Bakiye Borç Muhtırası Talebi- Borç Ödeme Muhtırası

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -1-


T.C.

ADANA ……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

……….E.

            Alacaklı vekili geldi. Yukarıda numarası yazılı olan dosyada, borçlu şirket aleyhine başlattığımız icra takibi kesinleşmiş olup, dosyada kapak hesabı yapılarak, çıkarılacak borç tutarının ödenmesi için borçlu şirketin adresine muhtıra gönderilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederim. 19.11.2017

                                                             Alacaklı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

 

KARAR:

Talep ve Dosya incelendi. Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi.

 

 

   İcra Müd. Yrd.

 

T.C.

ADANA

…….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2…. E.                                       

BORÇ ÖDEME MUHTIRASI

ALACAKLI               :

VEKİLİ                      : …

BORÇLU                  :

Yukarıda numarası yazılı olan icra takip dosyamıza 10.047,75 TL borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu işbu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra dosyamıza ödemeniz, aksi halde cebri icraya devam olunacağı tarafınıza tebliğ olunur. 24.08.2017                                                                                                                                             

                                                                                                                       İCRA MÜDÜRÜ

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -2-


ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:

Müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan ….hakkında:

Bakiye borcun hesaplanarak işveren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bakiye borç muhtırası gönderilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

 

Adres:  

                                                                    Alacaklı Vekili

                                    Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Bakiye Borç Muhtırası Talebi -3-

T.C.

X

 ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 DOSYA NO : …………E.

Alacaklı Vekili Geldi. İstanbul …… İş Mahkemesi ………Karar sayılı ilamı Yargıtay tarafından onanmış olmakla; Yargıtay kararı ekte sunulmuştur. İşbu onama kararına göre; dosyanın yenilenmesini ve kapak hesabı yapılarak borçluya muhtıra gönderilmesini talep ederim, dedi.                                          

 

Alacaklı Vekili

Av. 

 

EK-1: Yargıtay Onama Kararı

bir yorum bırakın