kesilmesi ve/veya aksaması, nakliye aracının kaza ve/veya arıza yapması, grev, lokavt, resmi makamların talimat veya sınırlamaları, üretimde meydana gelen aksamalar, hammadde veya malzemelerin temin edilememesi, Ürün stoklarının kalmaması, ÜRETİCİ tesislerindeki teknik nedenlerden dolayı üretimde meydana gelecek aksamalar ve bunlara benzer olağan ve/veya olağanüstü nedenler ile her türlü ekonomik sebeplerden dolayı, ÜRETİCİ , siparişleri karşılayamaz ise, BAYİ, ÜRETİCİ ‘ye karşı tüketiciden kaynaklı talep dahi olsa herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı, bunlardan ötürü herhangi bir sorumluluk yüklememeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu çerçevede, ÜRETİCİ , BAYİ’nin sipariş verdiği Ürün’ün, genel olarak, kararlaştırılan teslim zamanlarında BAYİ’ye teslim edilmemesinden, sipariş sonrasında Ürün’ün tasarım ve teknik özelliklerinin değiştirilmesinden veya bir kısım özelliklerinin iptal edilmesinden sorumlu değildir. BAYİ, Ürün’ün zamanında teslim edilmediğini veya tasarım ya da teknik özelliklerinin değiştirildiğini ileri sürerek sipariş verdiği Ürün’ü satın almaktan ve/veya tesellümden imtina edemez

 1. BAYİ, Ürün’ü, ÜRETİCİ’nin bildireceği mahalde ve zamanda teslim alır; boşaltılması, nef’i ve hasarı BAYİ’ye aittir. BAYİ, ÜRETİCİ’den satın alacağı Ürün’ü teslim mahallinde muayene etmek ve görülebilir ayıplarını derhal kontrol ile teslim tutanağında belirtmekle yükümlüdür.Muayene gerektiren ebadı, diğer özellikleri ve vb. ile ilgili itirazlarını ve ayıp ihbarlarını tesellümden itibaren en geç sekiz gün içinde yazılı olarak ÜRETİCİ’ye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, BAYİ Ürün’ü kesin ve ayıpsız olarak kabul etmiş sayılır, tüketici taleplerinden tüm sorumluluk bayiye ait olur.
 2. ÜRETİCİ her bir Ürün’ün BAYİ’ye satış fiyatını tek taraflı olarak saptamak ve dilediği zaman değiştirmek hakkını haizdir. BAYİ, diğer bayileri ile birlikte kendisinin aynı sözleşme ve satış koşullarında olmadığını kabul ile bu durumdan kaynaklanan farklılardan dolayı ÜRETİCİ’nin diğer BAYİ’ler için belirleyeceği  satış fiyatının farklılık olabileceğini ve kendisi için haksız rekabet oluşturmayacağını kabul ile satış fiyatlarına itiraz edemez, sipariş ettiği Ürün’ü satın almaktan imtina edemez.
 3. Vadeli satışı yapılan ürünlerin ödeme vadesi, sözleşmenin yapıldığı an itibariyle, teslimatın yapıldığı aydan bir sonraki ayın ilk gününden başlar ve vade süresi toplam ve kesin olarak ihtar ve ihbar gerekmeksizin ………… gündür. Peşin satışlarda ise ödeme vadesi teslimatın yapıldığı ay sonuna tekabül eder ve nakit olarak ödenir. Vadeli Ödemelerin çek ile yapılması halinde cari ay sonundan itibaren ….. işgünü içerisinde çekin ÜRETİCİ’ye teslim edilmiş olması herhangi bir ihtar veya ihbar gerekmeksizin şarttır.
 4. Sözleşmenin yapılmasından sonra makro ekonomik değerlerin değişmesi ve bu değişimin üretici açısından da değişiklikler yapmasını gerektirmesi halinde değişikliklere parelel olarak üretici ödeme ve vade sürelerini değiştirebilir ve sözleşme hükmü değişmeksizin  değişen  durumu bildirir ve bu değişiklik  her iki  taraf için de bağlayıcıdır.
 5. BAYİ’nin ödemelerde gecikmesi halinde, ÜRETİCİ tarafından belirlenen oranda (o tarihteki TRLIBOR gecelik faiz oranından az olmamak kaydı ile) gecikme faizi tahakkuk ettirilir. ÜRETİCİ zaman zaman bayilerine bildireceği uygulama esaslarıyla gecikme faizinin oranını, günün şartlarına göre, tek taraflı olarak azaltmak veya arttırmak hakkını haizdir. BAYİ, tahakkuk edecek gecikme faizini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sözkonusu gecikme faizi, ödeme araçlarına (bono, senet, çek gibi) ve cari hesaba da uygulanır. ÜRETİCİ ‘nin Sözleşme’yi feshetmek, teminata rücu etmek, doğmuş, doğacak zararlarını tazmin ettirmek ve Sözleşme ve kanundan doğan haklarını ayrıca kullanmak hakkı saklıdır.
 6. MADDE :MAĞAZA DEKORASYONU İLE İLGİLİ ŞARTLAR
 7. Mağazalara uygulanacak dekorasyon şartları üreticinin mimari departmanları tarafından uygun görülen proje doğrultusunda olacaktır. BAYİ’ler ÜRETİCİ tarafından hazırlanacak olan genel magaza mimari ve dekorasyon projesini aynen uygular.Dekorasyon ile ilgili ön mimarlık masrafları,ÜRETİCİ’nin dekorasyon planına göre magazanın dekore edilmesi ve vitrin düzenlemesinin zaman zaman değiştirilmesi ile ilgili tüm masrafları Bayiye aittir. Farklı bayiler için farklı uygulamalar yapılmasının rekabet oluşturmayacağını bayi kabul eder. ÜRETİCİ vitrin düzenlemesini değiştirme veya değiştirilmesini isteme  hakkına sahiptir.
 8. Zamanın gerekleri doğrultusunda mevcut dekorasyonun yenilenmesi için ÜRETİCİ değişiklik talebinde bulunabilir.BAYİ talep edilen bu değişiklikleri en gec 3 (üç) ay içerisinde yerine getirmek zorundadır.

5.MADDE :ÜRÜN’ÜN VE MARKASI’NIN KORUNMASI – HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

 1. BAYİ, arızalı ve ayıplı  Ürünler’i ÜRETİCİ’nin  ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı eğer arıza veya ayıp var ise bunları , ürünün üzerine görünür şekilde konulacak “ ayıplı mal ; ya da , teşhir ürünüdür”vb. ibare ile uygun fiyattan satmayı taahhüt etmiştir.Bu Ürünlerin piyasaya satışından doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan BAYİ sorumludur. BAYİ, üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından ÜRETİCİ’ye karşı bu sebeple ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü ÜRETİCİ’nin maruz kalabileceği kayıp ve zararların tamamını, ÜRETİCİ’nin ilk talebinde, derhal nakden ve def’aten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
 2. BAYİ, Ürün’ün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya ÜRETİCİ adına, Müşterilerine veya tüketicilere ilave hiç bir garanti veremez. Aksi takdirde, her türlü sorumluluk BAYİ’ye ait olup, ÜRETİCİ ‘nin bu nedenden uğrayacağı zararlar için BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır.
 3. BAYİ, Bölge’de Ürünler’in satış, dağıtım, pazarlama ve servis hizmetleri faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için yeterli adet ve nitelikte araç, personel, eleman ve işçiyi, kendi nam ve hesabına görevlendirecek, bunların sayıları, nitelikleri-standartları, eğitimi ve giyimleri konusunda ÜRETİCİ’nin talimat, öneri ve isteklerine uyacaktır
 4. BAYİ, ÜRETİCİ’nin yazılı iznini almaksızın, Ürün’ün Marka(ları) ve sair ŞİRKET tanıtım işaretlerini hiç bir şekilde kullanamaz. BAYİ, Ürün’ü ve Ürün’ün ve ÜRETİCİ’nin Marka ve sair tanıtım işaretlerini, üçüncü kişilere kullandıramaz, taklit edemez, aynı veya benzerlerini üretemez/ürettiremez. BAYİ, ÜRETİCİ’nin unvanı veya logosunu kendi antetli kağıtlarında veya duyurularında kullanamaz.
 5. BAYİ, üçüncü kişilerin Ürün’ü ve/veya Marka(lar)ı ya da ŞİRKET’in diğer marka ve sair tanıtım işaretlerini taklit ettiklerini veya diğer bir surette tecavüzde bulunduklarını ya da haksız olarak kullandıklarını öğrendiği takdirde durumu derhal ÜRETİCİ’ye bildirmek, ÜRETİCİ’nin bu konuda vereceği talimata göre hareket etmek ve markaya tecavüzün/haksız rekabetin önlenmesi için gerekli her türlü işbirliği-yardımı yapmakla yükümlüdür.
 6. BAYİ, Markanın(ların) şöhretini ve ÜRETİCİ ‘nin ticari itibarını koruyup güçlendirecek tarzda hareket etmek ve ŞİRKET’in Marka(lar)ına ve ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlardan ve ticari ahlaka uygun olmayan faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür

6.MADDE :BAYİNİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

 1. BAYİ, bu Sözleşme’nin akdedilmesinden sonra ortaklık yapısında ve imza yetkililerinde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, derhal ÜRETİCİ’ye bildirmek ve yeni imza sirkülerini ÜRETİCİ’ye vermekle yükümlüdür. Bu tür değişikliğin ilan edilmiş olması BAYİ’nin sözkonusu bildirim ve tevdi yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamına gelmez.

7.MADDE :TEMİNAT

 1. BAYİ bu sözleşmeden doğmuş vaya doğacak her türlü borçların teminatı olmak üzere ve işbu sözleşmenin imzalanması anına kadar verilmiş olmak koşulu ile masrafların tamamı bayiye ait olmak üzere ve sözleşme süresi devam ettiği sürece ve aynı zamanda bayinin üreticiye olan ödemeleri bitmeden veya vadeli ödemelerinin vadesi gelinceye kadar her yıl herhangi bir uyarı ve ihtara gerek kalmaksızın yenilenmek üzere…………………… TL tutarında teminat mektubunu veya masrafların %50’sinin Bayi tarafından direkt olarak karşılamak ; %50’sinin de BAYİ’nin keseceği fatura karşılığında ÜRETİCİ tarafına karşılanmak ve  ödenmek üzere  derece ve 1.sıra süresiz ……………………… TL. tutarında  gayrimenkul ipoteğini ÜRETİCİ veya göstereceği başka gerçek veya tüzel kişi lehine vermeyi ve gerektiğinde  ÜRETİCİ tarafından belirlenerek bildirilen miktarda ve aynı koşullarda arttırmayı şimdiden kabul eder. Herhangi bir nedenle bayilik iptali söz konusu olduğu takdirde BAYİ’nin ÜRETİCİ’ye olan ödemeleri bitmeden veya vadeli ödemelerinin vadesi gelip ödemeleri ÜRETİCİ’nin hesabına geçmeden teminatlar çözülmez.

8.MADDE :SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren …. (..) yıl için geçerlidir. Ancak aşağıdaki hükümler uyarınca sona ermediği ve taraflardan her hangi biri, Sözleşme süresinin sona ermesinden en az bir (1) ay önce, diğer tarafa yazılı ihbarda bulunarak Sözleşme’yi sona erdirdiğini bildirmediği taktirde, Sözleşme’nin süresi kendiliğinden bir (1) yıl için uzayacaktır. Bu hüküm müteakip birer yıllık dönemlerde de aynen geçerli olarak uygulanır, ancak beşinci yıldan sonra Sözleşme’nin yenilenmesi için tarafların yazılı mutabakatı veya yeni sözleşme tanzimi ve imzalanması gerekir.

BAYİ’nin bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması veya aykırı davranması ya da Sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerinden her hangi birisini yerine getirmemesi halinde, ÜRETİCİ bu Sözleşme’yi herhangi bir ihbar öneline uymaksızın derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu takdirde ÜRETİCİ, Sözleşme’ye uyulmamasından veya ihlal edilmesinden ve/veya bu nedenle feshinden 9.7 deki miktardan aşağı olmamak ve öncelikle 9.7 deki miktarı talep etmek üzere ötürü doğmuş, doğacak her türlü maddi-manevi, müsbet-menfi zarar, ziyan ve kayıplarını BAYİ’ye tazmin ettirmek hakkını haizdir.

Aşağıda yazılı hallerden her hangi birinin gerçekleşmesi halinde, ÜRETİCİ bu Sözleşme’yi yukarıda 8.1. maddede yazılı ihbar öneline uymaksızın derhal feshedebilir:

a) Sözleşmenin 3.9 hükmüne aykırı olarak ödemelerin vadesinde ödenmemesi

b) Tüzel kişi BAYİ’nin Sözleşme’nin imza tarihindeki ortaklık yapısında %40 veya daha fazla oranda değişiklik meydana gelmesi veya yönetimini kontrol eden ortaklık yapısının değişmesi,

c) BAYİ’nin işyerinde bir ayı aşan süre ile grev veya lokavt uygulanması veya ticari faaliyetlerinin önemli ölçüde durması veya kısıtlanması.

Bu Sözleşme aşağıda yazılı nedenlerden her hangi birinin gerçekleşmesi halinde kendiliğinden sona erer (münfesih olur):

a)BAYİ’nin iflasının edilmesi, konkordato mehli alması, iflas veya konkordato ilan etmesi,iflas erteleme talebinde bulunması ticareti terk etmesi , aktiflerini devretmesi ya da borçlarını ödemede acze düşmesi, Tüzel kişi BAYİ’nin fesholması, infisah etmesi;

b)Gerçek kişi BAYİ’Nİn vefat etmesi veya fiilen işlerini devam ettiremeyecek hale gelmesi

c) ÜRETİCİ’nin Sözleşmeyi bayinin haksız veya sözleşmeye aykırı eylemi ile sona ermesinden ötürü doğmuş, doğacak zararlarını BAYİ’ye tazmin ettirmek hakkı saklıdır.

MADDE 9 :  SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşme’nin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde,BAYİ’nin  bayilik ile ilgili her türlü hak ve yetkileri de sona ermiş olduğundan aşağıda yazılı hükümler uygulanır:

BAYİ’ye fesih anında işbu sözleşme gereği ÜRETİCİ tarafından satılmış  mevcut stok mal bulunsa ve bunların fesihten sonra tamamı satılıncaya kadar satışına ÜRETİCİ tarafından izin verilse dahi bu izni dilediği an geri alabileceği gibi BAYİ ,  ÜRETİCİ’nin markalı ürünlerin satıcısı gibi davranmayacak, Tüketiciler ve halk üzerinde bayilik devam ediyormuş kanaatini uyanıracak her türlü davranış biçiminden kaçınacak. Bayilik dönemindeki isim ve unvan ile aynı mağazada 12 ( oniki ) ay süre ile ÜRETİCİ’nin ürünlerinin benzerini satmayacaktır. Sözleşmenin 2. Maddesindeki hükümler saklıdır.

Üçüncü kişilere duyuruda bulunulması gereken hallerde duyurunun metni ÜRETİCİ tarafından kararlaştırılır.

Bayiliğin feshi halinde ÜRETİCİ’nin bayinin elinde bulunan ürünleri geri alma zorunluluğu yoktur.

BAYİ, yed’inde veya kontrolü altında bulunan Ürünler’in bir listesini derhal ÜRETİCİ’ye verecektir.ÜRETİCİ, sözkonusu listede yazılı Ürünler’in, kısmen veya tamamen, mutabık kalınacak fiyattan (BAYİ’ce ödenmiş olması kaydı ile ÜRETİCİ’den ilgili alış fiyatlarından fazla olmamak kaydı ile) satın alınmasına veya yazılı olarak göstereceği kişiye satılmasına ya da BAYİ tarafından satılmasına karar verebilir. BAYİ, ÜRETİCİ’nin bu konudaki kararına uymayı kabul etmiştir

BAYİ, Ürün’e ve/veya ÜRETİCİ’ye ait olan ya da Ürün’e ve/veya ÜRETİCİ’ye özgü olan her türlü Marka ve diğer tanıtım işaretlerini, resimlerini, levhalarını, logolarını ve dekorasyonu derhal kaldırmayı ve bunları kısmen veya tamamen hiç bir şekilde kullanmamayı taahhüt ile bu taahhüdüne uymamasından ötürü ŞİRKET’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ilk talebinde tazmin etmeyi kabul etmiştir.

BAYİ, ÜRETİCİ’den, (mevcut veya ilerideki) Müşteri kazandırıcı işlemlerinden ötürü ve/veya başkaca herhangi bir nedenden dolayı tazminat, ücret veya sair nam altında, müşteri-pazar portföy tazminatı da dahil olmak üzere, hiçbir bedel talep edemez. BAYİ, ÜRETİCİ veya distribütörleri/bayileri aleyhinde, Müşteriler nezdinde menfi yönde etkileyecek işlem ve eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür. Bu hüküm Sözleşme süresince de geçerlidir.

Sözleşme her ne sebeple fesih olursa olsun, üretici tarafından bayiye verilen her türlü desteklerin karşılığı olmak üzere ……………………..TL ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Bu bedel öncelikle Bayinin teminatlarından tahsil edilir.

MADDE 10: DİĞER HÜKÜMLER

ÜRETİCİ’nin bu Sözleşme’den doğan her hangi bir hakkını kısmen veya tamamen kullanmaması, sözkonusu hakkını kullanmaktan açık veya örtülü, geçici veya sürekli olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz. BAYİ, ÜRETİCİ için düzenleyeceği her hangi bir belgenin (irsaliye, fatura ve benzerleri dahil) ihtirazi kayıtsız teslim alınmış ve/veya ÜRETİCİ kayıtlarına geçirilmiş ve/veya sözkonusu belgeler ya da her hangi bir faaliyeti ile ilgili olarak bir ihbar veya itirazda bulunulmamış yahut her hangi bir ödeme yapılmış olmasının,keza fiili uygulamanın Sözleşme’de öngörülenden farklı gerçekleşmesinin sözkonusu belge ve faaliyetlerin Sözleşme’ye uygun olduğu veya herhangi bir borç/edim/taahhüdün Sözleşme’ye uygun olarak ifa edildiği yada Sözleşme’de düzenlenen her hangi bir uygulama esasından zımnen vazgeçildiği yahut ÜRETİCİ tarafından kesin olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceğini beyan etmiştir.

Üreticinin bayiye mal, fatura , sevk irsaliyesi, cari hesap sözleşmesi vb. teslimleri için ilgili ya da yetkili kişi imzasına teslim koşulu aranmaz. Teslim anında bulunan ve teslime yetkili olduğunu bildiren ya da anlaşılan kişiye teslim yasal sonuç ve hükümleri doğurur.

BAYİ, ÜRETİCİ’nin bu Sözleşme’den doğan her hangi bir hak veya alacağını (tazminatlar dahil) Sözleşme’ye göre muaccel hale geldiği anda, ayrıca her hangi bir ihbar/ihtarda bulunulması ve yargı kararı istihsali gerekmeksizin BAYİ’nin her hangi bir alacağına derhal takas-mahsup ve/veya teminatlarını nakde tahvil suretiyle tahsil haklarını ve ayrıca rehin-hapis haklarını haiz olduğunu kabul etmiştir.

İşbu sözleşmenin süreye ilişkin hükümleri kesin olup herhangi bir ihtar veya ihbarı gerektirmez.

Cari Hesap Sözleşmesi: Bu Sözleşme ayrıca cari hesap sözleşmesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın aynı zamanda Türk Ticaret Kanununun 89. maddesi hükmü anlamında «cari hesap sözleşmesi» niteliğindedir ve bu yönü ile Türk Ticaret Kanunu’nun «Cari Hesaba» ilişkin hükümlerine tabidir. Taraflar bu Sözleşme’den doğacak alacak-borçların ŞİRKET nezdinde tutulacak bir cari hesapta takip edilmesini kabul etmişlerdir.

Delil Anlaşması : Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek hesap uyuşmazlıklarının çözümünde ÜRETİCİ’nin ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları ,irsaliye ,fatura,fiş gibi belgeler (bilgisayar kayıtları dahil) tek taraflı kesin delil niteliğindedir (H.M.K. 192 ).

Yetkili Mahkemeler: Taraflar arasında bu Sözleşme ve eklerinden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Bununla beraber, ÜRETİCİ , kanunen yetkili diğer bir mahkeme ve mercilere başvurmak hakkını haizdir. BAYİ, ÜRETİCİ ‘ tarafından teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı talep edebileceğini ve/veya mahkemece talebin uygun bulunduğu hallerde sözkonusu kararların teminat gösterilmeksizin infazını kabul etmiştir.

Mali Yükümlülükler: Bu Sözleşme ile ilgili her türlü harç, resim, vergi, damga vergisi, noter masrafları ve sair yasal mali yükümlülükler BAYİ tarafından karşılanır ve ödenir.

Sözleşmenin bütünlüğü : Bu sözleşme ile sözleşmenin eki olan ve/veya bu sözleşme de bu yönde gönderme yapılan her türlü belge ÜRETİCİ ve BAYİ arasında bu konuda sözleşmenin bütününü oluşturup, taraflar arasındaki daha önceki ilgili her türlü sözleşme,anlaşma,protokol uyuşma,öneri ve benzerini ortadan kaldıracaktır.

MADDE 11 :SÖZLEŞMENİN EKLERİ   Aşağıda yazılı ekler bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

          EK 1     Müteselsil Kefalet senedi

EK 2     BAYİ’nin ana sözleşmesi ve değişikliklerinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri, ortaklık yapısı,

EK 3     BAYİ’nin imza sirküleri.

EK 4   Cari Hesap sözleşmesi

ÜRETİCİ’nin göndereceği-bildireceği (sirküler, rehber, bildiri, duyuru, çalışma esasları ve sair başlık taşıyan) uygulama esasları da, bu Sözleşme’nin ayrılmaz ekleri sayılır ve ÜRETİCİ  tarafından değiştirilmedikleri sürece geçerli-bağlayıcı olur ve ÜRETİCİ ‘nin işyerinde ilan edilmek sureti ile veya ÜRETİCİ tarafından BAYİ’ye taahhütlü ve normal posta-aps-telefax kanalı ile gönderilmesi ile BAYİ’ye tebliğ edilmiş olur. Bu Sözleşme ile ilgili uygulama esasları, Rekabetin korunmasına dair mevzuata uygun olarak düzenlenir.

Bu Sözleşme taraflarca ____________________ tarihinde imzalanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

BAYİ

.

 (Yetkili imzalar ve kaşe)

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ………………………TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile BAYİ …………………. Arasındaki Bayilik sözleşmesinden doğan tarafların alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.

Türk Borçlar Kanununun 134 üncü maddesiyle 143 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri ve TTK nun cari hesaba ilişkin hükümleri  saklı kalmak üzere cari hesap sözleşmesinin hükümleri şunlardır:

a) Aksi kararlaştırılmadıkça, cari hesaba alacak veya borç kaydedilmesi, tarafların, alacağı veya borcu doğuran sözleşme veya işleme ilişkin dava ve savunma haklarını düşürmez. Sözleşme veya işlem iptal edilirse bunlardan kaynaklanan kalemler hesaptan çıkarılır.

b) Cari hesap sözleşmesinin yapılmasından önce doğmuş bulunan bir alacak, tarafların onayıyla cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaştırılmamışsa bu alacak yenilenmiş olmaz.

c) Bir ticari senedin cari hesaba kaydı, bedelinin alınmış olması hâlinde geçerli olmak şartıyla yapılmış sayılır.

d) Her hesap devresi sonunda alacak ve borcu oluşturan tutarlar birbirinden çıkarıldıktan sonra tanınan veya hükmen belirlenen bakiye, yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere hesaba geçirilir; sözleşme sona ermiş veya artan tutar haczedilmiş ise onun ödenmesi gerekir.

e) Cari hesabın alacak sütununa yazılan tutarlar için, sözleşme veya ticari teamüller gereğince, kaydolundukları tarihten itibaren faiz işler.

İşbu cari hesap sözleşmesi ………… ……………………….TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile Bayi ……………….. arasında yapılmış bulunan Bayilik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda İzmir Adli Merciileri yetkilidir.

MÜTESELSİL KEFALET  SENEDİ

X adresinde ticari faaliyette bulunan  X ünvanlı irketin/firmanın/şahsın ………………… AŞ. ’ne olan ve ileride doğacak olan senetli veya senetsiz, işbu her her tüm borçlarına ve TBK 591 de yer alanlar dahil her türlü ferilerine karşı Borçlar Kanunu’nun 581 ve devam eden maddeleri gereğince asıl borçlu ile birlikte müteselsil kefil olduğumu/olduğumuzu; borç miktarının tespitinde şirket defter ve kayıtlarının esas alınacağını ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi, def”i ileri sürmeyeceğimi/sürmeyeceğimizi; borçlunun malvarlığı hakkında bilgi sahibi olduğumuzu, bunu bilerek ve isteyerek müteselsil kefil olduğumu/olduğumuzu  ve borçlunun henüz borcu doğmamış olsa dahi tüm borçlarına ilişkin olarak TBK 599 hükümlerinin uygulanmasını talep etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi beyan ve kabul ile ;

Aşağıda müteselsil kefil olarak imza atan ben/biz ……………………………………………. AŞ  ile bayi /mal alımı nedeniyle borçlu  ………………………….. arasında var olan bayilik sözleşmesinden  (veya bayilik sözleşmesi olmasa dahi  mal alım-satımından) doğan ve doğacak ………………………….. TL.ya kadar olan borçlarına  ………………………… tarihine kadar Müteselsil Kefil olduğumu/olduğumuzu;  Müteselsil kefile başvurmak için TBK nda yer alan öncelikle alacağın  asıl borçludan talep edilmesi ve/veya talebin karşılıksız kalması ya da asıl borçlunun acz halinde olması ya da asıl borçlunun ifade gecikmesi veya var ise once rehne müracaat koşulu  veya asıl borçluya veya müteselsil kefile ihtar koşulu aranmayacağı gibi ihtarın sonuçsuz kalması veya asıl borçlunun açıkça ödeme güçlüğü içinde olması koşulları aranmaksızın asıl borçlu ile aynı anda mütesilsil kefil sıfatıyla benden/bizden talep ile yasal yollara başvurulabileceğini;mütesilsil kefillerden birisi dahi borcun tamamına müteselsil kefil olup kendi payını ödeyerek diğerlerinin payını ödemekten imtina edemeyeceğini; kefalete ilişkin Damga Vergisinin müteselsil kefil/kefiller tarafından ödeneceğini ; aynı şekilde asıl borçlunun borcuna karşı vermiş olduğu kambiyo senetlerinden birinin vadesi geldiği halde ödenmemesi durumunda diğerlerinin de muacceliyet kesbedeceğini ve bu senetlerin tamamının bedelinin de gerek kambiye senetleri yönünden gerekse cari hesap alacağı ve sözleşmesi yönünden mütesilsil  kefil olarak tarafımdan/tarafımızdan talep edilebileceğini; borçlunun acze düşmesi, konkordato teklifi, iflası ve iflas erteleme talebinde bulunulması  halinde asıl borçlunun borcunun muaccel olacağını ve tarafımdan/tarafımızdan  talep edilebileceğini, gecikme halinde asıl borçlunun yükümlendiği en az  ticari faizin 2 katı faizin tarafımdan/tarafımızdan  talep edileceğini  ihtilaf durumunda   İZMİR mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olduğunu TBK 595 maddesinin uygulanmasını istemeyeceğimi/istemeyeceğimizi beyan kabul ve taahhüt ederim/ederiz.……./……/………..

MÜTESELSİL KEFİL / KEFİLLERİN  Adı Soyadı: EL YAZISI İLE

SORUMLU OLDUĞU / OLDUKLARI MİKTAR : EL YAZISI İLE

SORUMLU OLDUĞU / OLDUKLARI SÜRE     : EL YAZISI İLE

Adres

T.C.Kimlik No.:

 (El yazısı ile ) yukarıdaki hususları , müteselsil kefalet miktarını ve süresini ve mütesilsil kefalet kabul beyanın kabul ile imza ederim.

                                                                                                        İMZA

Not :

Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

2.Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. serhan

  emeğinize sağlık .yurtdışı için bayilik sözleşmesi nasıl temin edebilirim

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.