Banka Havalesi Nedeniyle İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Eyl 15, 2018 | DİLEKÇELER

Banka Havalesi Nedeniyle İtirazın İptali Dilekçesi


VAN (  ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI ALACAKLI           :

VEKİLİ                                  : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

DAVALI BORÇLU               :

                                  

KONU                                  : İtirazın iptali davasıdır.

İCRA DOSYASI                    : Van 2. İcra Dairesi  2016/7508 esas

 1. ESAS DEĞER : 31.750,75TL (icra dosyasına yatırılan harç miktarı mahsup edilmelidir.)

AÇIKLAMALAR               

 1. Davalı-borçlu…., müvekkil ….03.02.2015  tarihinde 40.000-TL borç para almıştır. Müvekkil yukarıda belirtilen tarihte  davalıya Halkbank aracılığı ile 40.000-TL para göndermiştir. Müvekkil bankadan havale işlemi yaparken ‘Mehmet , BORÇ’ şeklinde kayıt işlemi yapıp aktarmayı yapmıştır.(Ek1 : Halkbank  hesap dökümü,)
 2. Müvekkil, davalı-borçludan defalarca borcunu talep etmiştir. Davalı müvekkile 02.2015 te 1900 tl, 16.03.2015 de 4800 tl ve en son 22.04.2015 te 4800 tl olmak üzere toplam 11.500 tl göndermiştir. Geri kalan 28.500 tl sini isteyen müvekkil davalı tarafından  sürekli olarak oyalamıştır. Her defasında ödeme yapacağım deyip sonrasında hiçbir şekilde ödeme yapmamıştır.

Son olarak  müvekkil davalı aleyhine Van 2. İcra Dairesi  2016/7508 esas  sayılı dosyası ile ilamsız takip yapmıştır. Borçluya örnek-7 ödeme emri gönderilmiştir. Tebligat üzerine davalı borçlu kötü niyetli olarak icra müdürlüğüne verdiği dilekçe ile borca itiraz etmiş ve takip durmuştur.

 1. Öncelikle belirtmemiz gereken ilk husus ; uyap üzerinden takibimize karşı sunulan itirazı incelediğimizde davalı borçlu müvekkile herhangi borcu olmadığını, aksine alacaklı olduğunu iddia etmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır; Zira davalı itiraz dilekçesinde müvekkile 40.000 tl elden para verdiğini iddia etmekte ve banka aracı ile yapılan havalenin bu borcun karşılığı olarak yapıldığını iddia etmektedir. Belirtmemiz gerekir ki davacı – borçlunun bu iddiası tamamen asılsız ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Zira hiç kimse 40.000 tl gibi yüksek bir meblağı yazılı bir belge , tanık veya senet olmadan, elden bir kimseye borç para olarak vermez. İkinci husus olarak, davalı borçlu yine itiraz dilekçesinde müvekkilden alacaklı olduğunu iddia etmiştir. Bu iddia da tamamen asılsızdır. Zira davalı borçlu her nekadar alacaklı olduğunu iddia etmiş ise de  bugüne kadar müvekkil aleyhine herhangi bir takip başlatmamıştır. Yukarıda izah ettiğimiz üzere davalı- borçlu müvekkile 16.02.2015,16.03.2015 ve 22.04.2015 de 11.500 tl ödeme yapmış, geri kalan 28.500 tl yi ödememiştir.
 1. Bilindiği üzere Havale, bir borç ödeme vasıtasıdır. (TBK 555 m.;BK 457 m.) Havalenin, mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla yapıldığı yolunda yasal karine mevcuttur. Bu yasal karinenin tersini, yani havalenin borcun ödenmesinden başka bir amaçla yapıldığını ileri süren havale eden, bu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. (HGK 09.06.2004 tarih, 2004/4–362 E.; 2004/347 K.)
  Banka dekontunda müvekkilim bankadan havale işlemini yaparken PARANIN GÖNDERİLİŞ AMACINA İLİŞKİN OLARAK HİÇBİR İHTİLAFA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE  açıklama kısmına özellikle gönderdiği paranın” borç “ olarak gönderildiğini belirtmiştir. (Ek1 : Halkbank hesap dökümü) Bu kapsamda havale ettiği parayı  borç olarak vermiş olduğu hususunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır. Nitekim gerek Yargıtay gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun  müteaddit defa vermiş olduğu kararlar da bizi destekler niteliktedir.(Ek2 : Yargıtay Kararları)

 Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 2016 yılında vermiş olduğu bir kararda ;

Dosyaya celpedilen hesap ekstrelerinde 9.997,00 TL ve 22.000,00 TL bedelli havalelerde aracın satışına ilişkin açıklamaların olduğu; ancak, diğer havale işlemlerinde herhangi bir açıklama olmadığı anlaşılmıştır. ANILAN İLKELER GEREĞİNCE, AÇIKLAMALARDA YER ALMAYAN ÖDEMELER YÖNÜNDEN DAVACININ İDDİASINI İSPATLAYAMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR. Davacı iddiasını yasal delillerle ispatlamak zorundadır.( 3. HD. 30.05.2016 T. E: 2015/14058, K:2016/ 8407)

             Yine Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 2015 yılında vermiş olduğu bir kararda;

             Kural olarak; bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrar ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin yapıldıkları zamanki miktar veya değeri kanunda öngörülen sınırı geçtiği takdirde senetle ispatlanması gerekir. (HMK m. 200/1; HUMK m. 288) Hukuki işlemin miktar ve değerinin HMK m. 200/1’deki sınırı geçip geçmediği, hukuki işlemin yapıldığı zamanki durumuna göre belirlenir.
Havale, bir borç ödeme vasıtasıdır. (TBK 555 m.;BK 457 m.) Havalenin, mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla yapıldığı yolunda yasal karine mevcuttur. Bu yasal karinenin tersini, yani havalenin borcun ödenmesinden başka bir amaçla yapıldığını ileri süren havale eden, bu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. (HGK 09.06.2004 tarih, 2004/4–362 E.; 2004/347 K.)
BANKA DEKONTUNDA PARANIN GÖNDERİLİŞ NEDENİ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMANIN BULUNMADIĞI HALLERDE, PARANIN MEVCUT BİR BORCUN ÖDENMESİ İÇİN GÖNDERİLDİĞİNİN KABULÜ GEREKİR.
  (3. Hukuk Dairesi 2014/10091 E.  ,  2015/2957 K)

 1. Borçlunun icra takibine ve borca yaptığı itiraz haksız olup itirazın iptali ile takibin devam etmesi amacıyla işbu davayı açmamız gerekmiştir.

 

HUKUKÎ SEBEPLER          : İİK, TBK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKÎ DELİLLER           :

 1. Van 2. İcra Dairesi  2016/7508 Esas sayılı dosyası,
 2. Halkbank’a ait  hesap dökümü( Gerekirse halkbanktan ilgili hesap dökümü celbedilebilir.)
 3. Yargıtay Kararları,
 4. Bilirkişi, tanık ve türlü sair delil
 5. Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklıdır.

 

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda izah edilen nedenlerle,

 1. Davalının Van 2. İcra Dairesi 2016/7508 Esas sayılı takip dosyasına ilişkin itirazının iptaline ve takibin devamına,
 2. Davalı icra takibine kötüniyetli olarak itiraz ettiğinden alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkumiyetine,
 3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale talep ederim. 02.01.2017

 

                                                                                                           

 1. Vekâletname
 2.  Yargıtay Kararları

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank