Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Baro Savunma Dilekçesi Örneği

ADANA BAROSUNA

SORUŞTURMA ESAS NO: 2015/15

KONU: 2015/15 esas no’lu soruşturmaya cevaplarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil Muammer x’in şikâyet dilekçesinde belirtmiş olduğu hususlar asılsız olmakla birlikte;

  • Müvekkil Muammer x’le iddia edilen herhangi bir protokol imzalanmadığı gibi sözlü anlaşma da mümkün olmamış, görüşme talep etmemize rağmen müvekkil kaçınmıştır. Tarafın kendisi ile telefon konuşması dışında hiçbir görüşme yapılamamıştır. Müvekkil ile tüm görüşmeler kendisine ait (0xxx xxx xx xx) numaralı hattan yapılabilmiştir. Vekil olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları kısıtlı şartlarda yerine getirmemize rağmen müvekkil bu konuda gereken özeni göstermemiş ve şikâyet dilekçesinde telefonlara cevap vermediğimiz şeklinde asılsız iddialarda bulunmuştur.
  • Vekâlet Antalya’da çıkarılmış ve posta aracılığı ile tarafımıza gönderilmiştir. İddia edildiği gibi eldenteslim söz konusu değildir.
  • Gider masrafları için müvekkil Muammer x arandığında ücretin şahsın babası tarafından getirileceği söylenmesine rağmen getirilmemiştir. Masrafların karşılanmaması halinde ilgili dosyada işlem yapılamayacağı tarafımızca açıkça belirtilmiştir.
  • Müvekkil Muammer x’in ilgili tebligatların tarafımıza ulaşma tarihlerinden itibaren gerekli masraf ve ücreti getirmemiş olduğu ve bu sebeple herhangi bir işlem yapılamadığı tanıklar Av. AAA ve BBBB huzurunda 20.07.2015 ve 27.07.2015 tarihlerinde ayrı ayrı tutanaklara geçilmiştir. İlgili tutanaklar ek olarak sunulacaktır.
  • Tüm uyarılarımıza rağmen ilgili dosya masrafları, müvekkilin gereken özeni göstermemesinden dolayı kararın kesinleşmesinden sonra şahsın babası tarafından getirilmiş bu nedenle ilgili dosyada tüm iyi niyetimizle işlem yapılmaya çalışılmış olsa dahi mahkeme tarafından kabul görmemiştir.
  • Masraflar için kararın kesinleşmesinden sonra getirilen 500 TL, işlemlerin yapılamamasından dolayı şahsın babasına tarafımızca ayneniade edilmiştir.
  • Müvekkil Muhammed X’e yukarıda bahsedilen hususlar neticesinde defalarca kez bilgi verilip uyarı yapılarak gerekli özeni göstermesi istenmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki Avukatlık Kanunu 173 ve 174. Maddeleri avukatlık ücreti ve dosya giderlerinin ödenmesi hususunu açıkça ortaya koymaktadır. Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler sahibinin sorumluluğundadır. Kanun metninden de anlaşıldığı gibi müvekkil üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir.

Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi

Madde 173 – Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir.

Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için, yeteri kadar avansın sahibi tarafından verilmiş olması gerektir. Avukatın için yapacağı yolculuk masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma tazminatı, anlaşma gereğince sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu giderler peşin olarak ödenmedikçe avukat yolculuğa zorlanamaz. Bu hükmün aksine sözleşme yapılabilir.

Madde 174 – Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır.

Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukatkusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.

Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.

  • Dosya kapsamından anlaşılacağı üzere müvekkil Muhammed X’in ilgili davada ikinci bir vekil olarak Av. İdris X’i tayin ettiği görülmektedir. Vekil olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getirdiğimden ve davanın her aşamasında müvekkilin bilgisi doğrultusunda hareket ettiğimden herhangi bir yükümlülüğüm kalmamıştır. Müvekkilin hakkımda vermiş olduğu şikâyet dilekçesi hukuki sebeplerden yoksun ve kötü niyetlidir. Diğer vekil Av. İdris X’nın dava takip yetkisi ve bilgisi mevcuttur. Müvekkilin diğer vekile karşı da aynı özeni göstermediği dosya kapsamından görülecektir. Ancak müvekkil kötü niyetin göstergesi olarak sadece şahsıma şikâyette bulunmuştur.

  • Açıklanan tüm bu hususlarla birlikte hakkımızda verilmiş olan şikâyet dilekçesindeki asılsız iddiaların tümünü reddediyoruz. Gereğinin yapılmasını ve kovuşturmaya yer olmadığı kararını Baro Başkanlığınızdan arz ederiz.

Av.

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 23:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.