Adana Vəkili Saim İncekaş Hüquq Bürosu

5510 saylı sosial sığorta və ümumi tibbi sığorta qanunu

qanunlar

5510 saylı sosial sığorta və ümumi tibbi sığorta qanunu

Qanun nömrəsi 5510
Qəbul tarixi: 31/5/2006

İLK BÖLMƏ

Məqsəd, Kəmiyyət və Təqdimatlar

məqsəd

MADDƏ 1- Bu Qanunun məqsədi sosial və universal tibbi sığorta baxımından insanları təmin etməkdir; bu sığortalardan və veriləcək hüquqlardan faydalanacaq şəxsləri, bu hüquqlardan yararlanmaq şərtlərini və maliyyələşdirmə və görüşmə üsullarını müəyyən etmək; sosial sığortaların və ümumi tibbi sığortanın fəaliyyətinə dair prosedur və prinsipləri tənzimləmək.

tətbiqi sahəsi

MADDƏ 2- Bu Qanun; sosial sığorta və ümumi sağlamlıq sığortası, işəgötürənlər, tibbi xidmət göstərənlər, bu Qanunun tətbiqi baxımından fiziki şəxslər, hər cür dövlət və özəl hüquqi şəxslər və hüquqi şəxsiyyəti olmayan digər müəssisə və təşkilatlar.

anlayışlar

MADDƏ 3- Bu Qanunun həyata keçirilməsində;

1) Nazirlik: Əmək və Sosial Təminat Nazirliyi,

2) Səlahiyyət: Sosial Təminat Qurumu Başçılığı,

3) Sosial sığorta: Qısamüddətli və uzunmüddətli sığorta filialları,

4) Qısamüddətli sığorta sahələri: İş qəzası və peşə xəstəliyi, xəstəlik və analıq sığortası şöbələri,

5) Uzunmüddətli sığorta filialları: Əlillik, qocalıq və ölüm sığortası filialları,

6) Sığortalı: Qısa və / və ya uzunmüddətli sığorta filialları baxımından adından mükafat ödəməli olanlar və ya adından mükafat ödəməli olanlar. şəxs,

7) Hüquq sahibi: Sığortalı və ya daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəlir və ya əmək qabiliyyəti olmayan və ya yaşa görə əmək pensiyası, gəlir və ya təqaüd və ya birdəfəlik ödəniş alanların ölümü halında haqq qalib gələn həyat yoldaşı, uşaq, onun valideynləri,

8) Ümumi tibbi sığorta: Əvvəlcə insanların sağlamlığının qorunmasını və sağlamlıq riskləri ilə üzləşdikləri zaman çəkilən xərclərin maliyyələşdirilməsini təmin edən sığorta;

9) Universal tibbi sığorta sahibi: bu Qanunun 60-cı maddəsində sadalanan şəxslər,

10) Qulluq etməli olduğu şəxs: Sığortalı və ya könüllü sığorta hesab olunmayan, öz sığortası səbəbindən qazancı və ya aylıq ödənişi olmayan ümumi tibbi sığortaçı;

a) Həyat yoldaşınız,

b) Peşə Təhsili Qanununda 18/5/6 tarixli və 1986 nömrəli göstərilən 3308 yaşı, orta məktəbi və ya ona bərabər tutulan təhsili və ya şagirdlik və işçi hazırlığı təhsili, əgər ali təhsili varsa 20 yaşına çatmamış uşaqları ilə birlikdə. bu Qanuna əsasən əlil olma qərarı verilən subay uşaqlar;

c) Həyatı sığortalı tərəfindən qurum tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara uyğun olaraq təyin olunan valideynlər;

11) Xidmət müqaviləsi: 22/4/1926 nömrəli öhdəliklər məcəlləsində müəyyən edilmiş və 818 nömrəli xidmət müqaviləsi və əmək qanunvericiliyində müəyyən edilmiş əmək müqaviləsi və ya xidmət müqaviləsi;

12) Ödəniş: 4-cü maddənin birinci abzasının (a) və (c) yarımbəndləri çərçivəsində sığortalı sayılan şəxslərin ümumi məbləği, davamlılığı ilə;

13) Minimum əmək haqqı: 22/5/2003-cü il tarixli Əmək Qanununa uyğun olaraq 4857 yaşdan yuxarı işçilər üçün təyin olunan və 16 nömrəli aylıq ümumi əmək haqqı,

14) Ay: Rüsumlar; 15-cü maddənin birinci bəndinin (a) və (c) yarımbəndləri daxilində hər ayın 4-i, sonrakı ayın 15-dən 15-dək dövlət idarələrində ödənilən sığorta sahibləri üçün, digər sığorta sahibləri üçün ayın 1-i ilə sonu arasında və otuz gün hesab olunan müddət,

15) İl: Rüsumlar; 15-cü maddənin birinci bəndinin (a) və (c) bəndlərinə əsasən, hər ayın 4-də, növbəti ilin 15-dən 15-dək dövlət idarələrində ödənilən sığorta sahibləri üçün, 1 yanvar-dekabr ayları arasında digər sığorta sahibləri üçün 31 və 360 dövr gün olaraq qiymətləndirilir,

16) Gəlir: İş qəzası və ya peşə xəstəliyi baş verdikdə, sığorta olunan və ya ölümü halında sığorta olunanlara və ya hüquq sahiblərinə daimi ödəniş;

17) Aylıq: Əlillik, qocalıq və ölüm sığortasından daimi ödəniş,

18) Ödəniş müddəti: Ödəniş tarixindən ödəmə tarixinə qədər bu Qanuna bağlı gəlir və pensiyaların müddəti;

19) Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti: Öz əmlakında, ortaqlığında və ya icarəsində, başqalarının əmlakında və ya ictimai yerlərdə; Əkin, əkin, qulluq, istehsal, yetişdirmə və yetişdirmə və ya təbiətdən birbaşa bəhrələnmək, bitki, meşə, heyvan və akvakultura əldə etmək və / və ya bu məhsulların yetişdiriciləri tərəfindən; saxlama, nəqliyyat və ya marketinq,

20) Müəssisənin Sağlamlıq Şurası: Müəssisənin səlahiyyətli səhiyyə xidmətləri təminatçılarının sağlamlıq şuraları tərəfindən veriləcək hesabatlarda sənədləri araşdıraraq bu diaqnoz üçün əsas olan sənədləri araşdıraraq iş qabiliyyətinin itirilməsi və peşə sahəsindəki peşə itkisi nisbətlərini təyin etmək səlahiyyətinə malik həkim və / və ya diş həkimləri heyəti;

21) Dövlət idarəçiliyi: 10/12/2003 tarixli 5018 saylı Dövlət Maliyyə İdarəetmə və Nəzarət Qanununun 3-cü maddəsinin birinci bəndinin (a) bəndində göstərilən idarə və təşkilatlar və% 50-dən çox olduğu ortaqlıqlar xüsusi qanunlarına uyğun olaraq ödənişli kapitalının və ya işçilərinin, işləyən digər dövlət qurumlarının,

22) Səhiyyə: Ümumi sağlamlıq sığortaçıları və onların himayədarlarının 63-cü maddəsinə uyğun olaraq maliyyələşdiriləcək tibbi məhsullar və xidmətlər;

23) Şəxsi qoruyucu sağlamlıq xidməti: İnsanları xəstəliklərdən qorumaq və ya sağlamlıqlarını qorumaq məqsədi ilə maliyyələşdiriləcək tibbi xidmətlər;

24) Ailə həkimi: Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ailə həkimi kimi səlahiyyət almış və qurumla müqavilə bağlayan həkimlər,

25) Səhiyyə xidməti: Səhiyyə xidməti ilə təmin edən və ya istehsal edən; fiziki şəxslər və dövlət və özəl hüquqi şəxslər və onların qeyri-hüquqi şəxsləri,

26) İştirak payı: Ümumi tibbi sığorta sahibi və ya sağlamlıq xidmətlərindən yararlanmaq üçün asılı şəxslər tərəfindən ödəniləcək məbləğ,

27) Sığınacaq axtaranlar və vətəndaşlığı olmayanlar: Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən sığınacaq axtaran və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər;

28) Avans kapital dəyəri: Təşkilat tərəfindən bu Qanunun müvafiq maddələrində göstərilən xərclərin yaşı, kəsilmə ehtimalı və müəyyənləşdiriləcək endirim dərəcəsi nəzərə alınmaqla hesablanan məbləğ,

29) Yeniləmə əmsalı: 4-cü maddə çərçivəsində sığortalanmış hesab olunan şəxslərin noyabr ayının qanuni dövrü ərzində verilmiş sənədlərdə hesablanmış mükafata əsaslanan gündəlik qazancının, əvvəlki ilin eyni ayının və dekabrın orta mükafatına əsaslanan gündəlik qazancla müqayisədə dəyişmə dərəcəsi ilə ortalama dərəcəsi. Ən son baza ili Türkiyə Statistika Təşkilatı tərəfindən açıqlanan ümumi istehlak qiymətləri indeksinin yarısında ümumi dəyişmə nisbətində ümumi (1) dəyər sayının əlavə edilməsi ilə nəticələnir

ifadə edir

İKİNCİ BÖLMƏ

Sosial sığorta müddəaları

BİRİNCİ BÖLMƏ

Sığortalılara münasibətdə müddəalar

Sığortalı hesab olunanlar

MADDƏ 4- Bu Qanunun qısa və uzunmüddətli sığorta sahələrinin icrası baxımından;

a) Bir və ya daha çox işəgötürən tərəfindən xidmət müqaviləsi ilə işləyənlər,

b) xidmət müqaviləsindən asılı olmayaraq onların adından və hesablarından müstəqil işçilərdən ibarət olan kənd və məhəllə başçıları;

1) Kommersiya qazancı və ya özünüməşğulluq qazancına görə real və ya sadə şəkildə gəlir vergi ödəyicisi;

2) gəlir vergisindən azad edilmiş və biznesmen və sənətkarlar reyestri ilə birlikdə qanunla müəyyən edilmiş peşə otaqlarında qaydada qeydiyyata alınanlar;

3) Səhmdar cəmiyyətlərinin təsisçi tərəfdaşları və / və ya idarə heyətinin üzvləri, kapitalı səhmlərə bölünmüş məhdud tərəfdaşların və digər şirkətlərin bütün tərəfdaşları və təchiz olunmuş törəmə şirkətləri;

4) kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olanlar;

c) dövlət idarələrində;

1) (a) yarımbəndinə tabe olmayanlar, sığortalanması nəzərdə tutulmayanlar, məsələn daim vəzifələrdə və vəzifələrdə işləyənlər və müvafiq qanunlarında (a) yarımbəndinin əhatəsinə düşənlər;

2) (a) və (b) bəndlərinə tabe olmayanlar arasında müqavilə ilə işləyənlər və sığortalanması nəzərdə tutulmayan, məsələn, müvafiq qanunlarında (a) yarımbəndi ilə əhatə olunanlar və 657 saylı Dövlət Qulları Qanununun 86-cı maddəsinə uyğun olaraq açıq bir vəkil olaraq təyin edilmiş,

Sığortalı sayılırlar.

Birinci bəndin (a) yarımbəndinə uyğun olaraq sığortalı hesab olunanlara aid müddəalar;

a) Həmkarlar ittifaqları şuralarına seçilənlər,

b) bir və ya daha çox işəgötürən tərəfindən işə götürülən; Film, teatr, səhnə, tamaşa, səs və qamış sənətkarları sahələrində çalışanlardan və musiqi, rəssamlıq, heykəltəraşlıq, dekorativ və digər oxşar əsərləri, mütəfəkkir və yazıçılardan olan xidmət sənədi ilə işləyənlər.

c) qarşılıqlı əsaslarla beynəlxalq sosial təminat müqaviləsi vətəndaşı olanlar istisna olmaqla, xarici vətəndaşlardan xidmət müqavilələri ilə işləyənlər;

d) Fermer mallarının qorunması haqqında 2-ci il tarixli 7 saylı Qanuna uyğun olaraq işə qəbul edilənlər.

e) 24/4/1930 tarixli 1593 saylı İctimai Sanitar Qanununda deyilən ictimai qadınlar.

f) Milli Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi kurslarda usta təlimçi kimi işə qəbul olunanlar, təhsil haqqı qarşılığında dövlət idarəçiliyində çalışanlar və Dövlət qulluğu haqqında 657 nömrəli Qanunun (C) yarımbəndinə daxil olanlar;

Bu da tətbiq olunur.

Birinci bəndin (c) bəndinə uyğun olaraq sığortalanmış hesab edilənlərə aid müddəalar;

a) Quruluş və kadr qanunlarına və ya digər qanunlara uyğun olaraq seçki və ya təyinatla dövlət idarələrində vəzifə alanlar; Bu vəzifə borcları ilə əlaqədar qanunlarında pensiya hüququ almış məmurlar kimi xidmət müqaviləsi ilə işləməyənlər;

b) Prezident, Baş nazir, nazirlər, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri, bələdiyyə sədrləri, il daimi komitə üzvləri,

c) Birinci bəndin (c) yarımbəndində nəzərdə tutulan müddətdə həmkarlar ittifaqları və ya həmkarlar ittifaqları konfederasiyalarının direktorlar şurasına seçilənlər;

d) Fakültələrdə və kolleclərdə hərbi xidmət üçün oxuduqdan sonra, Türkiyə Silahlı Qüvvələri hesabına oxuduqdan sonra və ya öz tələbələri üçün oxuyarkən hərbi tələbə olduqdan sonra və hərbi təyinatlı olmayan zabitlərə və akademiklərə və ya peşə məktəblərinə və ya hərbi xidmətdən sonra əsas hərbi təhsili alan namizədlərə; zabit və ya vəzifəyə təyin olunmayan zabit köçürülənlərin normal təhsil müddəti;

e) Polis Akademiyasında və fakültə və məktəblərdə oxuyan, Təhlükəsizlik Ümumi Müdirliyinin hesabına oxuyan və ya öz hesabı üçün oxuyarkən Polis Ümumi Müdirliyinin hesabına təhsil almağa davam edən və fakültələrdə və ya peşə məktəblərində müavin komissarına və ya polisə təhvil verilən tələbələrin normal təhsil müddəti;

Bu da tətbiq olunur.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

Bəzi sığorta sahələrinə müraciət edəcək sığortalılar

MADDƏ 5- Qısamüddətli və uzunmüddətli sığorta sahələri baxımından aşağıdakı şəxslərə tətbiq ediləcək sığorta filialları bunlardır:

a) İş qəzaları və peşə xəstəlikləri və analıq sığortası cəza çəkmə müəssisələrində və istintaq təcridxanalarında, emalatxanalarda və bənzər bölmələrdə işləyən məhkumlara və məhkumlara, xidmət müqaviləsi ilə işləməmələrinə baxmayaraq, 4-cü maddənin birinci hissəsinin (a) yarımbəndinə əsasən sığortalanır. Sayılırlar.

b) xidmət müqaviləsi ilə işləməsələr də, 5/6/1986 nömrəli Peşə Təhsili Qanununda göstərilən iş yerlərində, şagird yerlərində və müəssisələrdə peşə təhsili alan tələbələr üçün istehsalat qəzası, peşə xəstəlikləri və xəstəlik sığortası; Peşə liseylərində oxuyarkən və ya ali təhsili zamanı məcburi staja cəlb olunan tələbələrə istehsalat qəzası və peşə xəstəlikləri sığortası tətbiq edilir və bu bənddə sadalananlar 3308-cü maddənin birinci abzasının (a) yarımbəndinə əsasən sığortalanmış hesab olunurlar.

c) Təhlükəsizliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə əlaqədar qanunlara əsasən və ya 12/4 tarixli 1991 nömrəli Qanuna və 3713/3/11 tarixli 1980 nömrəli Qanuna görə pensiyaların hesablanması ilə əlillik pensiya. Qısamüddətli sığorta filialları heç bir pensiya almadan bu Qanunla əhatə olunanlara şamil olunur. Bununla birlikdə, uzunmüddətli sığorta filiallarına tabe olmaq istədikləri təqdirdə, uzunmüddətli sığorta filialları, səlahiyyət orqanlarına bildirildiyi gündən sonrakı ayın əvvəlindən tətbiq edilir.

d) Sosial təminat dəstəyi mükafatına məruz qalanlar üçün yalnız iş qəzası və peşə xəstəlikləri sığortası müddəaları tətbiq olunur.

e) Türkiyə İş Şurası tərəfindən təşkil edilən peşə təhsili, inkişaf etdirmə və modifikasiya təhsili alan kursant, 4-cü bəndin (a) XNUMX-ci bəndinin altında sığortalı sayılır və qəza və peşə xəstəlikləri sığortası müddəaları tətbiq olunur.

f) 25/8/1999 tarixli və 4447 nömrəli İşsizlik Sığortası Qanununa uyğun olaraq, uzunmüddətli sığorta filialları 4-cü maddənin birinci bəndinin (a) yarımbəndində işsizlik müavinətinin verildiyi müddət ərzində tətbiq olunur.

Sığortalı sayılmayanlar

MADDƏ 6- Bu Qanunun qısa və uzunmüddətli sığorta sahələrinin müddəalarının həyata keçirilməsində;

a) İş yerində pulsuz işləyən işəgötürənin həyat yoldaşı,

b) eyni yaşayış yerində birlikdə yaşayan və yaşadıqları evdə, bu dərəcəyə qədər olan qohumlar arasında, o cümlədən üçüncü dərəcədə və xaricində başqa heç kim olmadan iş görənlər;

c) Daxili xidmətlərdə daimi işləyənlər və aylıq qazancı gündəlik iş minimumunun otuz mislindən az olan, həftəlik iş saatları Əmək Qanununun 4857 nömrəli Qanununda göstərilən müddətlərdən az olduğu üçün, daxili xidmət müqavilələri ilə davamlı işləyənlər;

d) əsgər və əsgər kimi xidmət edənlər və ehtiyat zabitlər məktəbinin tələbələri;

e) Bir ölkədə qurulan hər hansı bir təşkilat tərəfindən xarici və bu təşkilatın adı və hesabı Türkiyədəki bir işə göndərilən və xaricilər, Türkiyədə adından sənədləri olan şəxslərin və xaricdə, xaricdə və xaricdə yaşamaqdan asılı olaraq işləyən hesabı ilə ölkədə sosial sığortaya tabedir. bu ölkələr sosial təhlükəsizlik qanunvericiliyinə tabedir,

f) normal təhsil müddəti ərzində rəsmi orqanların və peşə və sənət məktəbləri və liseylərin icazəsi ilə yaradılan peşə və ya sənət məktəblərində praktiki tikinti və istehsalat işlərində çalışan tələbələr;

g) Səhiyyə müəssisələri tərəfindən işə qəbul edilmiş və ya bərpa olunan xəstələr və ya əlillər;

h) 4 yaşı tamam olmamışlar, 18-cü maddənin birinci bəndinin (b) və (c) bəndlərinə uyğun olaraq sığortalanmış hesab olunan işlərdə çalışsalar da.

ı) Dövlət idarələri istisna olmaqla, kənd təsərrüfatı və ya meşə təsərrüfatı işlərində xidmət müqaviləsi ilə fasiləsiz işlərdə işləyənlərdən və kənd təsərrüfatında öz adı və hesabı ilə müstəqil olanlar; Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olanlar və bu fəaliyyətlə əlaqəli xərclər illik kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin gəlirindən çıxıldıqdan sonra qalan məbləğin aylıq orta məbləğinin bu Qanunda müəyyən edilmiş minimum qazanc minimumunun otuz mislindən az olmasını sənədləşdirənlər;

j) şəxsin bir gün ərzində edə biləcəyi işlərdə təsadüfi bir işçi kimi işləyənlər;

k) müstəqil olaraq öz adından və hesabından gəlir vergisindən azad edilmiş və bu fəaliyyətlə bağlı xərclər aylıq əməliyyat gəlirlərindən tutulduqdan sonra ticarət və sənətkarların reyestri ilə birlikdə prosedura uyğun qaydada qeydiyyata alınanlar, qazanc üçün minimum qazanc bazasının otuz mislindən azdır. həmin sənədlər,

l) Dövlət idarələrinin xarici nümayəndəliklərində işləyən və nümayəndəliyin yerləşdiyi ölkədə daimi yaşamaq icazəsi almış və ya bu dövlətin vətəndaşlığına sahib olan müqaviləli işçilər arasında, yerləşdikləri ölkənin sosial təhlükəsizlik təşkilatında sığortalandıqlarını və dövlət idarələrinin xarici nümayəndələrində çalışan müqaviləli işçilərin beynəlxalq sosial təhlükəsizlik müqavilələri çərçivəsində sığortalandıqlarını təsdiqləyənlər. Nümayəndəliyin məcburi olduğu ölkənin ictimai qaydası məcburi olduğu hallarda, işəgötürənlərin olduğu ölkədə sosial sığorta altında sığortalananlar,

4 və 5-ci maddələrə görə onlar sığortalanmış hesab edilmir.

(H) yarımbəndinin tətbiq edilməsinə gəldikdə, peşə və ya sənət məktəbini bitirmiş şəxslərin təhsili ilə əlaqədar vəzifələrində çalışması, 22/11/2001 tarixli və 4721 nömrəli Türk Mülki Qanununun müddəalarına uyğun olaraq məhkəmə tərəfindən yetkin olma tələb olunmur.

Birinci bənd (i) bəndinin həyata keçirilməsində, Türkiyə Əkinçilik Odaları Birliyinin rəyi alındı.

Bu maddənin tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsiplər səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Sığortanın başlanğıcı

MADDƏ 7- 4-cü maddənin birinci abzasındakı sığorta hüquqları və öhdəlikləri;

a) (a) bəndinə əsasən sığortalanmış hesab olunanlar üçün işə, peşə hazırlığına və ya məcburi təcrübəyə başladığı tarix;

b) vergi ödəyicisi olan (b) yarımbənd çərçivəsində sığortalanmış hesab olunanların gəlir vergisi öhdəliyi; şirkət tərəfdaşlarının ortaqlıq tarixi; Gəlir vergisindən azad olanlar müvafiq qaydada qeydiyyata alınmış şəxslərlə birlikdə qanunla müəyyən edilmiş biznesmen və sənətkarlar və peşə qurumlarının qaydalarına uyğun olaraq qeydiyyata alınırlar; müstəqil olaraq öz adlarında və hesablarında işləyən kənd təsərrüfatı işçiləri üçün kənd təsərrüfatı fəaliyyəti qanunla müəyyən edilmiş müvafiq peşə orqanları tərəfindən qeydiyyata alınmışdır; kənd və məhəllə muhtarlarının seçildiyi tarix,

c) (c) yarımbəndinin əhatə dairəsində sığortalı sayılanlar üçün, işə başladıqları və ya məktəblərində təhsilə başladığı tarix;

əvvəldən başlayır.

Birinci bəndin (b) yarımbəndinin həyata keçirilməsində, gəlir vergisindən azad edilmiş şəxslərin və kənd təsərrüfatında müstəqil işləyənlərin qeydiyyatı və qeydiyyatı ilə bağlı qanunla müəyyən edilmiş müvafiq peşə təşkilatlarının fikirləri alınır.

Sığortalı bildiriş və qeydiyyat

MADDƏ 8- İşəgötürənlər, 4-ci maddənin birinci hissəsinin (a) bəndində göstərilən sığortaya başlamazdan əvvəl, 7-cü maddənin birinci hissəsinin (a) bəndi daxilində sığorta sahibi hesab edilən şəxsləri Təşkilata bildirməyə borcludurlar. sığortalı iş bildirişi ilə. Bununla birlikdə, işəgötürən tərəfindən sığortalanmış bir iş elanı;

a) Sığortalıların tikinti işlərinə işə götürülməsi üçün işə başladıqları gündən etibarən səlahiyyət verildiyi təqdirdə;

b) Quruma ilk dəfə veriləcək iş yerlərində, xarici ölkələrə gedən nəqliyyat vasitələrinə səyahət zamanı alınan və ilk dəfə; İlk dəfə işə başladığı gündən etibarən bir ay ərzində işə başlayan sığortaçılar üçün, işə başladığı gündən etibarən, qeyd olunan bir aylıq müddətə qədər Səlahiyyətlilərə verilsə;

c) Dövlət idarələri tərəfindən xaricdə işləmək üçün işə götürülənlər, işə başladıqları gündən üç ay müddətində, işdən getmiş olsalar da, səlahiyyətlərə verilir;

Sığorta başlamazdan əvvəl xəbərdar edilmiş sayılır.

Sığortalı şəxslər işə başladıqları gündən bir ay ərzində sığortalı kimi işə başladıqları barədə Səlahiyyətli Dövlət orqanına məlumat verməlidirlər. Bununla yanaşı, sığortalıın özünün hesabat verməməsi sığortalıya qarşı dəlil olmur.

4-cü maddənin birinci bəndinin (b) bəndinə əsasən sığorta sahibi hesab edilən fiziki şəxslər üçün; 7-ci maddənin birinci bəndinin (b) bəndində göstərilən sığortanın başlanğıcından etibarən öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçən müvafiq qurumlar, təşkilatlar və birliklər və ya vergi idarələri Müəssisəyə iş haqqında bəyannamə vermək məcburiyyətindədirlər. ən geci on beş gün ərzində. Müəssisə qeydiyyatdan keçmiş şəxslərə bu bildirişdən bir ay müddətində sığorta hüquqları və öhdəliklərinin başlandığı barədə məlumat verir.

4-cü maddənin 4-ci bəndinin (b) bəndinin (7) yarımbəndinə əsasən sığortalanmış hesab edilənlər (b) bəndində göstərilən sığortanın başlanğıcından doxsan gün ərzində Sığortalı haqqında iş bəyannaməsini Müəssisəyə təqdim etməyə borcludurlar. XNUMX-ci maddənin XNUMX-ci bəndinin.

4-cü maddənin birinci bəndinin (c) bəndinə uyğun olaraq sığortalanmış hesab edilən fiziki şəxsləri işə götürən işəgötürənlər, işə (c) yarımbəndində göstərilən sığortanın başlanğıcından etibarən on beş gün ərzində işə başladıqları şəxsləri Təşkilata bildirməyə borcludurlar. 7-ci maddənin birinci bəndində Sığortalı iş elanı ilə Təşkilata.

5-ci maddənin (f) bəndlərində göstərilən sığorta olunanlar üçün Türkiyə İş Şurası, bir ay içində işsizlik müavinətinin faktiki ödənildiyi gündən etibarən başlayar, sığortalılar Agentliyin işə qəbul bəyannaməsini bildirməlidir.

Dövlət idarələri və banklar, Authority tərəfindən təmin ediləcək elektron infrastrukturdan istifadə etməli, əməliyyatın qeydiyyata alındığı şəxslərin sığorta baxımından qeydiyyata alınmadığını yoxlamalı və Sığortanın təyin olunduğu barədə Səlahiyyətli şəxsə məlumat verməlidirlər.

Bu maddənin ikinci və beşinci bəndləri istisna olmaqla, digər bəndlərdə göstərilən öhdəliklərini yerinə yetirməyənlər üçün inzibati cərimələr 102-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq tətbiq edilir.

Sığortalanan işə qəbul bəyannaməsinin forması və məzmunu, bəyannamənin təqdim edilməsi üsulları və bu maddənin həyata keçirilməsinə dair digər prosedur və prinsiplər Səlahiyyətli orqan tərəfindən veriləcək qaydalarla tənzimlənir.

Sığortanın dayandırılması

MADDƏ 9- Qısa və uzunmüddətli sığorta sahələri baxımından sığorta;

a) 4-cü maddənin birinci abzasının (a) bəndinə əsasən sığortaolunanın xidmət müqaviləsinə xitam verildiyi tarix.

b) 4-cü maddənin birinci abzasının (b) bəndinə əsasən sığortaolunanlar;

1) Vergi ödəyicisi olanlar üçün, öhdəliklərini tələb edən fəaliyyətlərini dayandırdıqları gündən,

2) Gəlir vergisindən azad olanlar üçün, qanunla müəyyən edilmiş ticarət birlikləri üzvlərinin qeydlərinin, esnaf və sənətkarların reyestri ilə birlikdə silinməsi və ya (k) bəndinin əhatə dairəsinə düşməsi tarixindən. ) 6-cı maddənin birinci bəndinin

3) Şirkət və ortaq avadanlıq ortağı olanlar üçün, qanunvericiliyə uyğun olaraq şirkətə və avadanlıqlara köməkçi şirkətlə əlaqənin kəsildiyi tarix;

4) Cəmiyyətin tərəfdaşı olanlar üçün, şirkətin iflasının və ya ləğvinin qərarı verildiyi və ya təntənəli hesab olunduğu tarix;

5) Kənd təsərrüfatında öz adlarından və hesablarından müstəqil olaraq işləyənlər üçün, kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin dayandırıldığı və ya 6-cı maddənin birinci bəndinin (ı) bəndinə daxil olduğu gündən,

6) Kənd və məhəllə muxtarlarının vəzifələri başa çatdıqda,

7) Hər hansı bir xarici ölkədə yaşadığınız və həmin ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq sığortalı kimi işləməyə başladıqdan sonra, həmin ölkənin sosial təminat sisteminə daxil olması;

8) Müflis olmağa qərar verilmiş və ya ləğv edildiyi və şirkətlərin tərəfdaşlarından xidmət müqavilələri ilə işləyən işçilərin işə başladığı tarix,

9) Kənd və məhəllə muhtarlarından; öz adlarından və hesablarından müstəqil işlədikləri üçün gəlir vergisi borcu olanlar xaricində bir xidmət müqaviləsi ilə də işləyənlər üçün işə başladığı tarixdən,

10) Mənfəət vergisindən azad edilmiş, lakin bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (b) bəndinə əsasən sığortalanmış hesab olunan işçilərin, bu sığortaların davam etdirilməsi zamanı ticarət və sənətkarların və qanunla müəyyən edilmiş qurumların qeydlərinə əsaslanaraq,

c) 4-cü maddənin birinci abzasının (c) bəndinin əhatə dairəsində sığorta olunanlar;

1) Ölən və ya aylıq bağlantı tələb edən hallarda, bu tarixdən sonrakı ayın ilk günündən;

2) Digər hallarda, xitam verildiyi gündən

d) 5-ci maddəyə əsasən müəyyən sığorta şöbələrinə tabe olduqdan, onların sığorta olunmasını tələb edən şərtlərin dayandırıldığı tarix.

e) 6-cı maddənin birinci bəndinin (l) bəndi daxilində olan, işləyərkən və beynəlxalq sosial təminat müqavilələri çərçivəsində ölkələrinin sosial təminat qurumu ilə təmasda olanlar, seçimini bu istiqamətdə istifadə edənlərin sığortası,

bitir.

Ancaq xəstəlik və analıq müddəalarının həyata keçirilməsində sığorta;

a) Sığortalının müvafiq qanunlara uyğun olaraq ödənilməmiş məzuniyyəti olduqda, tətildə iştirak etdiyi və ya işəgötürəni kilidlədiyi təqdirdə bu hallar sona çatacaq;

b) Digər hallarda, birinci bənddə göstərilən tarixlər;

Növbəti onuncu gündən etibarən itmiş hesab olunur.

Birinci abzasın (a), (c) və (d) yarımbəndlərinə uyğun olaraq sığortasına xitam verilənlərin statusu işəgötürənlər tərəfindən və adı çəkilən fəaliyyətə xitam verildiyi təşkilatlar və ya vergi idarələri tərəfindən müəyyən edilir. bənd bəndində xəbərdar edilir, bəndində sığortası ləğv olunanların şərtləri on gün ərzində Təşkilata bildirilir. Bu şəxslərin peşə təşkilatları və ya vergi idarələri qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməməsi, sığortanın ləğvi ilə bağlı sənədlərin və ya məlumatların verilməsinə mane olmur.

Birinci abzasın (e) bəndinə əsasən, 8-ci maddənin birinci abzasının (c) bəndinə uyğun olaraq xitam verilənlər və sığortalarının ləğvi ilə bağlı bildirişlər üç ay müddətində Agentliyə verilir.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

İş yerləri səbəbindən müvəqqəti xaricdə olan sığortaolunanlar

MADDƏ 10- 4-cü maddənin birinci bəndinin (a) yarımbəndində sadalanan sığorta olunanlar işəgötürənlər tərəfindən müvəqqəti xaricə göndərildikdə, (c) yarımbəndində sadalanan sığortaçıların qanunvericiliyində göstərilən qaydada və ya (b) yarımbəndində göstərilənlərin işə qəbulu ilə əlaqədar xaricdə olduqları təqdirdə xaricə göndərilirlər. Nə qədər ki, sığortalıların və işəgötürənlərin sosial sığorta ilə bağlı hüquqları və vəzifələri davam edir.

Sosial təminat müqaviləsi bağlanmayan ölkələrdə iş görən işəgötürənlər tərəfindən işə götürülmək üçün bu ölkələrə aparılmış türk işçiləri bu Qanunun icrası zamanı müvəqqəti vəzifə ilə xaricə göndərilmiş hesab olunurlar.

İKİNCİ BÖLÜM

İş yerləri və işəgötürənlər haqqında müddəalar

İş yeri, bildiriş, iş yerinin köçürülməsi və köçürülməsi

MADDƏ 11- İş yeri, sığortalı sayılanların işlərini maddi və qeyri-maddi amillərlə icra etdikləri yerdir.

İş yerində istehsal olunan və eyni idarə altında təşkil edilən və keyfiyyət baxımından təşkil edilən yerlər, istirahət, uşaqların ana südü ilə qidalanma, yemək, yatmaq, yuyulma, yoxlama və texniki xidmət, fiziki və ya peşə təhsili yerləri, həyətlər və ofislər kimi digər əlavələr və vasitələr. iş yerindən sayılır.

İşəgötürən, sığortaedənin fəaliyyətə başladığı andan ən qısa müddətdə səlahiyyətli orqan tərəfindən hazırlanacaq iş yeri bəyannaməsini səlahiyyətli şəxsə təqdim etməlidir. Cəmiyyətin qurulması mərhələsində işə götürülənlərin sayı və iş tarixi barədə məlumat verən işəgötürənlərin ticarət reyestri idarələrinə bildirişləri Agentliyə göndərilmiş hesab olunur. Ticarət qeydləri işçiləri ən geci on gün ərzində Agentliyə bu bildiriş barədə məlumat verməlidirlər.

29/6/1956 tarixli Türk Kommersiya Məcəlləsinin müddəalarına tabe olan və 6762 nömrəli şirkətlərin dəyişdirildiyi, birləşdirildiyi və ya başqa bir şirkətə qoşulduğu təqdirdə, bu məsələlərin ticarət reyestrində qeydiyyata alınması ilə əlaqədar elan tarixi; Adi şirkətlərdə şirkətə yeni tərəfdaşlar əldə edildiyi təqdirdə, yeni tərəfdaşın əldə edildiyi gündən ən geci on gün ərzində iş yerinin elan edilməsi ilə Səlahiyyətli Kassaya bildirilməlidir.

İş yerinin işlədiyi ünvandan başqa bir ünvana köçürülməsi halında, sığortalı bir iş və ya iş yeri başqa bir işəgötürənə köçürüldüyü və ya başqa bir işəgötürənə köçürüldüyü təqdirdə, iş yerinin köçürüldüyü tarixdən sonrakı on gündə yeni iş yerinin və ya iş yerinin köçürülməsi, iş yerinin elan olunduğu tarixdən üç ay müddətində səlahiyyətli orqana təqdim etməlidir. İş yeri, səlahiyyətin başqa bir bölməsinin eyni şəhər sərhədləri daxilində başqa bir ünvana köçürülürsə, ünvan dəyişikliyini yazılı şəkildə bildirmək kifayətdir. Bu işlərdə işləyən sığortalıların sığorta hüquqları və vəzifələri davam edir.

Qubernatorluqlar, bələdiyyələr və lisenziyalar verməyə səlahiyyətli digər dövlət və özəl hüquqi şəxslər verildiyi tarixdən bir ay müddətində bina lisenziyası və digər lisenziya və ya lisenziya ilə əlaqəli əməliyyatlar haqqında məlumat və sənədlər və əgər varsa, məşğulluq əsasları barədə məlumat verməlidirlər.

Bu maddədə göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirməyənlər üçün 102-ci maddənin birinci bəndinin (b) bəndinə uyğun olaraq inzibati cərimə tətbiq edilir. İnzibati cərimələrin tətbiqi bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə maneə yaratmır.

Subpodratçı, əsas işəgötürən tərəfindən iş yerində işləyən sığortaolunanları müəssisədən alınması lazım olan xüsusi nömrə ilə, işçilərin və işəgötürən arasındakı müqavilənin təqdim edildiyi təqdirdə, əsas işəgötürənin qeyd olunduğu sənəddən xəbərdar edir.

İş yerinə dair bəyannamənin verilməməsi və ya gec təqdim edilməsi bu Qanunda göstərilən hüquq və vəzifələri ləğv etmir. İş yerləri bəyannaməsinin forması və məzmunu və bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər, səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Müvəqqəti əmək münasibətləri qurulmuş işəgötürən, işəgötürən nümayəndəsi, işəgötürən və subpodratçı

MADDƏ 12- 4-cü maddənin birinci bəndinin (a) və (c) bəndlərinə uyğun olaraq sığortalanmış hesab olunan şəxsləri işə götürən həqiqi və ya hüquqi şəxslər, hüquqi şəxsiyyəti olmayan müəssisə və təşkilatlar işəgötürənlərdir.

İşəgötürənin adından və onun adından bütün işin və ya xidmətin idarə edilməsini həyata keçirən şəxs işəgötürənin nümayəndəsidir. Bu Qanunda istifadə olunan işəgötürən termini işəgötürənin nümayəndəsini əhatə edir. İşəgötürən nümayəndəsi və 4857 saylı Əmək Qanununda müəyyənləşdirildiyi kimi müvəqqəti işgüzar münasibətlər qurulmuş işəgötürən bu Qanunda göstərilən öhdəliklərə görə işəgötürənlə birgə məsuliyyət daşıyır.

4-cü maddənin ikinci bəndinin (a) yarımbəndinə tabe olanlar üçün bu Qanunda göstərilən işəgötürənlərin həmkarlar ittifaqları və ya onları işə götürən işəgötürənlər qarşısında öhdəlikləri; 4-cü maddənin üçüncü abzasına tabe olanlar üçün bu Qanunda göstərilən işəgötürənlərin vəzifələri onları idarə edən dövlət idarələri və ya təhsil aldıqları məktəblər tərəfindən yerinə yetirilir.

Bu Qanunda göstərilən işəgötürənlərin 2/7/1941 tarixli Fermer mallarının qorunması haqqında 4081 saylı Qanuna uyğun olaraq işə götürülənlər barəsində vəzifələri onları işə götürmək səlahiyyətinə malik olan orqan tərəfindən yerinə yetirilir.

Cəzaçəkmə müəssisələrində və istintaq təcridxanalarında yaradılmış müəssisələrdə, emalatxanalarda və bənzər bölmələrdə işləyən məhkumların və məhbusların işəgötürənləri, Cinayət-İşləmə Müəssisələri və İstintaq Təcridxanalarının İşəgötürmə Müəssisələrinin işəgötürənləri, işəgötürənlərin nümayəndələri Cinayət-İş və Tutma Evlərinin Məşğulluq Təşkilatlarının məsul direktorları və vəzifəli şəxsləri.

İş yerində və ya şöbə və ya əlavələrdə həyata keçirdiyi mal və ya xidmətlər istehsalı ilə əlaqədar bir işə girən və bu işə təyin etdiyi sığortalı işə götürən üçüncü şəxs subpodratçı adlanır. Əsas işəgötürən, sığortalılar işə götürülərsə və üçüncü şəxslə müqavilə bağlanmış olsa belə, bu Qanunun işəgötürən üzərinə qoyulmuş öhdəlikləri üçün subpodratçı ilə cavabdehdir.

ÜÇÜNCÜ bölmə

Qısamüddətli sığorta müddəaları

İş qəzasının təsviri, xəbərdarlığı və araşdırılması

MADDƏ 13- İş qəzası;

a) Sığortalı iş yerində olarkən,

b) Sığortalı, işəgötürən tərəfindən görülən işlər və ya vəzifə borcları səbəbindən müstəqil olaraq öz hesabı və hesabı üzərində işləyərsə, icra etdiyi işlə əlaqədar iş yerindən kənarda;

c) İşəgötürən altında işləyən sığortalı əsas vəzifəsini icra etmədən keçən müddətdə bir məmur olaraq iş yerindən kənarda başqa bir yerə göndərildikdə;

d) Ana südü ilə qidalanan qadın, uşağına süd vermək üçün ayrıldıqda;

e) Sığortalıların işəgötürən tərəfindən verilmiş nəqliyyat vasitəsi ilə iş yerinə gəlişi zamanı;

Sığortalıya dərhal və ya sonradan meydana gələn və fiziki və ya zehni qüsurlara səbəb olan bir hadisədir.

İş qəzasının 4-cü maddəsinin birinci abzası;

a) (a) və 5-ci maddələrə əsasən sığortaedənlər üçün işə götürən işəgötürən tərəfindən qəzanın baş verməsindən sonra üç iş günü ərzində dərhal həmin yerin səlahiyyətli hüquq mühafizə orqanlarına və səlahiyyətli orqanlara;

b) (b) yarımbəndində, gündən sonrakı üç iş günü ərzində əlillik ayrı-seçkilik edilməməsi halında sığortalı tərəfindən bildirilməsinə mane olmur;

c) (c) yarımbəndində nəzərdə tutulan sığortaolunanlar üçün, qanunvericiliyinə uyğun olaraq dərhal səlahiyyətli hüquq mühafizə orqanlarına və ya onların səlahiyyətlərinə müraciət edən işəgötürən tərəfindən və qəzadan sonra üç iş günü ərzində;

İş qəzası və peşə xəstəliyi barədə bildirişin Agentliyə birbaşa və ya sifarişli poçtla bildirilməsi məcburidir. Bu bəndin (a) və (c) yarımbəndlərində göstərilən müddət, iş qəzasının işəgötürənin nəzarətindən kənar yerlərdə baş verməsi halında, iş qəzasının baş verdiyi tarixdən başlayır.

Agentliyə bildirilən hadisənin iş qəzası kimi qəbul ediləcəyi barədə qərar qəbul etmək üçün, lazım gəldikdə, istintaq edilə bilər. Bu istintaqın sonunda yazılı olaraq bildirilən məsələlərin həqiqətə uyğun gəlmədiyi və hadisənin bir iş qəzası olmadığı başa düşülərsə, Təşkilat tərəfindən bu hadisə üçün yersiz ödənişlər edənlərdən alınır. 96-cı maddənin müddəalarına uyğun olaraq ödəmə tarixi barədə saxta bildiriş.

İş qəzası və peşə xəstəliyi bəyannaməsinin forması və məzmunu, verilmə üsulu və bu maddənin tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsiplər səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Peşə xəstəliyinin təsviri, xəbərdarlığı və araşdırılması

MADDƏ 14- İş xəstəliyi, sığortalının işlədiyi və ya gördüyü işin xarakterinə görə və ya iş şəraitinə görə təkrarlanan səbəbdən əziyyət çəkdiyi müvəqqəti və ya daimi bir xəstəlik, fiziki və ya zehni əlillikdir.

Sığortalı işinə görə peşə xəstəliyindən təsirləndi;

a) Tibb şurası hesabatına və tibbi sənədlərə, qurum tərəfindən icazə verilən tibb xidmətləri tərəfindən lazımi qaydada hazırlanmış qaydada ekspertizası;

b) Səlahiyyətli orqan tərəfindən zəruri hesab edildikdə, iş yerlərində iş şəraiti və əlaqədar tibbi nəticələr aşkar edən yoxlama hesabatlarının və digər zəruri sənədlərin ekspertizası;

Nəticə Təşkilat Sağlamlıq Şurası tərəfindən təyin olunmalıdır.

Peşə xəstəliyi işdən ayrıldıqdan sonra baş vermişsə və sığortalı kimi çalışdığı işdən qaynaqlanırsa, sığortalıya bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hüquqlardan faydalanmaq üçün keçmiş iş yerindən faktiki ayrılma dövrü və xəstəliyin ortaya çıxması, Təşkilat tərəfindən veriləcək qaydada göstərilən müddətdən çox olmamalıdır. Bu vəziyyətdə olan şəxslər lazımi sənədləri ilə Quruma müraciət edə bilərlər. Hər hansı bir peşə xəstəliyinin klinik və laborator tədqiqatlarla təyin olunduğu və peşə xəstəliyinə səbəb olan faktorun iş yerindəki müayinənin sonunda aşkar edildiyi hallarda, peşə xəstəlikləri siyahısında öhdəlik müddəti keçsə də, sözügedən xəstəlik Qurumun və ya əlaqədar şəxsin müraciəti ilə Sosial Sığorta Yüksək Sağlamlıq Şurasının təsdiqi ilə peşə xəstəliyi kimi qəbul edilir.

Peşə xəstəliyinin 4-cü maddəsinin birinci abzası;

a) Sığortalıların peşə xəstəliyinə məruz qalmadığını və ya (a) və (c) bəndləri və 5-ci bəndlər baxımından ona məlumat verildiyini bilən işəgötürən tərəfindən.

b) (b) bəndinə əsasən sığortalanan şəxsin özünə görə;

bu vəziyyət, iş qəzası və peşə xəstəliyi elanı ilə, öyrənildiyi gündən başlayaraq üç iş günü ərzində Agentliyə bildirilməlidir. Bu öhdəliyi yerinə yetirməyən və ya 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) bəndinə əsasən yazılı və ya sığortalıya bildirilmiş məsələləri qəsdən natamam və ya səhv hesabat verən işəgötürən üçün, bu vəziyyət üçün Təşkilatın çəkdiyi xərclər və ödənildikdə, müvəqqəti əmək qabiliyyətinə görə müavinət ləğv edilir.

Peşə xəstəliyi ilə bağlı bildirişlərlə bağlı zəruri araşdırmalar Agentlik tərəfindən nəzarət və nəzarət səlahiyyətli vəzifəli şəxslər və ya nazirliyin əmək müfəttişləri tərəfindən edilə bilər.

Hansı hallarda peşə xəstəlikləri, peşə qəzası və peşə xəstəliyi bəyannaməsinin forma və məzmunu, verilmə üsulu və bu maddənin tətbiqi ilə bağlı digər prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən veriləcək qaydada tənzimlənir. Bir xəstəliyin peşə xəstəliyi hesab edilməməsi ilə əlaqədar ortaya çıxa biləcək mübahisələr, qaydada göstərilən xəstəliklərdən başqa, Sosial Sığorta Yüksək Sağlamlıq Şurası tərəfindən həll edilir.

Xəstəlik və analıq

MADDƏ 15- Sığortalıların iş qabiliyyətsizliyinə səbəb olan peşə qəzaları və peşə xəstəliklərindən başqa xəstəliklər xəstəliyin vəziyyətidir.

Xəstəlik və əlillik analıq statusu, sığortalı qadının və ya sığortalanmış kişinin sığortalanmamış həyat yoldaşının hamiləlik tarixindən doğuşdan sonrakı ilk on həftəyə qədər doğuşdan sonrakı ilk səkkiz həftə ərzində analıq və əlillik analıq hesab edilir.

İş qəzası, peşə xəstəliyi, xəstəlik və analıq hallarında təmin olunan hüquqlar

MADDƏ 16- İş qəzası və ya peşə xəstəliyi ilə əlaqədar təmin olunan hüquqlar aşağıdakılardır:

a) Sığortalıya; Müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi dövründə gündəlik müvəqqəti əmək qabiliyyətinin olmaması.

b) Sığortalıya; davamlı əmək qabiliyyətsizliyi məcburi.

c) iş qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində ölən sığortaolunanın faydalananlarına; birləşdirən gəlir.

d) gəliri bağlı olan ər-arvad və uşaqlar; Nikaha icazə verilir.

e) iş qəzası və peşə xəstəliyi nəticəsində ölən sığortaolunanlar üçün; Cənazə faydaları.

Xəstəlik və ya analıq səbəbiylə əmək qabiliyyətsizliyi dövründə sığortalıya müvəqqəti müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi müavinəti verilir.

Sığortalı qadının və ya sığortalanmamış arvadın dünyaya gəlməsi səbəbindən, uşağının yaşadığı təqdirdə, doğuş tarixindən etibarən altı ay müddətində sığorta olunan şəxsə doğum tarixində qüvvədə olan minimum əmək haqqının üçdə biri əmizdirmə müavinəti verilir.

9-cu maddəyə görə ana südü müavinəti almaq hüququ olan sığortaolunanlar arasında, uşaqları bu tarixdən etibarən üç yüz gün ərzində dünyaya gəldikdə, sığortalı qadının və ya arvadının analıq sığortası hüquqlarından faydalanacaq sığortalıya mükafat doğum tarixindən on beş ay əvvəl ən azı üç ay müddətində ödənildiyi təqdirdə ana südü üçün müavinət.

Gündəlik qazanc, müavinət və gəlirə əsaslanacaq

MADDƏ 17- İş qəzası, peşə xəstəliyi, xəstəlik və analıq halında ödəniləcək müavinət və ya gəlirin hesablanması üçün əsas olaraq istifadə ediləcək gündəlik qazanc; 80-ci maddəyə uyğun olaraq hesablanmalı olan mükafat qazancının iş qəzası və ya doğum tarixindən on iki ayın son üç ayı içərisində və ya peşə xəstəliyi və ya xəstəlik olduğu təqdirdə iş qabiliyyəti olmadığı tarixə bölünərək hesablanır. işləmək, bu qazanclara əsaslanan mükafat günlərinin sayına görə. Bu şəkildə gündəlik qazanc; İş qabiliyyətsizliyin başlandığı və ya gəlirin ödənildiyi tarixdən on iki aya və daha əvvələ aid olduğu təqdirdə yeniləmə əmsalı ilə yenilənmə ilə hesablanır.

On iki aylıq dövrdə işləməyən və əmək haqqı alan sığortaolunma işə başladığı ay ərzində iş qəzası və ya peşə xəstəliyi səbəbiylə iş qabiliyyətini itirirsə, ödəniləcək müavinət və ya gəlirin hesablanmasına əsasən gündəlik qazanc bağlı olmaq Gündəlik qazancları işə başlama tarixi ilə iş qabiliyyəti olmayan tarix arasında qazanılan mükafata əsaslanaraq işləyən günlərin sayına bölməklə; İşə başladığı gün peşə qəzası baş verdiyi təqdirdə, eyni və ya eyni işdə işləyən oxşar sığortaçının gündəlik qazancı əsas götürülür.

Sığortalıların gündəlik qazancının hesablanmasında 4-cü maddənin birinci abzasının (a) və (c) bəndlərinə əsasən:

a) Bu cür mükafatlar, bonuslar və təsadüfi ödənişlər nəzərə alınarsa, müavinətə və gəlirə əsaslanan gündəlik qazanc əmək haqqının ümumi məbləğini hesablanmış günlərin sayına bölməklə hesablanacaq gündəlik qazanca 50% əlavə etməklə tapılan məbləğdən çox ola bilməz.

b) müavinət və gəlirin hesablanmasına əsaslanan üç aylıq dövrdən əvvəlki aylarla bağlı rəhbərliyin və ya məhkəmə orqanlarının verdiyi qərara uyğun olaraq edilən haqlar, bonuslar, artımlar, kompensasiya və ödənişlər ilə əlaqəli olanlar nəzərə alınmır.

Peşə xəstəliyi, sığortalı son işini sığortalı olaraq tərk etdiyi tarixdən bir il keçdikdən sonra baş verərsə, gündəlik qazancı son işdən çıxdığı tarixə əsasən yuxarıdakı maddələrə görə hesablanır.

İş qəzası və peşə xəstəlikləri sığortasından əldə olunan aylıq qazanc yuxarıda göstərilən müddəalara əsasən hesablanacaq gündəlik qazancın otuz qatını təşkil edir.

Müvəqqəti qabiliyyətsizlik fayda

MADDƏ 18- Bir istirahət hesabatı həkim və ya təşkilatın səlahiyyət verdiyi sağlamlıq şuralarından alınması şərtilə;

a) İş qəzası və ya peşə xəstəliyi səbəbindən əmək qabiliyyəti olmayan sığortaolunanlar üçün hər gün üçün;

b) 4-cü maddənin birinci abzasının (a) və (c) bəndləri və 5-ci maddə üzrə sığorta olunanlar xəstəlik səbəbindən əmək qabiliyyətli olmadıqda, işə yaramazlıq başlamazdan əvvəl ildə ən azı doxsan gün müddətinə işləmək müvəqqəti. üçüncü gündən başlayaraq hər gün üçün

c) Sığortalı qadının analığı halında, doğuşdan əvvəl və sonrakı səkkiz həftəlik dövrünə iki həftəlik bir müddət əlavə etməklə işləmədiyi hər gün üçün, doğuşdan bir il əvvəl və ən çox doxsan günlük minimum sığorta haqqı verildiyi təqdirdə və çox hamiləlik halında. ,

d) Sığortalı qadının doğuşundan üç həftə əvvəl işlədiyi və həkimin razılığı ilə, doğuşdan sonra qalan müddətə əlavə edilmiş müddətlər üçün;

müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi müavinəti verilir.

4-cü maddənin birinci bəndinin (b) bəndinə əsasən müvəqqəti əlillik müavinəti, mükafatlar və bütün növ borclar, o cümlədən ümumi tibbi sığorta, stasionar müalicə dövründə və ya bu müalicənin tələbi olaraq istirahət hesabatı aldıqları müddətdə ödənilir.

Sığortalanmış qadının iş qəzası, peşə xəstəliyi, xəstəliyi və analığı halında verilə biləcəyi müvəqqəti əmək qabiliyyəti müavinəti, 17-ci maddəyə əsasən hesablanacaq gündəlik qazancın üçdə ikisidir. Bununla birlikdə, müvəqqəti əmək qabiliyyətinə görə müavinətin təzələnmiş məbləği, müavinətdə əsas götürüldüyü dövr üçün qazancda vergi, sosial sığorta, ümumdünya tibbi sığorta və işsizlik sığortası ödənişləri çıxıldıqdan sonra hesablanan sığortaolunanın gündəlik xalis qazancını aşa bilməz. hesab.

Sığorta haqları və müavinətlərin hesablanması üçün əsas götürülən gündəlik mənfəətin aşağı həddində dəyişiklik olduqda, yenidən müəyyənləşdirilmiş gündəlik qazancın aşağı həddindən bir günlük qazancı alan və ya almaq hüququ olanların bu müavinətləri gündəlik qazancının aşağı həddindəki dəyişikliklərin qüvvəyə mindiyi tarixdən dəyişdirilir. aşağı həddə görə ödənilir.

Bir neçə qəza, peşə xəstəlikləri, xəstəlik və analıq sığortalıda birləşərsə, müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi müavinəti verilir.

Müvəqqəti yararsızlıq ödəmələri, səlahiyyətli şəxs tərəfindən dövlət müəssisələri və dövlət idarələrinin işəgötürənləri tərəfindən müəyyən edilmiş prosedur və prinsiplərə uyğun olaraq, səlahiyyətli şəxsin adından Sığortalananlara Səlahiyyətlinin adından ödəmə yolu ilə toplanıla bilər və daha sonra Səlahiyyətlilərlə hesablaşma aparıla bilər.

Müvəqqəti əmək qabiliyyəti olmayan müavinətlərin ödəmə müddəti və bu maddənin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər prosedur və prinsiplər Səlahiyyətli orqan tərəfindən verilən tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəlir, hesablama, başlanğıc və çoxsaylı iş qəzaları və peşə xəstəlikləri üçün uyğundur

MADDƏ 19- İş qəzaları və ya peşə xəstəlikləri nəticəsində yaranan xəstəliklər və əlillik səbəbi ilə Təşkilat tərəfindən səlahiyyətləndirilən tibb xidməti işçilərinin sağlamlıq şuraları tərəfindən verilmiş hesabatlarda sığortalı müəssisənin Sağlamlıq Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş və Müəssisənin Səhiyyə Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəlir əldə etmək hüququna malikdir.

Daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəliri bağlanılan sığortaedən yenidən müalicə edildiyi təqdirdə peşədə qazanc itkisinin dərəcəsi birinci bənddə göstərilən sağlamlıq şuralarından gələn hesabatlara görə yenidən müəyyən edilir.

Davamlı əmək qabiliyyəti olmayan gəlir sığortalıın peşəsində qazanma gücünün itirilməsi dərəcəsinə görə hesablanır. Davamlı əmək qabiliyyəti olmayan vəziyyətdə, sığortalıya 17-ci maddəyə əsasən hesablanmış aylıq gəlirin 70% -i dərəcəsində gəlir ödənilir. Qalıcı qismən iş qabiliyyətsizliyində sığortalıya aid edilməli olan gəlir ümumi əmək qabiliyyəti olmayan gəlir kimi hesablanır və bu əmək qabiliyyətinin dərəcəsi ona ödənilir. Sığortalı başqa bir şəxsin davamlı qayğısına ehtiyac duyarsa, gəlir təsbit dərəcəsi 100% olaraq tətbiq edilir.

4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə əsasən, sığortalı hesab olunan şəxslərə daimi əmək qabiliyyətsizliyi gəlirini təyin etmək üçün mükafatlar və bütün növ borclar, o cümlədən ümumi tibbi sığorta ödənilməlidir.

Bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (c) bəndinə əsasən sığorta olunanlardan, daimi işləmək qabiliyyətinə görə vəzifələri dayandırılanlar;

a) Əlilliyə və ya yaşa görə pensiyaya çıxa bilməyən sığortalıya ödəniləcək daimi əmək qabiliyyətsizliyi dərəcəsinə görə hesablanacaq daimi əmək qabiliyyətsizliyi gəliri ilə daimi əmək qabiliyyətsizliyi gəliri arasındakı fərq sığortaedənin vəzifəsini ləğv edən qurum tərəfindən ödənilir. Yenidən işlədikləri təqdirdə, bu Qanuna əsasən davamlı gəlir qabiliyyətsizliyi, daimi əmək qabiliyyətsizliyinə görə ödənilməyə davam edir.

b) Əlillik və ya qocalıq pensiyası hüququ olan gəlirlər daimi əmək qabiliyyətsizliyi dərəcəsinə görə gəlirlə əlaqələndirilir.

Başqa bir şəxsin davamlı qayğıya ehtiyacı olanlar istisna olmaqla, daimi iş qabiliyyəti olmayan gəlirlərin yenilənməmiş aylıq məbləği; Vergi, sosial sığorta, ümumi tibbi sığorta və işsizlik sığortası haqlarından tutulmuş sığortaedənlərin daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəlirlərinin hesablanmasında əsas götürüldüyü dövr üçün gəlirləri çıxıldıqdan sonra hesablanan aylıq xalis qazancı aşa bilməz.

Yuxarıda göstərilən bəndlərə əsasən hesablanan gəlir gündəlik qazanc hesabına girən son ayla gəlirin başlama tarixi arasında maddənin 55-ci maddəsinin ikinci abzasına uyğun olaraq artır.

Sığortalı şəxsin davamlı əmək qabiliyyətsizliyi;

a) Müvəqqəti yararsızlıq müavinətinin bitəcəyi tarix;

b) Müvəqqəti yararsızlıq aşkarlanmadan daxil olsaydı, daimi əmək qabiliyyətsizliyi üçün uyğunsuzluq daxil edilmişdirsə, müvafiq sağlamlıq heyəti hesabatının tarixi;

növbəti ayın əvvəlindən başlayır.

Daimi gəlir qabiliyyəti olmayan sığortaolunanlar ilə eyni əlillik və ya peşə xəstəliyi səbəbiylə istirahət hesabatı alanlar, otuz bir aylıq müvəqqəti əmək qabiliyyəti olmayan müavinət və hər gün üçün müvəqqəti əmək qabiliyyəti olmayan müavinət arasındakı fərq. kimi verilmişdir.

Sığortalı yenidən iş qəzasında olduqda və ya yeni bir peşə xəstəliyində olduqda, gəlir son peşə qəzası və ya onun peşə xəstəliyi zamanı qazandığı qazanc hesablanır, bu da daimi əlilliyinə səbəb olur. Bununla birlikdə, sığorta olunanın son iş qəzası və ya peşə xəstəliyi zamanı gündəlik qazancına görə tapılacaq gəliri hesablanmış ilk gəlirin az olduğu təqdirdə, sığorta olunanın daimi əmək qabiliyyətsizliyi gəliri ilk qazanc üzərində ödənilir.

İş qəzası və peşə xəstəliyi səbəbindən daimi iş qabiliyyəti olmadığı təqdirdə peşədə itki dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi və bu maddənin tətbiqi ilə bağlı digər prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

Doğru sahiblərə etibar, evlilik və cənazə ödənişləri

MADDƏ 20- İş qəzası və ya peşə xəstəliyi səbəbindən vəfat etmiş sığortalıların hüquq sahibləri, 17-ci maddəyə uyğun olaraq təyin ediləcək aylıq qazancın 70% -i 55-ci maddənin ikinci abzasına uyğun olaraq yenilənir və uyğun olaraq gəlir kimi ödənilir. 34-cü maddənin müddəaları.

Ölümün peşə qəzası və ya peşə xəstəliyi səbəbindən olub olmamasından asılı olmayaraq birinci bəndə uyğun olaraq təyin olunan miqdar, daimi əmək qabiliyyətsizliyi gəliri iş qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində peşədə qazanc gücünün 50% və ya daha çoxunu itirməsi səbəbindən bağlanır. əlaqədar.

Yararsızlıqdan əldə olunan gəlir peşə qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində peşə üzrə əmək qabiliyyətini itirməsi səbəbindən bağlandığı halda, ölüm ölümün peşə qəzası və ya peşə xəstəliyindən asılı olmadığı təqdirdə sığortalının aldığı daimi əmək qabiliyyətsizliyi 50-cü maddənin müddəalarına uyğun olaraq hüquq sahiblərinə gəlir kimi verilir. .

4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə əsasən, sığorta olunan şəxslərin gəlir əldə etmələri üçün mükafatlar və ümumi tibbi sığorta daxil olmaqla bütün növ borclar öz sığortaları hesabına ödənilməlidir.

34 və 35-ci maddələr gəlirlərin başlanması, kəsilməsi və yenidən birləşdirilməsi üçün tətbiq olunur.

Hüquq sahiblərinə dəfn və evlilik müavinəti 37-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq verilir.

İş qəzası və peşə xəstəliyi baxımından işəgötürən və üçüncü şəxslərin məsuliyyəti

MADDƏ 21- Əgər iş qəzası və peşə xəstəliyi işəgötürənin niyyəti və ya sığorta olunanın sağlamlığının qorunmasına və əməyin mühafizəsi qanunvericiliyinə zidd hərəkətlər nəticəsində baş verərsə, sığorta olunan və ya hüquq sahiblərinə ödənişlər yolu ilə ödənilən və ya gələcəkdə ediləcək, sığorta olunan və ya edilməli olan gəlirin başlandığı tarixdəki ilk avans kapitalının məbləği. Müəssisə, işəgötürənə hüquq sahiblərinin işəgötürəndən tələb edə biləcəyi miqdarda məhdud miqdarda ödənilir. İşəgötürənin məsuliyyətini təyin edərkən qaçılmazlıq prinsipi nəzərə alınır.

13-cü maddənin ikinci abzasının (a) bəndində göstərilən müddətdə iş qəzası barədə işəgötürən tərəfindən Səlahiyyətli orqana məlumat verilmədiyi təqdirdə, xəbərdarlıq tarixi işəgötürəndən bildiriş alınana qədər müddət ərzində sığortalıya ödənilməli olan müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi müavinəti.

İş qanunvericiliyində bədən üçün uyğun olmayan, iş üçün uyğun olmayan işlərdə, belə bir hesabata arxalanmadan və ya bu işə girməzdən əvvəl orqan üçün mövcud olmayan işlərdə işləyən sığortalıların işə qəbulu nəticəsində yaranan xəstəlik səbəbindən İnstitut tərəfindən sığorta olunanlara ödənilən müvəqqəti işlər. görmə icazəsi işəgötürənə ödənilir.

İş qəzası, peşə xəstəliyi və ya xəstəlik üçüncü bir şəxsin təqsiri ilə baş verərsə, sığortalıya və hüquq sahiblərinə edilən ödənişlərlə əlaqəli gəlirin başlandığı tarixdəki ilk avans kapital dəyərinin yarısı gələcəkdə edilmiş, zərər vuran üçüncü şəxslərə və bir səhv olduğu təqdirdə işəgötürənlərə ləğv ediləcəkdir.

İş qəzası, peşə xəstəliyi və xəstəlik; Dövlət məmurları, özəllər və dövlət idarəçiliyi tərəfindən vəzifələri nəticəsində təyin edilmiş digər şəxslər tərəfindən törədilən hərəkətlər nəticəsində baş vermişsə, bu hərəkətlərə görə məhkum edilmişlər istisna olmaqla, sığortalıya və ya hüquq sahiblərinə ödənişlər və ya əlaqəli gəlirlər quruma və ya əlaqədar şəxslərə müraciət edilmir. Bundan əlavə, iş qəzası və ya peşə xəstəliyi səbəbindən ölüm halında, iş qəzası və ya peşə xəstəliyinin baş verməsində təqsiri olan hüquq sahibləri və ya iş qəzası nəticəsində vəfat etmiş qüsurlu sığortalının hüquq sahibləri bu Qanuna uyğun olaraq hüquq sahiblərinə ödəniləcək gəlir və müavinətlərin hüquq sahiblərinə müraciət edilməsi.

Uzunmüddətli müalicə müddəti, sığortalı özü tərəfindən ortaya çıxan səbəblərə görə qabiliyyətsizliyin artması.

MADDƏ 22- Sığortalanan iş qəzası və ya peşə xəstəliyindən əziyyət çəkirsə, xəstələnirsə, müalicə müddəti uzadılırsa və ya aşağıdakı səbəblərə görə əmək qabiliyyətini artırırsa, müvəqqəti əmək qabiliyyəti olmayan müavinət və ya daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəlir;

a) Sığortalı, cinayət məsuliyyəti olmayan və məqbul bir bəhanə, uzunmüddətli müalicə müddəti və ya əlilliyin dərəcəsi artdıqda istisna olmaqla, iş qəzası, peşə xəstəliyi, xəstəlik və analıq səbəbindən həkimin verdiyi ehtiyat tədbirləri və tövsiyələrini yerinə yetirmədikdə; Onların dörddə birinə qədər artan qabiliyyətsizlik dərəcəsi əsasında müəssisə tərəfindən azaldılır.

b) Cərimə üçün cavabdeh olmayanlar istisna olmaqla, ciddi qəzası səbəbindən iş qəzası, peşə xəstəliyi və ya xəstəlikdən əziyyət çəkən sığortaolunanın üçdə birinə qədəri Təşkilat tərəfindən azaldılır.

c) Agentliyin yazılı bildirişinə baxmayaraq qəsdən hərəkət nəticəsində peşə xəstəliyindən əziyyət çəkən, xəstələnmiş və ya təklif olunan müalicədən imtina etmiş sığortaolunanın yarısı ödənilir.

d) Müvəqqəti yararsızlıq müavinəti müalicə aldığı həkimdən arayış almadan işləyən sığortaçıya müalicənin başa çatdığı və işlədiyi barədə məlumat verilmir.

13-cü maddənin ikinci abzasının (b) yarımbəndində göstərilənlər tərəfindən iş qəzası barədə Səlahiyyətli orqan tərəfindən məlumat verilmədiyi təqdirdə sığortaedənə veriləcək yararsızlıq ödəmələri bildiriş göndərildiyi gündən ödənilir.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

Vaxtında bildirilməyən sığortadan yaranan məsuliyyət

MADDƏ 23- Sığortalılar işə qəbul elanı verildiyi zaman Müəssisəyə bildiriş verilmədiyi təqdirdə, sığorta olunanların işə başladığı müddət ərzində, bəyannamənin verildiyi və ya sığortalı işə qəbul edildiyi əvvəl baş verən iş qəzası, peşə xəstəliyi, xəstəlik və doğuş halları nəticəsində əlaqədar şəxslər tərəfindən gəlir və müavinətlər Təşkilat tərəfindən ödənilir.

Yuxarıdakı paraqrafda göstərilən hallarda, gəlir Müəssisənin çəkdiyi hər hansı bir xərcin miqdarı ilə əlaqədardırsa və gələcəkdə edilməlidirsə, bu gəlirin başlandığı tarixdəki ilk avans kapitalı dəyəri 21-ci maddənin birinci abzasında yazılmış məsuliyyət şərtlərini axtarmadan işəgötürənə ayrıca ödənilir.

Müvafiq şəxslərin gəlirləri və müavinətləri 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndində göstərilən müddətdə sığortalanmasına baxmayaraq 8-ci maddənin dördüncü abzasında göstərilən müddətdə baş verən iş qəzaları, peşə xəstəlikləri, xəstəliklər və analıq hadisələri nəticəsində müəssisə tərəfindən ödənilmir.

Qısamüddətli sığorta sahələrində nəzərə alınmayan vaxtlar

MADDƏ 24- Qısamüddətli sığorta filialları baxımından;

 1. a) Hər hansı bir səbəbdən silah altına alınan sığortalıların hərbi xidmətdə olduqları müddət;
 2. b) məhkumluqla nəticələnməyən həbsdə saxlanılan vaxt,
 3. c) iş qəzası, peşə xəstəliyi, xəstəlik və analıq sığortalarından müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi alan sığortaolunanın qeyri-mümkünlüyü müddəti;
 4. d) Sığortalıların tətildə iştirak etdiyi və ya işəgötürən kilidlədiyi dövr;

18-ci maddədə göstərilən iş dövrlərinə daxil edilmir və ya işə yaramazlıq başlamazdan və ya xəstəlik anlandıqdan və ya doğum tarixindən bir il əvvəl hesablanmada nəzərə alınmır.

 

Dördüncü fəsil

Uzun müddətli sığorta müddəaları

Əlillik

MADDƏ 25- Sığortalı və ya işəgötürənin tələbi ilə Müəssisə tərəfindən səlahiyyət verilmiş səhiyyə xidməti göstərənlərin sağlamlıq komitələri tərəfindən lazımi qaydada veriləcək hesabatların və tibbi sənədlərin araşdırılması nəticəsində ən azı 60 faizini itirmiş sığortaolunan iş qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində iş qüvvəsi və ya peşədəki qazanc gücü, əlillik sığortası baxımından əlil sayılır.

Lakin əvvəlcədən və ya sonradan sığortalının işə başlayan ilk işə başlamazdan əvvəl iş qabiliyyətinin 60% -ni itirməsi müəyyən olunarsa, sığortalı bu xəstəlik və ya əlillik səbəbindən əlillik pensiyasından istifadə edə bilməz.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

Etibarsızlıq sığortası ilə təmin olunan hüquq və müavinət şərtləri

MADDƏ 26- Sığortalıya əlillik sığortasından verilmiş hüquq əlillik pensiyasıdır.

Sığortalıların əlillik pensiyası alması üçün;

 1. a) 25-ci maddəyə əsasən əlil hesab olunur;
 2. b) Ən azı on il sığortalanmış və ümumilikdə 1800 günlük və ya başqasının davamlı qayğısına ehtiyacı olan sığorta sahibləri üçün ümumilikdə 900 günlük əlillik, qocalıq və ölümdən sığorta haqları verilmişdir.
 3. c) Əlilliyi səbəbindən sığortalı olaraq işlədiyi işdən ayrıldıqdan və ya iş yerini bağladıqdan və ya köçürüldükdən sonra Müəssisədən yazılı tələb etmək;

Etibarsızlıq halında pensiya bağlıdır. Bununla birlikdə, 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə əsasən, sığortalı hesab olunanlara sığorta ödənişi və bütün növ borclar, o cümlədən ümumi tibbi sığorta haqqı daxil olmalıdır.

Əlillik pensiyasının hesablanması, başlanması, kəsilməsi və yenidən birləşdirilməsi

MADDƏ 27- Əlillik pensiyası; Mükafat ödəmə günləri 9000 gündən az olan sığortaolunanlar üçün 9000 gündən artıq, 9000 gün və daha çox olanlar üçün ümumi mükafat ödəmə günləri 29-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq hesablanır. Sığortalı bir başqasının daimi qayğısına ehtiyac duyarsa, müəyyən edilmiş aylıq istiqraz dərəcəsi 10 bal artırılır.

4-cü maddənin birinci bəndinin (a), (b) və (c) yarımbəndləri ilə əhatə olunan sığorta sahibləri üçün hər il sənəd əsasında əlillik sığortası əsasında hesablanacaq məbləğlər, yanvar ayından etibarən hesablanmalıdır. ilin başlanğıc tarixinin ili, il üçün heç bir artım tətbiq etmədən, yaşa görə sığorta ödənişindən əvvəlki ilin son ödəmə ayı ayrı-ayrı sığortalılar üçün ayrı-ayrılıqda ödənilən ən aşağı yaş təqaüdündən az ola bilməz. sənəd bazası.

Əlilliyə görə pensiya, sığortalı;

 1. a) Əlillərin sayılması üçün əsas olan hesabat tarixi yazılı tələb tarixindən əvvəl yazılı tələb tarixi,
 2. b) Əlillərin sayılması üçün əsas olan hesabat tarixi yazılı tələb tarixindən sonra hesabat tarixi,
 3. c) 4-cü maddənin birinci bəndinin (c) yarımbəndində olanların iş yerinə müraciət etdikdə;

növbəti ayın əvvəlindən başlayır.

Sığortalı pensiyanın başlanğıc tarixində müvəqqəti əmək qabiliyyəti olmayan müavinət alırsa, əlillik pensiyası müvəqqəti əlillik müavinəti müddəti başa çatdıqdan sonra ayın əvvəlindən başlayır. Bununla birlikdə ödəniləcək əlillik pensiyası, sığortalı tərəfindən aldığı müvəqqəti əmək qabiliyyətsizlik müavinətinin aylıq miqdarından çox olduqda, fərq bu maddənin üçüncü abzasına uyğun olaraq müəyyənləşdirildiyi tarixdən başlayır.

Əlillik pensiyası alarkən sığortalı olaraq işə başlayan və ya xarici ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaşayış yerinə əsasən işə başlayan və ya sosial yardım alanlara görə əlillik pensiyaları, işə başladıqları və ya qalıq sosial yardım aldıqları gündən sonrakı ödəmə müddətinin əvvəlində dayandırılır.

Bu Qanuna görə, köhnə əlillik pensiyası, sığorta olunmağı tələb olunan bir işdə işlədiyinə görə əlillik pensiyalarına xitam verildiyi, işə xitam verildiyi və əlillik pensiyasının davam etməsi şərti ilə yazılı müraciətdən sonra ayın əvvəlindən etibarən ödənilməyə başlanılır. Bununla birlikdə, əlillik pensiyası bu vəziyyətdə sığorta olunanlar üçün yazılı tələb tarixlərinə uyğun olaraq yenidən hesablanır və bu ay əvvəl ödənilmiş əlillik pensiyasından çox olduqda, yeni aylıq hesablanmış ödəniş üzərində edilir.

Yaşlılıq sığortasından faydalanma hüquqları və şərtləri

MADDƏ 28- Yaşlılıqdan sığortalananlara verilən hüquqlar aşağıdakılardır:

 1. a) Yaşlılıq pensiyasını bağlamaq.
 2. b) Topdansatış ödənişlərinin aparılması.

İlk dəfə bu Qanuna əsasən sığortalanmış hesab olunanlar;

 1. a) Əgər qadının 58 yaşı var və kişinin 60 yaşı varsa və pensiya ödənilirsə, ən az 9000 günlük əlillik, qocalıq və ölüm sığortası haqqı verilmişdir.
 2. b) (a) -də göstərilən yaş tələbi;

1) qadınlar üçün 1, kişilər üçün 1/2036/31-dan 12/2037/59-dək

2) qadınlar üçün 1, kişilər üçün 1/2038/31-dan 12/2039/60-dək

3) qadınlar üçün 1, kişilər üçün 1/2040/31-dan 12/2041/61-dək

4) qadınlar üçün 1, kişilər üçün 1/2042/31-dan 12/2043/62-dək

5) qadınlar üçün 1, kişilər üçün 1/2044/31-dan 12/2045/63-dək

6) qadınlar üçün 1, kişilər üçün 1/2046/31-dan 12/2047/64-dək

7) 1/1/2048 tarixinə 65 kişi və qadın üçün,

Kimi tətbiq olunur.

Sığortalı, eyni zamanda ikinci bəndin (a) və (b) yarımbəndlərində göstərilən yaş həddlərinə üç il əlavə edildiyi və ən azı 5400 günlük əlillik, qocalıq və ölüm sığortası mükafatlarının verildiyi təqdirdə, yaşa görə pensiyadan yararlana bilər.

25-ci maddənin ikinci bəndinə əsasən əlil sayılan xəstəliyi və ya şikəstliyi olan və ilk dəfə sığortalı olaraq işə başladığı tarixdən əvvəl əlillik pensiyasından istifadə edə bilməyən sığortalılara, sığortalı olaraq ən azı on beş il və ən azı 3960 gün əlillik, yaşa görə və ailə başçısını itirənlərə görə sığorta haqqı, yaşa görə əmək pensiyası, bu şərtlə verilir.

Təşkilat tərəfindən təsdiq edilmiş tibb xidməti işçilərinin prosedurlara və tibbi sənədlərə və tibbi sənədlərə uyğun olaraq hazırlanacaq hesabatların müayinəsi nəticəsində Müəssisə Sağlamlıq Şurası tərəfindən iş qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi;

 1. a) 50% -dən 59% -ə qədər olduğu aydın olan sığortaçılar ən azı 16 il 4320 gün müddətinə sığortalanmışlar;
 2. b) 40% ilə 49% arasında olduğu başa düşülən sığortalılar ən az 18 il 4680 gün müddətində sığortalanmışlar;

İkinci abzasın (a) yarımbəndində yaş şərtlərini axtarmadan, yaşa görə pensiya almaq hüququ vardır, bu halda əlillik, qocalıq və ölüm sığortası mükafatı bildirilir. Bunlar 94-cü maddənin müddəalarına uyğun olaraq nəzarət müayinəsindən keçirilə bilər.

İkinci abzasda göstərilən yaş tələbi, davamlı olaraq və ya alternativ olaraq ən azı 20 il müddətində Nazirlik tərəfindən təyin olunan mədən müəssisələrinin yeraltı işlərində çalışan sığortalılara tətbiq edilir.

50 yaşına çatmış və yaşlandıqda sığorta olunanlar, yaş xaricində digər şərtlərə cavab verdikdə təqaüddən erkən faydalanırlar.

Yuxarıda göstərilən bəndlərdə göstərilən yaşlılıq pensiyalarından yararlanmaq üçün, 4-cü maddənin birinci bəndinin (a) bəndində göstərilən sığortalılar işdən çıxdıqdan sonra (c) bəndində göstərilən sığorta olunanların hər ay Təşkilat tərəfindən ödənilmək hüququ vardır. Səlahiyyətli orqandan təqaüdə göndərildikdən və vəzifəsindən azad edilməsindən sonra yazılı bir müraciət etmək məcburidir.

4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndində göstərilən sığorta sahiblərinin pensiya ala bilmələri üçün onların sığorta tələbi ilə əlaqədar sığorta haqları, o cümlədən yazılı tələb edildiyi tarixdəki ümumi tibbi sığorta haqqı ilə əlaqədar heç bir mükafat və borc olmaması məcburidir.

Bu maddənin tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsiplər səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Yaşlılıq pensiyasının hesablanması

MADDƏ 29- Yaşlı pensiya almaq hüququ olan sığortaolunanların pensiyası, aşağıdakı müddəalara və aylıq istiqraz nisbətinə görə təyin olunan orta aylıq qazancı vuraraq tapılan məbləğdir.

Orta aylıq qazanc, qazancın aylıq tələb tarixinə aid olduğu il arasındakı illər, sığorta olunanların qazandığı ildən bəri hər il üçün mükafata qədər olan xərclər hər il reallaşdırılan yeniləmə əmsalı ilə yenilənir və həqiqi xidmət müddəti və həqiqi xidmət müddəti istisna olmaqla mükafat ödəmə günlərinin ümumi sayı. Bölünməklə hesablanan orta gündəlik gəlirin otuz qatını təşkil edir.

360-ci ilin sonunadək sığortaolunanların əlilliyi, yaşı və sağ qalan sığortaları nəzərə alınmaqla, ümumi mükafat ödəniş günlərinin hər 2015 günü üçün aylıq təsbit nisbəti% 2,5-dir; 2016-cı ilin əvvəlindən bəri% 2 olaraq tətbiq olunur. Bu hesablamada 360 gündən az müddətlər mütənasib olaraq nəzərə alınır. Bununla birlikdə, aylıq fiksasiya nisbəti 90% -dən çox ola bilməz.

28-ci maddənin dördüncü və beşinci bəndlərinə görə, pensiya almaq hüququ olan sığorta sahibləri üçün 9000 gündən az mükafat alanlar üçün hesablanacaq pensiya dərəcəsi, itkinin vurulması yolu ilə tapılan rəqəmin bölünməsi ilə hesablanan gündür. 9000 gün üçün mükafat günlərinin sayına görə iş gücünə görə% 60, sayına görə, üçüncü abzasa uyğun olaraq təyin olunan nisbətdir. 9000 gündən çox mükafat ödəməsi olanlar üçün aylıq təyinat dərəcəsi, ümumi mükafat günlərinin sayına görə müəyyən edilir.

Yuxarıda hesablanmış pensiyanın başlanğıc tarixi ilin ilk altı ayına təsadüf edirsə, yanvar ayı üçün gəlir 55-ci maddənin ikinci abzasına uyğun olaraq aylıq ödəniş müddətinə tətbiq olunan artım sürəti ilə artırılır və ilin ikinci altı ayına təsadüf edirsə, ödəniş müddəti birinci, sonra ödəmə müddəti iyuldur. Sığortalıların aylıq gəlir tarixi sığorta olunanların gəlirləri və aylıq artım templəri ilə hesablanır.

Sosial təminat dəstəyi mükafatının başlanması, geri alınması və ya ödənilməsi

MADDƏ 30- 4-cü maddənin birinci abzası;

 1. a) yazılı tələb tarixindən sonra (a) və (b) bəndlərində olan sığortalılardan qocalığa görə pensiya almaq hüququ olanlara
 2. b) (c) bəndində göstərilən sığortaolunardan səlahiyyətli orqandan təqaüdə çıxma təsdiqini aldıqdan və vəzifələrindən azad edildikdən sonra ərizəçilərin Müəssisəyə buraxıldığı gündən sonra;
 3. c) (c) bəndində sığortaolunanlar üçün müraciət edildiyi tarixdən sonra hər hansı bir şəkildə sığortalanmağı tələb edən vəzifələrindən istefa edənlər;

Hər ay ayın əvvəlindən bağlanır.

Pensiyanın ödənildiyi tarixdə xəstəlik sığortasından müvəqqəti əmək qabiliyyəti olmayan müavinət alan sığortaolunanın yaşa görə pensiyası, müvəqqəti əmək qabiliyyəti olmayan müavinət müddətinin bitdiyi tarixdən sonrakı ayın əvvəlində başlayır. Bununla birlikdə ödəniləcək yaşlı yaşa görə pensiya, müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi müavinətinin aylıq miqdarından çox olduqda, fərq birinci abzaya uyğun olaraq müəyyənləşdirildiyi tarixdən başlayaraq verilir.

Yaşlılıq pensiyası alarkən yenidən sığorta altında işə başlayan və ya xarici ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaşamağa əsaslanan və ya sosial yardım almağa başlayanların pensiyaları işə başladığı və ya yaşayış yerindən sosial yardım almağa başladığı tarixdən sonrakı ödəniş dövrünün əvvəlində dayandırılır. 80-ci maddəyə əsasən, qısamüddətli və uzunmüddətli sığorta sahələri üçün mükafat 81-ci maddəyə uyğun olaraq, işlədiyi dövrdə qazandıqları mükafatlardan, pensiyaları azaldılmış şəxslərdən və bu Qanuna əsasən yenidən işə başlayanlardan yığılır. Yazılı tələb tarixindən sonrakı ayın əvvəlindən, yaşa görə pensiya, işə başlaması və ya iş yerini bağlaması ilə əlaqədar yaş pensiyası kəsilənlərdən yazılı tələb tarixindən sonrakı ayın əvvəlindən yenidən hesablanır. Bu vəziyyətdə, yaşlılıq pensiyasının yenidən hesablanması 55-ci maddənin ikinci abzasına uyğun olaraq yeni tələb tarixinə qədər artırılan köhnə pensiyaların altından aşağı ola bilməz.

Yaşlılıq pensiyası alarkən bu Qanuna tabe olan bir sığorta sahibi olaraq yenidən işə başlayanların və ya 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndi ilə fəaliyyətlərini davam etdirəcəklərini bildirənlərin yazılı müraciət edənlərin yaşa görə pensiyaları təqaüdlərinin kəsilməməsi tələbi, ödənilməsinə davam ediləcək. Bunlardan sosial təminat dəstəyi mükafatı, 80-ci maddənin (e) bəndinə uyğun olaraq 81-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş mükafata tabe olan qazanc üzərində toplanır. Sosial təminat mükafatlarının ödənildiyi və ya bildirildiyi müddətlər bu Qanuna uyğun olaraq əlillik, qocalıq və sağ qalanların sığorta haqlarının ödənilməsi üçün gün sayına əlavə edilmir, birdəfəlik ödəmələr maddələrin müddəalarına uyğun olaraq edilmir. 31 və 36.

Üçüncü bəndə görə, yaşa görə pensiyası ləğv edilənlər dördüncü abzasın müddəalarını bu Qanuna əsasən işlədikləri dövrdə tətbiq edirlər; Dördüncü bəndinə görə, qocalıq pensiyasını kəsmədən işləyənlər işə qəbul zamanı üçüncü bəndin müddəalarının onlara tətbiq olunmasını istəyə bilərlər.

Topdansatış ödəmə və canlanma yaşlanır

MADDƏ 31- Sığortalı olaraq işlədiyi və ya iş yerini bağlayan, yaşa görə pensiyasını bağlamaq hüququ olmasa da əlillik və qocalıq pensiyası almaq hüququ olmayan sığortaçıya; ), hər il üçün ödənilən əlillik, qocalıq və ölüm sığortası mükafatlarının miqdarı, mükafatın yazılı tələb tarixinə aid olduğu və topdan ödəmə şəklində verildiyi ildən bəri hər il reallaşdırılan yeniləmə əmsalı ilə yenilənir.

Bu Qanuna və ya bu Qanundan əvvəl qüvvədə olan sosial təminat qanunlarına uyğun olaraq ləğv edilmiş və xidmətləri yenidən ləğv edilmiş və ya yazılı müraciət etdikləri təqdirdə, bu Qanunla ləğv edilmiş qanunlara uyğun olaraq əlillik, qocalıq və ölüm sığortası haqqı elan edilmiş şəxslər; Ödənişin ödəmə tarixi ilə yazılı tələb tarixi arasındakı illər üçün, illik əmsal əmanət tarixindən sonrakı ayın sonuna qədər yenilənmiş əmsal ilə yenilənirsə, bu xidmətlər yenidən nəzərdən keçirilir və bu Qanunun icrasında nəzərə alınır.

Ölüm sığortasından faydalanma hüquqları və şərtləri

MADDƏ 32 - Ölüm sığortasından təmin olunan hüquqlar aşağıdakılardır:

 1. a) Ölüm pensiyasını bağlamaq.
 2. b) Ölümün topdansatış ödəməsi.
 3. c) Aylıq alan ər-arvad və uşaqlara evlilik icazəsi verilməsi.
 4. d) Cənazə müavinətinin verilməsi.

Ölüm pensiyası;

 1. a) Ən azı beş il sığortalanmış və ümumilikdə 900 günlük əlillik, qocalıq və ölüm sığorta haqları verilmişdir;
 2. b) Əlillik və ya yaşa görə pensiya alarkən və ya əlillik və ya yaşa görə pensiya almaq hüququ əldə edilərsə, əməliyyat hələ başa çatmamışdır;
 3. c) Əlilliyi olan və ya yaşı olan pensiya, sığortalı olaraq işə başladıqları üçün kəsildi;

Vəziyyəti olduğu müddətdə vəfat etmiş sığortaolunanın haqqı yazılı tələb olduqda bağlanır. Bununla birlikdə, maddənin 4-cü bəndinin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə uyğun olaraq sığortalanmış hesab olunanların hər ay faydalananlara verməsi üçün ölən sığortaçının öz sığortası, o cümlədən ümumi tibbi sığorta mükafatı daxilində heç bir mükafatı və borcu olmaması məcburidir.

Ölüm sığortasından bağlanacaq pensiyanın hesablanması

MADDƏ 33- Sığortalıların ölümü halında hüquq sahiblərinə bağlanmış pensiyanın hesablanmasında;

 1. a) Sığortalının aldığı və ya tələb etdiyi əlillik və ya yaşa görə pensiya,
 2. b) Əlilliyi və ya qocalıq pensiyası bağlandıqdan sonra sığortaolunan kimi işə başlaması səbəbindən pensiyası dayandırılmış sığortalıın ölüm tarixinə əsasən 27 və ya 29-cu maddələrə əsasən təyin olunan pensiya;
 3. c) 32-ci maddənin ikinci abzasının (a) yarımbəndində, əlillik, qocalıq və ölüm sığortası üçün mükafat ödəmiş sığortaolunanın mükafat ödəmə günlərinin sayı 9000 gündən çoxdur, əgər 9000 gündən az olduqda, mükafat ödəmə günlərinin ümumi sayı 9000 gün və ya daha çoxdur; görə pensiya

əsas götürülür.

4-cü maddənin birinci bəndinin və 5-ci maddənin (a), (b) və (c) yarımbəndləri daxilində ayrıca sığorta sahibləri üçün; Sığortalı vəfat etdikdə, aylıq başlanğıc tarixinin sağ qalanların sığortasının sənədlərinə görə aid olduğu ilin aylıq artımları tətbiq edilmədən hesablanacaq məbləğ ödənilən ən aşağı yaşa görə əmək pensiyasından az ola bilməz. Yaşlılıq sığortasından əvvəlki ilin son ödəmə ayında sığorta sahibləri üçün ayrıca. Sığortalı başqa bir şəxsin daimi qayğısına ehtiyacı olan bir vəziyyətdə etibarsız sayılır və təqaüd almaq hüququ qazanırsa, bu vəziyyət birinci bəndin (a) və (b) yarımbəndlərinin tətbiqində nəzərə alınmır.

Ölüm pensiyasını faydalananlara paylamaq

MADDƏ 34- Ölən sığortalının pensiyası 33-cü maddənin müddəalarına uyğun olaraq hesablanır;

 1. a) dul qadına% 50; Təqaüdçü övladı olmayan dul arvadının 75% -i, bu Qanun və ya xarici bir ölkənin qanunvericiliyi çərçivəsində işləmədikdə və ya öz işinə görə gəlir və ya təqaüddə olmadıqda,
 2. b) Bu Qanuna və ya xarici bir ölkənin qanunvericiliyinə əsasən işləməyən, ya da qazancı olmayan və ya öz işlərinə görə uşaqlar;

1) orta məktəbdə və ya buna bərabər olduqda 18, 20 yaşını bitirməmişlər, 25 nəfər ali təhsilli olduqda və ya

2) Müəssisənin Səhiyyə Komitəsinin qərarı ilə iş qabiliyyətini ən azı 60% itirmiş olduğu aşkarlananlar;

3) Yaşından asılı olmayaraq, evlənməmiş, evlənmiş, lakin sonra boşanan və ya dul qalan qızlar;

Hər biri 25%,

 1. c) (b) bəndində göstərilən uşaqlar arasında ana və atasız qalan və ya sonradan bu vəziyyətə düşənlər, valideynləri və ya valideynləri sığortalı öldükdən sonra evlənənlər arasında ailə əlaqəsi olmayan şəxslər. və özlərindən başqa təqaüd almaq hüququ olmayanlara% 50 birinə,
 2. d) qanuni həyat yoldaşından və övladlarından artan bir pay olduğu təqdirdə, işləməməsi və gəlir və ya təqaüd almaması halında valideynlərin 25%; Gəlir və təqaüdləri yoxdursa, artan paydan asılı olmayaraq, 65 yaşdan yuxarı işsiz valideynlərin% 25-i,

Aylıq nisbət bağlanır.

Sığortalı tərəfindən övladlığa götürülmüş, tanınan və ya nəsli düzəldilmiş və ya atalıq hökmü çıxarılan uşaqlar və sığorta olunanın ölümündən sonra dünyaya gələn uşaqlar əlavə aylıq aydan bəhrələnirlər.

Alınanlara ödəniləcək pensiyaların ümumi məbləği sığortalıların pensiya məbləğindən çox ola bilməz. Bu həddi aşmamaq üçün, zəruri hallarda, müavinət alanların pensiyalarına nisbətdə ayırmalar edilir.

Hüquq sahiblərinin pensiyalarının, kəsilmə və yenidən birləşdirilməsinin başlanğıcı

MADDƏ 35- Ölüm sığortasından sığorta olunanların haqq sahiblərinə ödəniləcək əmək haqqı;

 1. a) sığortalıların ölüm tarixi;
 2. b) hüquq sahibinin ixtisas dərəcəsi ölüm tarixindən sonra əldə edildiyi təqdirdə, bu ixtisasın əldə edildiyi tarix;

növbəti ayın əvvəlindən başlanır. Hüquq sahibləri ilə əlaqəli pensiyalar, 34-cü maddədə göstərilən şərtlərin itirildiyi tarixdən sonrakı ödəniş dövrünün əvvəlindən geri alınır.

Lakin bu Qanunun 4-cü maddəsinin üçüncü bəndinin (d) və (e) bəndlərində göstərilən tələbə olan tələbələrin sığortalanmaması əlaqəli pensiyaların tutulmasını tələb etmir.

Pensiyanın dayandırılmasının səbəbi yox olduqda, 34-cü maddədə göstərilən şərtlərin qorunması şərtilə, aylıq şərtlər müraciət tarixindən sonrakı ayın əvvəlindən yenidən bağlanır. Ancaq evlilik ölüm səbəbiylə sona çatarsa, əvvəlki pensiyanın yenidən bağlanması sonrakı həyat yoldaşına görə aylıq hüququnun olmaması ilə şərtlənir.

Bu maddənin tələbinə görə aylıq pensiyaları dayandırılmış uşaqların, iş qabiliyyətini ən azı 60% itirdikdən sonra əlil olduğu təsbit edildiyi təqdirdə, etibarsızlıq statusunun təyin edilməsi üçün hesabat tarixindən sonrakı ayın əvvəlindən, Təşkilat Səhiyyə Şurasının qərarı ilə, müddəanın aylıq qorunması şərtilə.

Yenidən birləşdirilmiş aylıq pensiyanın kəsildiyi və yenidən bağlandığı tarix arasındakı dövr üçün 55-ci maddənin ikinci abzasına uyğun olaraq artırılaraq müəyyən edilir.

Ölümlə əlaqəli topdansatış ödəmə və mükafat

MADDƏ 36- Ölən sığortalı ölüm hökmünə sahib ola bilməzsə, 31-ci maddənin birinci bəndinə əsasən hesablanmış ölüm tarixi əsasında 34-cü maddənin müddəaları nəzərə alınmaqla haqq sahiblərinə topdansatış ödəmə şəklində verilir.

Faydalananlara veriləcək ümumi ödəniş sığortalıya ödəniləcək ümumi ödənişi keçə bilməz. Bu həddi keçməmək üçün ehtiyac olduqda faydalananların paylarından mütənasib endirim edilir.

Topdansatış ödənişi edildikdən sonra artan bir miqdar varsa, sığorta olunanın ölümündən sonra dünyaya gələn və ya nəsli düzəldilmiş və ya atalıq hökm sürən uşaqlara da bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq pul ödənilir.

Ölüm sığortasından faydalanmaq üçün tələb olunan mükafat ödəmə günlərinin birdəfəlik ödəmələr etmək, borc almaq və ya beynəlxalq xidmətləri birləşdirməklə və ya sonradan xidmətin təyin olunması səbəbindən qazandığınız dövrləri əlavə etməklə tamamlanacağı təqdirdə, faydalanacaq günlərin sayı ölüm qanundan sığortası bu Qanuna və ya bu Qanundan əvvəl qüvvədə olan sosial təminat qanunlarına uyğun olaraq tamamlanır və 31-ci maddənin ikinci bəndinə əsasən yazılı müraciət əsasında yenidən bərpa edilə bilər. Yuxarıda göstərilən dövrlər, bu Qanuna uyğun olaraq, bərpa olunan dövrlə əlaqəli məbləğ daxil olmaqla, bütün növ borcların ödəniş tarixindən sonrakı ayın əvvəlinə pensiya təyin edilərkən nəzərə alınır.

Nikah və dəfn icazəsi

MADDƏ 37- Evliliyinə görə 34-cü maddəyə uyğun olaraq tutulacaq gəlirlər və ya pensiyalar, evləndikləri və tələb etdikləri təqdirdə aylıq və ya bir illik aylıq gəlirlərinin birdəfəlik məbləği üçün əvvəlcədən ödənilir. Evlilik icazəsi almış şəxsin pensiya aldığı gündən bir il ərzində boşandığı təqdirdə, gəlir və ya aylıq bir illik dövrün sonuna qədər ödənilmir.

Evlilik icazəsi verildiyi təqdirdə, digər hüquq sahiblərinin aylıq və ya gəliri, nikah icazəsi müddəti bitdikdən sonra ödəmə müddətindən 34-cü maddəyə əsasən müəyyən edilir.

Ölən sığortalıların hüquq sahiblərinə qəza və ya peşə xəstəliyi və ya daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəlir, əlillik və ya qocalıq pensiyası verildiyi zaman minimum əmək haqqından üç qat daha çox haqq ödənilir. Cənazə kompensasiyası sığorta olunanın həyat yoldaşına və ya uşaqlarına, əgər olmasa, valideynlərinə, olmadıqda isə bacılarına verilir.

Dəfn müavinətinin yuxarıdakı bəndə uyğun olaraq ödənilməsi mümkün olmadıqda və sığortalıın dəfninin həqiqi və ya hüquqi şəxslər tərəfindən qaldırılması halında, sənədlərə əsaslanan xərclər üçüncü bənddə göstərilən məbləğdən çox olmamaq şərtilə ödənilir. xərcləri çəkən həqiqi və ya hüquqi şəxslər.

Uzunmüddətli sığorta sahələri baxımından sığorta müddəti

MADDƏ 38- Əlilliyin, qocalığın və sağ qalanların sığortalarının tətbiqi zamanı nəzərə alınacaq sığorta dövrünün başlanğıcı; sığortalı, 2/6/1949 tarixli 5417 saylı Yaşlılıq Sığortası Qanununa, 4/2/1957 tarixli və 6900 saylı Əlilliyin, Yaşlıların və Sağ qalanların Sığortası Qanununa, 17/7/1964 tarixli 506 saylı Sosial Sığorta Qanununa sahibdir. , 2 / Biznesmen və sənətkarlar və digər müstəqil işçilər haqqında Sosial Sığorta Təşkilatı haqqında 9/1971 tarixli və 1479 nömrəli Qanun, 17/10/1983 tarixli və 2925 saylı Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Sosial Sığorta Qanunu, 17/10/1983 tarixli bu Qanunla ləğv edilmiş və nömrələnmişdir. Öz hesabı və hesabı işçiləri üçün əkinçilikdə 2926 saylı Sosial Müdafiə Qanunu və 8 tarixli və 6 saylı Türkiyə Respublikası Pensiya Fondu, 1949 saylı Qanunun müvəqqəti Maddəsi 5434 ya da buna bağlı olaraq sandıqlara Qanun ilk dəfə işə başlama tarixi kimi qəbul edilir. Beynəlxalq sosial təminat müqavilələrinin müddəaları qorunur.

Bu Qanunun həyata keçirilməsində 18 yaşından əvvəl əlillik, qocalıq və ölüm sığortası olanların sığorta müddəti 18 yaşına çatdıqları gündən başlandığı hesab olunur. Bu tarixdən əvvəlki dövrlər üçün ödənilən əlillik, qocalıq və ölüm sığorta haqları mükafat ödəmə günlərinin sayının hesablanmasına daxil edilir.

Pensiya və gəlir təyinetmə əməliyyatlarında nəzərə alınan sığorta dövrləri, yazılı şəkildə pensiya və ya gəlir tələbi ilə müraciət etmiş sığortalı üçün sığortanın başlama tarixi ilə ölüm tarixi ilə ölüm tarixi arasındakı dövrdür. təqaüd və ya gəlir tələb etməyən sığortalı. 4-cü maddənin birinci bəndinin (c) bəndi ilə sığortalı üçün sığorta müddəti; sığortanın başlanğıc tarixi və təqaüdə köçürülmənin təsdiqinin Təşkilatın 48-ci maddəsinə uyğun olaraq təqaüd vermək hüququ qazandığı barədə Təşkilatın məktubu ilə səlahiyyətli orqandan alındığı ayın son günü və əlaqəsinin dayandırılması. Xüsusi qanunun müddəaları xaricində, pensiya üçün səlahiyyətli orqanın təsdiqi tələb tarixindən bir ay keçə bilməz.

Uzunmüddətli sığorta sahələri baxımından üçüncü tərəfin məsuliyyəti

MADDƏ 39- Üçüncü şəxsin niyyəti və ya ölümü halında hüquq sahiblərinə görə əlil olmuş sığorta sahibinə bu Qanuna uyğun olaraq ödəniləcək pensiyanın başlandığı tarixdəki ilk avans kapital dəyərinin yarısı ləğv edilir. Müəssisə tərəfindən ziyana səbəb olan üçüncü şəxslərə.

Əlilliyin və ya ölümün vəziyyəti dövlət məmurlarının və ya əsgərlərin və dövlət idarələri tərəfindən təyin edilmiş digər şəxslərin hərəkətləri nəticəsində baş vermişsə, bu hərəkətlərə görə qəti hökmü olanlar istisna olmaqla, sığortalıya və ya hüquq sahiblərinə ödənişlər və ya təyin olunan təqaüdlər Qurum öz təşkilatına və ya aidiyyəti olanlara müraciət etmir.

Əsl xidmət müddəti artımı

MADDƏ 40- İş yerlərində və / və ya iş yerlərində göstərilən mükafat günləri, həqiqi xidmət müddəti artdıqca hər bir sığortaolunanın və / və ya iş günlərinin hər 360 günü üçün xidmət müddətlərinə əlavə olunur. 360 gündən az dövrlər üçün həqiqi xidmət müddəti artımı 360 günə əlavə edilmiş xidmət müddətinə nisbətdə müəyyən edilir.

Aşağıdakı bəndlərdən birindən çoxuna daxil olanlar üçün ən yüksək bənddən etibarən həqiqi xidmət müddəti artırılır.

                                                                                                                                            

 

Sığortalı

İş yerləri və / və ya iş sahələri

Əlavə etmək günləri

1) Zavodlarda, atelyedə, hovuzda və anbarda, transformator binalarında çalışanlar.

 

1) Polad, dəmir, pirinç və tunc tökmə işləri üçün.

2) Toksik, asfiksiya, yanma, ölümcül və partlayıcı qaz, turşu, boya işləri və qaz maskası ilə işləməyi tələb edən digər işlər.

3) partlayıcı material hazırlamaq işlərində.

4) Lokomotiv və gəmi qazanlarının təmiri və təmizlənməsində.

5) Gəmilərin sızma, dabilbotom kimi qapalı sisternlərdə partlatma və rəngləmə işləri üçün.

6) Oksigen və ya elektrik qaynağı, çisellər, silahlar və pərçimlər, alət bərkitmə və qumlama ilə partladılması.

90 gün

 

2) 4857 saylı Əmək Qanununa əsasən çap və jurnalistika iş yerlərində çalışanlar.

1) Nəfəs və dəri vasitəsilə bədənə keçən qaz və ya digər zəhərli maddələrlə işləyən iş yerləri.

2) Çox yüksək və diqqətli olan maşın və alətlərlə işləməklə işin aparıldığı iş yerləri.

3) Əlbəttə ki, yalnız süni işıq altında işləyən bir işıq və ya iş yeri yoxdur.

4) 20.00: XNUMX-dan sonra gündəlik növbənin yarısından çoxunu işləyərək iş yerləri.

5) Yüksək temperaturun təsirinə məruz qalan iş yerləri.

6) Həddindən artıq və daimi fiziki səylə işləyən iş yerləri.

90 gün

 

3) Gəmi gəmiləri, gəmi atıcıları, gəmi kömürçüləri, dalğıclar.

dənizdə

 

90 gün

4) Yeraltı işlərdə davamlı və ya alternativ işçilər.

Mədən iş yerləri

180 gün

5) peşəsinə görə; həkimlər, diş həkimi, texniki işçilər, səhiyyə işçiləri, şüa fizikləri və həqiqətən rentgen, radium və bənzər ionlaşdırıcı radiasiyada işləyən texniklər və bütün heyət və onların köməkçiləri.

X-ray, radium və bənzər ionlaşdırıcı radiasiya laboratoriyalarının işində.

 

90 gün

 

6) Aviaşirkətlərin dəyişkən heyəti, lokomotiv maşınistləri

Əslində bortda və lokomotivdə

 

 

90 gün

7) Zabitlər, ehtiyatda olan zabitlər, təyin olunmayan zabitlər, mütəxəssis jandarmlar və mütəxəssislər.

Türkiyə Silahlı Qüvvələrində

90 gün

8) Zadəganlığın təsdiq edildiyi təqdirdə, vəzifə başçısının müavini, komissar, baş komissar, polis məmuru, polis rəisi və Milli Kəşfiyyat Xidmətinin üzvləri.

Polis və polis peşəsində, Milli Kəşfiyyat İdarəsində

90 gün

9) 13/6/1952 tarixli 5953 nömrəli Qanuna əsasən işləyənlər, Mətbuat Kartı Nizamnaməsinə uyğun olaraq bir mətbuat kartı alaraq jurnalist olaraq işləyərkən ictimai təşkilatlara girənlər və iş yerlərində bu qurumlarda işləyənlər.

5953 saylı Qanunla nəzərdə tutulmuş iş yerlərində.

90 gün

 

10) İcra müdafiəsi işçiləri, baş zabitlər və digər heyət

Həbsxanada və istintaq təcridxanalarında məhkumlarla əlaqə saxlayan məmurlar.

90 gün

11) PTT distribyutorları

İş yerlərində piyadalarda iş yerində poçt çatdırılması.

90 gün

12) həqiqətən Türkiyədə işləyən xəbər xidməti Radio-Televiziya İdarəsi və xəbər xidmətləri; Şöbə müdiri, vitse-prezident, direktor, direktor müavini, rəis, məruzəçi, təcrübəçi məruzəçi, baş diktor, redaktor diktor, spiker, staj spikeri, iş masası rəisi, baş kameraman, baş kameraman, operator, kamera köməkçisi, baş montaj, baş montajçı, Assambler, Stajyer Assembler, Redaktor, Tərcüməçi, Fotoqraf, İşıqlandırıcı, Soundist, Baş Texniki, Baş Texniki, Texniki, Baş Telexist, Baş Telex, Telex Operator.

Türkiyə Radio və Televiziya Korporasiyasının xəbər xidməti.

90 gün

13) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kənd Təsərrüfatı Nəzarəti və Karantin Təşkilatında və Baytarlıq Təşkilatında çalışan məmurlar və qulluqçular.

Əkinçilik mübarizəsi və kənd təsərrüfatı karantinasında, texniki və inzibati işlərdə və epidemiya, yoluxucu, parazitar heyvan xəstəliklərinə qarşı mübarizə.

60 gün

14) Dövlət Teatrının sənətçiləri, dirijorları və Prezident Simfonik Orkestrinin üzvləri.

Dövlət Teatrlarında və Prezident Simfonik Orkestrində

90 gün

 

 

Yuxarıda göstərilən müddəalara uyğun olaraq hesablanmış faktiki xidmət müddəti artımı uzunmüddətli sığorta filiallarında mükafat ödəmə günlərinin sayına səkkiz ili keçmədən əlavə edilir və pensiya yaş hədləri üç ildən çox olmayaraq yarıbayarı azaldır. Səkkiz illik müddət yuxarıdakı cədvəlin (4) sətrində sadalanan və 180 günlük həqiqi xidmət artım müddəti verilən sığortalılara şamil edilmir.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər, Nazirlik tərəfindən təklif veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Sığortalıların borc ala biləcəyi dövrlər

MADDƏ 41- Bu Qanuna görə, sığortalı sayılanlar;

 1. a) Qanunla verilmiş pulsuz doğuş üçün analıq məzuniyyətləri,
 2. b) bir əsgər və ya əsgər kimi silahlanma və ya ehtiyat zabit məktəbində keçirilmiş dövrlər;
 3. c) kadr qanunvericiliyinə uyğun olaraq aylıq məzuniyyə olmadan 4-cü maddənin birinci bəndinin (c) bəndinin əhatə dairəsinə daxil olanlar;
 4. d) doktorantura təhsili və ya tibb ixtisası üçün evdə və ya xaricdə keçirilmiş normal doktorluq və ya ixtisas təhsili müddətləri,
 5. e) Sığortası olmadan təcrübə keçənlərin normal staj müddəti;
 6. f) sığortalanarkən hər hansı bir cinayətə görə tutulmuş və ya nəzarətə alınan və bu cinayətə görə bəraət almış, həbsdə və ya həbsdə olanların dövrləri;
 7. g) Tətil və lokavt dövrləri və müəssisə tərəfindən qəbul ediləcək sektoral və ya ümumi iqtisadi böhran dövrlərində işəgötürən tərəfindən ödənişsiz məzuniyyətdə sayılanlar, ildə 3 aydan çox olmamaqla,
 8. h) həkimlərin fəxri köməkçi kimi keçirdikləri vaxt,

i) Seçki qanunlarına uyğun olaraq vəzifələrindən istefa edənlərin istefa tarixindən və seçki tarixindən sonrakı ayın əvvəlinə qədər keçirdikləri dövrlər;

özləri və ya faydalananlar tərəfindən yazılı bir müraciət etmək və özləri tərəfindən müəyyənləşdiriləcək gündəlik qazancın 82% -dən çoxu hesablanacaq mükafatlarını borc barədə bildiriş tarixindən etibarən bir ay ərzində, yuxarı və Maddə 32-yə uyğun olaraq müəyyən edilən mükafata tabe olan gündəlik qazancın aşağı hədləri, Borcdan çıxarılan dövrlər sığortalarına aid sayılır.

Bir ay ərzində ödənilməmiş borclar üçün yeni bir müraciət tələb olunur. Ödənilməmiş mükafatlar xidmətdən hesablanmayan borc müddətləri. Səlahiyyət borc müddətlərinin necə sənədləşdiriləcəyini müəyyənləşdirmək səlahiyyətindədir.

Bu Qanuna uyğun olaraq təyin olunan sığortanın başlama tarixindən əvvəlki dövrlər üçün borc alındıqda, sığortanın başlama tarixi hesablanmış günlərin sayı qədər geri alınır. Sığorta borcu ilə aylıq istiqrazlara sahib olmaq halında, müvafiq şəxslər borcun ödənildiyi gündən sonrakı ayın əvvəlindən hər ay ödənilir.

Borc götürülmüş dövrlər, uzunmüddətli sığorta və ümumi tibbi sığorta baxımından;

 1. a) Birinci bəndin (a), (b), (d), (e), (f), (g) və (h) yarımbəndlərinə uyğun olaraq borcalanlar, maddənin 4-cü bəndinin birinci abzasının müvafiq bəndinə əsasən.
 2. b) birinci bəndin (c) və (ı) yarımbəndlərinə uyğun olaraq borcalanlar, 4-cü maddənin birinci abzasının (c) yarımbəndinə uyğun olaraq.

sığorta müddəti hesab olunur.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı dövrlər üçün borclar üçün; Borc mükafatına əsaslanan günlərin sayı borc verilən aylara aid edilir. Seçilən mükafata tabe olan qazanc borcun ödənildiyi tarixdəki mükafata əsasən minimum qazancla nisbətləndirilir və göstərilən nisbət, müvafiq ayın mükafatına aid minimum qazanma nisbətinə vurulur. Tapılan məbləğ, müvafiq ayın mükafatına əsasən qazanc olaraq qəbul edilir. Lakin mükafata əsaslanan hesablanmış qazanc heç bir halda həmin ayın mükafatına tabe olan maksimum qazancı aşa bilməz.

Bildiriş və müraciət

MADDƏ 42- Qurum sığortaedənə və ya sahibinə bağlanacaq gəliri, aylıq və ya topdansatış ödənişləri, lazımi sənədləri və imtahanları başa çatdığı gündən üç ay ərzində hesablayır və nəticələrini yazılı şəkildə bildirir. Maraqlı tərəflər məktubu aldıqları gündən etibarən iki ay ərzində səlahiyyətli məhkəməyə və ya qurumun verdiyi qərara əsasən səlahiyyətli məhkəməyə müraciət edərək şikayət edə bilərlər. Məhkəməyə müraciət etmək qərarın icrasını gecikdirmir.

 

BEŞİNCİ BÖLMƏ

Dövlət məmurlarına dair müddəalar

Başçılıq, Türkiyə Böyük Millət Məclisi Başçılığı və Baş nazir ayında

MADDƏ 43- Hər hansı bir səbəbdən prezident olduğu müddətdə bu vəzifədən istefa edənlərə müraciət tarixindən sonrakı ayın əvvəlindən başlayaraq, tələb olunduğu tarixdə Prezidentə ödənilən aylıq müavinətin 40% -i miqdarında yaşa görə təqaüd verilir. .

Ancaq hər hansı bir səbəbdən vəzifədən gedən Prezidentin 28-ci maddəyə uyğun olaraq yaşa görə pensiya almaq hüququ varsa, yaşa görə pensiya 29-cu maddəyə uyğun olaraq ayrıca hesablanır və pensiyaların daha yüksək hissəsi pensiya ilə əlaqələndirilir. 28-ci maddəyə görə pensiya almaq hüququ yoxdursa, birinci bənddə göstərilən pensiya 28-ci maddəyə uyğun olaraq pensiya almaq hüququna malikdirsə və 29-cu maddəyə görə hesablanmış aylıq birinci bənddə göstərilən aylıq pensiyadan azdırsa, fərq Xəzinədarlıqdan tutulur.

Türkiyə Böyük Millət Məclisi Başçısı və ya Baş nazir, bu vəzifələri tərk edən hər hansı bir səbəblə əlaqədar olaraq, müraciət tarixindən sonrakı ayın əvvəlindən bəri istəklər, tarixdə prezidentə% 40 aylıq müavinət ödənilir yaşlılıq təqaüdünün təməlini təqaüd nisbətinin% 75'inə bağlayan Prezident bağlanır.

Bununla birlikdə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri və ya Baş nazir vəzifəsindən ayrılmaq üçün hər hansı bir səbəb, 28-ci maddəyə görə yaşa görə pensiya almaq hüququ varsa, 29 yaşındakı pensiya da hesablanır və ayın pensiyasının daha yüksək olması ilə əlaqələndirilir. 28-ci maddəyə görə, pensiya almaq hüququ yoxdursa, üçüncü bəndə görə pensiya 28-ci maddəyə görə pensiya hüququna malikdir və 29-cu maddəyə görə hesablanmış aylıq üçüncü abzaya görə aylıq pensiyadan aşağı olduqda, fərq Xəzinədarlıqdan tutulur.

Prezident, Baş nazir və ya Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri, qanuni sahibləri və ya bu vəzifələri tərk etdikdən sonra həyatını itirənlər, maddənin aylıq hesablandığı maddənin əsasına görə sağ qalanların pensiyasını bağlayır.

Bu maddə ilə əlaqəli gəlir və pensiyalar 55-ci maddənin ikinci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq artırılır.

Bəzi pensiya halları yaşlılıq pensiyaları ilə əlaqələndiriləcəkdir

MADDƏ 44- Bu Qanunun müddəalarının həyata keçirilməsində bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (c) yarımbəndinə əsasən sığortalanmış hesab olunan bəzi dövlət məmurlarının pensiyalarına aşağıdakı müddəalar tətbiq edilir:

 1. a) Türkiyə Respublikası Təqaüd Fondunun 5434 Qanununun 40ıncımadde təqaüdə çıxan 5400 təqaüdçü günlük yaş həddi olduğu təqdirdə XNUMX təqaüd ödəmə günündə,
 2. b) Xüsusi qanunlarına görə işçi çatışmazlığı səbəbindən təqaüdə çıxanlar üçün yaş tələbindən asılı olmayaraq mükafat ödəmə günlərinin sayı 9000 gündürsə;

pensiya bağlıdır.

4-cü maddənin birinci bəndinin (c) bəndinin əhatə dairəsində olan zabitlər, zabitlər, hərbi zabitlər, ekspert jandarmalar və cəlb olunmuş mütəxəssis zabitlər, əxlaq baxımından və ya qeyri-kafi olduğuna görə qeydlərinə əsasən mühakimə olunurlar. intizam səbəbləri və ya hərbi məhkəmələr tərəfindən veriləcək qərarlar üzərinə vəzifələri ilə vəzifələri, çatışmazlıq səbəbiylə qeydiyyatdan keçdikləri müddətdə vəzifələrini icra etməyənlər və vəzifələrini icra etməyənlər, 28-ci maddənin ikinci və üçüncü bəndlərində göstərilən mükafat ödəmə günləri, yaşa görə təqaüd verilir.

Birinci bəndin (a) və (b) yarımbəndlərinə uyğun olaraq ödənilən pensiyalar, 28-ci maddənin ikinci və üçüncü bəndlərində tələb olunan mükafat ödəmə günlərinin sayı və yaşı tamamlanana qədər onları idarə edən dövlət idarələrindən toplanır.

Qanunla tələb olunduğu kimi işdən çıxarılan, həbs edilən və ya işdən azad edilənlərin sığorta haqları

MADDƏ 45- Vəzifə borcundan azad edilən, vəzifəsi ilə əlaqəli olub-olmamasından asılı olmayaraq hər hansı bir cinayətə görə tutulan və ya saxlanılan və qanunlarına uyğun olaraq itkin düşən pensiya almaq hüququ olanların mükafatına tabe olan qazancın yarısı; Qanuna görə, bu dövrlər üçün işlərinə qaytarılan və tam pensiya almaq hüququ olanlara, mükafata tabe olan bütün qazanclarına görə mükafat verilir.

Ədliyyə orqanlarının qərarı ilə vəzifələrindən kənarlaşdırılanların mükafatları işçilərin və ya oxşar işçilərin işdən çıxarıldıqları gündən işdən çıxarıldıqları günə qədər verilən mükafat qazanclarına əsasən hesablanır. Bu vəziyyətdə olanların mükafatlarına aid olan sığortaolunan və işəgötürən hissələrinin gecikmə cəzası və gecikmə artımları qurumlar tərəfindən ödənilir və bu müddətlər sığorta müddətindən hesablanır.

Birinci və ikinci bəndlərə görə sığorta statusu dəyişənlər üçün Quruma əlavə bildiriş verilir və bu halda 102-ci maddənin müddəaları tətbiq edilmir.

Bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (c) bəndi daxilində sığortalı sayılanlar arasında, müvafiq qanunlara uyğun olaraq istifadə etdikləri ödənişsiz məzuniyyət müddətləri bitdikdən sonra vəzifələrinə başlayan şəxslər. Bu Qanunun 67-ci maddəsində tələb olunan 30 günlük mükafat ödəmə şərti tələb olunmur.

Bəzi dövlət məmurlarının mükafat əsaslı qazancları və mükafat əsaslı qazanc həddi

MADDƏ 46- Silahlı qüvvələr üçün hərbi məktəblərin, fakültələrin və liseylərin tələbələri və təhvil verilməyən peşə liseyinin tələbələri arasında leytenant və ya komandir olmayan zabit çavuş və ya kiçik zabit çavuşunun qazancları arasındakı mükafat; Tələbə müavinəti ilə polis akademiyası, fakültə və kolleclərdə oxuyan tələbələrin Polis Qərargah hesabı üçün oxuyarkən və ya Təhlükəsizlik Müdirliyi hesabına oxumağa davam edən şagirdlərin mükafat qazancları arasındakı fərq tələbələrin adından təşkilatlar tərəfindən ödənilir.

Ali təhsil müddəti fakültələrdə və ya kolleclərdə öz hesabına oxuduqdan sonra zabit təyin olunan və ya ehtiyatdan sonra zabit vəzifəsinə köçürülənlərin həqiqi xidməti sayıldığı üçün alınacaq borc haqqı zabit xidməti və öz hesabına fakültələrdə və kolleclərdə oxuduqdan sonra komissar müavini və ya polis məmuru vəzifəsinə təyin olunanlar, daha az pensiya alan leytenantın və ya komissar müavininin qazancları əsasında, sığorta haqqı payı onlar tərəfindən ödənilir və işəgötürənin mükafat payı, qurumları tərəfindən borcun bildirildiyi tarixdən etibarən iki il ərzində bərabər hissələrlə ödənilir.

Təlimat və manevr üçün rütbə ilə silah götürülən, maddənin 4-cü bəndinin birinci bəndinin (c) bəndində əhatə olunan sığortaçıların rütbəli mükafatları, sıralarının mükafatına əsasən qazancı mükafat kimi işlədikləri təşkilatlar və səfərbərlik və müharibə üçün silah götürülənlər tərəfindən alınır. Mükafata əsaslanan qazanc ilə rütbələrinin mükafat əsaslı qazancından çox olanların mükafat əsaslı qazancları arasındakı fərqin mükafatları dövlət rütbəsi tərəfindən rütbələrinin mükafat əsaslı qazanclarını ödəyərək Səlahiyyətlilərə ödənilir.

Maddə 82-də göstərilən yuxarı həddi dövlət məmurlarının qısa və uzunmüddətli sığorta şöbələrinin tətbiqi baxımından mükafatlandırılan qazancın müəyyənləşdirilməsində istənilmir. Ancaq xaricdə müvəqqəti olaraq və ya dövlət məmurlarına göndərilən qalıcı missiya mükafatından qazanc, Türkiyədəki presedent heyətində sığortalıların maddi qatqıları ilə xaricdəki ön vəzifə mükafatı qazanma vəzifələri nə qədər yüksək olarsa.

Müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi müavinəti 4-cü maddənin birinci bəndinin (c) yarımbəndində nəzərdə tutulanlara verildiyi müddətdə, onların uzunmüddətli sığorta filialları mükafatları və ümumi tibbi sığorta haqları işəgötürənlər tərəfindən ödənilməyə davam edir.

Döyüş işçilərinə veriləcək vəzifə əlilləri, müharibə əlilləri və müharibə zəminləri və vəzifə rüsumları üçün daimi əmək qabiliyyətsizliyi

MADDƏ 47- 4-cü maddənin birinci bəndinin (c) bəndi daxilində olan dövlət məmurları üçün 13-cü maddədə yazılmış iş qəzası; Vəzifə əlilliyi və bu vəzifələrdən əziyyət çəkənlər vəzifələrini icra edərkən və ya işlərini görərkən müəssisələrin mənafelərini qorumaq üçün və ya geri dönərkən anadan olduqları təqdirdə vəzifə əlilliyi və bunlardan əziyyət çəkənlərə vəzifə əlili deyilir. işdən. Davamlı əmək qabiliyyəti olmayan gəlirləri 19-cu maddənin müddəalarına əsasən hesablanır.

Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən təyin olunan bu Qanun çərçivəsində vəzifəli zabitlər (ehtiyatda olan bir zabit də daxil olmaqla), vəzifəyə təyin olunmayan zabit, ekspert jandarma, ekspert əsgər və sığortalılar;

 1. a) Əslində müharibə atəşində,
 2. b) Müharibə əməliyyatlarında və xidmətlərdə, müharibə şəraitində, bu əməliyyatların və xidmətlərin səbəbləri və nəticələri;
 3. c) Müharibə və ya döyüş hazırlığı dövrəsində hər cür düşmən silahının təsiri altında;
 4. d) bu hərəkətlərin səbəbləri və təsirləri səbəbindən hərbi hərəkət tələb edən daxili məhkəmə və sərhəd hərəkətləri zamanı;
 5. e) Sülh şəraitində və ya fövqəladə hallarda sifariş və ya vəzifə ilə işləyən sualtı qayıqlar, peşəsindən və sinifindən asılı olmayaraq, təyyarədə vəzifə yerinə yetirənlərdən, havada və yerdə uçuş səbəblərinə görə təyyarədəki təyyarədən və sifariş və vəzifə ilə dalış edən dalğıclarla, hər peşədən və sinifdən, sualtı qayıqdan. gəmidə və ya dalğıc qitəsində olanlardan dalış və ya dalışın müxtəlif səbəbləri və təsiri ilə
 6. f) Konstitusiyanın 92ncimadde ya da Türkiyə, Türk Silahlı Qüvvələrinin xarici konvensiyalara əsasən xarici ölkələrə göndərilməsini tələb edən, xaricdəki qoşunların olduğu yerlərdən, xarici ölkələrdə və ya rotasiya əsnasında yurdlarından köçdüyü gündən bu yana bir tərəfdir.

Bu Qanunun 19-cu maddəsində deyildiyi kimi, daimi əmək qabiliyyətsizliyi gəlirləri hesabına peşə qazanc gücünü itirənlərə və ya bu Qanunun 25-ci maddəsinə uyğun olaraq sayılmaq üçün lazım olan dərəcədə əlil olanlara müharibə məlhəmi deyilir.

Bunlardan, ekspert rütbələrindən qabaq üç rütbə, ekspert jandarma rütbəsinin eyni dərəcəsi; Təyin olunmamış zabit və podpolkovnik rütbəsinə qədər (leytenant polkovnik istisna olmaqla), eyni rütbədəki yuxarı rütbəyə qədər podpolkovnik, polkovnik, baş polkovnik, baş polkovnik və general və polkovniklərə admiral, bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (c) bəndinə əsasən sığortalananlara. Davamlı əmək qabiliyyətsizliyi onun dərəcəsinə uyğun mükafata aid edilir.

Bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (a) və (b) yarımbəndləri daxilində olan sığorta sahibləri arasında, Türk Silahlı Qüvvələri tərəfindən təhsil vəziyyətinə, giriş dərəcəsinə və səviyyəsinə görə təyin olunan şəxslər 14/7/1965 tarixli və dərəcə ilə eyni dərəcəyə uyğun mükafat verilən qazanc üzərində 657 saylı Dövlət Qulluqçuları Qanununun 36-cı maddəsi; Bunlardan məzun olmayanlar, eyni əmək qabiliyyətsizlik dərəcəsindən daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəlir əldə etmiş sığortalı ilə əlaqələndirilməsi tələb olunan daha yüksək dərəcə və dərəcənin eyni səviyyəsinə uyğun mükafat əsasında qazana əsasən daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəliri ödənilir və Dövlət Qulluqçuları Qanununa əlavə edilmiş göstərici cədvəlində ibtidai məktəbi tamamladı. Olduqları dərəcənin daha yüksək dərəcəsi olmayanlar üçün bu göstəricidən üç səviyyəli göstərici və yuxarıdakı üç səviyyəli göstəriciyə sahib olmayanlar üçün bu dərəcənin son səviyyəli göstəricisi əsas götürülür.

Müharibə əlillərinə veriləcək davamlı əmək qabiliyyətsizliyi döyüşçülərə bağlanacaq daimi əmək qabiliyyətsizliyindən az ola bilməz.

Dövlət qulluqçusunun aylıq əmsalı ilə qazi şəxslərin əlillik dərəcəsinə görə aşağıdakı yazılı göstəricilərin vurulması yolu ilə tapılacaq məbləğ daimi müharibə əlilliyinə "müharibə zamanı əlilliyin artması" kimi əlavə olunur.

İşsizlik dərəcəsi                         göstəricilər

81% və 1100-dən yuxarı

67 ilə 80% arasında 1000

51-dən 66 900-ə qədər

41-dən 50 800-ə qədər

31-dən 40 700-ə qədər

21-dən 30 600-ə qədər

10-dən 20 450-ə qədər

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin üzvləri və Türkiyə Silahlı Qüvvələri və Müdafiə Nazirliyi və Milli İşlər Nazirliyinin Başçılığı tərəfindən təyin olunan məmurlara, 25% daha çox ilə bağlanır.

5434 saylı Hərbi Əlillik Qanununun müddəaları ilə əlaqəli digər qanunlarda edilən istinadlar bu maddəyə edilmiş hesab edilmişdir.

Bu maddəyə uyğun olaraq, ölüm pensiyası mükafat ödəmə günlərinin sayından, o cümlədən müharibə əlilləri artımından asılı olmayaraq, daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəlir əldə edərkən və ya bağlanmasına ehtiyac duyulan şəxslərin haqq sahiblərinə ödənilir.

Müharibə zəmanəti olanlara veriləcək hər hansı bir etibarsızlıq artımına görə səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən ediləcək pul kapitalının ümumi miqdarı, Milli Müdafiə Nazirliyi və ya Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən göstərilən hesablara ən geci bir ay müddətində saxlanılır. Vaxtında yatırılmayan məbləğlər üçün 89-cu maddənin müddəaları tətbiq olunur.

Bu maddəyə uyğun olaraq, daimi əmək qabiliyyətli olmayanlar sığorta ilə işə başlasalar, tutulmayacaqlar.

Döyüşçülərin sağ sahibləri ilə əlaqələndiriləcək ölüm gəlirinin miqdarı da müharibə müharibəsi sürətini nəzərə alaraq hesablanır.

Müharibə döyüşçüləri, növbətçi sahibi və əlində olanlar bu Qanunun müddəalarını tətbiq etmədən etibarsızlığına maneə törədilmədiyi digər vəzifələrə və ya siniflərə keçirilərək vəzifələrinə görə istefa etdikləri hesab olunurlar. İstefa verdikdən sonra da bu Qanunun müddəalarının tətbiq olunmasını tələb etmək hüququnu saxlayırlar. Bununla birlikdə, müəssisələrində başqa vəzifələrə və ya siniflərə köçürə bilən, xüsusi qanunlarına uyğun olaraq öhdəlik müddətinə tabe olanlar, öhdəliklərini yerinə yetirməyincə və ya bu Qanunun müddəalarına uyğun olaraq əlilliklərinin yeni vəzifələrinə maneə törətdikləri barədə bir hesabat almadıqda bu hüquqlardan istifadə edə bilməzlər.

Bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (c) yarımbəndinə əsasən sığortalanmış hesab olunan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin iş qüvvəsinin itirilməsi, əlilliyi və bacarıqsızlığı, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Sağlamlıq Qabiliyyəti Qaydalarının müddəalarına əsasən Səlahiyyətlilər tərəfindən müəyyən edilir. .

Dövlət məmurlarının pensiya təsdiqləmələri

MADDƏ 48- 4-cü maddənin birinci bəndinin (c) yarımbəndində nəzərdə tutulanların pensiya və ya əlillik pensiyası almaq vəzifələri ilə əlaqədar vəzifələrindən azad edilməsi;

 1. a) Ofisə göndərmə hallarında, sığortalının işlədiyi prosedura uyğun olaraq vəzifələndirmə səlahiyyəti olan orqan,
 2. b) tələb və ya yaş məhdudiyyəti və ya əlillik hallarında təyin etmək səlahiyyətinə malik orqan;
 3. c) Türkiyə Böyük Millət Məclisi üzvləri, bələdiyyə başçıları, bələdiyyə məclis üzvləri və il məclisi üzvlərinin pensiya tələbi, əlillik və yaş məhdudiyyəti dövlətləri son təşkilatın ən yüksək orqanı adından, bu vəzifədən əvvəl hər hansı bir dövlət qurumuna tabe olmaması üçün son dəfə bu vəzifədən. xidmət etdikləri yerin prezidenti
 4. d) müəssisələrin idarə heyəti üzvlərinin istəkləri, əlilliyi və yaş həddi ilə təyin edən qurumun ən yüksək rəhbəridir;
 5. e) Baş Nazirin, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədrinin eyni iddiaya görə Baş Nazirin, Yaşlılıq və Yaş məhdudiyyəti hallarında Baş Məhkəmənin tələbi,

təsdiqlə.

Xüsusi qanunun müddəaları xaricində, pensiya üçün səlahiyyətli orqanın təsdiqi tələb tarixindən bir ay keçə bilməz. Nazirlər Kabinetinin qərarı və ya ortaq fərmanla təyin olunanların vəzifələrindən azad edilməsi, müvafiq nazirin təsdiqi ilə sona çatır.

Özəlləşdirmə nəticəsində kapitaldakı ictimai payı% 50-dən aşağı düşən təşkilatlarda işləyərkən təqaüdə çıxanlar və satılmış və ya köçürülmüş təşkilatlarda işləyənlər üçün təqaüd təsdiqlənməsi tələb olunmur. Birinci abzasın (b) bəndinə əsasən təqaüdə çıxmaq istəyənlər üçün, hər halda, müraciət tarixindən bir ayın sonunda işdən çıxarıldıqları hesab olunur.

Reputasiya xidmət vaxtı və nüfuz xidmətinin mükafatı

MADDƏ 49- Nominal xidmət müddəti, bu Qanuna uyğun olaraq edilməli olan əmək haqqı və topdansatış ödənişləri hesabına faktiki işləyərək xərclədikləri xidmət dövrlərinə əlavə olunmuş müddətdir. Aşağıda yazılmış vəzifələrdə baş verən artımlar istisna olmaqla, faktiki xidmət müddətinin hər ili üçün;

 1. a) Zabit (ehtiyatda olan zabit də daxil olmaqla), kiçik zabit, mütəxəssis jandarma və mütəxəssis əsgərlər;

1) Müharibənin elan olunmasından başlayaraq ümumi və qismən səfərbərliyə qatılanların səfərbərliyinin sonuna qədər;

2) Səfərbərlik tələb edən daxili proseslərdə iştirak edən bölmələrə rəhbərlik edənlərin toqquşmalarının başlandığı gündən səfərbərlik tarixi;

3) Türk Silahlı Qüvvələrində xidmət edən xarici ölkələrə göndərilən Konstitusiyanın 92-ci maddəsinin və ya Türkiyənin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq müharibə və ya təbliğ elanı, xarici ölkəyə göndərildiyi tarix Türkiyəyə qayıt,

həqiqi xidmət dövrləri, o cümlədən həbs cəzası müddəti

 1. b) 4-cü maddəyə əsasən sığortalı sayılan şəxslərdən, bu tarixlərdən sonra birinci abzasın (a), (1), (2) və (3) yarımbəndlərində yazılmış aktlarda iştirak etmiş şəxslərin həqiqi xidmət müddəti bu tarixlərdən sonra da davam edəcəkdir. həbs müddətləri,
 2. c) Müharibə vəziyyətində düşmənin tələsinə düşən və ya düşmən tərəfindən tutulanların əsl xidmət müddəti, qanunlarına uyğun olaraq, müqaviləli personal istisna olmaqla, pensiyalarını ödəməklə, iş yerlərindən xaric edilmir;

möhkəm bir nüfuzlu bir xidmət müddəti olaraq əlavə olunur. Bu səbəblərə görə əlavə ediləcək nüfuzlu xidmət müddətlərinin cəmi beş ildən çox ola bilməz.

Türk Silahlı Qüvvələri, Milli Kəşfiyyat Təşkilatı Müsteşarlığı, Təhlükəsizlik Ümumi Müdirliyi və Meşə İşləri Baş Müdirliyindəki pilotların, sualtı qayıqların, dalğıcların, qurbağaların və paraşütçülərin həqiqi xidmət dövrünün hər ilinə altı aylıq nominal xidmət müddəti əlavə olunur. Nominal xidmət müddətində artımlar bu maddənin birinci abzasının (a) yarımbəndinin (1) və (2) yarımbəndlərində göstərilənlər üçün də əlavə olunur. Bu bənddəki səbəblərdən asılı olaraq əlavə ediləcək nominal xidmət müddətlərinin hesablanmasında beş illik limit tətbiq edilmir.

Nominal xidmət müddəti aylıq məcburiyyət dərəcəsinin hesablanmasında mükafat ödəmə günlərinin sayına əlavə olunur. Əlillik, qocalıq və pensiya, tələb olunan mükafat günlərinin sayı, yaş və pensiya bonusunun hesablanmasında bu dövrlər nəzərə alınmır.

Hər ilin sonunda bu maddənin birinci abzasının (a), (b) və (c) bəndlərinin və bu maddənin ikinci abzasının müddəalarına uyğun olaraq, sığortalıların xidmət müddətinin hər otuz günü üçün ilin son ayında sığortaolunan adından ödənilən sığorta haqqı və işəgötürən mükafatlarının məbləği. Həm də mükafat xidmət müddəti mükafatı işəgötürəndən toplanır. Vaxtında yatırılmayan məbləğlər üçün 89-cu maddənin müddəaları tətbiq olunur.

 

Səkkizinci fəsil

Könüllü sığorta müddəaları

Könüllü sığorta və şərtlər

MADDƏ 50- Könüllü sığorta; Fiziki şəxslərə ixtiyari olaraq mükafat ödəməklə uzunmüddətli sığorta filiallarına və ümumi tibbi sığortaya məruz qalmağı təmin edən sığortadır.

İsteğe bağlı olaraq Türkiyədəki cəmiyyətdə qanuni olaraq yaşayanlar;

a) Bu Qanuna əsasən məcburi sığortalanmanı tələb edən bir şəkildə işləməyən və ya sığortaolunan olaraq işləyən, lakin ayda 30 gündən az işləməyən və ya son bir ildə tam işləməyən və ya 360 gündən az olan;

b) Öz sığortası səbəbindən hər ay ödənilməməlidir;

c) 18 yaşdan yuxarı olmaq;

d) Əlavə sığorta tələbi ərizəsi ilə Agentliyə müraciət etmək;

şərait axtarılır.

İsteğe bağlı sığorta başlanğıcı və sonu

MADDƏ 51- Könüllü sığorta ərizənin Agentliyin sənədlərinə təqdim edildiyi gündən sonrakı gündən başlayır.

Bu müddət üçün ödənilən mükafatlar, 4-cü maddəyə uyğun olaraq sığortalı bir iş görməyə qərarlı olanlara mükafat istədiyi sığorta olaraq ödənildiyi tarixlərdə geri qaytarılır.

Könüllü sığorta;

a) Könüllü sığortasını dayandırmağı tələb edənlər üçün son gündən sonrakı gün,

b) Pensiya almaq hüququ olduqda, aylıq iddiaçıların tələbinin tarixi;

c) Sığortalı mərhumun ölüm tarixi;

bitir.

Əlillik, qocalıq və ölüm sığortası və ümumi tibbi sığorta müddəalarının həyata keçirilməsində əlavə sığorta haqqı ödənilən dövrlər nəzərə alınır və bu müddətlər 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinin əhatə etdiyi sığorta dövrü hesab olunur.

İsteğe bağlı sığorta haqları və ödəniş

MADDƏ 52- Könüllü sığorta haqqı, sığortalı tərəfindən müəyyən edilən gündəlik qazanc və mükafat ödəniş günləri ərzində 82-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş mükafata tabe olan qazancın alt həddi ilə yuxarı həddi arasında tapılacaq qazancın 32% -dir. Bunun 20% -i əlillik, qocalıq və sağ qalanların sığorta mükafatı, 12% -i ümumdünya tibbi sığorta mükafatıdır.

Könüllü sığorta sahibləri, 60-cı maddənin birinci bəndinin (b) bəndinə əsasən, asılı şəxslər olsa da, ümumdünya tibbi sığorta sahibi hesab olunurlar və ümumdünya tibbi sığorta haqqını ödəməyə borcludurlar.

12-cu maddənin ikinci bəndinə uyğun olaraq gecikdirilmiş cərimə aid olduğu ayın ən geci 89 ay ərzində hesablanacaq və ödənilməmiş müddətlər sığorta müddətindən hesablanmır. Bu 12 aylıq müddətdən sonra ödənilən mükafatlar 89-cu maddənin üçüncü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq geri qaytarılır.

Əlavə sığortaçıların icbari sığorta ilə əlaqədar mükafat borcları olduqda, könüllü sığortaya ödənilən mükafatlar ilk növbədə məcburi sığorta səbəbindən qurumdakı borclarından tutulur.

 

Yeddi BÖLMƏ

Qısa və uzun müddətli sığorta filialları

Ümumi müddəalar

Sığortaların birləşməsi

MADDƏ 53- Sığortalıdan 4-cü maddənin birinci abzasının (a), (b) və (c) yarımbəndlərində göstərilən sığorta səbəblərindən bir neçəsinə məruz qalması tələb olunduğu təqdirdə; Birincisi, (c) yarımbəndinə əsasən işləmirsə, (c) yarımbəndinə əsasən işləmirsə, əvvəlcə başlamış sığorta münasibətlərinə görə sığortalanmış sayılır.

Sığortalı şəxsin 4-cü maddənin birinci bəndinin (a), (b) və (c) bəndlərindəki sığorta şərtləri 5-ci maddənin (a) və (e) bəndlərində göstərilən sığorta şərtləri ilə üst-üstə düşdüyü təqdirdə, sığorta olunan 4-cü maddənin və birinci bəndinə əsasən sığortalanmış hesab olunur. təmin olunur.

Sığortalı bu maddənin müddəasına uyğun olaraq sığortalı hesab edilən sığorta statusundan başqa bir sığorta statusu üçün mükafat ödədikdə, ödənilən mükafatlar birinci abzasın əsasını qoyduğu sığorta vəziyyəti üçün ödənilir və keçmiş sığorta əsasında sığorta hesab olunur.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən bəri ilk dəfə sığortalanmış hesab edilən və 4-cü maddənin birinci bəndinin (a), (b) və (c) yarımbəndlərindən birindən çoxu işləyənlər üçün son sığorta polisi tarixindən etibarən geriyə keçən ən çox sığortanın sayının əsas götürüldüyü sığorta vəziyyəti.

Aylıq və gəlirin birləşməsi

MADDƏ 54- Bu Qanuna uyğun bağlanacaq aylıq və gəlirin birləşdirildiyi hallarda;

 1. a) Uzunmüddətli sığorta filiallarından;

1) Həm əlillik, həm də qocalıq pensiyası hüququ olan sığortaolunanlar üçün, pensiyalar bərabər olduqda, bu pensiyaların ən yüksəki yalnız yaşlılıq pensiyasıdır;

2) həm pensiyaçı, həm də əlilliyi olan şəxs və ya qocalıq pensiyası ilə birlikdə ölən arvadı səbəbindən pensiya almaq hüququ olan sığortaçıya,

3) Valideynlərindən ayrı olaraq pensiya almaq hüququ olan uşaqlar üçün bütün yüksək pensiya və aşağı pensiyanın yarısı,

4) Ən çoxu birdən çox uşağından pensiya almaq hüququ olan ana və ataya ödəməyə imkan verən ilk iki sənəddən daha yüksək olan pensiyanın yarısı aşağı,

5) Qızların həm həyat yoldaşından, həm də valideynlərindən ölüm pensiyası almaq hüququ varsa, üstünlük verdikləri pensiya,

Əlaqədar.

 1. b) Qısamüddətli sığorta sahələrindən;

1) Hər ikisi də daimi əmək qabiliyyətsizliyi ilə həyatını itirən həyat yoldaşı hesabına gəlir əldə etmək hüququ olan həyat yoldaşına;

2) Valideynlərindən ayrı gəlir əldə etmək hüququ olanlar üçün bütün daha yüksək gəlirlər, aşağıların yarısı,

3) Birdən çox uşağın gəlir əldə etmək hüququ olan ana və ata üçün ən çox ödəməyə imkan verən ilk iki sənəddən yuxarı pensiya məbləği, aşağı pensiyanın yarısı,

4) Qızların həm həyat yoldaşından, həm də valideynlərindən ölüm gəlir əldə etmək istədikləri təqdirdə üstünlük verdikləri gəlir.

Əlaqədar.

 1. c) Əlillik, qocalıq və ölüm sığortası, peşə qəzası və peşə xəstəlikləri sığortası haqqı ilə verilən aylıq gəlir və sığorta olunanın və ya qanuni sahibinin aylıq gəlirinin və ya gəlirinin, ən azı yarısının, iş qəzası və peşə xəstəliyindən əldə edilən gəlirlərin hamısı, bərabər olduqda; Əlillik və qocalıq pensiyasının yarısı bağlıdır.

Birinci abzasda göstərilən qaydada aparılacaq qiymətləndirmələr nəticəsində, bir nəfərdə iki və ya daha çox gəlirin birləşdirildiyi təqdirdə, bu gəlir və aylıq ən çox ödəməni təmin edən və ya aylıq əlaqəli, digər fayl və ya fayllardan gəlir və aylıq hüquqlar statusdan və ya başqa bir fayldan dəyişir. ya da pensiya almaq tarixinə qədər.

Gəlir və pensiyaların düzəldilməsi, yüksəldilməsi, ödəniş və iştirak

MADDƏ 55- Bu Qanuna uyğun olaraq, gəlir və ya aylıq sığortaolunanların və faydalananların statusu gəlir və ya onlara və ya digər hüquq sahiblərinə əlavə edilmiş aylıq məbləğin düzəldilməsini tələb edən bir şəkildə dəyişirsə, gəlir və ya aylıq məbləğlər dəyişiklik baş verdikdən sonra ödəniş dövrünün əvvəlindən başlayaraq yeni vəziyyətə uyğun olaraq düzəldilir.

Bu gəlir və aylıq qanuna görə bağlıdır, yanvar ayında və hər il iyul tarixindən etibarən etibarlı olacaq, əvvəlki altı aylıq dövr ilə müqayisədə Türkiyə Statistika Təşkilatı tərəfindən açıqlanan ən son baza ili, istehlak qiymətləri ümumi indeksdəki dəyişiklik nisbətini artıraraq təyin olunur.

Sığortalı və ya faydalanan şəxslərlə əlaqəli gəlir və ya pensiya hər ay əvvəlcədən ödənilir. Ödəniş müddəti, ödəmə tarixi, ödəniş metodu və ödəniş mərkəzləri səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilir.

Gəlir və aylıq qəbul şərtlərinin davam edib-etməməsinə dair yoxlama prosedurları və prinsipləri və bu maddənin həyata keçirilməsinə dair digər prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

Gəlir və aylıq bağlanmayacaq vəziyyətlər

MADDƏ 56- Ölən sığortalıların faydalananlarından;

 1. a) Məhkəmə orqanlarının son qərarı ilə aylıq tutulacaq sığortalıları və ya aylıq gəliri ilə əlaqəli olan sığortalıları qəsdən öldürən və ya öldürməyə cəhd edənlər və ya bu Qanuna uyğun olaraq fəaliyyət göstərməyən və ya əlil olanlar;
 2. b) sığortalıya və ya sığortalıya və ya aylıq gəliri və ya qanun sahibi ilə əlaqəsi olmayan hüquq sahibinə qarşı törədilmiş ağır cinayət səbəbi ilə ölümlə əlaqədar qazancla miras xaric olanlar, son qərar qərarı ilə;
 3. c) bu həyat yoldaşından, əvvəlki həyat yoldaşından aldığı bu qanuna görə bu dul qadına verilən gəlir və ya pensiya;

gəlir və ya aylıq ödəniş yoxdur. Ödənilmiş gəlirlər və pensiyalar 96-cı maddənin müddəalarına uyğun olaraq geri alınır.

Boşanmış həyat yoldaşı ilə yaşamağa qərarlı olan ər və uşaqların gəlirləri və təqaüdləri, həyat yoldaşından boşansalar da, kəsilir. Bu şəxslərə ödənilən məbləğlər 96-cı maddənin müddəalarına uyğun olaraq geri alınır.

Yaş

MADDƏ 57- İstehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində peşə xəstəliyi olduqda, peşə qəzası və ya peşə xəstəliyi ilk dəfə həkimin və ya sağlamlıq şurasının rəyi ilə təyin edildikdə, hüquq sahiblərinə bağlanacaq gəlirin hesablanmasında əhali reyestrində qeyd edilmiş doğum tarixləri nəzərə alınır.

Əlilliyə, yaşa və sağ qalanlara sığortalanma ilə əlaqədar yaşa dair müddəaların həyata keçirilməsində, sığorta sahibləri və onların övladları, 2-cu il tarixli 6 saylı Qanunu və 1949/5417 tarixli 4 saylı Qanunu ləğv etdilər. / 2 və 1957 İyul 6900 tarixli 17, 7/1964/506 və 2 nömrəli, 9/1971/1479 tarixli və 17 nömrəli, bu Qanunla ləğv edilmiş, 10/1983/2925 tarixli və 17 və 10/1983/2926 nömrəli və 8, 6/1949 / Əhalinin reyestrində qeydə alınan doğum tarixi, vəsaitin 5434-cü il tarixli 17 saylı Qanununun 7-ci maddəsinə və ya bu Qanuna görə əlilliyin, qocalığın və sağ qalanların sığortasına tabe olduğu tarixdə. ilk dəfə bu Qanuna uyğun olaraq ilk işə başlandığı tarixdən sonra dünyaya gələn sığortalıların uşaqlarının doğum tarixləri, ilk olaraq reyestrdə yazılmış doğum tarixi əsas götürülür.

Qəza, peşə xəstəliyi, əlillik, qocalıq və ölüm sığortası və aylıq ayırmalar və kapitalın dəyəri, peşə qəzası və ya peşə xəstəliyinin tarixi ilk dəfə həkimin hesabatı ilə müəyyən edildi və ya sığortaçılar ilk dəfə bu Qanuna və bu Qanuna əsasən ləğv edilmiş qanunlara əsasən işə başladılar. sonrakı yaş düzəlişləri nəzərə alınmır.

Doğum ayları və günləri əhali qeydlərində yazılmayanlar iyulun 1-də, doğum ayı yazılmış, lakin həmin gün yazılmayanlar həmin ayın birində anadan olmuş sayılırlar.

Türk Silahlı Qüvvələri, 5434 Türkiyə Cümhuriyyətinin Təqaüd Fondu Qanununun 40. maddəsində göstərilən təqaüd prosedurlarına görə yaş məhdudiyyətləri, doğum tarixi, ay və gün doğum günləri 1 sentyabr yazılmamış 1 sentyabr, doğum günləri, 1 sentyabr , sonra gələn il üçün 1 sentyabr tarixində keçiriləcək.

Sosial Sığorta Yüksək Sağlamlıq Şurası

MADDƏ 58- Bu Qanunda yazılmış vəzifələri yerinə yetirmək üçün, Səlahiyyətli Qərargah tərəfindən təyin olunan mütəxəssis həkimlərdən ibarət Sosial Sığorta Yüksək Sağlamlıq Şurası yaradılır. Məclis; Milli Müdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi, Ali Təhsil Şurası, üzvlərinin əksəriyyəti, işəgötürənlər, işçilər və konfederasyonları olan ictimai işçilər, Türkiyə Odalar və Birjalar Birliyi, Türkiyə Biznesmen və sənətkarlar Konfederasiyası, Türk Tibb Dərnəyi Birliyi ilə səlahiyyətlilər tərəfindən təyin ediləcək. bir mütəxəssis həkimdən ibarətdir. Nazirlik eyni üsulla birdən çox İdarə Heyəti yaratmaq səlahiyyətinə malikdir.

Şuraya öz aralarında seçəcəkləri üzv sədrlik edir. Sədr, yoxluğuna baxmaq üçün üzv təyin edir. İdarə Heyəti ən azı həftədə bir dəfə ən azı yeddi üzvlə görüşür və qərarlar mütləq çoxluqla qəbul edilir. Şurada təyin ediləcək həkimlərin xidmət müddəti üç ildir və üç il sonunda yenidən təyin oluna bilər. Təqvim ili ərzində heç bir bəhanə olmadan beş və ya on ardıcıl iclasda iştirak etməyən üzvlərin üzvlüyü avtomatik olaraq ləğv ediləcəkdir. Bu sayədə, üzvlüyü bitmiş üzvün yerinə başqa bir şəxs eyni qaydada təyin edilir.

Sosial Sığorta Yüksək Sağlamlıq Şurasına qatılanlar arasında; İştirak etdikləri hər iclas günü üçün, məsuliyyəti altında bir dövlət vəzifəsi olanlara (2000) və vəzifəsi altında olan bir dövlət vəzifəsi olmayanlara (3000), göstərici vurularaq tapılacaq bir miqdarda iştirak haqqı ödənilir. dövlət qulluqçularının aylıq əmsalı ilə və ayda dörd iclasdan çox olmayan say. İdarə Heyətinin işi ilə bağlı bütün xərclər Təşkilat tərəfindən ödənilir. Zəruri hesab edildikdə, İdarə heyəti kənar mütəxəssislərə müraciət edə bilər.

İdarə heyəti, sığortalılar ilə bağlı iş qəzaları və peşə xəstəlikləri səbəbindən daimi iş qabiliyyətinin olmaması və işçi qüvvəsinin gücünün itirilməsi ilə əlaqədar orqan tərəfindən verilən qərarlardan etiraz edənləri araşdırır və qərar verir. İdarə Heyəti, sığortalı və ya hüquq sahiblərinin tələbi ilə təyin olunmuş bir mütəxəssis həkimə qulaq asmağa borcludur.

Şura, bu Qanunda yazılmış vəzifələrlə məhdudlaşmaq şərti ilə, məhkəmələrdən tələb olunan iş materiallarına dair rəylər verir və ekspert kimi hazırlanaraq zəruri müayinələr aparır. Məhkəmələr, qeyd olunan sənədlər üçün təyin olunmuş ekspert haqqını idarə heyətinə göndərmək üçün səlahiyyət orqanına göndərir.

Sosial Sığorta Yüksək Sağlamlıq Şurasının xidmətlərini yerinə yetirməsi üçün tələb olunan katiblik prosedurları Müəssisə tərəfindən həyata keçirilir. Sosial Sığorta Ali Səhiyyə Şurasının vəzifələri, səlahiyyətləri, iş prosedurları və prinsipləri və bu maddənin həyata keçirilməsinə dair digər prosedur və prinsiplər Qurum tərəfindən veriləcək qaydalarla tənzimlənir.

Quruma nəzarət və nəzarət səlahiyyət

MADDƏ 59- Bu Qanunun icrası ilə bağlı prosedurların auditi yoxlama və nəzarət orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən həyata keçirilir. Hərbi iş yerlərinin sığorta əməliyyatlarının yoxlanılması və nəzarəti hərbi əmək müfəttişləri tərəfindən də həyata keçirilə bilər.

Agentliyin vəzifələri zamanı nəzarət və nəzarət həvalə olunmuş əməkdaşları tərəfindən təyin olunan hadisə və bu hadisə ilə əlaqəli əməliyyatlar, yemin Bunun xaricində hər cür dəlilə əsaslana bilər. Onların verdiyi protokollar əksinə təsdiqlənənə qədər etibarlıdır. İşəgötürənlər, sığorta sahibləri, müəssisə sahibləri, ləğvetmə və iflas idarəsinin zabitləri, işlə əlaqəli həqiqi və hüquqi şəxslər və qurumun nəzarəti və nəzarəti ilə vəzifələndirilən zabitlər məlumat verməyə, gətirməyə və göstərməyə çağırıldıqda gəlirlər. lazımi kitabları, sənədləri və dəlilləri verin, hər cür rahatlığı təmin etmək və istəklərini bu şəkildə təxirə salmadan yerinə yetirmək məcburiyyətindədirlər. Bütün dövlət məmurları lazımi rahatlığı göstərir və nəzarət və nəzarət ilə təyin olunmuş qurumun zabitləri vəzifələrini yerinə yetirərkən kömək edirlər.

Bu Qanunun icrası baxımından yoxlama və nəzarət vəzifəsi daşıyan orqanın işçiləri, 4857 saylı Əmək Qanununda göstərilən yoxlama, yoxlama və nəzarət səlahiyyətlərinə malikdirlər.

Müstəqil Mühasibat uçotu, Sertifikatlı Mühasib, 1 saylı Qanuna uyğun olaraq Sərbəst mühasibat, Sertifikatlı Mühasib və Sertifikatlı Mühasib və Sertifikatlı Mühasiblər verilir. İş yerləri sənədlərinin müayinəsi nəticəsində Səlahiyyətli şəxsə bildirilmək üçün təyin olunan əmək miqdarının uyğunluğu, səlahiyyətin nəzarət səlahiyyətinə sahib olması şərtilə əsas götürülə bilər.

Qurum tərəfindən müəyyən edilmiş hesablama metoduna uyğun olaraq müstəqil mühasib maliyyə məsləhətçiləri və sertifikatlı mühasiblər tərəfindən hazırlanan hesabatla, Müəssisəyə kifayət qədər işlənmə barədə məlumat verilməməsi, mükafat ödəməsi, cərimənin təxirə salınması və gecikmənin artırılması başa düşülən iş yeri və işəgötürənlər. 102-ci maddənin birinci bəndinin müəyyən edilmiş fərq işçilik miqdarı üzərində hesablanmalı (mənsub olmamaq haqqında şəhadətnamə d bəndinə uyğun olaraq veriləcək inzibati cərimələrlə birlikdə verilə bilər) və bəndin (4) bəndində ( e) ödənişlər edilmək şərti ilə.

Müstəqil mühasib maliyyə məsləhətçiləri və and içmiş maliyyə məsləhətçiləri tərəfindən Təşkilatın müəyyənləşdirdiyi prosedur və prinsiplərə zidd hərəkət edərək Quruma ziyan vurduğu anlaşılan hesabatlar nəzərə alınmır və sonradan verəcəkləri hesabatlar işlənmir. Qurum. Saxta hesabat verən sertifikatlı mühasiblər və sertifikatlı mühasiblər, bu səbəbdən Müəssisənin vurduğu zərərlərə görə işəgötürənlə birlikdə ortaq şəkildə məsuliyyət daşıyırlar və Təşkilat ümumi müddəalara uyğun olaraq onları izləmə hüququnu özündə saxlayır. Peşə üzvləri işəgötürənlər tərəfindən daimi iş yerlərinin sığorta sahibləri ilə görülən işlər və qeydiyyatdan keçməmiş və ya Qurumda qeydiyyatdan keçməmiş, lakin işlənmə bildirişi edilməmiş yuxarıdakı işlərlə bağlı araşdırma apara bilməzlər.

Dövlət idarələrində yoxlama və nəzarəti həyata keçirən dövlət qulluqçuları iş yerlərində aparacaqları araşdırmalar, yoxlamalar və müayinələr zamanı işçilərin sığortalandığını müəyyənləşdirməli və sığortalanmamış işçilərin işçiləri barədə məlumat verməlidirlər. Bu qurumlar, həmçinin bir ay ərzində ilkin qazancının ən azı bir ayı ərzində və ya bu Qanuna əsasən sığortalanmış hesab olunanların sığortalanmış günlərinin sayı, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada apardıqları müayinələr və müəyyənləşdirmələr barədə məlumat verirlər. Qurum bu bildirişləri əsaslandırmaq üçün lazımi hüquqi tədbirlər görür. Müvafiq şəxslərin etiraz hüquqları qorunur.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

 

Üçüncü hissə

Ümumi tibbi sığorta müddəaları

BİRİNCİ BÖLMƏ

İşəgötürənlər və Qeydiyyat

Ümumi tibbi sığorta sahibləri

MADDƏ 60- Türkiyədə məskunlaşan insanlardan;

 1. a) 4-cü maddənin birinci abzası;

1) (a) və (c) yarımbəndlərinə uyğun olaraq sığortalanmış hesab olunan şəxslər;

2) (b) bəndinə əsasən sığortalanmış hesab olunan şəxslər;

 1. b) könüllü sığortası olan şəxslər,
 2. c) yuxarıdakı (a) və (b) bəndlərinə uyğun olaraq sığortalı hesab edilməyənlərdən;

1) Yaşıl kart təqdim etməklə 18/6/1992-ci il tarixli və 3816 nömrəli, ödəmə gücü olmayan vətəndaşların müalicə xərclərinin ödənilməsi haqqında Qanun çərçivəsində yaşıl vərəqə verilən insanlar,

     2) vətəndaşlığı olmayan və sığınacaq axtaranlar,

3) 1 yaşdan yuxarı, Ehtiyacı olan, Zəif və Yetim olan Türk Vətəndaşlarına aylıq bağışlanma haqqında 7 tarixli 1976 saylı Qanunun müddəalarına uyğun olaraq aylıq pensiya alan şəxslər.

4) Müstəqillik uğrunda mükafatlandırılan şəxslərdən Fəxri Pensiya mükafatı haqqında 24/2/1968 tarixli 1005 nömrəli Qanunun müddəalarına uyğun olaraq fəxri pensiya alan şəxslər;

5) 28/5/1986 tarixli və 3292 nömrəli aylıq xidmət təşkili aylarının bağlanması haqqında qanunun müddəalarına uyğun olaraq aylıq pensiya alan şəxslər;

6) Nağd pul kompensasiyası və aylıq məcburiyyət haqqında 3/11/1980 tarixli 2330 saylı Qanunun müddəalarına uyğun olaraq aylıq pul alan şəxslər;

7) 24/5/1983 tarixli 2828 nömrəli Qanununun Sosial Xidmətlər və Uşaq Müdafiə Agentliyi Qanununun müddəalarına uyğun olaraq qoruma, qulluq və reabilitasiya xidmətlərindən pulsuz faydalanan insanlar.

8) Terrorla Mübarizə Qanununa əsasən müharibə əlilləri pensiyaları və aylıq ərazilər alanlar;

9) 18/3/1924-cü il tarixli 442 nömrəli Kənd Qanununun 74-cü maddəsinin ikinci abzasına uyğun olaraq təyin edilmiş şəxslər.

 1. d) xarici ölkə qanunvericiliyinə əsasən yaşayış icazəsi almış xarici ölkə vətəndaşlarından sığortalanmayan şəxslər;
 2. e) 25/8/1999 tarixli 4447 nömrəli İşsizlik Sığortası Qanununa uyğun olaraq işsizlik müavinətindən faydalanan şəxslər.
 3. f) bu Qanuna və ya bu Qanundan əvvəl qüvvədə olan sosial təminat qanunlarına əsasən aylıq tutulan gəlirlər və ya şəxslər;
 4. g) Yuxarıdakı maddələrdən başqa və başqa ölkədə tibbi sığortadan yararlanmaq hüququ olmayan şəxslər;

ümumi sağlamlıq sığortası hesab olunur.

6-cı maddənin birinci bəndinin (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı), (j) və (k)) bəndlərində sadalananlar əvvəlcə universal tibbi sığorta sahibinin bir adam olub olmadığı yoxlanılır. Universal tibbi sığorta sahibinin asılı şəxs qeydiyyata alınmır. Əks təqdirdə birinci bəndin şərtlərinə görə ümumi tibbi sığorta sahibi hesab olunur. Birinci bəndin (f) yarımbəndi daxilində gəlir əldə etdiyinə görə ümumdünya tibbi sığorta sahibi hesab edilənlər, (f) bəndləri xaricində universal tibbi sığorta sahibi hesab olunurlar.

6-cı maddənin birinci bəndinin (d), (e) və (l) yarımbəndləri daxilində olanlar, cəzaçəkmə müəssisələri və həbsxanalardakı məhkumlar və məhkumlar, dövlət idarələrinin xarici nümayəndələrində işləyən və daimi işləyənlər nümayəndəliyin olduğu və ya bu dövlətin vətəndaşlığına sahib olduğu ölkədə oturma izni.Türk uyruklu müqaviləli personal arasında, yerləşdikləri ölkənin sosial təminat təşkilatında sığortalı olduqlarını təsdiqləyənlər və beynəlxalq sosial təminat müqavilələri çərçivəsində və təmsilçinin yerləşdiyi ölkənin ictimai qaydasının tələb etdiyi hallarda ikamet etdiyi ölkədə sosial təminat daxilində sığortalı,) qısa bir il içində inşa edildiyi təqdirdə alt bəndin əhatəsinə düşən Türkiyə, universal sağlamlıq sığortası və ümumdünya sağlamlıq sığortasının asılısı sayılmayan insanlar.

Birinci bəndin (d) və (g) yarımbəndlərinin həyata keçirilməsində, bu maddəyə uyğun olaraq ərlərdən hansının universal tibbi sığorta sahibi olacağının və asılı şəxsin kim olacağı öz seçimlərinə buraxılır. Digər alt bəndlərə əsasən, hər iki ər ümumi sağlamlıq sığortası şərtlərini yerinə yetirirsə, hər ikisi ayrıca ümumi tibbi sığorta sahibi sayılır.

Universal tibbi sığortanın başlanğıc, bildiriş və qeydiyyatı

MADDƏ 61- Ümumi tibbi sığortanın başlanğıcının müəyyənləşdirilməsi və qeydiyyatı aşağıdakı müddəalara uyğun olaraq həyata keçirilir. 60-cı maddənin birinci abzası;

 1. a) (a) və (b) siyahısında olanlar; Sığortalı və ya könüllü sığorta kimi qeydiyyata alındıqları gündən etibarən ümumi sağlamlıq sığortası qeydiyyata alındı ​​və bildiriş almadan qeydiyyata alındı.
 2. b) (c) bəndində sadalananlar; Yaşıl kart aldıqları gündən etibarən ümumi sağlamlıq sığortası sayılırlar, pensiya almaq hüququna malikdirlər, vətəndaşlığı olmayan və sığınacaq axtaranlardır, qorunma, qulluq və reabilitasiya xidmətlərindən pulsuz istifadə etmək hüququna malikdirlər və müvafiq qurumların əhatə dairəsindən bir ay ərzində veriləcək ümumi tibbi sığorta giriş bəyannaməsində qeydiyyata alınırlar. .
 3. c) (d) -də göstərilənlər; Türkiye'dekiyerleşen bir illik dövr, indi ümumi sağlamlıq sığortası tarixindən etibarən sayılır və ümumi giriş bəyannaməsi ilə qeydiyyata alındığı tarixdən etibarən bir ay içində sağlamlıq sığortası verəcəkdir.
 4. d) (e) bəndində verilmiş universal tibbi sığortanın, işsizlik müavinətlərindən faydalanmağa başladıqları gündən etibarən hesablandığı və Türkiyə İş Ümumi Sağlamlığı Sığorta Agentliyi tərəfindən işsizlik müavinətinin giriş bəyannaməsi ilə qeydiyyata alındığı tarixdən bir ay ərzində veriləcək.
 5. e) (f) -də sadalananlar; Ümumi sağlamlıq sığortası, gəlirdən və ya aylıqdan faydalanmağa başladığı tarixdən etibarən hesab olunur və bu da bildiriş almadan qeydiyyata alınır.
 6. f) (g) bəndində sadalananlar; Digər müddəalara görə, ümumi sağlamlıq sığortaları sığortalanmadıqları gündən etibarən sayılır və bu tarixdən bir ay ərzində təqdim edəcəkləri ümumi tibbi sığorta giriş bəyannaməsi ilə qeydiyyata alınır.

60-cı maddəyə əsasən ümumdünya tibbi sığorta sahibi hesab edilənlərin övladları, analarının və ya atalarının qeydiyyata alınmasından asılı olmayaraq və əlavə prosedura ehtiyac olmadan, 18 yaşına qədər sağlamlıq xidmətləri və digər hüquqlardan faydalanacaqlar. universal tibbi sığorta sahibinin asılı şəxs kimi. 18 yaşınadək bir uşağın anası və atası olmadıqda, 18 yaşına qədər dövlət tərəfindən 60-ci yarımbəndinə görə mükafat ödənilərək universal tibbi sığorta sahibi sayılır. 7-cı maddənin birinci bəndinin (c) bəndi.

Ümumdünya tibbi sığorta olduğu müddətdə 60-cı maddəyə uyğun olaraq statusu dəyişmiş şəxslər arasında həmin maddənin birinci bəndinin (c) bəndinin (1) yarımbəndinə və ya (g) bəndinə daxil olan şəxslər arasında Statuslarında dəyişiklik tarixindən ən geci bir ay, 18/6/1992 tarixli və tarixli 3816 saylı Qanuna görə yaşıl kart verən quruma müraciət etməlidir. Bu insanlara yaşıl kart verilmirsə, dəyişiklik tarixindən etibarən (g) bəndinə əsasən universal tibbi sığorta sahibi sayılırlar.

Ümumi sağlamlıq sığortası vəziyyəti, məskunlaşma Türkiyəyə aid deyil və ya 60-cı maddənin üçüncü bəndindən universal sağlamlıq sığortası əhatəsindən çıxma tarixi bitmə tarixi olmalıdır.

Bu maddədə göstərilən ümumdünya tibbi sığorta giriş bəyannaməsini vaxtında təqdim etməyənlər üçün 102-ci maddənin birinci bəndinin (a) bəndinə uyğun olaraq inzibati cərimə tətbiq edilir.

Ümumdünya tibbi sığorta giriş bəyannaməsinin məzmunu və forması və bu maddənin tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsiplər Səlahiyyətli orqan tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Səhiyyə və digər hüquqlar və istifadə

MADDƏ 62- Bu Qanuna uyğun olaraq, tibbi xidmətlərdən və ümumi tibbi sığortadan təmin ediləcək digər hüquqlardan, ümumi sağlamlıq sığortası və asılı olanlar üçün bir hüquqdan istifadə etmək və bu xidmətlərin maliyyələşdirilməsi və Səlahiyyət üçün hüquqları.

Ümumi sağlamlıq sığortaçıları ilə sağlamlıq xidmətləri və digər hüquqları ilə maraqlanmağa məcbur olan insanlar.

Səhiyyə xidmətləri ilə bu Qanunla nəzərdə tutulan şəxslərə veriləcək digər hüquqlar ilə fiziki şəxslərdən alınan mükafatların miqdarı arasında heç bir əlaqə qurulmaya bilər.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Verilən səhiyyə xidmətləri və digər hüquqlar

Səhiyyə xidmətləri maliyyələşdirilir və müddəti

MADDƏ 63- Ümumi sağlamlıq sığortaçıları və onların himayədarları sağlam qalırlar; xəstələnsə sağlamlıqlarını qazanmaq; Peşə xəstəlikləri, xəstəlik və analıq nəticəsində tibbi zəruri olan tibbi xidmətlərin və əmək qabiliyyətinin ləğvi və ya azaldılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə qurum tərəfindən maliyyələşdiriləcək xidmətlər.

 1. a) Xəstəliyindən asılı olmayaraq insanlar üçün profilaktik sağlamlıq xidmətləri və insan sağlamlığına zərərli olan maddə asılılığının qarşısını almaq üçün profilaktik tibbi xidmətlər.
 2. b) İnsanlar xəstə olduqda, ayaqda və ya yatarkən; Həkim tərəfindən aparılacaq müayinə üçün, həkimin ehtiyacı olduqda diaqnoz üçün lazım olan klinik müayinələr, diaqnoz qoyulmuş diaqnoz, xəstə təqib və reabilitasiya xidmətləri, orqan, toxuma və kök hüceyrə nəqli və hüceyrə müalicəsinə əsaslanan tibbi müdaxilə və müalicə səhiyyə xidmətləri, təcili tibbi yardım xidmətləri, həkimlərin qərarı ilə həkimlərin edəcəyi tibbi yardım və müalicələr müvafiq qanunlara uyğun olaraq.
 3. c) Analıq səbəbiylə ambulator və ya yalançı; həkim müayinəsi, həkim ehtiyacına görə diaqnoz üçün tələb olunan klinik müayinələr, doğuş, laborator müayinələr və analizlər və digər diaqnostik metodlar, diaqnoza əsaslanan tibbi müdaxilələr və müalicələr, xəstələrin təqibi, uşaqlıq boşaldılması, tibbi sterilizasiya və təcili tibbi yardım xidmətləri, müvafiq qanunlar tibbi yardım və səhiyyə işçiləri sayılan həkimlər tərəfindən ediləcək müalicə.
 4. d) Xəstəlik halında, ambulator və ya stasionar vəziyyətdə; ağız və diş müayinəsi, ağız və diş xəstəliklərinin diaqnozu üçün tələb olunan klinik müayinələr, laborator müayinələr və testlər və digər diaqnostik metodlar, diaqnoza əsaslanan tibbi müdaxilələr və müalicələr, diş çıxarılması, konservativ diş müalicəsi və kök kanal müalicəsi, xəstənin təqibi 18 yaşını tamamlamamış və ya 18 yaşdan yuxarı şəxslərin diş protezinin 45-ci maddəsinə əsasən müəyyən edilmiş miqdarın 72% -i və travma və onkoloji müalicə ilə əlaqəli protez tətbiqləri, ağız və dişlə əlaqəli təcili tibbi yardım xidmətləri xəstəliklər, 50 yaşdan kiçik şəxslər üçün ortodontik diş müalicələri.
 5. e) Evli olan, lakin övladı olmayan qadın, ümumi tibbi sığorta sahibi, əgər kişi arvaddırsa;

1) Müəssisə tərəfindən icazə verilən tibb xidməti müəssisələri normal tibbi müalicələrdən sonra uşaq sahibi ola bilirlər və normal tibbi üsullarla uşaq sahibi ola bilməzlər və yalnız köməkçi reproduktiv üsullarla uşaq sahibi ola bilərlər;

2) 23 yaşdan yuxarı, 39 yaşınadək;

3) Son üç ildə digər müalicə metodlarının nəticələrinin əldə edilməməsi ilə əlaqədar qurum tərəfindən icazə verilən tibb xidməti müəssisələrinin səhiyyə lövhələri tərəfindən sənədləşdirilməsi,

4) Tətbiq edildiyi tibb mərkəzi, Səlahiyyətlilərlə müqavilə bağladı;

5) Ən azı beş il ərzində ümumi sağlamlıq sığortası və ya asılı şəxs olmuşdur və 900 günlük ümumi tibbi sığorta mükafatı günləri var;

Yardımlı reproduktiv metod müalicəsi, şərtlər bir yerdə olduqda, bir xəstəliyin müalicəsi başqa bir tibbi üsulla və Qurumun səlahiyyət verdiyi tibb xidməti ilə mümkün deyilsə, başqa bir tibbi üsulla bir xəstəliyin müalicəsi mümkün deyilsə və maksimum iki sınaq ilə məhdudlaşmırsa.

 1. f) Yuxarıda göstərilən müddəalara uyğun olaraq tibbi xidmətin diaqnozu və müalicəsi üçün zəruri ola bilən qan və qan məhsulları, sümük iliyi, peyvənd, dərman, ortoz, protez, tibbi avadanlıq və alətlər, tibbi istifadə üçün tibbi cihaz, tibbi ləvazimatlar və müalicəvi tibbi materiallar. təminat, quraşdırma, texniki xidmət, təmir və zəmanət müddətindən sonra yenilənmə xidmətləri.

Qurum maliyyələşdiriləcək səhiyyə xidmətlərinin növlərini, maliyyələşdiriləcək səhiyyə xidmətlərinin diaqnostikası və müalicəsi metodlarını, Səhiyyə Nazirliyinin rəyini nəzərə alaraq (f) yarımbəndində göstərilən tibbi xidmət növlərini, miqdarını və müddətini təyin etmək səlahiyyətinə malikdir. Qurum bu məqsədlə elmi komissiyalar yaradır və milli və beynəlxalq hüquqi qurumlarla əməkdaşlıq edə bilər.

60-cı maddədə göstərilən universal tibbi sığorta sahibi kimi qəbul edilməli olan şərtlərin itirildiyi təqdirdə, davam edən müalicə səbəbiylə göstəriləcək sağlamlıq xidmətləri şəxs yaxşılaşana qədər davam edir.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər, Səhiyyə Nazirliyinin rəyi ilə səlahiyyətli qurum tərəfindən tənzimlənən tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Müəssisə tərəfindən təmin edilməyən tibbi xidmətlər

MADDƏ 64- Qurum tərəfindən göstərilməyəcək səhiyyə xidmətləri bunlardır:

 1. a) Bədənin bütövlüyünü təmin etmək və iş qəzası və peşə xəstəliyi, qəza, xəstəlik və ya doğuşdan meydana gələn sağlamlıq xidmətləri xaricində estetik məqsədlər üçün hər cür sağlamlıq xidmətləri və estetik məqsədlər üçün ortodontik diş müalicələri. səbəbləri.
 2. b) Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən icazə verilməyən və ya lisenziyasız tibbi xidmətlər və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən tibbi olaraq qəbul edilməyən səhiyyə xidmətləri.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər, Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq rəyini aldıqdan sonra, səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Yol xərcləri, gündəlik və yol yol xərcləri

MADDƏ 65- Müayinə və ya müalicədən sonra həkimin və ya diş həkimin tibbi yardıma ehtiyacından asılı olaraq, yoldaşının və yoldaşlarının səyahət və gediş-gəliş xərcləri, yalnız özündə və bir nəfərlə məhdudlaşır, ambulator müalicədə, ambulator müalicə üçün, ambulator müalicə üçün. və onların gündəlikləri; Stasionar müalicələrdə gediş və qayıdış tarixləri üçün gündəlik xərclər və səyahət xərcləri Təşkilat tərəfindən ödənilir.

Ümumi sağlamlıq sığortalısının və himayədarların stasionar müalicəsi zamanı tibbi ehtiyaclarla birlikdə qalan müşayiət olunan şəxsin yataq və yemək xərcləri yalnız bir nəfər tərəfindən məhdudlaşdırılan müəssisə tərəfindən ödəniləcəkdir.

Yerli və ya beynəlxalq göndərişlər üçün ödəniləcək gündəlik, səyahət, yataq və yemək xərclərinin miqdarı 72-ci maddədə göstərilən Səhiyyə Xidmətləri Qiymətləndirmə Komissiyası tərəfindən müəyyən edilir.

Qalıcı əmək qabiliyyətinin və ya əlilliyin təyin edilməsi, idarə olunması və ya dövri tibbi müayinəsi məqsədi ilə həyata keçirilən səhiyyə xərcləri və səyahət xərcləri də bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq ödənilir.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

Xaricdə müalicə

MADDƏ 66- 63-cü maddədə sadalanan səhiyyə xidmətlərinin yerli səhiyyə xidməti təminatçıları tərəfindən təmin edilməsi vacibdir. Amma;

 1. a) 60-cı maddənin birinci abzasının (a) yarımbəndinin (1) yarımbəndində sadalanan ümumi tibbi sığorta sahiblərindən; Fövqəladə vəziyyətdə, işəgötürənlər tərəfindən İnstitut tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və ya dövlət idarələri üçün xüsusi qanunvericilikdə göstərilən qaydada müvəqqəti vəzifə ilə xaricə göndərilənlər,
 2. b) 60-cı maddənin birinci bəndinin (a) yarımbəndinin (1) yarımbəndində sadalanan ümumi tibbi sığorta sahiblərindən; İşəgötürənləri tərəfindən və ya dövlət idarələri üçün xüsusi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada daimi işəgötürənlər tərəfindən xaricə göndərilənlər və onlarla birlikdə baxmağa borclu olduqları şəxslər;
 3. c) Səhiyyə Nazirliyinin razılığı ilə ölkə daxilində müalicə edilə bilməyəcəyi müəyyən edilmiş şəxslər;

xaricdə sağlamlıq xidmətləri göstərilir.

Bununla birlikdə, yuxarıdakı bəndin (a) və (b) bəndlərinə uyğun olaraq, Təşkilat tərəfindən xaricdə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin xərcləri, ölkədəki müqaviləli səhiyyə xidməti təminatçılarına ödənilən məbləğdən çox ola bilməz. Bu məbləği keçən hissə işəgötürənlər tərəfindən ödənilir. Beynəlxalq sosial təminat müqavilələrinin müddəaları qorunur.

Nazirlər Kabinetinin və ya dövlət idarəçiliyinin səlahiyyətli orqanlarının qərarı ilə birlik olaraq xaricə hərbi və ya təhlükəsizlik məqsədi ilə təyin olunanlara bu Qanun çərçivəsində sağlamlıq xidmətlərinin göstərilməsi və xərclərin bir hissəsi ölkədəki müqaviləli sağlamlıq xidməti təminatçılarına ödənilən məbləği aşan bu xidmətlər, qurumları tərəfindən qarşılanır.

Müəssisə, eyni zamanda birinci bəndin (a) və (b) yarımbəndləri ilə əhatə olunmuş şəxslərin müvəqqəti və ya daimi vəzifələri zamanı müəssisəyə ümumdünya tibbi sığortası üçün ödədikləri mükafat məbləğini aşmamaq şərti ilə sağlamlıq xidmətlərini göstərə bilər. müvafiq ölkədə tibbi sığortanın alınması.

Birinci bəndin (c) yarımbəndinə uyğun olaraq xaricə göndərilənlər üçün səhiyyə xərclərinin ümumi məbləği ödənilir. Bununla birlikdə, bu məbləğ varsa, Müalicə üçün xaricdə müqavilə bağladığı sağlamlıq xidməti təminatçılarına ödənilən məbləği aşa bilməz. Bu şəxslərin 65-ci maddəyə uyğun olaraq edilməli olan xərcləri də ödənilir.

Yuxarıda göstərilən hallar istisna olmaqla xaricdəki səhiyyə xidmətləri ilə əlaqədar xərclər Təşkilat tərəfindən ödənilmir.

Bu maddənin həyata keçirilməsində, 4-cü maddənin birinci bəndinin (c) yarımbəndinin əhatə dairəsi daxilində sığortalanması səbəbindən altı aydan çox xaricdə ümumi tibbi sığorta sahibi hesab olunanların daimi vəzifə ilə xaricə göndərildiyi hesab olunur.

Dövlət idarələrində işləyən sığortalılardan başqa, 4-cü maddənin birinci bəndinin (a) yarımbəndinə əsasən sığortalıın müvəqqəti və ya daimi təyin edilməsi ilə bağlı prosedurlar və müddətlər müvafiq nazirliklərin rəyini alaraq səlahiyyətli orqan tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

 

ÜÇÜNCÜ bölmə

Səhiyyə xidmətləri və iştirak payından faydalanmaq şərtləri

Sağlamlıq xidmətlərindən yararlanmaq şərtləri

MADDƏ 67- 18 yaşına çatmamış şəxslər, 63-cü maddənin birinci bəndinin (a) və (c) bəndlərinə uyğun olaraq göstərilən tibbi qayğıya, fövqəladə hallara, peşə qəzalarına və peşə xəstəliklərinə, tanınmayan yoluxucu xəstəliklərə, tibbi xidmətə ehtiyacı olan şəxslər. Fəlakət və müharibə, tətillər və kilidlər istisna olmaqla, səhiyyə xidmətləri və digər hüquqlardan faydalanmaq;

 1. a) 60-cı maddənin birinci bəndinin digər fəsillərinə (f) uyğun olaraq, ümumi tibbi sığorta sahibi və himayədarları, tibb işçisinə müraciət etməzdən əvvəl son bir il ərzində cəmi 30 günlük ümumi tibbi sığorta mükafatı ödəməlidir;
 2. b) 60-cı maddənin birinci bəndinin (2) yarımbəndində və ümumi tibbi sığorta sahibi (b), (d) və (g) tabeliyində olanlar və yuxarıda göstərilən paraqrafda göstərilən şərtlə birlikdə tibbi xidmət təminatçısından asılı olmağa borclu olanlar qısadır. və uzunmüddətli sığorta haqları da daxil olmaqla ümumi tibbi sığorta haqları borcunun olmaması;

şərtdir.

Bundan əlavə, ümumi tibbi sığortaçı və onların himayədarları üçün tibbi xidmətlər və digər hüquqlardan faydalanmaq üçün səhiyyə xidmətləri təminatçılarına müraciət etdikdə (fövqəladə hallar istisna olmaqla, fövqəladə vəziyyət başa çatdıqdan sonra); Qurum tərəfindən verilmiş şəxsiyyət vəsiqəsini, sürücülük vəsiqəsini, nikah şəhadətnaməsini, pasportu və ya rəsmi sağlamlıq kartı sənədlərini göstərmək məcburidir.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

İştirak payı almaq

MADDƏ 68- 63-cü maddədə sadalanan səhiyyə xidmətlərində iştirak etmək hüququ qazananlar aşağıdakılardır:

 1. a) Ambulator müalicədə həkim və diş həkimi müayinəsi.
 2. b) Ortoz, protez, müalicəvi vasitələr və avadanlıqlar.
 3. c) Ambulator müalicə üçün dərmanlar.

Təqdimat haqqı, birinci bəndin (a) yarımbəndindəki səhiyyə xidmətləri üçün 2 Yeni Türk Lirəsi olaraq tətbiq edilir. İştirak payı (b) və (c) bəndlərindəki səhiyyə xidmətlərindən lazımsız istifadəni nəzərə alaraq, səhiyyə xidmətlərinin təbiəti, fərdlərin miqdarı baxımından həyati əhəmiyyət daşıdığını nəzərə alaraq% 10 ilə% 20 arasında olmalıdır. mükafat, gəlir və pensiya və buna bənzər meyarlara əsaslanan qazanc. Birinci bəndin (a) yarımbəndində səhiyyə xidmətləri üçün təyin olunan töhfə haqqı hər il 4/1/1961 tarixli 213 saylı Vergi Prosessual Qanununa uyğun olaraq müəyyən edilmiş yenidən qiymətləndirmə dərəcəsi ilə artırılır. Müəssisə, birinci bəndin (a) bəndinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş töhfə haqqını almamaq və ya ilkin səhiyyə xidməti göstərənlərdə aparılan müayinələr zamanı daha az miqdarda təyin etmək səlahiyyətinə malikdir.

İkinci abzasda göstərilən iştirak paylarının miqdarı və dərəcələri, ümumi sağlamlıq sığortalılarının və onların himayədarlarının yönləndirmə zəncirinə əməl etmədən digər səviyyədəki tibb təminatçılarına birbaşa müraciət edilərsə, 50% artırılaraq tətbiq edilir.

Birinci bəndin (b) yarımbəndinə uyğun olaraq universal tibbi sığorta sahibləri və onların himayəsində olanlar tərəfindən ödəniləcək töhfə miqdarı səhiyyə xidmətinin alındığı tarixdə minimum əmək haqqının 75 faizindən çox ola bilməz.

Yardımlı reproduktiv metod müalicəsində iştirak 63-cü maddənin birinci bəndinin (e) yarımbəndinə uyğun olaraq göstərilən köməkçi reproduktiv metod müalicəsi istisna olmaqla, ilk sınaqda 30%, ikinci sınaqda isə 25% təşkil edir və başqa bir tibbi metodla xəstəliyin müalicəsi mümkün deyil. Bununla birlikdə, dördüncü abzasa uyğun olaraq tətbiq olunan yuxarı hədd iştirak payında nəzərə alınmır.

60-cı maddənin birinci bəndinin (c) bəndinin (1), (2) və (3) yarımbəndlərinə uyğun olaraq ümumdünya tibbi sığorta sahibi hesab olunan şəxslər və onların tələbi ilə ödəyənlər tərəfindən ödənilən iştirak haqları , 29/5/1986 və 3294 tarixli, Sosial Yardım və Həmrəyliyin Təşviqi Qanununun müddəalarına uyğun olaraq ödənilir.

Səlahiyyət, gəlir və ya aylıq işçilərin əmək haqqından və ya əmək haqqından tutulan iştirak paylarını və ya gəlirlərini və ya pensiyalarını çıxmaqla iştirak paylarının toplanması və ödənilməsi üsulunu müəyyənləşdirmək səlahiyyətinə malikdir. Müqaviləli tibb işçilərinə töhfələr çıxıldıqdan sonra qalan məbləğ ödənilir.

Töhfə paylarının hesablanmasında 72-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş səhiyyə xidməti məbləğləri əsas götürülür. 102-ci maddənin (j) yarımbəndinə uyğun olaraq qurum tərəfindən müəyyən edilmiş töhfə haqqını toplamayan səhiyyə xidməti göstərənlərə inzibati cərimə tətbiq edilir.

İştirak paylarının ödəmə üsulları və bu maddənin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər prosedur və prinsiplər Səlahiyyətli orqan tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

İşlər, səhiyyə xidmətləri və iştirak payı alınmayacaq insanlar

MADDƏ 69- 68-ci maddədə sadalanan səhiyyə xidmətləri və səhiyyə xidmətlərinin payını almayan şəxslər aşağıdakılardır:

 1. a) peşə qəzaları və peşə xəstəlikləri, hərbi təlimlər və manevrlər zamanı göstərilən tibbi xidmətlər.
 2. b) 75-ci maddədəki fəlakət və müharibə vəziyyətləri ilə əlaqədar tibbi xidmətlər.
 3. c) Ailə həkimi müayinələri və fərdi qoruyucu sağlamlıq xidmətləri.
 4. d) sağlamlıq şurası hesabatı ilə sənədləşdirildiyi təqdirdə; Təşkilat tərəfindən təyin olunan xroniki xəstəliklər və həyati əhəmiyyət kəsb edən 68-ci maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndində olan orqan nəqli və sağlamlıq xidmətləri.
 5. e) Nəzarət təftişləri.
 6. f) 60-cı maddənin birinci abzasının (4), (5), (6), (7) və (8) yarımbəndlərində, 4-cü maddənin üçüncü bəndinin (d) və (e) bəndlərində göstərilənlər. Sadalananlar.

Bu maddəyə uyğun olaraq, Təşkilat heç bir töhfə haqqı alınmayacaq səhiyyə xidmətlərini bir-bir və ya qruplaşdırma yolu ilə təyin etmək səlahiyyətinə malikdir.

Xidmət səviyyəsi və tavsiye zənciri

MADDƏ 70- Bu Qanunun tətbiqi baxımından səhiyyə xidməti göstərənlər Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ilkin, orta və üçüncü səviyyələr kimi təsnif edilirlər. Bu addımlar və səhiyyə xidməti təminatçıları arasında istinad zənciri; Diaqnoz, əvvəlcədən diaqnoz və həkimlərin və diş həkimlərinin təcrübəsi nəzərə alınaraq bütün ölkənin və ya vilayətin və ya bölgənin əsasında Səhiyyə Nazirliyinin rəyi alınaraq Müəssisə tərəfindən müəyyən edilir. Ailə həkimləri əsas tibbi yardım göstərənlər arasındadır.

Müəssisə tərəfindən tibbi xidmətlər göstərmək üçün ümumi tibbi sığorta sahibi və himayədarları tavsiye zənciri qaydalarına uyğun hərəkət etməlidirlər.

İş qəzaları, peşə xəstəlikləri, fəlakətlər, müharibə və fövqəladə hallar istisna olmaqla, ümumi sağlamlıq sığortası sahibi və onların himayəsində olanların müqavilə bağlamış sağlamlıq üçün etdikləri müraciətlər nəticəsində alınan səhiyyə xidmətlərinin 72-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş məbləğin 70% -i. xidmət təminatçıları, müraciət zəncirinə uyğun gəlmədən Təşkilat tərəfindən ödənilir. Fərq universal tibbi sığorta sahibi və onların himayəsində olanlar tərəfindən ödənilir.

Şəxsiyyət və fövqəladə hallar

MADDƏ 71- Səhiyyə xidməti təminatçıları, 67-ci maddənin ikinci bəndində sadalanan sənədləri və bu sənədlərin ümumi tibbi sığorta sahiblərinə və onların himayəsində olanlara (fövqəladə hallarda, tibbi yardım müddəti bitdikdən sonra) tibbi xidmət göstərmə mərhələsində ərizəçiyə məxsus olub olmadığını yoxlamaq məcburiyyətindədirlər. təcili). Bu öhdəliyi yerinə yetirməyən səhiyyə xidməti göstərənlərə 102-ci maddənin birinci bəndinin (ı) bəndinə əsasən inzibati cərimə tətbiq edilir.

Universal sağlamlıq sığortası sahiblərinin və onların himayəsində olanların onların adından başqasının səhiyyə xidməti göstərməsi və ya Təşkilatdan haqsız fayda əldə etməsi qadağandır. Bu hərəkətləri edənlər, Təşkilatın vurduğu ziyanın iki qatının qanuni faizləri ilə birlikdə və ayrı-ayrılıqda toplanır və 26/9/2004 tarixli və 5237 saylı Türk Cəza Qanununun müddəaları tətbiq edilir.

Bu Qanunun həyata keçirilməsində, fövqəladə hallar və təcili tibbi yardım xidmətləri nələr, hansı metod və meyarlar müəyyən ediləcəyi ilə bağlı məsələlər, Səhiyyə Nazirliyinin razılığı ilə orqan tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

 

Dördüncü fəsil

Maliyyə və müxtəlif müddəalar

Səhiyyə xidmətlərinə ödəniləcək xərclərin müəyyənləşdirilməsi

MADDƏ 72- 63-cü maddənin müddəalarına uyğun olaraq göstərilən səhiyyə xidmətlərinin xərcləri və 65-ci maddəyə əsasən ödəniləcək gündəlik, yol, yataq və yemək xərcləri; sağlamlıq xidmətlərinin göstərildiyi əyalətlərdə və səviyyələrdə, səhiyyə xidmətlərinin dəyəri, birbaşa və ya dolayı yolla dövlət tərəfindən verilən subsidiyalar, tibbi xidmətin təbiəti baxımdan həyati əhəmiyyət kəsb edib-etməməsi, diaqnostika və müalicənin dəyəri əsasında ümumi tibbi sığorta büdcəsi. Nəzərə alsaq, Səhiyyə Xidmətləri Qiymət Komissiyası hər bir sağlamlıq xidməti üçün müəyyən etmək səlahiyyətinə malikdir.

Komissiya; Maliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Planlaşdırma Təşkilatı Müsteşarlığı, Xəzinə Müsteşarlığı və Qurumu təmsil edən ümumilikdə beş üzvdən ibarətdir. Komissiya qərarlarını mütləq səs çoxluğu ilə, illik mərkəzi hökumət büdcəsi baxımından Maliyyə Nazirliyinin rəyini alaraq qəbul edir; qərarlar Rəsmi Qəzetdə yayımlanır. Komissiyanın zəruri hesab etdiyi təqdirdə, səhiyyə xidmətlərinin növlərinə görə birdən çox alt komissiya yaradıla bilər. Komissiyanın katiblik prosedurları Müəssisə tərəfindən həyata keçirilir.

Səhiyyə Xidmətləri Qiymətləndirmə Komissiyasında iştirak edənlər üçün iclas haqqı, aylıq iki dəfədən çox olmamaqla, hər iclas günü üçün (3000) məmurun aylıq əmsalının göstərici nömrəsini vuraraq tapılan məbləğdən artıq ödənilir. Komissiyanın işi ilə bağlı hər hansı bir xərc Səlahiyyətlilər tərəfindən ödənilir.

Komissiya başlamazdan əvvəl Təşkilatın Yüksək Təhsil Şurası, Türk Tibb Dərnəyi, Türk Diş Dərnəyi Dərnəyi, Türk Əczaçılar Dərnəyi, Türkiyə Odalar və Birjalar Birliyi, Türkiyə Birlik Sığorta və Təkrarsığorta Şirkətləri, Türkiyə Konfederasiyası adından işləyir İşəgötürən Dərnəklərindən ilk üç işçidən ibarət olan və ən çox ictimai işçi dərnəyinə sahib olan, ən çox Optikçi Dərnəyi üzvü olan, Türkiyə Sahibkarlar və Sənətkarlar Konfederasiyasının, əksəriyyəti xüsusi səhiyyə müəssisələri və dərnəkləri və ya federasyonları olan üzvlər, əksər üzvlərin özəl klinikası dərnəklər və ya federasiyalar, xüsusi tibbi avadanlıq istehsalçıları olan üzvlərin əksəriyyəti və ya idxalçılar dərnəkləri və ya federasiyaları, ən çox üzvü olan tibb ixtisası dərnəkləri və Komissiya tərəfindən uyğun hesab edilən digər müəssisə və təşkilatlar. Müvafiq qurumlar şərhlərini bir ay ərzində göndərməlidirlər. Komissiya işinin əvvəlində bu qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə qurulacaq iclasda onların fikirlərini şifahi şəkildə dinləyəcəkdir.

Səhiyyə Xidmətləri Qiymətləndirmə Komissiyasının işi, vəzifələri və səlahiyyətləri və bu maddənin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər prosedur və prinsiplər Komissiya üzv qurumlarının rəylərini nəzərə alaraq səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Sağlamlıq xidmətlərinin göstərilməsi və səhiyyə xərclərinin ödənilməsi üsulu

MADDƏ 73- Bu Qanuna görə, səhiyyə xidmətləri, müəssisə və evdəki və ya xaricdəki tibb xidmətinin təminatçıları ilə bağlanmış müqavilələr və / və ya bu Qanunun müddəalarına uyğun olaraq ümumi sağlamlıq sığortaçıları və onların himayədarları tərəfindən alınan səhiyyə xərclərini ödəməklə təmin edilir.

Müəssisə, səhiyyə xidməti göstərənlərin müqavilə müraciətlərinin qiymətləndirilməsi, yekunlaşdırılması və həyata keçirilməsində səhiyyə xidməti təminatçıları arasındadır; Müqaviləsiz sağlamlıq xidməti təminatçılarından satın aldıqları səhiyyə xidməti xərclərini ödəmək müddətində, universal tibbi sığorta sahibləri və onların himayəsində olanlar arasında qərəzsizlik, ədalət və açıqlıq prinsiplərinə riayət etməli və bunun izlənilə biləcəyi bir sistem qurmalıdırlar. və tibbi etik və deontoloji qaydalarına riayət etmək.

Qurum, təmin prosedurlarını həyata keçirmək üçün bir tibb mərkəzini aça və tibb xidməti göstərənlərin yerləşdiyi yerə işçi cəlb edə bilər. Müqaviləli səhiyyə xidməti təminatçıları bu məqsəd üçün Təşkilata uyğun müstəqil bir yer ayırmağa borcludurlar.

Müqaviləli sağlamlıq xidməti təminatçıları, universal tibbi sığorta sahiblərindən və onların himayəsində olanlardan, fakültə üzvü tərəfindən təmin edilən müqaviləli səhiyyə xidmətləri və səhiyyə xidmətləri üçün otel xidmətləri xaricində heç bir fərq ödənişi tələb edə bilməzlər. Fakültə üzvü tərəfindən göstərilən qonaqpərvərlik xidmətləri və səhiyyə xidmətləri üçün ümumi tibbi sığorta sahibi və himayədarlarından alına biləcək fərq ödənişi 72-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş məbləğin iki qatından çox ola bilməz. Bu fərqin alınması üçün şəxslərin fərqi ödəməyə razı olduqlarını yazılı şəkildə sənədləşdirmək lazımdır. Otel rəhbərliyi və fakültə üzvü tərəfindən göstərilən səhiyyə xidmətlərindən kənarda və ya müəyyən edilmiş tavandan yuxarı bir fərq aşkar edildiyi təqdirdə, müqaviləli səhiyyə xidməti təminatçılarının müqavilələri bir il müddətinə ləğv edilir.

Fövqəladə hallarda müqavilə bağlamayan səhiyyə xidməti göstərənlərdən alınan səhiyyə xidmətlərinin dəyəri, 72-ci maddəyə uyğun olaraq müqaviləli səhiyyə xidməti təminatçıları üçün müəyyən edilmiş qiymətlərə əsasən universal tibbi sığorta sahiblərinə və onların himayəsində olanlara göndərilən fakturalara görə ödənilir. Müqaviləsiz sağlamlıq xidməti təminatçıları, fövqəladə hallarda ümumi tibbi sığorta sahibindən və onların himayədarlarından və ya Təşkilatdan hər hansı bir fərq tələb edə bilməzlər.

70-ci maddənin müddəalarına riayət etmək şərti ilə, ümumi tibbi sığorta sahiblərinə və onların himayəsində olanlara müqavilə bağlamayan səhiyyə xidməti göstərənlərdən səhiyyə xidmətləri almağa üstünlük verənlər 72-ci maddəyə uyğun olaraq müqaviləli səhiyyə xidmətləri göstərənlər üçün müəyyən edilmiş xərclərin 70% -i ödənilir. . Müqaviləsiz səhiyyə xidməti göstərənlərdən 70-ci maddəyə uyğun gəlmədən sağlamlıq xidmətləri almağı seçən ümumi sağlamlıq sığortası sahiblərinə və onların himayəsində olanlara, fakturaya qarşı 72-ci maddəyə uyğun olaraq müqaviləli sağlamlıq xidməti təminatçıları üçün təyin olunan xərclərin 50% -i ödənilir.

Müqaviləsiz səhiyyə xidməti təminatçılarından satın alınan tibbi xidmət haqqının bu maddənin dördüncü və beşinci abzaslarına uyğun olaraq Təşkilat tərəfindən ödənilməsi üçün; Səhiyyə Nazirliyi və ya əlaqədar dövlət idarələri tərəfindən tibbi xidmət göstərənlərin ödəməsi üçün lisenziya və ya icazə müraciəti varsa, müqaviləsiz tibb xidməti təminatçısının şərtlərinin qurum tərəfindən axtarılan şərtlərə uyğun gəldiyini qəbul etmək lazımdır.

Səhiyyə xidməti təminatçıları ümumi səhiyyə sığortaçının və onların himayədarlarının, İnstitutun elektron və ya digər mühitlərdə təqdim etdiyi metodlara uyğun olaraq sağlamlıq xidmətlərindən yararlanmaq hüquqlarının olub olmadığını yoxlamalı və sənədləşdirməlidirlər.

Səhiyyə sənədlərinin alınması müqavilələrinin hazırlanması və bağlanması, səhiyyə xərclərinin ödənilməsi və bu maddənin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər prosedur və prinsiplər səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Ümumi tibbi sığorta gəlirlərinin, qısa və uzunmüddətli sığorta sahələri üçün xərclənmələrin nəzərdə tutulmuş istifadəsi

MADDƏ 74- Ümumi tibbi sığorta mükafatı gəliri; inzibati xərclər səhiyyə xidmətləri və ümumi tibbi sığorta ilə təmin edilmiş digər hüquqlardan başqa hər hansı bir məqsəd üçün istifadə edilə bilməz.

Uzun və qısamüddətli sığorta sahələri baxımından qalıcı iş qabiliyyətinin olmaması, əlillik, iş gücünün itirilməsi və ya bu məqsədlə həyata keçirilən nəzarətin müəyyənləşdirilməsindən yaranan səhiyyə xərcləri, gündəlik və ezamiyyə xərcləri, yoldaşlıq xərcləri, qısa və uzun xərclər, prosedurlar və prinsipləri Təşkilat tərəfindən 72-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyən ediləcəkdir. müddətli sığorta filialları mükafat gəliri ilə əhatə olunur.

Təbii fəlakətlər və ya müharibə

MADDƏ 75- 15/5/1959 tarixli və 7269 saylı ictimai həyatı təsir edən fəlakətlər səbəbiylə alınacaq tədbirlər ilə alınacaq yardım haqqında Qanun çərçivəsində fəlakətlər halında ümumi sağlamlıq sığortası sahibləri və himayədarları 4/11/1983 tarixli və 2941 saylı Səfərbərlik və Müharibə Vəziyyəti Qanununa uyğun olaraq Təşkilat tərəfindən göstərilməyə davam edilir. Bununla birlikdə, fəlakətlər və ya müharibə vəziyyətləri ilə əlaqədar səbəblərdən Təşkilatın çəkdiyi səhiyyə xidməti xərcləri, xərclərin ödənildiyi təqvim ilinin sonuna əsasən bir il ərzində ümumi büdcədən Agentliyə köçürülür.

İşəgötürən, ümumi sağlamlıq sığortası və üçüncü şəxslərin məsuliyyəti

MADDƏ 76- İşəgötürən, iş qəzası və ya peşə xəstəliyindən əziyyət çəkən ümumi sağlamlıq sığortaçısına sağlamlıq vəziyyəti ilə tələb olunan tibbi xidmətlər göstərməyə borcludur. Bu məqsədlə işəgötürən tərəfindən sənədlər əsasında edilən səhiyyə xərcləri və 65-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq ediləcək xərclər Təşkilat tərəfindən ödənilir.

Birinci bənddə göstərilən öhdəliklərin səhlənkarlığı və ya icrasının gecikməsi səbəbindən ümumi sağlamlıq sığortaçının daha uzun bir müalicə müddətinə və ya əlil qalmasına və ya əlillik dərəcəsini artırmasına səbəb olan işəgötürən bu səbəbdən qurum tərəfindən edilən bütün növ tibbi xərcləri ödəməyə borcludur.

Müəssisənin çəkdiyi səhiyyə xərcləri, sağlamlıq hesabatından və alınan hesabatlardan asılı olmayaraq, bu qanuna uyğun olaraq işdə işləməyin tibbi baxımdan əlverişli olmadığı ifadə edilsə də, ümumi sağlamlıq sığortasını işə götürən işəgötürənlər tərəfindən ödənilir.

İstehsalatda bədbəxt hadisə və peşə xəstəliyi işəgötürənin və ya sığorta olunanın əməyin sağlamlığının qorunması və əməyin mühafizəsi ilə bağlı qanunvericiliyin müddəalarının pozulması nəticəsində baş vermişsə, müəssisənin səhiyyə xərcləri işəgötürən tərəfindən ödənilir. İşəgötürənin məsuliyyətini təyin edərkən qaçılmazlıq prinsipi nəzərə alınır.

4-cü maddənin birinci bəndinin (a) və (c) yarımbəndləri daxilində həkim və ya diş həkimi sağlamlığı hesabatı ilə müəyyən bir işdə çalışa bilməyəcəkləri barədə sənədləşdirilmiş şəxslər bu işə qəbul edilə bilməzlər. Bu şəxsləri işə götürən işəgötürənlər eyni xəstəlik səbəbindən Müəssisənin ümumi tibbi sığorta sahibi üçün çəkdiyi xərcləri ödəməyə borcludurlar. Bu şəxslər başqa bir işəgötürənin iş yerində çalışmışsa, işəgötürən və bu vəziyyəti bilərəkdən işləyən ümumi tibbi sığorta sahibi, çəkilən xərclər üçün Təşkilat qarşısında ortaq şəkildə məsuliyyət daşıyırlar.

Qəsdən və ya qüsurlu bir hərəkət səbəbindən və ya müvafiq qanunlarla verilən bir vəzifəni yerinə yetirməyən və ya görməməzliyə vurulan və ya bu şəxslərin sağlamlığını təmin edən qurumun səbəb olduğu sağlamlıq xidməti göstərən qurumun səbəb olduğu məhkəmə qərarı ilə təsis edilən ümumi sağlamlıq sığortası və üçüncü şəxslərin müəssisənin səhiyyə xərcləri. kompensasiya olunmuşdur.

Müqavilə edilmiş sağlamlıq xidməti təminatçılarının elanı və tibbi xidmət təminatçisini seçmək azadlığı

MADDƏ 77- Bu Qanuna uyğun olaraq, sağlamlıq xidmətlərindən faydalanmaq üçün müraciət edəcəyi Türkiyədə və ya xaricdə müqavilə bağlayan tibb xidməti təminatçılarının adları, adları və ünvanları elektron və ya digər üsullarla elan edilir.

Ümumi sağlamlıq sığortaçıları və onların himayədarları ümumi tibbi sığorta ilə əlaqəli digər maddələrin müddəalarına riayət etdikləri təqdirdə səhiyyə xidmətləri təminatçıları arasından seçim etmək hüququna malikdirlər.

Qeydiyyat və hesabat öhdəliyi və tibb təminatçılarının nəzarət orqanı

MADDƏ 78- Müəssisə ilə razılığının olub-olmamasından asılı olmayaraq, bütün tibb işçiləri müqavilə müddəalarında olan məlumatları, göstərilən metod və müddətə uyğun olaraq, tibbi xidmət göstərən bütün şəxslərin İnstituta elektron və ya yazılı şəkildə göndərməsinə borcludurlar. Bu məlumatı göndərmədən tələb olunan tibbi xidmət xərcləri məlumat göndərilənə qədər ödənilmir.

Ümumi sağlamlıq sığortalısının və məsul olduğu şəxsin sağlamlıq məlumatlarının məxfiliyi vacibdir. Sağlamlıq məlumatlarının necə qorunacağı və milli təhlükəsizlik səbəbiylə sağlamlıq məlumatlarını paylaşa bilməyəcək insanların müəyyən edilməsi, nazirliklərin təklifi ilə nazirlik tərəfindən müəyyən edilir.

Müəssisə, işəgötürənlərin, səhiyyə xidməti göstərənlərin və digər həqiqi və hüquqi şəxslərin ümumi tibbi sığorta şərtlərinin icrası ilə bağlı saxladıqları kitabları, sənədləri və məlumatları araşdırıb tələb edə bilər.

Müəssisə, bu Qanunda göstərilən vəzifələri ilə əlaqədar tibb xidməti təminatçıları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərə və əməliyyatlara nəzarət etmək səlahiyyətinə malikdir. Səlahiyyət bu səlahiyyətləri təyin etdiyi kadrlar vasitəsilə və ya dövlət və özəl qurumlardan xidmət almaqla həyata keçirə bilər.

Dördüncü hissə

Mükafatlarla bağlı müddəalar

BİRİNCİ BÖLMƏ

Mükafat, əsas baza qazancı, mükafat dərəcələri və minimum əmək haqqı alır

Mükafat almaq öhdəliyi

MADDƏ 79- Qısamüddətli və uzunmüddətli sığortalar və ümumi sağlamlıq sığortaları üçün Sığorta haqları almalı və aidiyyəti şəxslər bu Qanunda nəzərdə tutulmuş bütün növ ödənişləri və inzibati xərcləri ödəmək üçün mükafat ödəməlidirlər.

Müəssisə tərəfindən toplanan ümumi tibbi sığorta haqları toplanıldıqdan sonra birbaşa müəssisə büdcəsinin ümumi tibbi sığorta hissəsinə köçürülür.

Əsas baza qazancları

MADDƏ 80- 4-cü maddənin birinci bəndinin (a) və (c) yarımbəndləri daxilində sığorta sahiblərinin mükafatına tabe olan qazancların hesablanması zamanı;

 1. a) Qazanılmış məvaciblərin ümumi məbləği və mükafat, bonuslar və bu növ hər cür əsaslandırma ödənilir.
 2. b) Ölüm, analıq və evlilik müavinətləri, vəzifə ezamiyyəti, işdən çıxma təqaüdü, işin sona çatması və ya işdən çıxma şəklində birdəfəlik ödəmə, təxmin haqqı, bildiriş və pul təzminatları, təqaüd mükafatı və yeməklər, uşaqlar və ailələrdə artımlar Nazirlik tərəfindən, sığorta və özəl pensiya sisteminə ödənilən və aylıq cəmi minimum əmək haqqının 30% -ni keçməyən özəl səhiyyə özəl tibbi sığorta haqları və fərdi pensiya haqları, vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün məcburi maddi yardım və digər -Minimum əmək haqqının 30% -dən çox olmamaq şərti ilə Nazirlik tərəfindən təyin olunan xeyirxahlıqlar, əsas qazanclara tabe deyil.
 3. c) bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (c) yarımbəndinə tabe olan sığorta sahiblərinə ödənilən dövriyyə fondu töhfələri və ən yüksək dövlət qulluqçusunun 200% -ni aşan dövriyyə fondları, mükafatlar və bənzər ödənişlər xaricində bu növ ödəmələr əmək haqqı, mövzu deyil.

Yuxarıdakı (b) və (c) bəndlərində göstərilən istisnalardan asılı olmayaraq bütün ödənişlər mükafata məruz qalır. Digər qanunlarda mükafata məruz qalmayacaq istisnalar və azadlıqlar bu Qanunun tətbiqində nəzərə alınmır.

Əmək haqqları layiq olduqları aya uyğunlaşdırılaraq mükafata tabedir. Digər ödənişlər, ilk növbədə, ödənildiyi ayın qazancına daxil edilir və bu ödənişlərin, əməkhaqqı həddini aşan hissəsi, yuxarı həddi aşan hissəsi, sonrakı aydan etibarən sonrakı aylar üçün mükafatlandırılan qazanclara əlavə olunur. on iki ay üçün yuxarı həddi keçmədən ödəniş ayı. İşəgötürənlər və ya dövlət idarələri və ya məhkəmə orqanları tərəfindən verilmiş qərarlara əsasən kollektiv əmək müqavilələrinə tabe olan iş yerləri, sonradan ödənilən əmək haqqı xaricindəki ödənişlərin xidmət müqaviləsi olmadığı və ya dayandırıldığı bir tarixdə ödənildiyi təqdirdə, xidmət müqaviləsi nəzərə alınmaqla 82-ci maddənin müddəasına, mükafata tabe olan qazancın tabe olduğu son ayın qazancı daxil edilir. Bu hallarda, sığorta haqları yuxarıda göstərilən orqanların qərarlarının yekunlaşma tarixindən sonrakı ayın sonuna qədər ödənilirsə, gecikmə cəriməsi və gecikmə artımı tutulmur və 102-ci maddənin müddəaları tətbiq edilmir.

Bir saatlıq, gündəlik, həftəlik və ya aylıq olaraq müəyyən bir ödənişə əsaslanmayan, lakin komissiya haqqı və mənfəət kimi qeyri-müəyyən bir müddət və miqdarda olan sığortaolunanların mükafat və müavinətlərinin hesablanmasında əsas götürüləcək gündəlik qazanc iştirak, 82-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq təyin olunan alt sərhəddir.

İşəgötürən altında işləyən sığortalı yuxarıda göstərilən paraqraf çərçivəsində müəyyən əmək haqqından başqa əmək haqqı aldığı təqdirdə mükafata əsaslanan gündəlik qazanc bunlardan ibarətdir.

Bu Qanuna uyğun olaraq, mükafatların hesablanmasına qoyulacaq gündəlik qazanc sığortaolunanın bir ay ərzində mükafatlandırılmalı olan qazancının otuzdan birini təşkil edir. Bununla birlikdə, gündəlik qazancının hesablanması üçün əsas götürülən ay ərzində bəzi günlərdə işləməyən və işləmədiyi günlər üçün heç bir əmək haqqı almayan sığortalıın gündəlik qazancı həmin ay üçün mükafat alacaq qazancı ödənilən günlərin sayına bölməklə hesablanır.

Sığortalıların gündəlik qazancının hesablanmasına əsaslanan günlərin sayı da mükafat ödəmələri günlərinin sayını göstərir. Bununla birlikdə, işəgötürən və sığortaolunan arasında qismən müddətli xidmət müqaviləsi yazılı şəkildə edildiyi təqdirdə, günün bəzi saatlarında işləyən və işlədiyi saatlara görə ödəmiş sığortaolunan ay ərzində mükafat ödənişi günlərinin sayı 4857 saylı Əmək Qanununa əsasən müəyyən edilmişdir. Müddəti görə hesablanmış gündəlik iş saatlarını bölməklə hesablanır. Bu hesablama növündə gün fraksiyaları bir gün kimi qəbul edilir.

İşəgötürən ilə sığortalı arasında çağırış işinə əsaslanan yazılı əmək müqaviləsində tərəflər Günlər, həftələr və aylar arasındakı iş dövrü günlər, həftələr və aylar olaraq təyin edilmədikdə, ay ərzində sığortalıların mükafat ödəmə günlərinin sayı yuxarıdakı bəndin müddəalarına uyğun olaraq hesablanır.

4-cü maddənin birinci bəndinin (b) bəndi daxilində sığortalının aylıq mükafat qazancı, müəyyənləşdirilən mükafata tabe olan gündəlik qazanc arasında olması şərtilə, onlar tərəfindən elan olunmalı gündəlik qazancın otuz qatını təşkil edir. 82-ci maddəyə uyğun olaraq. Aylıq mükafata tabe olan qazanclar, bu sığortalılar tərəfindən Təşkilatın müəyyən etdiyi müddətlərdə elan olunur. Bununla birlikdə, elan edilmiş qazancda bir dəyişiklik olarsa, sığortalının yenidən elan edilmiş qazancı üzərində hesablanan mükafat toplanır.

Əgər maddənin 4-cü bəndinin birinci bəndinin (b) bəndinin əhatə dairəsində sığorta olunan hesab olunursa və işəgötürən eyni anda elan edilsə, elan olunan aylıq qazanc əldə edilən sığortaların ən yüksəkindən az ola bilməz. Bəyan etməyən sığortalıların mükafatları mükafat əsasında minimum aylıq qazancın üstündə hesablanır və toplanır. Qazancı elan etməyən və ya aşağı qazancı olduğu aşkarlanan sığortaçıların qazandığı mükafatlar müəyyən edilmiş mənfəət səviyyəsinə endirilir və əldə edilmiş gəlir arasındakı fərq üçün mükafat 89-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq gecikmə cəzası və gecikmə artırılması tətbiq edilir.

Sığortalanma tələb olunan birdən çox işdə işləmək halında, bu Qanuna uyğun olaraq mükafatların toplanmasına əsas götürüləcək aylıq və gündəlik qazancın müəyyənləşdirilməsində, yalnız əhatə dairəsi daxilində olan işlərdən alınan aylıq və gündəlik qazanc bu Qanunun 53-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş 4-cü maddənin müvafiq bəndinin ayrıca nəzərə alınması və mükafatların hesablanması.

Yalnız ümumi tibbi sığortaya tabe olanlar üçün mükafata tabe olan aylıq qazancın təyin edilməsi zamanı; 60-cı maddənin birinci bəndinin (d) və (g) yarımbəndlərində sadalananlar üçün otuz gün, Maddə 82-yə uyğun olaraq müəyyən edilmiş mükafata əsasən gündəlik qazancın iki misli aşağı həddə, müəyyən edilmiş şəxslər üçün minimum əmək haqqı 60-cı maddənin birinci bəndinin (c) bəndi, Maddənin birinci bəndinin (e) bəndində və 60-ci maddənin (f) bəndində göstərilən şəxslər üçün mükafata əsaslanan minimum qazanc məbləği əsas götürülür.

Bu maddənin tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsiplər səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Mükafat dərəcələri və dövlət töhfəsi

MADDƏ 81- Bu Qanuna uyğun olaraq alınacaq sığorta mükafatlarının dərəcələri aşağıdakılardır:

 1. a) etibarsızlıq, qocalıq və sağ qalanların sığorta haqqı dərəcəsi, sığortalı mükafatına tabe olan qazancın 20% -ni təşkil edir. Bunun 9% -i sığortalı, 11% -i işəgötürənin payıdır.
 2. b) Bu Qanunda göstərilən həqiqi xidmət artımının artırıldığı işlərdə çalışan sığortaolunanlara tətbiq olunan etibarsızlıq, qocalıq və sağ qalanların sığorta haqları dərəcəsi, (a) bəndində göstərilən% 20 nisbətini 40-a bölməklə Maddə 360-a uyğun olaraq ildə əlavə edilən həqiqi xidmət günlərinin sayı. ilə müəyyən edilir. Bu şəkildə tapılan dərəcə ilə (a) bəndində göstərilən 20% dərəcə arasındakı fərq üçün mükafat işəgötürən tərəfindən ödənilir.
 3. c) Qısamüddətli sığorta filiallarının mükafat dərəcəsi 1-cü maddəyə əsasən, orqan qəza və peşə xəstəliyi baxımından iş təhlükəsinin şiddətindən asılı olaraq 6,5% -dən 83% -ə qədər müəyyən edilir. İşəgötürən bütün mükafatı ödəyir.
 4. d) 5-ci maddənin birinci bəndinin (b) bəndində göstərilən tələbələr və (e) bəndində göstərilən kursantlar üçün mükafat dərəcəsi, mükafata tabe olan qazancının% 1-dir. Mükafata tabe olan gündəlik qazancın hesablanmasında mükafata tabe olan gündəlik qazancın aşağı həddi nəzərə alınır. Namizəd şagirdlər, şagirdlər və peşə tələbələri üçün mükafata tabe olan qazanclar müvafiq qanunlarda göstərildiyi kimi tətbiq olunur.
 5. e) Yaşa görə pensiya alarkən bu Qanuna uyğun işlərdə işləyənlərə tətbiq olunan sosial təminat dəstəyi mükafatı (a), (c) və (f) bəndlərində göstərilən mükafat dərəcələrinin cəmidir. Sığortalı və işəgötürənlərin səhmləri bu bəndlərdə göstərilən dərəcədədir.
 6. f) Ümumi sağlamlıq sığortası mükafatı, qısa və uzunmüddətli sığorta şöbələrinə tabe olanlar üçün 82-ci maddənin birinci bəndinə görə hesablanmış mükafat qazancının% 12,5-dir. Bu mükafatın 5% -i sığortalı, 7,5% -i işəgötürənin payıdır. Yalnız ümumi tibbi sığortaya tabe olanların ümumi sağlamlıq sığortası mükafatı, mükafat alan qazancın 12% -ni təşkil edir.
 7. g) 4-cü maddənin (a), (c) və (f) yarımbəndlərinin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə əsasən sığortalılar mükafat dərəcələrinin cəmini hesabına işləyirlərsə, əgər onlar sosial təminat dəstəyi mükafatını ödəməklə işləyirlərsə, mükafatları (e) yarımbəndində göstərilən mükafat dərəcələrinin cəmindən artıq ödəyirlər. .

Sığortalıların mükafat gəlirlərinə əsaslanan dövlət; Əlillik, qocalıq və ölüm sığortası üçün 5%; ümumi tibbi sığorta üçün 3% qatqı təmin edir. Dövlət töhfəsi, agentlik tərəfindən aylıq toplanan etibarsızlıq, qocalıq və ölüm sığortalarının və ümumi tibbi sığorta mükafatlarının dörddə biri kimi hesablanır. Dövlət töhfəsinin ödənilməsi qaydaları və prinsipləri Nazirlər Sovetinin qərarı ilə müəyyən edilir.

Gündəlik qazanc hədləri

MADDƏ 82- Bu Qanuna uyğun olaraq alınacaq mükafatların hesablanmasına əsaslanan gündəlik mənfəətin ən aşağı həddi və veriləcək ayırmalar minimum əmək haqqının otuz biri, ən yüksək həddi isə gündəlik qazancın alt həddinin 6,5 mislidir.

Gündəlik qazancı yuxarıdakı bənddə göstərilən ən aşağı həddən aşağı olan və pulsuz işləyən sığortalıların gündəlik qazancları aşağı həddən yuxarı hesablanır və gündəlik həddindən yüksək qazancı olan sığortalıların gündəlik qazancları hesablanır.

İkinci paraqrafa əsasən, sığortalıların qazancı aşağı hədddən aşağı olduqda, işəgötürən bu qazancla aşağı hədd arasındakı fərq və sərbəst işləyən sığortalılar üçün sığorta haqları arasındakı bütün sığorta haqlarını ödəyir.

Müəssisəyə ödənilən mükafatların məbləği bu sığortalı dövlət üçün müəyyən edilmiş yuxarı qazanc mükafatından hesablanacaq məbləğdən artıqdırsa, sığortalılar bu Qanunun 53-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş eyni sığorta statusu altında birdən çox iş yerində işlədikdə, artıq qalan hissə sığortaçının tələbi ilə ən geci yığılır. Sığortalıya növbəti ayda pay dərəcəsi ilə ödənilir. Geri verilən mükafatlar üçün gecikmə cəzası və gecikmə artımı ilə faiz ödənilmir.

Qısamüddətli sığorta filiallarında mükafat tarifi və müəssisə və müəssisələrin təhlükə sinifləri və dərəcələri müəyyənləşdirilir

MADDƏ 83- Qısamüddətli sığorta sahələrinin mükafatı iş qəzası və peşə xəstəliyi baxımından iş təhlükəsinin şiddətinə görə təyin olunur. İş xətləri təhlükənin şiddətinə görə siniflərə bölünür və bu siniflər xüsusi iş şəraitinə və təhlükənin qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərə görə dərəcələrə bölünür. Təhlükə sinifinə, mükafat dərəcələrinə və təhlükə dərəcəsinə və dərəcəsinə aid olan təhlükə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsində tətbiq ediləcək prinsiplər müvafiq nazirliklərin rəylərini nəzərə alaraq nazirliyin təklifi ilə qüvvəyə minəcək bir tarif ilə müəyyən edilir. Zərurət olduqda mükafat tarifi eyni üsulla dəyişdirilə bilər.

Görülən işin birinci abzasında göstərilən tarifə görə, təhlükə dərəcəsi və dərəcəsi və ödənilməli olan qısamüddətli sığorta filiallarının mükafat dərəcəsi səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilir və işəgötürənə və maddənin birinci abzasının (b) bəndinə uyğun olaraq sığortalı hesab olunanlara bildirilir. İstehsalatda bədbəxt hadisələrin və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər haqqında qanunvericiliyin müddəalarına uyğun gəlmədiyi aşkar edilən işlər, səlahiyyətlilər tərəfindən daha yüksək mükafat dərəcələrinə yerləşdirilə bilər.

Müəssisə, iş yerinin müəyyən etdiyi təhlükə dərəcəsini və dərəcəsini kortəbii olaraq və ya işəgötürənin və ya 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə uyğun olaraq işəgötürənin və ya sığorta sahibi hesab edilənlərin tələbi ilə dəyişdirə bilər. Müəssisə tərəfindən ediləcək dəyişikliklərlə bağlı qərar işəgötürənə təqvim ilindən ən azı bir ay, işəgötürən tərəfindən müəssisəyə dəyişdirmə tələbi təqvim ilindən ən azı iki ay əvvəl bildirilməlidir.

Beləliklə, həll ediləcək dəyişikliklər qərar və ya tələbdən sonra təqvim ilinin əvvəlində qüvvəyə minir.

İşəgötürənlər və 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə uyğun olaraq sığortalanmış hesab olunanlar təhlükə sinifinə və dərəcəsinə və mükafat dərəcəsinə dair Səlahiyyətli orqan tərəfindən ediləcək yazılı bildiriş aldıqdan sonra bir ay ərzində Təşkilata etiraz edə bilərlər. Qurum bu etirazı araşdırır və ən geci üç ay ərzində həll edir və nəticəni etirazçıya bildirir. Müvafiq orqan, qərarın verildiyi tarixdən bir ay müddətində səlahiyyətli məhkəməyə müraciət edə bilər. Quruma müraciət etmək və ya məhkəməyə müraciət etmək təqib və mükafat yığımını dayandırmır.

İşəgötürənin və ya 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) bəndinə uyğun olaraq sığortalı hesab olunanların etirazı; İş yerindəki təhlükə sinfi və dərəcəsi və qısa müddətli sığorta filiallarının mükafat dərəcəsi ilə bağlı məktub işəgötürən və ya 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) bəndinə uyğun olaraq sığortalanmış hesab edilənlər tərəfindən bir ay ərzində edilmişsə, iş kodunun dəyişdirilmiş xətti və təhlükə sinfi və təhlükə dərəcəsi səhvdir. Əgər bu tarixdən bir aylıq bir müddət ərzində həyata keçirilmişdirsə, etirazın Agentliyin qeydlərinə təqdim edildiyi gündən sonrakı ilin əvvəlindən etibarən qüvvədədir və üçüncü bənddə göstərilən müddətlər keçibsə, Qurum tərəfindən veriləcək qərarın bildirişindən sonra təqvim ilinin əvvəlindən etibarlıdır.

Bu dəyişikliklə əlaqədar təhlükə sinfi və dərəcəsi artdıqda, qərar, maddənin 4-cü bəndinin birinci bəndinin (b) bəndinə uyğun olaraq sığortalıya məlumat verildiyi tarix arasındakı müddətə və bildiriş tarixindən sonrakı bir ay ərzində Səlahiyyətli şəxsə qısamüddətli sığorta filialları ilə əlaqədar mükafat fərqi verilmişdir. Gecikmə halında, gecikmə və fərq mükafatı üçün əlavə ödəmə yoxdur. Əks təqdirdə mükafat 89-cu maddəyə uyğun olaraq gecikmə cəzası və gecikmə artımı ilə birlikdə tutulur. Təhlükə sinfi və dərəcəsi azalsa, qısa müddətli sığorta filiallarında sığorta mükafatı fərqi işəgötürənin borclarından tutulur və ya geri qaytarılır. Bir ay ərzində geri qaytarılsa, faiz ödənilmir.

Təhlükə siniflərinə və dərəcələrinə təsir edə biləcək dəyişikliklər

MADDƏ 84- İşəgötürənlər və 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə uyğun olaraq sığortalanmış hesab olunanlar, bir ay ərzində sinif və təhlükə dərəcəsinə təsir edə biləcək hər hansı dəyişiklik barədə Səlahiyyətli orqanlara məlumat verməlidirlər. Bu bildirişdən sonra Səlahiyyətlilik imtahanların sonunda təhlükə sinifini və dərəcəsini dəyişdirə bilər. Təhlükə sinifinə və dərəcəsinə təsir edə biləcək dəyişiklik bir ay ərzində bildirildiyi təqdirdə, bu mövzuda səlahiyyətli orqan tərəfindən verilən qərar dəyişiklik baş verdikdən sonra ayın əvvəlindən tətbiq edilir.

Təhlükənin sinifinə və dərəcəsinə təsir göstərə biləcək dəyişiklik bir ay ərzində bildirilmirsə;

 1. a) Təhlükə sinfi artırsa, dəyişiklik baş verdi,
 2. b) Təhlükə sinfi düşərsə, dəyişiklik Səlahiyyətlilər tərəfindən öyrənilir;

Qərar Hakimiyyət tərəfindən qəbul edilir və əsas götürülərək bu tarixlərdən sonrakı ayın əvvəlindən tətbiq olunmaq üçün müvafiq tərəflərə bildirilir.

Minimum sənətkarlıq tətbiqi

MADDƏ 85- İşəgötürən, işin icrası üçün tələb olunan sığorta miqdarı, iş vaxtı və ya mükafata əsaslanan qazanc, işin icrası üçün tələb olunan minimum iş həcmi altında işin keyfiyyətinə, həcminə və həcminə görə bildiriş vermiş olduqda; Görülən işlərin keyfiyyəti, istifadə olunan texnologiya, iş yerinin ölçüsü, oxşar müəssisələrdə işləyən sığortaolunanların sayı və müvafiq peşə və ya dövlət qurumlarının fikirləri müəyyən edilir. Yuxarıda göstərilən təriflər təftiş və nəzarəti həyata keçirən səlahiyyətlilər tərəfindən aparılır.

Dövlət idarələri, dövriyyə fondları və banklar tərəfindən tender qanunvericiliyinə uyğun olaraq görülən işlər səbəbindən bu işləri yerinə yetirən işəgötürən tərəfindən bu işləri yerinə yetirən işəgötürən tərəfindən adekvat işçi məlumatının olub olmadığını müəyyənləşdirmək səlahiyyətli tərəfindən araşdırılır. Bu araşdırmanın nəticəsi olaraq, yetərli işçiliyin bildirilmədiyi aydın olarsa, itkin iş sayının üstündə hesablanmış mükafat miqdarı, 89-cu maddəyə uyğun olaraq hesablanacaq gecikmə cəzası və gecikmə artımı ilə birlikdə bir ay müddətində işəgötürənə bildirilir. Borc, işəgötürən yazılı mükafat və gecikmə cəzası və gecikmə artımı və ya ödənilməli olduqda sona çatır. Səlahiyyətli orqana təqdim edilməli öhdəlikdə götürülmüş ödəmə öhdəliyi yerinə yetirilmədiyi təqdirdə işəgötürən 88 və 89-cu maddələrə uyğun olaraq işlənir. Bildirilən mükafat və gecikmə cəriməsi və gecikmə artımı ödənilmədiyi təqdirdə, öhdəlik verilmirsə və ya iş yeri səlahiyyətli tərəfindən zəruri sayılıbsa, Səlahiyyətli qurum tərəfindən ekspertiza aparılır.

Bu maddənin birinci və ikinci bəndlərində göstərilən prosedurlara uyğun olaraq Təşkilata bildirilməməsi üçün müəyyən edilmiş minimum işçilik miqdarı üzərində Təşkilat tərəfindən vəzifəsiz olaraq hesablanmış sığorta haqları, 88-ci maddələr nəzərə alınmaqla işəgötürənə bildirilir. 89. İşəgötürən, bildiriş tarixindən etibarən bir ay ərzində Təşkilata bildirilmiş mükafat borcuna etiraz edə bilər. Etiraz təqibi dayandırır. Etirazın qurum tərəfindən rədd edilməsi halında, işəgötürən qərarın bildiriş tarixindən bir ay müddətində səlahiyyətli əmək məhkəməsinə müraciət edə bilər. Məhkəməyə müraciət etmək, mükafat borcunun axtarışı və toplanmasını dayandırmır.

Minimum işlənmə miqdarının Quruma bildirilmədiyi müəyyən edilmiş iş yerləri üçün 102-ci maddənin birinin bəndinin (d) bəndinə və (e) bəndinin (b) bəndinə əsasən inzibati cərimələr tətbiq edilir. nəzarət və nəzarət ilə təyin olunmuş Müəssisə zabitləri.

Dövlət idarələri, dövriyyə fondları olan qurumlar və banklar, bu maddənin tətbiqi ilə əlaqədar orqan tərəfindən tələb olunan məlumatları və sənədləri ən geci bir ay müddətində yazılı şəkildə təqdim etməyə borcludurlar.

İşin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan iş sənətinin minimum miqdarının Səlahiyyətli Quruma kifayət qədər miqdarda məlumatın verildiyi olub olmadığını araşdırmaq üçün müəyyənləşdirilmək və nəzərə alınacaq minimum işləmə dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi və minimum işləmə dərəcələri ilə bağlı etirazların araşdırılması; Korporasiyanın texniki heyətinin dörd üzvü, konfederasiyalar tərəfindən təyin olunmuş iki üzv, İdarə heyəti işçiləri və işəgötürənləri təmsil etdi, Birlik üzvü olmaq üzrə cəmi yeddi texniki heyətdən ibarət olan Türkiyə Odalar və Birjalar Birliyi üzvü Minimum İş Qiymətləndirmə Komissiyası quruldu.

Müəssisə zəruri hesab etdikdə, eyni əsasda birdən çox Minimum Əmək Təsbit Komissiyası yaradıla bilər. Komissiya mütləq səs çoxluğu ilə toplanır və qərarlar eyni istiqamətdə ən azı dörd üzvün səsləri ilə qəbul edilir. Müəssisədən kənar üzvlər ardıcıl olaraq üç iclasa və son altı ayda beş iclasa qatılmazlarsa, növbəti konfederasiya üzvləri, yığıncaqda iştirak etməyən üzvünü təyin edən konfederasiyaların əvəzinə üzv sayına görə ən çox üzvə dəvət olunurlar.

İştirak hüququ hər bir iş günü üçün (2500) göstərici rəqəminin dövlət qulluqçusu pensiyalarının hesablanmasında istifadə olunan əmsalı vurmaqla hesablanan Minimum İş qabiliyyətini təyinetmə komissiyasının şöbələrinə qurum tərəfindən ödənilir.

Minimum Əmək Təsbit Komissiyasının iş prosedurları və prinsipləri, Komissiyada işə qəbul ediləcək texniki işçilərin ixtisas dərəcələri, minimum əməyin müəyyənləşdirilməsində tətbiq ediləcək metod, məlumatların müəyyənləşdirilməsi, tamamlanmış və ya davam edən işlər ilə əlaqədar yerində müəyyənləşdirilmə meyarları və bu maddənin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər prosedur və prinsiplər, tənzimlənir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Premium sənədlər və mükafatların ödənilməsi

Premium sənədlər və iş yerləri qeydləri

MADDƏ 86- İşəgötürən bir ay ərzində 4-cü və 5-ci maddələrə, sosial təminat dəstəyi mükafatına məruz qalan sığortaolunanlara;

 1. a) Ad və soyad, TR şəxsiyyət nömrələri,
 2. b) 80-ci maddəyə əsasən hesablanacaq mükafat qazancı;
 3. c) mükafat ödəmə günlərinin və mükafat məbləğlərinin sayı,

Nümunəni göstərən və nümunəsi Müəssisə tərəfindən veriləcək qaydada müəyyənləşdirilən əsli və ya əlavə aylıq mükafat və xidmət sertifikatını aydan sonrakı ayın iyirmi beşinci gününün sonunadək Müəssisəyə təqdim etmək. sığortalı işə aiddir və ya işləmirsə, bu məsələ işə xitam verildiyi tarixdən etibarən on beş gün ərzində Quruma bildirilməlidir.

İşəgötürən, müəssisə sahibləri; iş yerinin kitablarını, qeydlərini və sənədlərini müvafiq ildən sonrakı ilin əvvəlindən başlayaraq on il müddətində, dövlət idarələri və ləğvetmə və iflas idarəsi vəzifəli şəxsləri üçün vəzifələri müddətində saxlamaq və təqdim etmək. Qurumun yoxlama və nəzarət vəzifəli işçiləri tərəfindən on beş gün tələb olunduqda.

İşəgötürənin 4857 saylı Əmək Qanununun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq başqa bir işəgötürənə işləmə aktını yerinə yetirmək üçün sığortalanını müvəqqəti olaraq başqa işəgötürənə təhvil verməsi halında, işəgötürən birinci bənddə göstərilən sənədləri təqdim etməyə borcludur. eyni müddətdə işəgötürənin iş yerindən Müəssisə ilə müvəqqəti işgüzar münasibətlərin müddəti ilə əlaqədar olaraq ayrı-ayrılıqda məsuliyyət daşıyır.

Ay ərzində bəzi iş günlərində işləmədiyi və ödənildiyi elan edilmiş sığortaçıların otuz gündən az işlədiyini sübut edən sənədlərin işəgötürənin aylıq mükafatına və müvafiq ay üçün xidmət sənədinə əlavə edilməsi məcburidir. Bu tələb dövlət idarələri ilə kollektiv müqavilə bağlandığı iş yerlərində tələb olunmur.

Sığortalının otuz gündən az işlədiyini göstərən məlumat və sənədlərin aylıq mükafat və xidmət sənədinin verilməli olduğu müddət ərzində Müəssisəyə təqdim edilməməsi və ya təqdim olunan məlumat və sənədlərin Təşkilat tərəfindən etibarlı hesab edilməməsi halında , otuz gündən az müddətdə bildirilən dövrlər üçün aylıq mükafat və xidmət sənədi Təşkilat tərəfindən hazırlanır və məzmunu mükafatdır, bu Qanunun müddəalarına uyğun olaraq ödənilir.

Sığortalı işə götürən işəgötürən və alt işəgötürən və sığorta vəzifəsini müvəqqəti olaraq işə götürən işəgötürən; Müəssisə tərəfindən təsdiqlənmiş aylıq mükafat və xidmət sertifikatının bir nüsxəsi, sığortalı tərəfindən işə götürüldüyü iş yerində və ya sığortalı işlədiyi hər iş yerində, dövrün son günündən sonrakı gündən başlayaraq baxıla bilər. Quruma verilməli və aşağıdakı sənədin verildiyi müddətin sonuna qədər bir yerə asılmalıdır.

Dövlət qurumları və təşkilatları tərəfindən verilmiş faktiki və ya iş yeri qeydlərindən və ya sənədlərdən müəyyən ediləcək hər cür məlumatdan işlədiyi anlaşılan sığorta sahiblərinə və bu Qanuna uyğun olaraq Təşkilata təqdim edilməsi tələb olunan sənədlərə sahibdirlər. bildiriş verilməsinə baxmayaraq bir ay müddətində verilmir, bu sənədlər sığorta haqları Təşkilat tərəfindən təyin edilir və işəgötürənə bildirilir. İşəgötürən, bu maddəyə uyğun olaraq bildiriş tarixindən etibarən bir ay ərzində müvafiq Təşkilat vahidinə bildirilmiş mükafat borcuna etiraz edə bilər. Etiraz təqibi dayandırır. Etirazın rədd edilməsi halında, işəgötürən qərarın bildiriş tarixindən bir ay ərzində səlahiyyətli əmək məhkəməsinə müraciət edə bilər. Səlahiyyətli məhkəməyə müraciət etmək, mükafat borcunun axtarışı və toplanmasını dayandırmır. Məhkəmə Qurumun lehinə qərar verərsə, 88 və 89-cu maddələrin mükafat borcu ilə bağlı müddəalar tətbiq olunur.

Aylıq mükafat və xidmət sertifikatı işəgötürən tərəfindən verilməyən və ya Müəssisə tərəfindən müəyyən edilə bilməyən sığorta sahibləri, xidmətlərinin keçildiyi ilin sonundan etibarən beş il ərzində işlədiklərini sübut edə bilərlərsə əmək məhkəməsinə, onların aylıq qazancı cəmi və məhkəmə qərarında göstərilən mükafat ödəmə günlərinin sayı nəzərə alınır.

Sığortalının işlədiyi bir və ya bir neçə işdə, Təşkilat tərəfindən verilən aylıq mükafat və xidmət sənədinin işəgötürən tərəfindən verilmədiyi müəyyən edildikdə və ya işəgötürən tərəfindən verilən aylıq mükafat və xidmət sənədində aylıq mükafat və xidmət sənədləri olmadıqda. Lazımi ödənişlər analıq sığortasından edilir.

Bu maddədə göstərilən öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi halında, 102-ci maddəyə əsasən tədbir görülür.

Dövlət idarələrində iş yerinin xüsusiyyətinə görə Səlahiyyətli, müxtəlif vaxtlarda mükafat sənədlərinin verilmə vaxtını təyin etmək səlahiyyətinə malikdir. Bu maddənin tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsiplər, sənədlərin məzmunu və forması, səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək qaydalarla tənzimlənir.

Mükafat ödəmə öhdəliyi

MADDƏ 87- Bu Qanunun həyata keçirilməsində, qısa və uzunmüddətli sığorta sahələri, ümumi tibbi sığorta və könüllü sığorta baxımından;

 1. a) 4-cü maddənin birinci abzasının (a) və (c) yarımbəndlərinə və 5-ci maddənin birinci bəndinin (a) yarımbəndinə məruz qalanların və sosial təminat dəstəyi mükafatına məruz qalanların işəgötürənləri;
 2. b) 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə tabe olanlar və bu sahədə sadalananlar, könüllü sığortalananlar və (d) bəndlərində sadalananlar arasında sosial təminat dəstəyi mükafatına məruz qalanlar. və (g) 60-cı maddənin birinci bəndinin özləri,
 3. c) 60-cı maddənin birinci bəndinin (c) bəndində sadalanan şəxslər üçün, il üçün mərkəzi dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək müvafiq dövlət idarələri
 4. d) Türkiyə Məşğulluq Agentliyi üçün bəndlərdə göstərilən (e) və (f) yarımbəndlərində göstərilən şəxslərin 60-ci maddəsinin (e) birinci bəndinin 5-cı hissəsini əlavə edin;
 5. e) 5-ci maddənin (b) yarımbəndində göstərilən namizəd şagirdlər, iş yerləri və müəssisələr və peşə liseylərində və ya bu tələbələrin təhsil aldığı məktəblərdə məcburi stajda təhsil alanlar ali təhsil zamanı məcburi staja məruz qalan tələbələr üçün təhsil alırlar. Təhsil müəssisəsi,
 6. f) 5-ci maddənin (c) yarımbəndinə tabe olanlar üçün işəgötürənlər və ya özləri.

mükafat ödəmə öhdəliyi.

Mükafatların ödənilməsi

MADDƏ 88- 4-cü maddənin birinci abzasının (a) bəndində göstərilən sığortalıları işə götürən işəgötürən, bu Qanuna uyğun olaraq hesablanacaq sığorta haqqı məbləğlərini əmək haqqından çıxaraq öz mükafatlarını növbəti ayın sonuna qədər bu məbləğə əlavə etməklə. Quruma ödəyir.

Lazımi, lakin ödənilməmiş əmək haqqı üzərində hesablanacaq mükafatlar da birinci bənddə göstərilir. hökm tətbiq olunur.

60-cı maddənin birinci bəndinin (b), (c), (d) və (g) yarımbəndlərinə uyğun olaraq ümumdünya tibbi sığorta sahibi sayılanlar üçün ümumdünya tibbi sığorta haqqı otuzdur. hər ay tam günlər.

87-ci maddənin birinci bəndinin (b) bəndində göstərilən borclu şəxslər hər ay üçün mükafatlarını növbəti ayın sonuna qədər Müəssisəyə ödəyirlər. Sosial təhlükəsizlik dəstəyi mükafatına tabe olanların mükafatları, pensiyalarından çıxılaraq toplanır. Bu insanlar mükafatlarını ən çox 360 gün olmaqla erkən nağd şəkildə ödəyə bilərlər. Erkən ödəniş olduğu təqdirdə, erkən ödəniş endiriminin müddəaları 21/7/1953 tarixli və 6183 nömrəli "İctimai debitorların toplanması qaydası haqqında" Qanunun 1 nömrəli Əlavəsinə əsasən tətbiq olunur. Bununla birlikdə, erkən ödəniş endirimi mükafata əsaslanan qazancdan çıxılmır. Erkən ödəniş sığorta müddəti, sığorta mükafatının aid olduğu hər ayın ilk günündən başlayan mükafat ödəmə günlərinin sayına daxil edilir. İsteğe bağlı sığortanın erkən ödənilən müddətdə sona çatması və mükafat ödəniş günlərinin sayına daxil edilməməsi halında, sığorta müddətində hesablanmayan günlər üçün mükafatlar aidiyyəti şəxslərə qaytarılır.

4-cü maddənin birinci bəndinin (b) bəndinə əsasən sığorta sahibi hesab edilənlər hər ay üçün otuz tam gün mükafat ödəməlidirlər. Bu Qanuna uyğun olaraq qeydiyyatdan keçmiş sığorta sahiblərinin beş ildən çox müddətə mükafat borcları olduqda, bu dövrlərlə əlaqəli mükafat borcları bildirişdə göstərilən müddətdə ödənilmədikdə Təşkilat tərəfindən əvvəllər mükafat verən sığorta sahibinin ödədiyi mükafat ayın sonuna qədər tamamilə ödənilir, ödəməsi olmayan sığortaçının qeydiyyatı tarixindən etibarən ləğv olunur. Mükafat borcunun aid olduğu dövrlər sığorta dövrü hesab edilmir və bu dövrlərlə əlaqəli Müəssisə debitor borclarına əməl olunmur və Müəssisənin debitor borclarına daxil edilir. Bununla birlikdə, sığortalı və ya hüquq sahibləri müraciət tarixində 80-ci maddənin doqquzuncu bəndinə uyğun olaraq təyin ediləcək mükafat əsasında qazanc məbləği üzərində hesablanacaq borc məbləğini bildiriş tarixindən etibarən üç ay ərzində ödəyirlərsə, dövrlər sığorta dövrü hesab olunur.

4-cü maddənin birinci bəndinin (c) bəndində göstərilən sığorta sahiblərini işə götürən işəgötürənlər, bu Qanuna uyğun olaraq hesablanmalı olan mükafat məbləğlərini sığorta sahiblərinin mükafatlarına əsaslanan qazancın cəmindən çıxaraq. ödəmə tarixindən sonra ən geci on beş gün ərzində işə düzəldin və mükafat məbləğini bu məbləğə əlavə edin.

87-ci maddənin birinci bəndinin (c) və (d) yarımbəndlərində göstərilən borclu şəxslər hər ayın mükafatlarını Quruma müvafiq aydan sonrakı ayın sonunadək ödəyirlər.

Mükafat məbləğləri, gəlir vergisi və müəssisəyə faktiki olaraq ödənilməyən korporativ vergi tətbiqində heç bir xərc yazıla bilməz.

Müəssisə, bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (b) yarımbəndi daxilində sığortalı hesab edilənlərin mükafat borclarını satdıqları kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərindən% 1-dən 3% -ə qədər çıxmaqla toplamaq səlahiyyətinə malikdir; borc məbləğini aşmamaq şərti ilə.

Mükafat borcları, əlavə dəyər vergisi bəyannamələri ilə əvəzləşdirilərək də ödənilə bilər. Bu halda əlavə dəyər vergisini qaytarmaq hüququnun sahibi, mal və ya xidmət almış və ya ortaq və ya ortaq münasibətdə olan işəgötürənlərin mükafat borclarının əvəzləşdirilməsini də tələb edə bilər. Bu işəgötürənlərin əvəzləşdirmə tələb etdikləri ayda ödəməli olan borclar birinci bənddə göstərilən ödəniş müddətlərindən sonrakı on beş gün ərzində əvəzləşdirmə yolu ilə ödənilirsə, qanuni müddət ərzində ödənilmiş sayılır. Lakin vaxtında çıxa bilməyən və ya natamam çıxılan mükafat borcları üçün, əlavə borc vergisi bəyannaməsindən alınacaq mükafat borclarının ödənilməsi üçün bir istək verilsə də, borc öhdəliyi və gecikmə artımı tətbiq edilir. birinci bənddə göstərilən ödəmə müddətlərindən sonrakı gün. Təşkilat, Maliyyə Nazirliyinin təsdiqi ilə bu tətbiqdən faydalanacaq işəgötürənlər; Müəssisənin fəaliyyət sahəsini, iş növünü və ölçüsünü müəyyənləşdirmək və tutulma tələb olunan işəgötürənlərin mükafat borc ödəmə müddətini otuz gündən çox olmayan müddətə uzatmağa səlahiyyət verilir.

Səlahiyyətlilər, işəgötürənlər qarşısında olan borclarından silinərək mükafat və bütün növ debitor borclarını toplamaq səlahiyyətindədir.

Səlahiyyət, xüsusi ödəmə formalarından istifadə edərək mükafatların ödənilməsi öhdəliyini yükləmək və mükafatların yatırılacağı yerləri müəyyənləşdirmək səlahiyyətinə malikdir.

“İctimai debitor borclarının toplanması qaydası haqqında” qanunun 51, 102 və 106-cı maddələri xaricində, Təşkilatın vaxtında ödənilməyən mükafat və digər debitor borclarının toplanmasına digər maddələr tətbiq olunur. Qurum, Dövlət Borclarının Toplanması Qaydası Qanununun həyata keçirilməsində Maliyyə Nazirliyinə və digər dövlət qurum və təşkilatlarına və səlahiyyətlərinə verilmiş səlahiyyətlərdən istifadə edir.

Müəssisənin mükafat və digər debitor borclarının toplanmasında müəssisənin kreditor bölməsinin yerləşdiyi əmək məhkəməsi “Dövlət debitor borcları proseduru haqqında” qanunun icrası ilə əlaqədar yaranan mübahisələri həll etmək səlahiyyətinə malikdir. Səlahiyyətli əmək məhkəməsinə müraciət etmək, debitor borclarının izlənilməsinə və toplanmasına mane olmur.

Müəssisənin sığorta haqları və digər debitor borcları əsaslı səbəb olmadan bu Qanunda göstərilən müddətlərdə ödənilmədiyi təqdirdə, dövlət idarələrinin hesablanması və ödənişindən məsul olan dövlət vəzifəli şəxsləri, yüksək vəzifəli şəxslər və ya digər işəgötürənlərin vəzifəli şəxsləri hüquqi şəxsiyyət, Təşkilata qarşı işgötürənləri ilə ortaq və ayrı olaraq vəzifələri ilə əlaqədar olaraq məsuliyyət daşıyır.

Qurum, dövlət idarələrində iş yerinin xüsusiyyətinə görə müxtəlif vaxtlarda mükafatların ödəmə müddətini təyin etmək səlahiyyətinə malikdir. Mükafat debitor borclarının toplanması üçün təqsirləndirmə, ən azı bir il ərzində icra üçün müraciət etməyən, səlahiyyətli işçilər haqqında ümumi müddəalara əsasən həyata keçirilir.

Agentliyin tələbi ilə borclarını ödəməyən işəgötürənlərə 5682 saylı Pasport Qanununun 22-ci maddəsinin müddəaları tətbiq olunur, baxmayaraq ki, məbləğ Agentliyin İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilmiş məbləğdən çoxdur və bir qadağa qoyulacaq.

Bu maddənin tətbiqi ilə əlaqəli prosedur və prinsiplər və əsaslandırılmış səbəb, səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək qaydalarla tənzimlənir.

Mükafat borclarının varisi, cəzanı gecikdirmək və zam və zaminləri geri qaytarılmaq

MADDƏ 89- Sığortalının iş yeri aktiv və passiv dəyərləri ilə birlikdə birləşdirilibsə, köçürülsə və ya başqa bir iş yerinə köçürülürsə, yeni işəgötürən keçmiş işəgötürənin bütün borclarına, o cümlədən sığorta haqqı və gecikmə cəriməsi və gecikmə artımı ilə birlikdə məsuliyyət daşıyır. faiz, həm də yeni işəgötürən. Bu müddəaya zidd olan müqavilə müddəaları Təşkilata qarşı etibarsızdır.

Müəssisənin mükafatları və digər debitor borcları tam ödənilmədiyi təqdirdə, ödəniş vaxtı bitdikdən sonra ilk üç ay ərzində hər ay üçün 3% gecikmə cəzası tətbiq olunmaqla ödənilməyən hissə artırılır. Bundan əlavə, ödəmə müddətinin bitmə tarixindən etibarən, Xəzinədarlıq Müsteşarlığı tərəfindən ayrıca elan ediləcək olan bir əvvəlki ay üçün Yeni Türk Lirasında endirimlə çıxarılan Hökumət daxili borc qiymətli kağızlarının aylıq orta faiz dərəcəsi mürəkkəb əsasda hesablanır və borc faizləri hesablanır. Bununla birlikdə, gecikmə artımı, ödəmənin edildiyi ay üçün gündəlik hesablanır. Nazirlər Kabinetinə ilk üç ayda tətbiq olunan gecikmə cəzasının dərəcəsini ikiqat artırmaq və ya bu dərəcəni 1% -ə endirmək, qanuni dərəcəsinə qaytarmaq və tətbiqetmə tarixini təyin etmək səlahiyyəti verilir. Məhkəmə və icra prosesi açılmış olsa belə, Təşkilatın mükafat və digər debitor borclarının ödənilməmiş hissəsi üçün gecikmə cəzası və gecikmə artımı toplanır.

Yanlış və ya yersiz alındığı aşkarlanan mükafatlar, işə götürənlərə, sığorta sahiblərinə, isteğe bağlı sığorta sahiblərinə və ya ümumdünya tibbi sığorta sahiblərinə və ya hüquq sahiblərinə qanuni mənafeləri ilə birlikdə geri qaytarılır, əgər alındığı tarixdən on il keçməyibsə. . Qanuni faizlər, mükafatın Təşkilata təhvil verildiyi tarixdən sonrakı ayın əvvəlindən geri qaytarıldığı ayın əvvəlinə qədər olan dövr üçün hesablanır. Bununla yanaşı, Borclar Məcəlləsinin 65-ci maddəsinin müddəası qorunur.

Sığorta sahiblərinin, isteğe bağlı sığorta sahiblərinin, universal tibbi sığorta sahiblərinin mükafat geri qaytarılması səbəbi ilə pensiya, gəlir, müavinət və səhiyyə xidmətlərindən faydalanma şərtlərini itirməsi halında, bu Qanuna uyğun olaraq ödənilən pensiya, gəlir və müavinətlər və tibbi xidmətlər dayandırılıb. Yanlış və ya yersiz çəkilmiş xərclər 96-cı maddənin müddəalarına uyğun olaraq müvafiq şəxslərdən geri alınır.

Qeyri-müəyyənlik sertifikatı axtarılır

MADDƏ 90- Dövriyyə fondu olan dövlət idarə və təşkilatları və banklar, tenderlər yolu ilə həyata keçirilən bütün işlər barədə bütün sahələr və onların ünvanları barədə on beş gün müddətində Quruma məlumat verməyə borcludurlar.

İşəgötürənlərin tərəqqi ödənişlərinin səlahiyyətlilərə ödənməsi şərtdir ki, mükafat və görülən iş müddəti ilə bağlı hər hansı bir borcu olmasın və onların qəti zəmanətləri tenderin mövzusu ilə bağlı səlahiyyətli orqana borcu olmadığı müəyyən edildikdən sonra geri qaytarılsın.

İnkişaf ödənişlərinin ödənilməsi və girov müqabilində mükafat borclarının verilməsi ilə bağlı əməliyyatların qaydaları və qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən veriləcək qaydada müəyyən edilir.

Qubernatorluqlar, bələdiyyələr, xüsusi əyalət idarələri və lisenziyasız səlahiyyətli digər orqanlar tərəfindən müvəqqəti yaşayış və ya inşaat icazəsi verilmədən əvvəl inşa edildiyi üçün; Nazirlik Şurasının qərarı ilə müəyyən ediləcək digər dövlət idarələrinin və dövriyyəsi olan fondları olan və bankların əməliyyatlarında Səlahiyyət qarşısında borcları olmadığı üçün səlahiyyətli bir sənədi tələb etmək məcburidir.

Tərəqqi ödəməsi, son zəmanətin və ya müvəqqəti köçürmə icazəsinin və tikinti istifadəsi icazəsinin və ya digər əməliyyatların qaytarılması bu maddədə göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirmədən həyata keçirildikdə, ümumi müddəalara əsasən inzibati və cinayət işləri aparılır.

Bir fəlakət halında sənədlərin verilməsi və mükafatların təxirə salınması müddəti

MADDƏ 91- Yanğınlar, daşqınlar, torpaq sürüşmələri və zəlzələlər kimi fəlakətlərə məruz qalan, təbii fəlakətlər nəticəsində kənd təsərrüfatı fəaliyyəti nəticəsində ziyan görən və 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə əsasən sığortalanan işəgötürənlər bu vəziyyəti hadisə baş verdiyi gündən üç ay ərzində sənədləşdirmələri şərti ilə. imtahan nəticəsində mükafat ödənişinin ödəmə qabiliyyətsizliyi başa düşüldüyü təqdirdə, ödəmə müddəti fəlakət tarixindən əvvəl başa çatmış mövcud mükafat borcları və fəlakət günündən etibarən hesablanmalı rüblük mükafat borcları orqan tərəfindən hadisə günündən bir ilədək təxirə salına bilər.

Birinci bənddə göstərilən hallarda, fəlakətin baş verdiyi ayda verilməli olan aylıq mükafat və xidmət sənədləri, fəlakətdən sonrakı üç ay ərzində Agentliyə verildiyi təqdirdə vaxtında verilmiş sayılır.

İctimai həyatı təsir edən fəlakətlərə görə alınacaq tədbirlər ilə əlaqədar 15/5/1959 tarixli 7269 saylı Qanuna uyğun olaraq, fəlakət bölgəsində fəlakət səbəbiylə birbaşa və ya dolayı zərər görən işəgötürənlər ümumi həyatı təsir edir və sığorta sahibləri və faydalananlar sənəd təqdim etmək məcburiyyətindədirlər. Təşkilat şərtlər və inkişaflar nəzərə alınmaqla, vaxtında ödənilməli olan mükafat və digər debitor borclarının ödəmə şərtlərini təyin etmək və təxirə salmaq səlahiyyətinə malikdir. bu Qanundakı dövrlərdən asılı olmayaraq fəlakət bölgəsi.

Mükafat borcunun təxirə salındığı dövrdə, iş vaxtı işləmir və təxirə salınmış hissəyə gecikmə cəzası və gecikmə artımı tətbiq edilmir.

 

Beşinci hissə

Ümumi və müxtəlif müddəalar

BİRİNCİ BÖLMƏ

Ümumi müddəalar

İcbari sığorta, xitam və sosial sığortanın qeydiyyat nömrəsi

MADDƏ 92- Qısa və uzunmüddətli sığortalar və ümumi tibbi sığorta ilə əhatə olunan insanlar sığortalanmalıdır. Bu Qanundakı sığorta hüquq və öhdəliklərinin aradan qaldırılması, azaldılması və ya köçürülməsi üçün müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş müddəalar etibarsızdır.

Sığorta haqlarının və inzibati cərimələrin ödənilməsi barədə Səlahiyyətli orqan tərəfindən bu Qanuna uyğun olaraq alınması barədə bildiriş verildikdə mükafat borcları və inzibati cərimələr ödənilmədikdə, mükafat borcunu və səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş inzibati cərimələri göstərən sənədlər rəsmi şöbələrin iş qaydalarına uyğun olaraq verilmiş sənədlər şəklindədir.

Sığorta bu Qanuna əsasən sığortalı sayılma şərtləri itirildikdə və ya ölüm halında başa çatır.

Sığortalı, könüllü sığortalılar və onların hüquq sahibləri; Ümumi sağlamlıq sığortaçıları və onların himayədarlarının qeydlərində və digər bütün əməliyyatlarında, Türkiyə vətəndaşları üçün TR şəxsiyyət nömrəsi və xarici vətəndaşlar üçün Təşkilat tərəfindən veriləcək sosial təminat qeydiyyat nömrəsi, sosial təminat qeyd nömrəsi olaraq istifadə olunur.

Transfer, tapşırıq və Agentlik debitor borclarının vaxtı

MADDƏ 93- Bu Qanuna uyğun olaraq, sığorta sahiblərinin və onlardan faydalananların gəlirləri, pensiya və müavinətləri, səhiyyə xidməti göstərənlərin ümumi tibbi sığorta müddəalarının icrası nəticəsində Təşkilatdan yaranan debitor borcları köçürülə və ya təyin edilə bilməz.

Müəssisənin mükafat və digər debitor borcları, ödəmə müddətinin bitdiyi tarixdən sonrakı təqvim ilinin əvvəlindən başlayaraq on illik fasiləyə məruz qalır. Müəssisənin mükafatları və digər debitor borcları xidmətin təyin edilməsi və ya minimum əmək təcrübəsi səbəbindən yaranıbsa; Məhkəmə qərarının yekunlaşdırıldığı gündən, Hakimiyyət orqanının və ya yoxlama və nəzarət tapşırığı ilə vəzifələndirilən digər dövlət idarələrinin vəzifəli şəxslərinin təyin etdikləri və ya sənədin Səlahiyyətə təhvil verildiyi gündən sonra meydana gəldiyi təqdirdə hesabatın verildiyi tarixdən sonrakı beş il ərzində tətbiq edilir. Lakin, bu halda, fasilə müddəti on ildən az ola bilməz. Bu debitor borcları üçün gecikmə cəzası və gecikmə artımı ayın sonundan və ya debitor borcun aid olduğu dövrdən tətbiq edilir.

Qurum tərəfindən bu Qanuna əsasən verilmiş kompensasiya və məhkəmə iddiaları on illik iddia müddətinə tabedir. Resept tarixi; Müraciət mövzusu gəlir və pensiya baxımından Təşkilatın təsdiq etdiyi tarixdən, xərc və ya ödənişlər üçün xərc və ya ödəniş tarixindən başlayır.

Fasilədən sonra edilən ödənişlər qəbul olunur. Bununla birlikdə, 4-cü maddənin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə məruz qalan sığortaolunanların sığorta dövründən hesablanmır və sığorta hüquqları və öhdəlikləri azalır.

Müayinəni yoxlayın

MADDƏ 94- Müəssisə aparılan araşdırmanın əhatə dairəsi ilə məhdudlaşır;

 1. a) Səhiyyə xidmətinin əslində ümumi tibbi sığorta sahibindən və ya qayğı göstərməli olduqları şəxslərdən alınması,
 2. b) Sığortalı, könüllü sığorta olunanların və ya hüquq sahiblərinin əlillik, əmək qabiliyyətsizliyi haqqında hesabatlarda göstərilən narahatlıqların olub-olmamasına;

aşkar məqsədləri üçün bir yoxlama müayinəsi və yoxlama tələb edə bilər.

Əlilliyə görə əmək pensiyası və ya daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəliri ödənilən sığortaolunanlar əlilliyin artmasına ehtiyac duyduqlarını və ya başqa bir şəxsin davamlı qayğısına ehtiyac duyduqlarını iddia edərək maaşlarında və gəlirlərində dəyişiklik tələb edə bilərlər. Qurum, eyni zamanda qazi və növbətçi əlillər və işçi qüvvəsinin ən azı 60% -ni itirmiş və pensiya almış əlil uşaqlar istisna olmaqla əlilliyə görə əmək pensiyası və ya daimi iş qabiliyyəti olmayan gəlir verilmiş sığortalılardan tələb edə bilər. gəlir nəzarət müayinəsindən keçir.

Əlilliyə görə əmək pensiyası və ya daimi əmək qabiliyyətinin itirilməsi hesabat tarixindən sonrakı ödəmə dövrünün əvvəlindən başlayaraq yeni əlillik səbəbi ilə artırılır, azalır və ya dayandırılır, aparılan yoxlama zamanı yenidən müəyyənləşdiriləcək əlillik statusundan asılı olaraq. müəssisə tərəfindən və ya sığortalıın tələbi ilə və ya iş imtahanının sonunda.

İş qabiliyyətinin ən azı 60% -ni itirən əlil uşaqlara aid edilən gəlir və təqaüdlər, nəzarət imtahanının sonunda təyin ediləcək əlillik statusundan asılı olaraq hesabat tarixindən sonra ödəniş dövrünün əvvəlindən tutulur.

Qəbul edilə bilən əlilliyi olmayan sığortaolunanın Qurumun yazılı bildirişində göstərilən tarixdən sonra ödəniş dövrünün əvvəlinə qədər əlillik pensiyası və ya daimi əmək qabiliyyəti olmayan gəliri və ən azı itirmiş əlil uşaqların gəlirləri və ya pensiyası Onların iş gücünün 60% -i nəzarət müayinəsi üçün müəyyən edilmişdir.Tarixdən sonrakı ödəmə müddəti əvvəldən tutulur.

Bununla birlikdə, qurumun yazılı bildirişində göstərilən tarixdən etibarən üç ay ərzində nəzarət müayinəsindən keçmiş və əlilliyi və ya daimi iş qabiliyyəti olmayan statusu olan sığortaolunan və ya əlil uşağın tutulmuş pensiyası və ya gəliri təqaüddə və ya gəlirdədir, xitam tarixindən etibarən bərpa edilir.

Qurumun yazılı bildirişində göstərilən tarixdən üç ay sonra nəzarət müayinəsindən keçən və əlilliyi və ya daimi əmək qabiliyyəti olmayan statusu, gəliri və ya aylığı olan sığortaolunun əlillik təqaüdünə və ya yeni daimi əmək qabiliyyətsizliyinə görə hesablanacaq gəlir hesabat tarixindən sonra ayın əvvəlindən başlayaraq yenidən bağlanır.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqlənən reqlamentlə tənzimlənir.

Sağlamlıq hesabatlarının prosedurlarının və prinsiplərinin müəyyən edilməsi

MADDƏ 95- Bu Qanuna uyğun olaraq, xaricdə müalicəyə göndərilmə, iş qabiliyyətinin itirilməsi, müvəqqəti yararsızlıq müavinəti və iş qəzası və peşə xəstəliyi nəticəsində iş gücünün itirilməsi və ya itirilməsi üçün əsas olacaq sağlamlıq şurası hesabatlarının prosedurları və prinsipləri barədə hesabatlar bu hesabatları vermək səlahiyyətinə malikdir. Təşkilat, tibb işçilərinin sahib olmalı olduğu meyarları müəyyənləşdirmək, tibb işçisinin hesabatını və tibbi səhiyyə hesabatının prosedura uyğun olmayan tibb işçisinə verilməsini tələb etmək və müəyyən edilmiş məlumatları daxil etmək üçün yenidən təşkil edilmək səlahiyyətindədir.

Tibbi şuranın hesabatını və tibbi sənədləri və digər zəruri sənədləri əsas götürərək araşdıraraq; Xaricdə müalicə üçün göndəriləcək müraciətlər, iş qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində təyin olunan peşədə qazanma gücünün itirilməsi və ya digər sənədlər ilə əlaqədar hazırlanan tibb heyəti hesabatları və digər sənədlər əsasında qurum tərəfindən verilən qərara etiraz edildiyi təqdirdə vəziyyət Sığorta Yüksək Sağlamlıq Şurası tərəfindən həll edilir. əlaqədar.

Bu maddənin həyata keçirilməsinə dair prosedur və prinsiplər Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ortaq şəkildə veriləcək qaydalarla tənzimlənir.

Yanlış ödənişlərin geri alınması

MADDƏ 96- Müəssisə tərəfindən işəgötürənlərə, sığortaolunanlara, könüllü sığorta olunanlara, gəlir götürən və ya aylıq pul qazananlara və onların hüquq sahiblərinə, ümumi sağlamlıq sığortaçılarına və onların himayədarlarına təyin olunan bu Qanun çərçivəsində hər hansı bir ödəniş;

 1. a) Qüsurlu əməliyyat aşkar edildiyi gündən on il ərzində ən azı on il müddətində edilən ödəmələr, əgər onlar qəsdən və ya qüsurlu davranışları ilə doğulmuşdularsa, bu ödəmələrin edildiyi tarixdən etibarən;
 2. b) Səlahiyyətli şəxsin səhv əməliyyatları ilə əlaqədar olduqda, səhv şəxsin müəyyən edildiyi gündən etibarən ən azı beş il müddətində edilən ödənişlərin məbləği, müvafiq şəxsə bildirildiyi tarixdən üç ay ərzində həyata keçirilməli olan faizsiz ödənişlər.

Əvvəldən hesablanacaq qanuni faizlə yanaşı, əgər Hakimiyyətdən debitor borcu varsa, debitor borcları bu debitor borclarından silinir, olmadıqda isə debitor borcları ümumi müddəalara uyğun olaraq geri alınır.

Debitor borclarının tutulması ən köhnə borcdan başlayaraq ilkin borca ​​edilir, qalan borclara qanuni faiz tətbiq edilir. Bu müddəa, eyni sənəddən başqa bir hüquq sahibinə əsassız ödənişlər edildiyi təqdirdə, müvafiq hüquq sahiblərinin razılığı ilə də tətbiq edilir.

Gəlirdən və pensiyalardan əsassız ödəniş çıxıldıqda, gəlirdən aylıq 25% çıxmaqla ödəniş dövrünün əvvəlindəki qanuni faizlə birlikdə hesablanmış borc məbləği tətbiq edilir.

Düzensiz ödənişlərin aşkarlanması, geri götürülməsi və bu maddənin tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsiplər Səlahiyyətli orqan tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Zaman aşımı, haqqın və avansın itirilməsi

MADDƏ 97- Bu Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, hüquq qazandığı gündən etibarən beş il ərzində iş qəzası, peşə xəstəliyi və ölüm halında ödənilməli olan gəlir və təqaüdlərin istənməyən hissəsi bitəcəkdir. Bu vəziyyətdə olanların gəlirləri və pensiyaları beş ildən sonra yazılı müraciət tarixindən sonrakı ayın əvvəlindən başlayır.

Quruma müraciət etməməyin əsaslandırılmış səbəbə əsaslandığını sübut edənlər üçün yuxarıdakı müddəalar tətbiq edilmir.

Qısamüddətli sığorta filiallarından və ölüm sığortasından əldə edilən digər hüquqlar hüququn doğulduğu gündən etibarən beş il ərzində istənməzsə azalacaq.

Bu Qanuna uyğun olaraq gəlirləri və pensiyaları, hesablandıqları gündən fasiləsiz altı ayın sonuna qədər yığmayanların gəlirləri və pensiyaları, gəlir və aylıq əlavə şərtlərinin davam edib-etmədiyini müəyyən etmək üçün dayandırılır.

Ümumi sağlamlıq sığortalısının və asılı şəxslərin debitor borcları sağa səbəb olan hadisə baş verdiyi gündən iki il sonra başa çatacaq və o, sağ doğulan hadisə tarixindən beş il sonunda azalacaq.

Sığortalılar və onların hüquq sahibləri, ümumi sağlamlıq sığortaları və ödəməli olduqları şəxslər bu Qanunu tətbiq etmək üçün aldıqları debitor borcları müddətində ödəmədikləri təqdirdə avans təmin etmək səlahiyyətinə malikdirlər.

Tibbi xidmət təminatçıları, yığılmış debitor borclarının çatdırıldığı tarixdən ən geci yetmiş beş gün ərzində ödənilir. Əməliyyatlarda gecikmə olduğu təqdirdə, hesablanmış məbləğin 75 ilə 90% arasında olan məbləğ, ödəmə tarixindən sonrakı ilk iş günündə debitor borclarından tutulmaq üçün əvvəlcədən ödənilir.

Əmək haqqından, özəl sığorta və sosial təminat müqavilələrinin icrasından tutulmalar yoxdur

MADDƏ 98- İşəgötürən sosial sığorta və ümumi tibbi sığorta öhdəliklərinə görə sığortaolunanların maaşlarını çıxara bilməz. Bu Qanunda heç bir müddəa olmadıqda, bu Qanunun müddəalarının həyata keçirilməsində fərdi sığorta ilə bağlı müddəalar nəzərə alınmır.

Bu Qanuna uyğun olaraq, səhiyyə xidmətlərindən faydalananların ödəməli olduqları iştirak payları özəl sığorta şirkətləri tərəfindən zəmanət verilə və ya ödənilə bilməz.

Beynəlxalq sosial təminat müqavilələri çərçivəsində ediləcək hər cür əməliyyatlar və hesablaşmalar səlahiyyətli orqan tərəfindən həyata keçirilir. Müvafiq müqavilələrdə əlaqə qurumuna edilən müraciətlər Səlahiyyətli orqana edilmiş hesab olunur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müxtəlif müddəalar

Sosial təminatla əlaqədar qaydalar və bildirişlər

MADDƏ 99- Sosial təminat hüquqları və vəzifələri ilə bağlı hər hansı qanuni tənzimləmə bu Qanunda edilir.

11/2/1959 tarixli 7201 saylı Bildiriş Qanununun müddəaları bu Qanuna uyğun olaraq edilən bildirişlərə şamil olunur.

Məlumat və sənədləri tələb etmək hüququ, məlumat və sənədləri səlahiyyət orqanına vermək üsulu

MADDƏ 100- Səlahiyyətli prokuror, dövlət və özəl hüquqi və fiziki şəxslərdən bu Qanunun müddəaları ilə əlaqədar aparılan araşdırmalar barədə məlumat və sənədlər tələb edə bilər.

Təşkilat həqiqi və hüquqi şəxslərə bu Qanuna uyğun olaraq təqdim ediləcək hər cür sənədləri və ya məlumatları internet, elektron və bənzər mediaya göndərməyi məcbur etmək səlahiyyətinə malikdir.

Sənədləri və ya məlumatları internetə, elektron və bənzər mediaya göndərmək məcburiyyətində olan həqiqi və hüquqi şəxslərin sənədləri və məlumatları bu Qanunda nəzərdə tutulmuş müddətin son günü Təşkilata göndərə bilməməsi halında Qurumun hər hansı bir səbəbdən istifadəyə vermədiyi və məzmun mükafatlarını qanuni müddət ərzində ödəyə bilmədiyi məlumat emalı sistemləri, sənəd və ya məlumatı sona qədər göndərsə, bu öhdəlikləri Qanunda nəzərdə tutulmuş müddətdə yerinə yetirmiş sayılır. problemlərin aradan qaldırıldığı tarixdən sonrakı üçüncü iş günü və eyni müddət ərzində məzmuna görə mükafat ödəyir.

Bu maddənin tətbiqi ilə bağlı prosedur və prinsiplər səlahiyyətli qurum tərəfindən veriləcək tənzimləmə ilə tənzimlənir.

Mübahisələrin həlli

MADDƏ 101- Bu Qanuna zidd olmayan bir müddəa olmadıqda, bu Qanunun müddəalarının tətbiqi ilə əlaqədar yaranan mübahisələr əmək məhkəmələrində görülür.

 

Altıncı hissə

İnzibati cərimələr və xitam müddəaları

Qurum tərəfindən tətbiq ediləcək inzibati cərimələr

MADDƏ 102- Quruluşun əsasını ifadə etməklə digər qanunlarda cinayət olduqda da bu Qanun;

 1. a) 8-ci maddənin birinci abzasında və 61-ci maddədə göstərilən bəyannamələr; Müəssisənin müəyyən etdiyi forma və metoda uyğun gəlməyənlər və ya bu Qanunda göstərilən müddətdə göndərməyənlər, lakin bu Qanunda göstərilən müddətdə göndərməyənlər üçün hər bir sığortalı üçün inzibati cərimə tətbiq edilir.
 2. b) 11-ci maddədə göstərilən bəyannaməni İnstitut tərəfindən müəyyən edilmiş forma və qaydada təqdim etməyənlər və ya İnstitutu bu Qanunda göstərilən müddətdə İnternet, elektron və ya oxşar şəkildə İnstituta göndərmək məcburiyyətində olsa da, qeyd olunan mühitdə göndərməyənlər;

1) Dövlət idarələri və kitabları balans qaydasında saxlamaq məcburiyyətində olanlar üçün minimum əmək haqqının üç misli,

2) Digər kitabları saxlamaq məcburiyyətində qalanlar üçün minimum əmək haqqının iki misli,

3) Kitab saxlamaq məcburiyyətində olmayanlar üçün minimum aylıq ödəniş,

inzibati cərimələr tətbiq olunur.

 1. c) 86-cı maddənin birinci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməsi tələb olunan sənədləri, Təşkilat tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və üsulla təqdim etməyənlər və ya yuxarıda göstərilən mühitdə göndərməyənlər, Onları internetə, elektron və ya bənzər kütləvi informasiya vasitələrinə və ya hər bir akt üçün müəyyən müddət ərzində təqdim etməyənlərə göndərmə səlahiyyəti;

1) Sənədin orijinal olması halında, sertifikatda qeydiyyatdan keçmiş sığortaolunanların sayına görə aylıq minimum əmək haqqının beşdə biri, minimum əmək haqqının üç mislindən çox olmamaq şərti ilə,

2) Sertifikatın əlavə olması halında, hər əlavə sənəddə qeydiyyatdan keçmiş sığortaolunanların sayına görə aylıq minimum əmək haqqının səkkizdə biri, bir aylıq minimum əmək haqqının üç mislindən çox olmamaq şərti ilə,

3) Təşkilat tərəfindən 86-cı maddənin beşinci bəndinə uyğun olaraq əlavə sənədin aylıq minimum əmək haqqının yarısı miqdarında verilməsi halında,

4) Sənəd məhkəmə qərarıQurumun və ya nəzarət və nəzarət ilə təyin olunmuş digər dövlət idarələrinin vəzifəli şəxsləri və ya xidmətləri və qazancları Quruma bildirilməyən və ya xidmətləri və ya qazanclarının bildirildiyi anlaşılan sığortaolunanlar tərəfindən edilən qərarlar nəticəsində Quruma natamam olaraq, aylıq minimum əmək haqqının üç misli,

inzibati cərimələr tətbiq olunur.

 1. d) Kitabların və sənədlərin 59-cu maddəyə uyğun olaraq yoxlanılması səlahiyyəti verilmiş səlahiyyətli məmurların və ya maddənin beşinci abzasında göstərilən müstəqil mühasib maliyyə məsləhətçiləri və and içən maliyyə məsləhətçiləri tərəfindən verilmiş hesabatlar əsasında səlahiyyətli orqanlara bildirilməkdə olan natamam işlənmənin miqdarı barədə məlumat verildiyi hər ay üçün. Aylıq minimum əmək haqqının üç misli miqdarında inzibati cərimə tətbiq edilir.
 2. e) 86-cı maddənin ikinci bəndindəki öhdəliyi, Təşkilat tərəfindən yazılı bir bildiriş verilməsinə baxmayaraq on beş gün ərzində fors-major hadisələr olmadan yerinə yetirməyənlər;

1) balans əsasında kitablar saxlamağa borclu olduqları təqdirdə, aylıq minimum əmək haqqının on iki misli;

2) digər kitabları saxlamaq məcburiyyətində olduqda, aylıq minimum əmək haqqının altı misli,

3) kitab saxlamaq məcburiyyətində deyillərsə, minimum əmək haqqının üç misli,

4) Kitabların və sənədlərin təqdim edilməməsi üçün tələb olunan cərimə məbləğini aşmamaq şərti ilə; istifadəyə başlamazdan əvvəl sertifikatlaşdırılması tələb olunmasına baxmayaraq sertifikatsız saxlanılan kitablar və sənədlər, qanuni təsdiqləmə müddəti keçdikdən sonra təsdiqlənmiş kitabların təsdiq tarixindən əvvəlki hissəsi, tapılan kitablar sığorta haqlarının hesablanması üçün əmək ilə əlaqəli xərclərin işlənməməsi.Həmin ayda tutulan qazancın müəyyənləşdirilməsinə imkan verməyən tənzimlənməmiş, qarışıq və ya natamam kitablar, qazancla əlaqəli qazanc və ödənişlər (hallar daxil olmaqla) sığorta haqqına tabe olan qazanclar ödənilməlidir) həmin ayın daxil olduğu hesabat dövrünə aiddir, kitablarda qeyd edilməməsi halında, həmin ayın kitab qeydlərinin əsas götürülməsi tələb olunur. Vergi Prosessual Qanununa uyğun olaraq balans, əməliyyat hesabı əsasında aparılmış kitablar etibarlı deyil və hər biri üçün istilik miqdarı,

5) İşəgötürənlər tərəfindən əmək haqqı kitabında təqdim olunan aylıq əmək haqqı; İş yerinin minimum sayı qeydiyyat nömrəsi, əmək haqqı ayı, sığortalıların adı, soyadı, sığortalıların sosial təminat qeydiyyatı nömrəsi, ödənilən günlərin sayı, sığortalıların əmək haqqı, ödənilən haqqın miqdarıdır. Rüsumun alındığı barədə sığortaolunanın imzası olmayan əmək haqqı sənədləri (qəbz və ya bank vasitəsilə ödənilən ödənişlər istisna olmaqla) etibarlı deyil və bu etibarsızlıq hallarının hər biri üçün aylıq minimum əmək haqqının yarısı,

inzibati cərimələr tətbiq olunur. Verilmiş müddət xaricində təqdim olunan kitabların və ya hamısının və ya bir qisminin etibarsız olduğu təqdirdə, saxlanılan kitab növünü nəzərə alaraq yalnız bu bəndin (1), (2) və (3) yarımbəndlərinə əsasən inzibati cərimə tətbiq edilir.

 1. f) 86-cı maddənin altıncı abzasında və 85-ci maddənin beşinci abzasında göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirməyənlərə aylıq minimum əmək haqqının iki misli miqdarında inzibati cərimə tətbiq edilir.
 2. g) 8-ci maddənin üçüncü və altıncı abzaslarında göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirməyən müəssisə və təşkilatlara, hüquqi şəxslərə və 8-ci maddənin dördüncü abzasında öhdəliyi yerinə yetirməyən sığortalılara aylıq minimum əmək haqqı miqdarında inzibati cərimələr tətbiq edilir.
 3. h) Səhiyyə xidməti göstərilməməsinə baxmayaraq səhiyyə xidmətini təqdim edənlər; faktura və ya faktura görə faktura əsasını təşkil edən sənədlər verənlər; 64-cü maddəyə uyğun olaraq xaric edilən səhiyyə xidmətləri, tətbiq olunan səhiyyə xidmətləri olaraq göstərilənlər; Təşkilat tərəfindən haqsız olaraq ödənilən məbləğin beş misli miqdarında inzibati cərimə, sağlamlıq xidmətlərindən istifadə etmək hüququ olmayanlara təqdim etdiyi sağlamlıq xidmətlərini təqdim edənlərə tətbiq edilir.

i) 71-ci maddədə müəyyənləşdirmə öhdəliyini yerinə yetirməyən və bununla da Quruma zərər vuran səhiyyə xidmətləri göstərənlərə dəymiş zərərin beş misli miqdarında inzibati cərimə tətbiq edilir.

 1. j) Müəssisənin ayırma yolu ilə yığdığı hallar istisna olmaqla, tələb olunan iştirak haqqını yığmayan tibb xidməti işçilərinə inzibati cərimələr və hər dəfə yığılmayan iştirak payının on misli miqdarında.
 2. k) 63-cü maddəyə uyğun olaraq Müəssisə tərəfindən verilən köməkçi reproduktiv metodların tibbi praktikadan kənarda tətbiq edilməsi halında, müəssisə üçün iş üçün çəkilən müalicə dəyərinin beş misli miqdarında inzibati cərimə tətbiq olunur. bu hərəkəti edənlər.
 3. l) İşəgötürənlər, sığorta sahibləri, sahibkarlar və bu işlə əlaqəli digər şəxslər bu Qanunun icrası ilə əlaqədar yoxlama və istintaq vəzifələrini yerinə yetirərkən müfəttişlik və nəzarət tapşırılan vəzifəli şəxslərə mane ola bilməzlər. Əlillər üçün başqa bir cinayət meydana gətirsə belə, aylıq minimum əmək haqqının iki misli miqdarında inzibati cərimə tətbiq edilir.

Qurumun və ya nəzarət və nəzarət ilə təyin olunmuş digər dövlət idarələrinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar və ya dövlət rəhbərliyi tərəfindən verilən sənədlər istisna olmaqla, bəyannamə qanuni müddət başa çatdıqdan sonra müvafiq orqanlar tərəfindən verilirsə, bu maddə (a) və (b) cərimələr% 50 nisbətində tətbiq olunur.

İnzibati cərimələrin tətbiqi 8, 11 və 86-cı maddələrdə göstərilən sənədləri İnstituta təqdim etmə öhdəliyini aradan qaldırmır.

İnzibati cərimələr bildiriş göndərməklə aidiyyəti olan şəxsə hesablanır. Bildiriş tarixindən on beş gün ərzində Müəssisəyə və ya Təşkilatın müvafiq hesablarına təhvil verilir və ya həmin müddət ərzində Quruma etiraz edilə bilər. Etiraz təqibi dayandırır. Etirazı qurum tərəfindən rədd edilənlər, qərarın bildirildiyi tarixdən etibarən on beş gün ərzində səlahiyyətli barışıq məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Müraciət bu müddət ərzində edilməyibsə, inzibati cərimə qətidir.

İnzibati cərimələr Quruma edilən etirazdan və ya məhkəmə yoluna müraciət etmədən əvvəl bildiriş tarixindən on beş gün ərzində əvvəlcədən ödənilirsə, bunun dörddə üçü tutulur. Avans ödəməsi inzibati cərimələrə etiraz etmək hüququnu təsir etmir. Bununla birlikdə, Təşkilat və ya məhkəmə Təşkilatın lehinə qərar verərsə, əvvəllər alınmamış cəzanın dörddə biri, 89-cu maddənin ikinci bəndinin müddəası nəzərə alınmaqla alınacaqdır.

Məhkəməyə müraciət inzibati cərimələrin təqibi və toplanmasını dayandırmır. Bildiriş tarixindən on beş gün ərzində ödənilməyən inzibati cərimələr, 89-cu maddənin müddəalarına uyğun olaraq hesablanacaq gecikmə cəzası və gecikmə artımı ilə birlikdə toplanacaqdır.

İnzibati cərimələr on il müddətinə məhdudlaşdırılır. Fasilə müddəti felin işlənildiyi gündən başlayır.

Bu Qanunda heç bir müddəa olmadıqda, 30/3/2005 tarixli və 5326 nömrəli Qanun pozuntuları haqqında qanun müddəaları tətbiq edilir.

İnzibati sanksiyalar və xitam

MADDƏ 103- Qurum tərəfindən edilən araşdırma nəticəsində ədalətsiz üstünlük təmin etmək məqsədi ilə;

 1. a) Heç bir sağlamlıq xidməti olmasa da səhiyyə xidmətinə faktura
 2. b) faktura və ya sənədlər həqiqətə qarşı hesab-faktura əsasında təşkil etmək;
 3. c) 64-cü maddəyə uyğun olaraq xaric edilən səhiyyə xidmətləri, əhatə dairəsi daxilində tibbi xidmətlər olaraq nümayiş etdirir;
 4. d) Müəssisəyə səhiyyə xidmətləri göstərməklə səhiyyə xidmətlərindən istifadə hüququ olmayan şəxslərə qaimə-fakturalar;

Müəyyən edilmiş səhiyyə xidməti təminatçıları haqqında ümumi müddəalara uyğun olaraq təqib edilir. Bu hərəkətlər səbəbindən Təşkilat tərəfindən uyğunsuz olaraq ödənilən məbləğ 96-cı maddəyə uyğun olaraq geri alınır. Bundan əlavə, əgər varsa, Qurumla qüvvədə olan səhiyyə xidməti təminatçıları tərəfindən bağlanmış müqavilələr; birinci hissədə bir ay, birinci aktdan başlayaraq iki il müddətində təkrarlanması halında üç ay, eyni müddətdə ikinci dəfə təkrarlanması halında bir il.

Yuxarıda göstərilən hərəkətlər, yuxarıdakı bəndin (d) yarımbəndindən başqa, müqaviləsiz tibb işçiləri tərəfindən xaric edildiyi təqdirdə, bir il ərzində fövqəladə hallar istisna olmaqla heç bir ödəniş həyata keçirilmir. Tibbi təminatçı bu müddət ərzində tibbi xidmət alan bütün şəxslərə yazılı şəkildə məlumat verməlidir. Bildirilməyən şəxslərin faktura qiymətləri Səlahiyyətlilər tərəfindən ödənilir və iki dəfə səhiyyə xidməti təminatçısından toplanır.

71-ci maddədəki identifikasiya öhdəliyini yerinə yetirməyən və digər şəxsə səhiyyə xidmətləri göstərməsi səbəbindən qurumun ziyanına səbəb olan səhiyyə xidməti təminatçıları tərəfindən vurulan zərər geri qaytarılır.

 

Yeddinci hissə

Ləğv edilmiş, dəyişdirilmiş, yekun və müvəqqəti müddəalar

BİRİNCİ BÖLMƏ

Dəyişdirilib ləğv edildi

müddəalar

Digər qanunlarda istinadlar

MADDƏ 104- Bu Qanunla ləğv edilməmiş müddəalara xələl gətirmədən, 17/7/1964 tarixli 506 nömrəli, 2/9/1971 tarixli və 1479 nömrəli, 17/10/1983 tarixli və 2925 nömrəli, 17/10/1983 tarixli və 2926 və 8 nömrəli. 6 nömrəli və 1949/5434-cu il tarixli qanunlara istinadlar və digər qanunlarda sosial sığorta hüquqları, müavinət və öhdəliklər, sığorta və hüquq şərtləri, tibbi xidmət və ya müalicə haqlarının ödənilməsi ilə əlaqəli müraciətlər bu Qanunun müvafiq maddələrinə edilmiş hesab edilmişdir.

27/7/1967 tarixli 926 saylı Türk Silahlı Qüvvələri Kadrlar Qanununda təzminat təzminatının ödənilməsi ilə əlaqədar TC Təqaüd Fonduna istinadlar və TC Təqaüd Fondu, Sosial Sığorta Təşkilatı və Bağ-Kürə digər qanunlarda edilən istinadlar Təşkilata verilmiş sayılır.

Dəyişdirilmiş, əlavə edilmiş və tətbiq olunmayan müddəalar

MADDƏ 105- a) 8 tarixli və 6 saylı Türkiyə Respublikası Təqaüd Fondu Qanunu:

1) 89-cu maddənin birinci bəndindəki "pensiya üçün əsas" ifadəsi "əlavə 70-ci maddəyə uyğun olaraq hesablansın" olaraq dəyişdirilmişdir.

2) Əlavənin 19-cu maddəsi aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir.

"ƏLAVƏ MADDƏ 19 - Əlillərə, onların dullarına və yetimlərinə veriləcək pensiya və ya gəlirlərin aşağı həddi Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun 27 və ya 33-cü maddələrinin müddəalarına uyğun olaraq müəyyən edilir."

3) Əlavə 48-in son abzasının əvvəlində, "c) bəndinə görə yaşa görə əmək pensiyası almaq hüququ olanlar üçün həmin Qanunun 4-ci maddəsinin müvəqqəti maddəsinin (d) yarımbəndinin tətbiqində" ifadəsi. Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun 2-cü maddəsinin birinci bəndi: "əlavə edildi.

4) Əlavə Maddə 68-in birinci abzası olaraq, "Birinci bəndin (c) bəndinə görə yaşa görə əmək pensiyası almaq hüququ olanlar üçün həmin Qanunun müvəqqəti 4-ci maddəsinin (d) yarımbəndinin tətbiqində" ifadəsi Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun 2-cü maddəsinin bəndi: " Eyni məqalədəki "ödənişli" və "ödənişli" ifadələri "hesablanmış" olaraq dəyişdirilmişdir; Eyni maddənin dördüncü abzasında "Bu kompensasiyalar aidiyyəti şəxslərə ödənildiyi üçün, hesab-fakturalarının qarşılığında iki ay müddətində Xəzinədən toplanır." və eyni maddənin beşinci və son bəndləri məqalə mətnindən çıxarıldı və həmin bəndin digər bəndləri (a), (b), (c), (d) və (e) bəndləri kimi düzəldildi.

5) Əlavə 70-ci maddənin birinci bəndində "Fond iştirakçılarına ödənilir;" və "pensiya kəsilməsinə və Təşkilat üçün təminata tabedir." ifadələr müvafiq olaraq "Təqaüd mükafatı hesabında;" və "nəzərə alındı"; Həmin maddənin son abzasında "Təqaüd mükafatının hesablanmasında pensiya göstəriciləri və kadr qanunlarına daxil edilmiş əlavə göstəricilər əsasında hesablanan məbləğlər də nəzərə alınır." dəyişdirilib.

6) Əlavə 73-cü maddənin birinci abzası olaraq "(c) bəndi daxilində yaşa görə əmək pensiyası almaq hüququ olanlar üçün həmin Qanunun 4-ci maddəsinin müvəqqəti maddəsinin (d) yarımbəndinin tətbiqində" ifadəsi Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun 2-cü maddəsinin birinci abzası: "əlavə edildi; Həmin maddənin birinci abzasında “birdəfəlik ödəmə etmək üçün” ifadəsi “birdəfəlik ödəməni hesablamaqdır”; İkinci abzasdakı "təqaüd" sözü "hesablama" ilə dəyişdirilmiş və həmin maddənin (a), (b) və (c) bəndləri altbəndlər şəklində yerləşdirilmişdir.

 1. b) Kənd Təsərrüfatı İşçilərinin Sığorta Qanunu 17/10/1983 tarixli və 2925 nömrəli:

1) 21-ci maddə aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir.

"MADDƏ 21- Yaşlılıq pensiyası almaq hüququ olan sığortalıya Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun 29-cu maddəsində göstərilən prinsiplərə uyğun olaraq təqaüd verilir."

2) 30-cu maddə aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir.

"MADDE 30-% 12,5-i ümumdünya tibbi sığorta mükafatı olan% 32,5-lik mükafat, sığortalıdan bu Qanunla tələb olunan hər cür müavinət və ödənişlər üçün alınır."

3) 39-cu maddənin (a) bəndi aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir.

“A) Sosial sığorta və ümumi sağlamlıq sığortası qanunu 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 57, 58, 59, 60, Maddələr 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,76, 77,78, 89, 94, 95, 96, 97, 100 və 101 və Maddə 41 (b) 506 saylı Sosial Sığorta Qanununun Müvəqqəti 82-ci maddəsi, "

 1. c) 29/5/1986 tarixli 3294 nömrəli Sosial Yardım və Həmrəyliyin Təşviqi haqqında Qanunun 2-ci maddəsinin ikinci bəndi aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir.

“Bununla yanaşı, Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun 60-cı maddəsinin birinci bəndinin (c) yarımbəndində sadalanan universal tibbi sığorta sahibləri və onların himayəsində olanlar tərəfindən ödənilən pay payları və digər səhiyyə xidmətlərinin ödənilməmiş hissəsi əhatə olunur. bu qanunla. Lakin il ərzində ödənilən məbləğlər növbəti ildə Xəzinə tərəfindən Fona qaytarılır. "

 1. d) 10/2/1954 tarixli 6245 nömrəli İcazə Qanununun 18-ci maddəsinin adı və birinci bəndin birinci abzası aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir.

“Sürücülük vəsiqəsinin təyini, test və hava dəyişikliyi üçün başqa yerə göndərilənlər:

Dövlət qulluqçuları, köməkçi xidmətlər sinfinə daxil olan personal və qurumlarda, yalnız dövlət qulluğundan kənarda, müavinətə qarşı işləyənlər;

 1. e) Sosial təminat baxımından 8/5/1985 tarixli 3201 sayı ilə Xarici Türk Vətəndaşlarının Xarici Vətəndaşlarının Müddəti Qiymətləndirilməsi Qanunu.

1) 1-ci maddə aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir.

"MADDE 1- Türk vatandaşlarının, Türk vatandaşı olduqları və sənədləşdirildikləri 18 yaşına çatdıqdan sonra xaricdəki Türk vətəndaşlarının sığorta dövrləri və bu dövrlərin hər birinin sonunda bir ilə qədər olan işsizlik dövrləri və xaricdə evdar qadın olaraq keçirdikləri dövrlər , bu Qanunda göstərilən sosial təminat qurumları. Mükafat ödənilməyibsə və tələb etdikləri təqdirdə, bu Qanunun müddəalarına uyğun olaraq sosial təminatları baxımından qiymətləndirilir. "

2) 2-ci maddənin (a) bəndinin sonuna “Sosial Müdafiə Təşkilatı Müdirliyi” ifadəsi əlavə edildi və eyni maddəyə aşağıdakı bəndlər (e) və (f) əlavə edildi.

“E) Müəssisə; İctimai Təhlükəsizlik Təşkilatı Başçılığı,

 1. f) Nazirlik; Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi, "

3) 3-cü maddə başlıq ilə aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir.

"Qurum müraciət edəcək

MADDƏ 3- Sığortalı ilə xaricdə işləyərkən və ya ölkəsinə qayıtdıqdan sonra ölənlərin haqq sahibləri, Təşkilata müraciət edərək bu Qanunla verilən hüquqlardan faydalanırlar. "

4) 4-cü maddə başlıq ilə aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdir.

"Borc məbləği və borc məbləğinin qaytarılması

MADDƏ 4- Borc götürülən hər gün üçün hesablanacaq borc məbləği, müraciət tarixində mükafata tabe olan minimum və maksimum gündəlik qazanc arasında seçiləcək gündəlik qazancın 32% -ni təşkil edir. Borc götürülən dövrlər, təqaüdlərin təyin olunması üçün yazılı müraciət etdikləri təqdirdə, Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun 41-ci maddəsinin son bəndinin müddəalarına uyğun olaraq ölkəyə qəti bir geri qayıtma şərti ilə qiymətləndirilir. hazırlanmışdır. Qurum tərəfindən borclanmaya görə hesablanmış borc məbləği bildiriş tarixindən etibarən üç ay ərzində ödənilir. Ödənilən günlərin sayı mükafat ödəmə günlərinin sayı və mükafata əsaslanan qazanclara daxil edilir. Bildiriş tarixindən etibarən üç ay ərzində hesablanmış mükafat borcunu ödəməyənlər üçün yeni bir müraciət tələb olunur.

Borc götürdükdən sonra imtina edənlərlə bağlandıqdan sonra aylıq istiqrazları üçün lazımi şərtləri yerinə yetirməyənlər və hüquq sahibləri heç bir faiz olmadan tələbi ilə geri qaytarılır.

Xaricdə borc alarkən, sığortalıya müraciət edəcək və ya xarici valyuta hüquqları sahiblərinə göstərilən borc məbləği Yeni Türk Lirası olaraq bildirilir, Türkiyədə isə Yeni Türk Lirası ilə ödəmişdir. "

5) 5-ci maddənin 1-ci bəndi “Xaricdə sığorta müddətlərinin müəyyənləşdirilməsində, bunu göstərən sübut sənədlərində qeyd olunan və ərizəçinin təqdim etdiyi tarixlər arasındakı günlərin sayı əsas götürülür, 360 il 1 gün, 30 ay və bu qərarda 4 gün hesablanır. ” şəklində dəyişdirilmiş; həmin maddənin üçüncü abzasının sonunda "Bu vəziyyətdə olanlar Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun XNUMX-cü maddəsinin birinci bəndinin (b) bəndi ilə sığortalanmış sayılır." cümlə əlavə edildi; "Bu Qanuna uyğun olaraq sosial təminat müqaviləsi olan ölkələrdə xidmətlərini borc almış şəxslərin müqaviləli ölkədə ilk dəfə işə başladıqları tarix onların ilk iş tarixi hesab edilmir." abzas əlavə edildi.

6) 6-cı maddənin (A) bəndinin sonuncu abzası "Yuxarıda göstərilən şərtləri yerinə yetirənlərin təqaüdləri, yazılı müraciət tarixindən sonrakı ayın əvvəlindən başlayaraq, təyin oluna bilər. Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanunu. " dəyişdirilmiş,

(B) eyni maddənin; "B) Qanun müddəalarını xarici qanunlara tabe olaraq xaricdə təkrar istifadə edərək, işçilər, yaşayış sığınacaqlı bir sosial sığorta və ya sosial yardım faydaları sahələrində Türkiyədə sığorta fəaliyyətinə başladıqları aylar, yenidən işə başladıqları və ya yaşayış yerlərinə görə müavinət almağa başladıqları tarixdən etibarən. Sosial Sığorta və Ümumi Tibbi Sığorta Qanununun sosial təminat dəstəyi mükafatına dair müddəaları bu Qanunun müddəalarından istifadə edərək pensiya alanlara şamil edilmir.

Ölkə daxilində və ya xaricdə işini dayandıran və ya müavinət müddəti bitənlərin təqaüdlərinin yenidən ödənilməsi üçün yazılı bir müraciət etdikləri təqdirdə, təqaüdlər tələb tarixindən sonrakı ayın əvvəlindən yenidən ödənilməyə başlayacaqdır. Dəyişdirilib.

 1. f) 8/5/1985-ci il tarixli 3201 nömrəli Qanunun 2-ci maddəsinin (b) bəndində "Sosial təhlükəsizlik haqqında qanunlar"; İfadədən sonra “Sosial sığorta və ümumi tibbi sığorta qanunu” ifadəsi əlavə edilmişdir.
 2. g) 27/4/2005 tarixli 5335 saylı Qanunun 30-cu maddəsi və 10/7/1987 tarixli 285 saylı Qanunun qüvvəsi olan Fərmanın 5-ci maddəsinin birinci bəndi xaric, digər qanunların müddəaları bu Qanuna zidd olaraq tətbiq edilmir.
 3. h) 27/7/1967 tarixli 926 saylı Qanununun 18-ci b bəndinin əlavə b) (a) bəndinə əsasən qüvvəyə minən tarixdən əvvəl vəzifəyə gələnlərin pensiyaya çıxması üçün tapılan məbləğ Sosial Sığorta və Ümumi Sağlamlıq Sığortası Qanunu, Sosial Sığorta və Ümumi Sağlamlıq Sığorta Qanununun müvəqqəti 2-ci maddəsinin (d) bəndinə əsasən hesablanacaq qismən pensiyanın hesablanmasında nəzərə alınır. " Dəyişdirilib.

Qərarların ləğv edilməsi

MADDƏ 106- 1) Müvəqqəti 17, müvəqqəti 7, müvəqqəti 1964 və müvəqqəti 506 və müvəqqəti 20 maddələr istisna olmaqla, 81/82/87 tarixli və 89 saylı Sosial Sığorta Qanununun maddələri,

2) Biznesmenlər və sənətkarlar və digər müstəqil işçilər və digər müstəqil işçilər haqqında Qanununun 2/9/1971-ci il tarixli 1479 nömrəli, 1-23, müvəqqəti 10 və müvəqqəti 11 maddələri istisna olmaqla.

3) 29/8/1977 tarixli və 2108 nömrəli Muxtarların müavinəti və sosial təminat qanununun 4 və 5-ci maddələri,

4) 17-cü il tarixli 10 nömrəli kənd təsərrüfatında özünə işləyən insanların sosial sığorta qanunu.

5) 24/5/1983 tarixli 2829 nömrəli Sosial Təminat Qurumlarına tabe olan xidmətlərin birləşdirilməsi haqqında Qanun.

6) 17/10/1983 tarixli və 2925 nömrəli Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Sosial Sığorta Qanununun 1-5, 13-17 maddələri,

7) 14/7/1965 tarixli və 657 saylı Dövlət Qulluqçuları Qanununun 107, 188, 209 və 22 nömrəli maddələri,

8) 8 tarixli və 6 saylı Türkiyə Respublikası Təqaüd Fondu Qanunu, 1949-ci maddə 5434, maddə 12, maddə 19-dan 23, maddə 30-dən 39-ə, agentliklərdən 41-dən 55-a, maddələrin 57-dən 59-cü maddələrə 61. Maddə 64-ə, 66-ci maddənin birinci, ikinci və üçüncü abzasları, Maddələr 71 ilə 72, Maddə 73, Maddə 77 (a), (b), (c) və (ç) bəndlərinə, 80 ilə 82-ci maddələr 83 və 88, 90, 91, 93, 100 - 102, 105 - 107, 112 - 124, 127 - 129, əlavə 131 - 135 əlavə məqalə, 2 və 4 - cu əlavə maddələr, 8 - əlavə maddə, 9 - və 11 - ci maddələr, 13 - 18 - cü əlavə maddələr, əlavə maddələr 21 - 23, əlavə maddələr 25 və 27, əlavə maddə 29, (a) və (b), əlavə maddələr 30 - 31, əlavə maddələr 32, əlavə maddələr 34, əlavə maddələr 37 - 39, əlavə maddələr 41, d-nin son bəndindən başqa digər bəndlər, əlavə maddə 47, əlavə maddə 48 və əlavə maddə 49, əlavə maddə 56, əlavə maddə 57, əlavə maddə 59, əlavə maddə 69 və əlavə maddə 72, əlavə maddə 74, müvəqqəti maddə 75, müvəqqəti maddə 80-ci maddə, müvəqqəti maddə 8, müvəqqəti 15, müvəqqəti 16, müvəqqəti 54, müvəqqəti 65, müvəqqəti 85, müvəqqəti 86 - müvəqqəti 88, müvəqqəti 96, müvəqqəti 98, müvəqqəti 103 - müvəqqəti 104, müvəqqəti - 109 - müvəqqəti 113 -, müvəqqəti - 115, müvəqqəti - 118, müvəqqəti - 120 - müvəqqəti 121, müvəqqəti 139, müvəqqəti 141, müvəqqəti 146 - müvəqqəti 147, müvəqqəti 150, müvəqqəti 151, müvəqqəti 153, müvəqqəti 157 müvəqqəti 159, müvəqqəti 161, müvəqqəti 166, müvəqqəti 170, müvəqqəti 171, müvəqqəti 173, müvəqqəti 176 - müvəqqəti 180, müvəqqəti 182 - müvəqqəti 186, müvəqqəti 190 - 192, müvəqqəti 195, müvəqqəti 200, müvəqqəti 203 və müvəqqəti 204, müvəqqəti 207 - müvəqqəti 208, müvəqqəti 210 - müvəqqəti 212, əlavə müvəqqəti 218, əlavə müvəqqəti 220, əlavə müvəqqəti i 1-ci, əlavə 2-ci, əlavə 7-ci, əlavə 8-cu, əlavə 11-ci, əlavə 19-ci və əlavə müvəqqəti maddə 20,

9) 1-ci il tarixli 10 nömrəli Qanunun müvəqqəti maddəsi, 1992/3841/1 tarixli 24 nömrəli Qanunun Müvəqqəti maddəsi və 11-ci il tarixli 1994 nömrəli Qanunun 4049-ci maddəsi.

10) Dövlət qulluqçuları və digər dövlət vəzifəli şəxsləri haqqında bəzi qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə 14/1/1988 tarixli 311 nömrəli Fərman Qanununun 3-cü maddəsi,

11) 25-cu il tarixli və 8 nömrəli İşsizlikdən Sığorta Qanununun 1999-cı maddəsinin (C) bəndi,

12) 19/3/1969 tarixli 1136 nömrəli Qanun Qanununun 186 - 188 və 191-ci maddələri;

13) 18/1/1972 tarixli 1512 nömrəli Notariat Qanununun 201-203-cü maddələri.

14) 7-ci il tarixli 5 nömrəli Səhiyyə Xidmətləri Əsas Qanununun 1987-cü maddəsinin (d) bəndi və 3359-cü maddəsi.

15) 22/1/1990 tarixli və 399 saylı Dövlət İqtisadi Müəssisələrinin Kadr rejiminin tənzimlənməsi haqqında Qanunun Gücü olan Fərmanın 233-ci maddəsində "Dövlət və özəl səhiyyə müəssisələrində ambulator və stasionar müalicə" ifadəsi. 32 saylı Fərman Qanununun bəzi maddələrinin ləğvi,

16) 4-ci il tarixli Təhlükəsizlik Təşkilatı haqqında 6 saylı Qanunun 1937-cu maddəsi.

17) 4/2/1924-cü il tarixli və 406 nömrəli Telegram və Telefon Qanununun 23-cü maddəsi.

18) Dövlət Kəşfiyyat Xidmətləri və Milli Kəşfiyyat Xidmətinin 1-cü il tarixli 11 nömrəli Qanununun 1983-ci maddəsi.

19) Terrorla Mübarizə Qanununun 12/4/1991-ci il tarixli və 3713 saylı 21-ci maddəsinin birinci bəndinin (f) yarımbəndində və (g) yarımbəndində “və onların müalicələri verilir” ifadəsi,

20) Xaricdə işləyən işçilərə təzminat ödənilməsi və əmək haqqı ödənilməsi haqqında 23/4/1981 tarixli 2453 saylı Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndində "yaralanan və ya əlillərin müalicə xərcləri" ifadəsi,

21) 15/5/1959 tarixli 7269 saylı ictimai həyatı təsir edən fəlakətlərə görə alınacaq yardımlar haqqında Qanununun 10-cu maddəsinin üçüncü və dördüncü bəndləri,

22) 1 yaşdan yuxarı möhtac, zəif və kimsəsiz türk vətəndaşlarına aylıq əmək haqqı verilməsi haqqında 7-cı il tarixli 1976 saylı Qanunun 2022-ci maddəsi,

23) İstiqlal medalı ilə təltif olunanlara fəxri təqaüd verilməsi haqqında 24/2/1968 tarixli 1005 saylı Qanunun 2-ci maddəsinin ikinci abzası,

24) 10-ci maddənin (c) bəndi və 2-cü il tarixli, 1954 saylı Səyahətə Kömək Qanununun 6245-ci maddəsi,

25) 8-ci il tarixli 5 saylı Qanunun 1985-ci, 3201-ci, müvəqqəti 7 və 11-cü maddələri ilə eyni qanunda istifadə edilən "xarici valyuta" ifadələri,

26) 18/6/1992-ci il tarixli 3816 saylı Qanunun birinci maddəsindəki "Ümumi Tibbi Sığortanın tətbiqinə qədər" ifadəsi,

ləğv edildi.

qaydalar

MADDƏ 107- Bu Qanunda göstərilən qaydalar bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində verilir. Səlahiyyət bu Qanunun digər maddələrinin icrası ilə bağlı prosedurları və prinsipləri bir tənzimləmə ilə tənzimləmək səlahiyyətinə malikdir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müvəqqəti və son müddəalar

Əlillik, qocalıq və sağ qalanların sığortası ilə bağlı bəzi keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 1- Bu Qanun qüvvəyə minməzdən əvvəl 506 nömrəli Sosial Sığorta Qanununa və 2925 nömrəli Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Sosial Sığorta Qanununa, bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (a) yarımbəndinə əsasən ticarət və sənətkarlara və digər müstəqil işçilərə aid bütün hüquq və vəzifələr. Sosial Sığorta Qanunu və Qanunu ləğv edilən 1479 Kənd Təsərrüfatı işçilərinin öz adına sosial təhlükəsizlik qanununa uyğun olaraq hər cür hüquq və vəzifələrin bu Qanunla 2926-cü maddəsinin 4-cü bəndinin (b) yarımbəndinə, Türkiyə Respublikası Pensiya Fondu Qanununa tabe olan bütün növlərə aiddir. onun hüquq və vəzifələri və bu Qanunun 5434-cü maddəsinin birinci abzasının (c) bəndi çərçivəsində qəbul edilir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl işə başlayan və bu tarixdən sonra təqaüd tələb edənlər və birinci bənddə göstərilən sığorta şərtlərindən birindən çoxu olanlar arasında yaşa görə əmək pensiyası hüququ şərtlərindən hansının olacağı tətbiq olunarsa, maksimum xidmət faktiki xidmət dövrünün son yeddi ilində keçmişdir, əgər xidmət müddətləri bərabərdirsə, sığorta statusu son sığorta statusu əsasında müəyyən edilir.

17/7/1964 tarixli və 506 nömrəli, 2/9/1971 tarixli və 1479 nömrəli, 17/10/1983 tarixli və 2925 nömrəli, bu Qanunla 17/10/1983 tarixli və 2926 nömrəli və 8/6/1949 tarixli. 5434 nömrəli qanunlara uyğun olaraq bağlandı və ya tələb edildi; aylıq, gəlir, kompensasiya, müharibə zəmmi və digər müavinətlər, 8 tarixli 2 nömrəli Qanununun 2006-ci maddəsinə uyğun olaraq ödənilməyə davam edir. Vəziyyət dəyişikliyi səbəbindən bu gəlirlər və pensiyaların artırılması, azaldılması, kəsilməsi və ya yenidən əlaqələndirilməsində bu Qanunun ləğv edilmiş müvafiq müddəaları tətbiq olunur.

Bu Qanunun 17/7/1964 tarixli və 506 tarixli 2 nömrəli Qanununun qüvvəyə mindiyi tarixə və 9-cu il tarixli və Türkiyə Cümhuriyyətinin 1971 nömrəli kompensasiya ödənişlərinin miqdarına görə ödənilən 1479 qanun və sosial yardım ödənişləri Fond Fonduna uyğun olaraq, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdə ödənilən məbləğlərə əsasən səlahiyyətlilərə və yuxarı hakimlərə kompensasiya, vəzifə və nümayəndəliyə görə kompensasiya və pensiya alanlara ödənilən əlavə ödənişlər və yardımlar müvafiq şəxslərin gəlir və pensiyalarına əlavə olunur.

Bağlı aylıq və gəlirlər 55-ci maddənin ikinci abzasına uyğun olaraq artırılır.

Sosial yardım artımına əlavə olaraq hüquq sahiblərinin gəlir və pensiyalardakı payları əsas götürülür.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl vəfat etmiş, lakin müvafiq Qanunun müddəalarına uyğun olaraq ölüm pensiyasını bağlaya bilmək üçün yetərli mükafat ödəmə günləri olmayan sığortaedənlərin faydalanan şəxsləri bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən ölüm pensiyasını almaq hüququna malikdirlər. sayılır.

Bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl 5434 nömrəli Qanuna tabe olanların 44-cü maddəsinin ikinci abzasına əsasən təqaüdə çıxanlar üçün yaş həddi tətbiq edilir. 8-cu il tarixli 6 nömrəli Qanunun 1949-ci maddəsinə əsasən.

3-cü maddənin (29) bəndində göstərilən yeniləmə əmsalı ilə göstərilən orta gündəlik mükafat əsaslı qazancındakı dəyişiklik dərəcəsi bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra ilk ildə həmin il baş vermiş minimum əmək haqqının artım dərəcəsi kimi qəbul edilir.

Bu Qanundan əvvəl qüvvədə olan sosial təminat qanunlarına tabe olan tədqiqatlar üçün bağlanacaq pensiyaların hesablanması

TEMPORARY MADDESİ 2- Bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl, 17/7/1964 tarixli və 506, 2/9/1971 nömrəli və 1479, 17/10/1983 və 2925 nömrəli, bu Qanunla ləğv edilmiş, 17/10/1983 tarixli və 2926 nömrəli , 8 / 6/1949 saylı 5434 saylı Qanuna və 17/7/1964 tarixli 506 saylı Qanunun müvəqqəti 20-ci maddəsinə tabe olan şəxslərə veriləcək yaşlılıq pensiyaları hesablanır. aşağıdakılar:

 1. a) bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixədək sığortaolunan və ya filialın aylıq mükafat ödəmə günlərinin və ya faktiki xidmət müddətinin sayı; Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl qanunun müddəalarına görə, bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixinə qədər mükafat ödəmə günlərinin sayına nisbətdə mükafat ödəmə günlərinin ümumi sayı və ya aylıq tələbat tarixində həqiqi xidmət müddəti, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixə hesablanacaq pensiya hissəsi; İllik başlanğıc tarixinə qədər hər il meydana gələn yeniləmə əmsalını vuraraq hesablanır.
 2. b) Sığortalı və ya iştirakçının bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən sonrakı mükafat ödəmə günlərinin sayına görə pensiyası, 29-cu maddənin müddəalarına əsasən hesablanacaq pensiyanın aylıq tələb tarixindəki mükafat ödəmə günlərinin ümumi sayına, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən sonrakı mükafat ödəmə günlərinin sayına bərabərdir.
 3. c) aylıq (a) və (b) uyğun olaraq hesablanmış qismən pensiyaların cəmidir. Pensiyalar 29-cu maddənin sonuncu bəndinə uyğun olaraq da təyin olunur.
 4. d) 8/6/1949-cu il tarixli 5434 nömrəli Qanunun 48-ci maddəsinə və Qanunun 68-ci maddəsinə, 73 tarixində 27 nömrəli Qanunun 7-cü maddəsinə və digər əlaqədar maddələrə əsaslanan səlahiyyətli orqan və ya yuxarı orqan. bu maddənin (a) yarımbəndində göstərilən qismən pensiyaların hesablanmasında hakimlik, nümayəndəlik və ya vəzifə təzminatı və əlavə göstəricilər nəzərə alınır. Lakin (a) yarımbəndinə uyğun olaraq aparılacaq hesablama baxımından bu müddəanın tətbiqi nəticəsində daha yüksək əlavə göstəriş verildi, 1967/926/18-cu il tarixli 8 nömrəli Qanunun 6-ci maddəsinin birinci bəndinin (b) yarımbəndinin icrasında tətbiq ediləcək əlavə göstəricilər. .
 5. e) bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən etibarən 17/7 tarixli 1964 nömrəli Qanunun 506-ci maddəsinin müvəqqəti maddəsinin (a) bəndinə uyğun olaraq göstərici sistemində hesablanacaq qismən pensiyalara əsaslanan göstərici və sığortalıların orta illik qazanc hesabına daxil olan təqvim illərinin sayına əsasən hazırlanacaq göstərici; Üst göstərici aşkarlama cədvəlləri əsasında müəyyən edilir. 82-ci il tarixli 8 nömrəli Qanuna əsasən, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra bu Qanuna uyğun olaraq bu Sığortaya görə sığorta müddətlərinin müəyyənləşdirilməsində müəyyən edilir; Borc götürülmüş dövrlərdən əvvəl, ən yeni sığorta vəziyyətinə görə sığortalanmışlarsa, sığortalanmamışlarsa, bu Qanunun 5-cü maddəsinin birinci bəndinin (a) yarımbəndinin əhatə dairəsində keçmiş sığorta dövrü hesab olunurlar.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixədək dövrlər üçün pensiyanın hesablanmasında əsas götürülmüş minimum aylıq məbləğ və 17/7 tarixli 1964 saylı Qanunun 506-ci maddəsinin ikinci bəndinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş keçmiş tam aylıq məbləğ. / 82, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixədək mükafat ödəmə günlərinin ümumi sayı daxilində, mükafat ödənilən günlərin nisbətinə uyğun olan məbləğə əsaslanır.

Xaricdə xidmət götürənlərin pensiyaları da yuxarıda göstərilən bəndlərə uyğun olaraq hesablanır.

Etibarsızlıq və ölüm pensiyaları yuxarıdakı bəndlərdə göstərilən müddəalar əsasında 27 və ya 33-cü maddələrin müddəalarına uyğun olaraq hesablanır.

Əvvəlki qanunvericilik müddəalarının tətbiqi, dövlət töhfəsi və müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi müavinəti

TEMPORARY MADDESİ 3- Bu Qanuna əsasən veriləcək qaydalar qüvvəyə minənə qədər, bu Qanuna zidd olmayan mövcud qaydaların və qaydaların müddəaları tətbiq edilməyə davam edir.

47-ci maddənin sonuncu bəndində qeyd olunan Türk Silahlı Qüvvələrinin Sağlamlıq Qabiliyyəti Təlimatının müddəaları, bu Qanunun dərcindən sonra ən geci iki il müddətində Təşkilatın rəyi alınaraq bu Qanunun müddəaları ilə uyğunlaşdırılacaqdır.

Nazirlər Kabineti, əlillik, qocalıq və ölüm sığortası və ümumdünya tibbi sığorta mükafatlarına dövlət töhfəsinin nisbətini və bu töhfənin hesablanmasında əsas götürülən əmanəti, qeyd olunan sığorta sahələrinin kəsirlərinin azaldılması ilə bərabər azaltmaq səlahiyyətinə malikdir.

4-cü maddənin birinci bəndinin (c) bəndində olan sığorta sahiblərinin istirahətdə olduqları və müvəqqəti əmək qabiliyyətinə görə müavinət ala bilmədikləri dövrlər üçün əmək haqları ilə işləyərkən aldıqları təqaüdlər ilə müvəqqəti əmək qabiliyyətləri arasındakı fərqlər müvafiq qanunvericilik dəyişdirilənə qədər müavinətlər qurumları tərəfindən ödənilməyə davam edir.

8-cı il tarixli 2 nömrəli Qanunun 2006-ci maddəsinin müddəaları bu Qanunun əhatə dairəsinə daxil olur və aylıq bağlanan şəxslərə şamil olunur.

5434 saylı Qanuna aid keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 4- Bu Qanun qüvvəyə mindikdən əvvəl əlillik kvotasından işə başlayan və TC Təqaüd Fonduna tabe olaraq işini davam etdirən və bu Qanunun əlil pensiya şərtlərinə cavab verməyən, on beş ildir xidmət göstərənlərə verilir. tələblərinə görə yaşlılıq pensiyası.

Dövlət məmurlarının pensiya mükafatları 8/6/1949 tarixli 5434 nömrəli Qanunun müddəaları ilə hesablanır və bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən bir il müddətinə, 8/6/1949 tarixli 5434 nömrəli Qanunun 89-cu maddəsi və 24/5/1983 tarixli Qanunla ləğv edilir. 2829 saylı Qanuna və kadr qanunlarına uyğun olaraq Səlahiyyətli Təşkilat tərəfindən ödənilir və müvafiq təşkilatlardan yığımlar yuxarıda göstərilən maddədəki qaydada aparılır. Bir illik müddətin sonuna gəldikdə, pensiya mükafatları, dövlət məmurunun 8/6/1949 tarixli 5434 nömrəli Qanunun 89-cu maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq sonuncu dəfə işlədiyi müəssisə və işlədiyi son müəssisə özəlləşdirildiyi təqdirdə Xəzinədarlıq tərəfindən ödənilir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixə qədər, 8-cu il tarixli 6 saylı Qanunun ləğv edilmiş 1949-ci maddəsinə əsasən, TC Təqaüd Fondu ilə könüllü iştirakçı kimi əlaqələndirilənlər və könüllü iştirakçı olmaq üçün müraciət etmişlər. tələb olunan şərtlərin yerinə yetirildiyi anlaşılan həmin tarix bu Qanuna görə isteğe bağlıdır və sığortalanmağa davam etdikləri təqdirdə, göstərilən maddədə təqaüd mükafatları ilə bağlı müddəalar tətbiq olunmağa davam edir.

49-cu maddədə göstərilən nominal xidmət müddəti pensiya müavinətlərinin hesablanmasında nəzərə alınmır.

8-cu il tarixli 6 nömrəli qanuna əsasən, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdə sığortalanmış şəxsin qazandığı mükafatlar bu Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun olaraq pensiya almaq hüququ olmayanların mükafat qazancı kimi qəbul edilir.

Bu vəziyyətdə olanların aylıq və ya gəliri yuxarıda göstərilən paraqrafa əsasən hesablanacaq mükafatla əlaqəli maddələri, aylıq və bu Qanuna uyğun olaraq tutulan gəlirləri tətbiq etməklə müəyyən edilir.

Xidmət müqaviləsi ilə və ya bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdə müqavilə ilə dövlət idarələrində işləyənlərdən; Müvafiq qanunlara əsasən, 8/6/1949 tarixli 5434 nömrəli Qanunla əlaqəli olanlar eyni statusda işləməyə davam etdikdə, bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (c) bəndinə uyğun olaraq sığortalanmış sayılırlar. Bununla birlikdə, bu Qanunun qüvvəyə minməsindən əvvəl tətbiq olunan müddəalara uyğun olaraq mükafat qazancları və pensiya mükafatları müəyyənləşdirilməyə davam edir.

Ləğv edilmiş müvəqqəti 8-ci il və ləğv edilmiş 6-cu il tarixli 1949 saylı Qanunun 5434-ci maddələrinə uyğun olaraq, onların tələbi ilə, 191 saylı Fərman Qanununa tabe olan qurumlarda 192-ci maddəsinə əsasən müqavilə əsasında işləyərkən və Sözügedən Fərman Qanununun müvəqqəti 399-ci maddələri, müqaviləli qurumun xüsusi qanununun müddəalarına görə və 12-cı maddənin əlavə maddələri və ləğv edilmiş 1-cu il tarixli 28 saylı Qanununun 5-ci maddələrinə uyğun olaraq Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən 1986/3291/16 tarixli 8 saylı Qanunla və müqavilə əsasında çalışdıqları qurumun özəl qanununun müddəaları ilə, Fonla əlaqəli şəxslərin göstərilən xidmətləri altında keçmiş sayılır. bu Qanun.

Bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl bu Qanuna uyğun olaraq təyin olunan Qanuna uyğun olaraq təyin olunan pensiya ilə qazanc arasındakı sığorta haqqı və bu Qanuna və 8-cu il tarixli 6 nömrəli qanuna uyğun olaraq təyin olunan mükafatlara görə mənfəət bazası arasında. illərdir qurumlar tərəfindən əhatə olunur.

8/9/1999 ilə bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarix arasında TR Təqaüd Fondu iştirakçıları arasında 8/6/1949 saylı Qanunun 5434-ci maddəsinə uyğun olaraq həqiqi xidmət müddətlərini artıranların yaş hədləri / 32, əlavə edilmiş müddət üç ildən çox olmamalıdır.

Dövlət məmurlarının kadr qanunvericiliyinə görə, aylıq məzuniyyət olmadan məzuniyyətdə sayılanlar, aylıq məzuniyyət olmadan dövrləri ərzində könüllü sığorta mükafatlarını ödəmədikləri təqdirdə, müraciət tarixində qazanc bazasından 32% nisbətində hesablanacaq mükafatları ödədikləri təqdirdə, aylıq məzuniyyətləri xidmət müddətlərinə əlavə olunur.

Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən əvvəl əlavə göstəricilər və ya daha yüksək əlavə göstəricilər olan vəzifələrə təyin edilmiş TC Pensiya Fondu iştirakçılarının müddəti, Qanunun 8-ci maddəsinin əlavə maddəsində göstərilən müddətlər 6 və 1949/5434/68 Doldurma nəzərə alınır.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdə Təhlükəsizlik Xidmətləri sinifində işləyənlərin və bu siniflərdə əvvəllər işləyən, hələ də 4-cü maddə çərçivəsində çalışmağa davam edən işçilərin tələbi ilə; 4-cü maddənin üçüncü bəndinin (e) bəndində göstərilən məktəblərdə müvəffəq təhsil dövrləri, tələb tarixində ən azı aylıq alan komissar müavininin mükafat qazancı üzərindəki sığorta haqqı payı,

işəgötürənə mükafat payı müəssisələri tərəfindən ödənilir və borcun bildirildiyi tarixdən dörd il ərzində bərabər hissələrlə ödənilir.

bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl seçkilər bələdiyyə başçılığı vəzifəsini icra etmiş, bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl 5434 saylı Türkiyə Respublikası Təqaüd Fondu Qanunu, digərləri ilə müqayisədə əlil və ya yaşa görə təqaüd alanlar xaricində. sosial təminat qanunları; 5434 Türkiyə Respublikası Təqaüd Fondu Qanunu, təqaüd şərtləri olan 39-cu maddəsini ləğv etdi, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixə qədər bu insanlardan, 5434 Türkiyə Respublikası Təqaüd Fondu Qanununun 39-cu maddəsini ləğv etdi. təqaüd şərtləri olmayanların, bu hallar 5434-cü ildə olduqları tarixdən sonra Türkiyə Cümhuriyyəti, Təqaüd Fondu Qanununun 68-ci maddəsinə əlavə olaraq göstərilən şərtləri nəzərə alaraq, əvvəlki bələdiyyə orqanlarına prezident tərəfindən alınan və müvafiq olaraq təmsil olunan müavinətlər ya da vəzifə təzminatı məbləği, bu qanunun müvəqqəti 1-ci maddəsi daxilində alındıqlarını və ya yaşa görə təqaüdlərin əlavə edilməklə ödənildiklərini və ya bu qanunun 5434. maddəsi Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl, seçkilər nəticəsində bələdiyyə başçısı vəzifəsini icra etdi və bu Qanuna görə əlillik və ya yaşa görə pensiya sığortalananlar arasında; 39 Türkiyə Cümhuriyyəti, Pensiya Fondu Qanunu kapsamında təzminat şərtlərinin 2-cu maddəsini maddəyə görə ləğv etdiyini, bu Qanunun müvəqqəti Maddəsinin 32-ci maddəsinin göstərilən şərtlər nəzərə alınmaqla aylıq əlavə olunan şərtləri nəzərə alaraq bu bəndin. bu Qanunun 5434-ci maddəsində, Türkiyə Respublikası haqqında 68 saylı Qanunda, maddəyə əlavə olaraq göstərilən şərtləri nəzərə alaraq seçkilərdə bələdiyyə başçısı vəzifəsini icra edənlərdən ölüm qanunu, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl nəticələrə səbəb olduqda. Təqaüd Fondu Qanununun 34-i, qanuni sahiblərinə bu Qanunun 1-cü maddəsi, müvəqqəti 2-ci və müvəqqəti maddələrin 5434-ci maddələrinə uyğun olaraq, bu qanunun qüvvəyə minməmişdən əvvəl ölənlər üçün bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən ödənilən təzminatlar ödənilir. bu Qanunun tarixi və bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra ölənlər üçün ölüm pensiyasına əlavə edilərək. Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl keçirilən seçkilər nəticəsində bələdiyyə sədri vəzifəsini icra edənlərdən; Əlilliyə görə təqaüd, 39-cü ildə Türkiyə Respublikası ilə Təqaüd Fondu Qanununun ləğv edildiyi XNUMX-cu maddəyə baxmayaraq yuxarıda göstərilən kompensasiya hüquqlarından müəyyən edilmiş aylıq müavinətin bağlanması şərtlərinə baxmayaraq əlillik pensiyası almaq hüququna malik olacaqdır.

Topdan ödəniş və canlandırma müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 5- Topdansatış ödənişlərinin bu Qanuna uyğun olaraq həyata keçirilməli olan hissəsi, bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl xidmət müddəti, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi günə qədər, bəzi maddələri ləğv edilmiş müvafiq qanunun müddəalarına uyğun olaraq və topdansatış ödənişinin yazılı tələb edildiyi tarixə qədər hesablanır. İllər boyu hər ilin yeniləmə əmsalı ilə vurulan məbləğ bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən sonrakı dövrlər üçün bu Qanuna uyğun olaraq hesablanmış topdansatış məbləğinə əlavə olunmaqla ödənilir.

Müvafiq qanunun müddəalarına uyğun olaraq hesablanmış və bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən bu Qanunla ləğv edilmiş bir hissəsi, 31, 36-cı maddələrə uyğun olaraq birdəfəlik ödəmələr etməklə ləğv edilən xidmətlərin canlandırılması və ya borc alınması zamanı. və bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl 41. Yazılı müraciət tarixi ilə yazılı müraciət tarixi arasındakı illər üçün hər il yeniləmə əmsalı ilə vurularaq tapılan dəyər nəzərə alınır.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl 8-cu il tarixli 6 saylı Qanunun 1949-ci maddəsində göstərilən səbəblərə görə vəzifələrindən istefa edənlər, əlilliyi və yaş həddi daxil olmaqla, qurumları tərəfindən vəzifələrinə görə təqaüdə çıxanlar arasından və öldü; Xidmətləri geri qaytarılması və ya birdəfəlik ödəmə yolu ilə ləğv edilmiş və ya bu müddətlər xaricində pensiya almış və ya hüquqlu olanların bu Qanunun 5434 və 87-ci maddələrində göstərilən prinsiplərə uyğun olaraq hesablanacaq məbləğ. bu dövrlərlə birlikdə özlərinə və ya onların dullarına və yetimlərinə pensiya, ödəmə halında, pensiya almaq hüququ olan dullarına və yetimlərinə və ya yetimlərinə, pulun olduğu tarixdən sonrakı ayın əvvəlindən başlayaraq pensiya verilir. ödənilir və ya təqaüdləri tənzimlənir. Ancaq bu insanlara pensiya mükafatları verilmir.

Xidmət vaxtı və ya topdansatış ödənişləri başa çatdığına görə ləğv edilmiş şəxslər bu Qanuna uyğun olaraq birləşdirilməli olan xidmətlərdən xitam verilir.

506 saylı Qanuna aid keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 6- 17-cü il tarixli 7 nömrəli Qanuna əsasən, bu Qanunun 1964-ci maddəsinin ikinci abzasındakı sığorta müddəti, 506 yaşının tamamlandığı tarixdən, əlillik, qocalıq və ölüm sığortası üçün qeydiyyatdan keçmiş şəxslər üçün 1/4/1981 tarixindən əvvəl başlayacaqdır.

Sosial Təminat Qanununun 506-cü maddəsinin 24-ci maddəsində göstərilən müəssisə və təşkilatlar tərəfindən orqana ödənilməyən sosial yardım artırılır, müvafiq qurum və təşkilatlardan xəzinə tərəfindən toplanaraq xəzinədarlıq tərəfindən səlahiyyət verilir.

17/7/1964 tarixli 506 saylı Qanunun müddəalarına əsasən aparılmış iş yeri qeydləri bu Qanunun müddəalarına uyğun olaraq aparılmışdır. Dövlət idarələrindən bu kimi qeydiyyata alınmayan şəxslər bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən on beş gün ərzində 11-ci maddədə göstərilən iş yeri bəyannaməsini Təşkilata təqdim etməlidirlər. Bu müddət ərzində müəssisəyə bildirişin təqdim edilməməsi halında, inzibati cərimələr 102-ci maddənin (b) bəndinə uyğun olaraq tətbiq edilir.

506 saylı Sosial Sığorta Qanununun ləğv edilmiş 86-cı maddəsinə uyğun olaraq, icbari sığortaya tabe olanlar tərəfindən ödənilən istehsal qəzası, peşə xəstəliyi, xəstəlik, analıq, əlillik, yaş və ölüm sığortası mükafatları hesab edilmişdir. ümumi qanuni sığorta daxil olmaqla bu Qanuna uyğun olaraq ödənilir. Bu dövrlər əmanət qoyulduqları sığorta filialları baxımından başlanğıc dövrü və mükafat ödəmə günlərinin sayı kimi qəbul edilir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən 506 saylı Sosial Sığorta Qanununun ləğv edilmiş 86-cı maddəsinə görə əlillik, yaşa görə və sağ qalmış şəxslərin sığortalarına görə sığortalanma qruplarını qruplaşdırmağa davam edənlər sığortalı sayılırlar. bu Qanunun 4-cü maddəsinə əsasən vəziyyətlərini qiymətləndirdikdən sonra vəziyyətlərinə uyğun bənd. Onlar və ya işəgötürənlər tərəfindən veriləcək sənədlər ən geci üç ay ərzində Quruma təqdim edilməlidir.

506 saylı Sosial Sığorta Qanununun ləğv edilmiş 96-cı maddəsinin ikinci bəndinə görə 23/1/1968 tarixli və 991 saylı Qanunun müvəqqəti 2-ci maddəsinə əsasən Sosial Sığorta Təşkilatına köçürülmüş vəsait və pensiyalar 23/1/1968-ci il tarixli adi əlillik və ya vəzifə əlilliyi pensiyaları üçün və 991 saylı Qanunun müvəqqəti 1-ci maddəsinin birinci bəndinə görə, təqaüdlərin və dul və yetim pensiyaların cəmi (yalnız bir nəfər təqaüd alsa belə) ) xalis minimum əmək haqqının 70% -dən az ola bilməz.

Bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (a) bəndinin hüdudları daxilində sığorta olunmaqla aylıq ödənilməli olanlar üçün aylıq məcburiyyət şərtləri baxımından;

 1. a) İlk dəfə 28-ci maddənin ikinci abzasının (a) bəndində göstərilən 9000 günlük müddət;

1) 1/1/2007/31, 12 gün arasında sığortalı sayılanlar üçün,

2) 1/1/2008 tarixinə sığortalı sayılanlar üçün hər təqvim ilinin əvvəlində 7100 gündən 100 günə əlavə edərək 9000 gündən çox olmamaqla,

 1. b) İlk dəfə 28-ci maddənin üçüncü abzasında göstərilən 5400 günlük müddət;

1) 1/1/2007/31, 12 gün arasında sığortalı sayılanlar üçün,

2) 1/1/2008 tarixinə sığortalı sayılanlar üçün hər təqvim ilinin əvvəlində 4600 gündən 100 günə əlavə edərək 5400 gündən çox olmamaqla,

 1. c) 28-ci maddənin dördüncü abzasında göstərilən 3960 gün ərzində ilk dəfə;

1) 1/1/2007/31, 12 gün arasında sığortalı sayılanlar üçün,

2) 1/1/2008 tarixinə sığortalı sayılanlar üçün hər təqvim ilinin əvvəlində 3700 gündən 100 günə əlavə edərək 3960 gündən çox olmamaqla,

 1. d) ilk dəfə 28-ci maddənin beşinci abzasının (a) bəndində göstərilən 4320 günlük müddət;

1) 1/1/2007/31, 12 gün arasında sığortalı sayılanlar üçün,

2) 1/1/2008 tarixinə sığortalı sayılanlar üçün hər təqvim ilinin əvvəlində 3700 gündən 100 günə əlavə edərək 4320 gündən çox olmamaqla,

 1. e) ilk dəfə 28-ci maddənin beşinci abzasının b) bəndində göstərilən 4680 günlük müddət;

1) 1/1/2007/31, 12 gün arasında sığortalı sayılanlar üçün,

2) 1/1/2008 tarixinə sığortalı sayılanlar üçün hər təqvim ilinin əvvəlində 4100 gündən 100 günə əlavə edərək 4680 gündən çox olmamaqla,

tətbiq olunur.

506, 1479, 5434, 2925, 2926 qanunlarına aid ümumi keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 7- 17/7/1964 tarixli 506 saylı, 2/9/1971 tarixli və 1479 nömrəli, 17/10/1983 tarixli və 2925 nömrəli, 17/10/1983 tarixli 2926 saylı bu Qanunla ləğv edilmiş, 8/6/1949 və 5434 saylı Qanuna və 17/7/1964 tarixli 506 saylı Qanunun müvəqqəti 20-ci maddəsinə əsasən, sığortanın başlanması və xidmət dövrləri, tabe olan xidmət müddəti, nominal xidmət dövrləri, tutulan dövrlər və sığorta dövrləri bu Qanun daxilində keçmişdir.

Dövlət məmurlarından dövlət borclarının ödənilməmiş hissəsinin bir hissəsi varsa, onlar işəgötürənlər tərəfindən ödənilən sığorta haqlarının sığorta olunan payına nisbətdə aylıq maaşlarından tutulur və Agentliyə ödənilir.

Bir Türkiyə vətəndaşı olaraq, pensiya almaq və borc istənən pensiyaçılar, sonradan işdən azad edilmədən başqa bir dövlət vətəndaşlığı aldıqları təqdirdə də ödənilir.

Pensiyaların hesablanmasında 41-ci maddəyə və 8/5/1985-ci il tarixli 3201 nömrəli Qanuna uyğun olaraq alınan borcların mənfəəti bu Qanunla ləğv edilmiş müvafiq qanunun müddəalarına uyğun olaraq qiymətləndirilir. Bununla birlikdə, bu Qanunun 4-cü maddəsinin birinci bəndinin (a) bəndinə əsasən sığortalılar üçün bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəlki dövrlər, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra borc olduqda, 41-ci maddənin və 8/5/1985 tarixli 3201 saylı Qanunun müddəaları tətbiq edilir. .

1479 saylı Qanuna aid keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 8- Bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl qeydiyyatdan keçməmiş və qeydiyyata alınmayanların, 2/9/1971 saylı 1479 saylı Qanuna əsasən sığortalanma xüsusiyyətinə sahib olmasına baxmayaraq, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən iki il ərzində qeydiyyata alınmadan və qeydiyyata alınmadıqdan sonra sığorta hüquqları azalır.

Bu Qanun qüvvəyə minən tarixdən 2/9/1971 tarixli 1479 saylı Qanuna tabe olmasına baxmayaraq, Türkiyə Pensiya Fondunun vergi öhdəliyinin davam etməsi səbəbindən 2/9/1971 tarixli Qanunun tətbiq edildiyi gündən bir il sonra 1479 nömrəli oldu. Müraciət etdikləri təqdirdə, Bağ-Kür sığorta siyasətinə Türkiyə Pensiya Fondunun hesablandığı tarixdən etibarən xitam verildi və 8/6/1949 tarixli 5434 saylı Qanunun müddəaları tətbiq edilir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl 1479 saylı Qanunun 53-cü maddəsinə uyğun olaraq icra icraatı yuxarıda göstərilən qanunun müddəalarına uyğun olaraq təqib olunur və sona çatır.

Təqaüd yaşına dair bəzi keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 9- 4-cu il tarixindən bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixinə qədər ilk dəfə sığortalı sayılanlar, 8-cü maddənin birinci abzasının (a) yarımbəndində; Qadının 9 yaşında, kişinin 1999 yaşında və 58 günlük yaşında və ölüm ölümündə sığorta haqqı ödənildiyi və ya qadının 60 yaşı varsa, kişinin 7000 yaşı olduğu və 58 il sığorta olunduğu və ən azı 60 günlük əlillik, qocalıq və ölüm sığortası mükafatı verildiyi təqdirdə. ödədikləri təqdirdə yaşlılıq pensiyasından faydalanırlar.

4-cü maddənin birinci bəndinin (b) bəndində olanlar və 8/9/1999 tarixindən bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixədək ilk dəfə sığortalanmış sayılanlar; Qadınlar 60 yaşına və kişilər 62 yaşına çatması və ən azı on beş tam əlilliyi, qocalığı və sağ qaldığı sığortaya görə mükafat ödəmələri şərti ilə yaşlılıq pensiyasından faydalanırlar.

17 saylı və 10/1983/2925 tarixli Qanun daxilində sığortalananlar və bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixə qədər 8 tarixindən ilk dəfə sığortalanmış sayılanlar; On beş ildir sığortalanan və yaşa görə əmək pensiyasından faydalanan qadınlar üçün 9, kişilər üçün 1999, əlillik, qocalıq və sağ qalanların sığortası üçün 58 gün ödəmək şərti ilə.

Bu Qanunun qüvvəyə minməsindən əvvəl bəzi müddəaları ləğv edilmiş 506 nömrəli Sosial Sığorta Qanununa görə, sığortalı sayılanlar;

a) Nazirlik tərəfindən ən azı 20 il müəyyən edilmiş, yeraltı iş yerlərində işləyən və bu işlərdə ən azı 5000 günlük qocalıq və ölüm sığortası mükafatlarını ödəyən mədənçilərin yazılı müraciətləri olduqda, 28-ci maddənin XNUMX-ci bəndinin (a) bəndinin yaşa görə pensiyası yaş şərtlərini axtarmadan bağlanır. .

b) 25 (a) maddənin ikinci bəndinin 4000 gün mükafatı, ən az 28 il müddətində Nazirlik tərəfindən müəyyən edilmiş mədən iş yerlərinin yeraltı alternativ işlərində çalışan və bu işlərdə ən az 8100 gün ödəmiş sığortaolunanların yaş şərtlərini axtarmadan. pensiya ödəmiş sığorta olunanlar kimi ödənilir.

c) Pensiya, 50 yaşını tamamlamış və işinin ən azı 1800 gününü birinci bənddə müəyyən edilmiş mədən iş yerlərinin yeraltı işlərində əlillik, qocalıq və ölüm sığortaları altında keçirmiş sığortaedənlərə ödənilir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra dördüncü abzasda göstərildiyi kimi bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl sığortalılar tərəfindən verilmiş mükafat ödəmə günlərinin sayına 90 gün həqiqi xidmət müddəti əlavə olunur.

506 saylı Qanunun etibarsızlıq, əlillik müddəaları və sosial sığorta dəstəyi mükafatı ödənişinə dair keçid şərtləri

TEMPORARY MADDESİ 10- 4-cü maddənin birinci bəndinin (a) bəndində olanlar və bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl ilk dəfə sığortalananlar arasında ləğv edilmiş maddəyə uyğun olaraq əlil sayılmasını tələb edən xəstəliyi və ya şikəstliyi olanlar. Sığortalı olaraq işə başlamazdan əvvəl 506 saylı Sosial Sığorta Qanununun 53. və bu səbəbdən yaşından asılı olmayaraq əlillik pensiyasından faydalana bilməyən sığortalılar, yaşa görə pensiya alırlar ən azı on beş ildir və ən az 3600 gün əlillik, qocalıq və sağ qalanların sığorta haqqını ödəmişdir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl əlilliyi səbəbindən vergi endirimindən faydalanmaq hüququna sahib olan sığortalılar üçün, Sosial Müdafiə Qanununun 506-cı maddəsinin ləğv edilmiş (C) yarımbəndinin b) yarımbəndinə əsasən tədbir görülür. 60 və müvəqqəti Maddə 87.

Bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixinə qədər olan müddəalar bu Qanunun qüvvəyə minməsindən əvvəl əlillik səbəbindən vergi endirimindən yararlananların tutulması və yenidən birləşdirilməsi üçün etibarlıdır.

Birinci və ikinci bəndlərə görə bağlanan pensiyaların aylıq bağlanma dərəcəsi 5400 gün ərzində hesablanmış dərəcədən az ola bilməz.

27/33/17 və 10-ci il tarixli Qanunlara uyğun olaraq veriləcək və bununla ləğv edilən əlillik və ölüm pensiyalarında 1983-ci maddənin ikinci abzasındakı əlillik təqaüdünün alt həddi və 2925-cü maddənin ikinci abzasındakı ölüm pensiyasının alt həddi 17/10/1983 tarixli və 2926 nömrəli qanun, eyni qanunlar, yaşlılıq pensiyası ilə müqayisə edilərək tətbiq olunur.

Yuxarıdakı bənddə göstərilən aşağı həddə pensiyaların hesablanmasında keçmiş Sosial Sığorta Qanununun 506-ci maddəsinin ikinci bəndinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş yarım pensiya və 92 saylı pensiya və aşağı həddi təqaüdün tətbiq edilmədiyi təqaüdlər həmin Qanunun 96-cı maddəsinin beşinci abzasına və sosial təminat müqavilələrinə uyğun olaraq ödənilən qismən pensiyalar nəzərə alınmır.

27-cu maddənin müddəaları, 4-cü il tarixli 2005 nömrəli Qanunun 5335-cu maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla, bu Qanunun qüvvəyə minməsindən əvvəl mövcud sosial təminat qurumlarından pensiya və ya pensiya alacaq şəxslərə şamil olunur.

Sığortalıların qeydiyyatı, sığorta qeydiyyat nömrəsi və vəzifəli şəxslərin xarici nümayəndəliklərdə qeydiyyatı ilə bağlı keçid şərtləri

TEMPORARY MADDESİ 11- Qanun qüvvəyə minməzdən əvvəl sığortaolunanlar və mövcud sosial təminat qurumlarında qeydiyyata alınmış hüquq sahibləri üçün ümumi məlumat bankı yaradılır. Bu sığortalılar tərəfindən yeni sistemlərin qeydiyyata alınmasında iştirak edən sığortalılar, Türkiyə Respublikası şəxsiyyət nömrələrini əsasən sosial təhlükəsizlik qeyd nömrəsini götürürlər. Bundan əlavə, sığortalı vergi ödəyicilərinin vergi nömrələri sosial təminat qeydiyyat nömrələri ilə birlikdə qeyd olunur və əməliyyatlarda birlikdə istifadə olunur.

Sığortalıların köhnə sığorta reyestr nömrələri bu Qanuna uyğun olaraq qeydiyyata alındıqları günə qədər istifadə edilməkdədir.

Bu Qanunun 4-ci maddəsinə uyğun olaraq hesablanacaq gündəlik qazancda, bu Qanunun 17-cü maddəsinin birinci bəndinin (b) və (c) yarımbəndləri daxilində olan sığortalıların; Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı dövrlər üçün mükafatlandırılan qazancın hesablanmasında nəzərə alınan amillər bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəlki dövrlər üçün mükafatlandırılan qazancın hesablanmasında da nəzərə alınır.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdə xarici nümayəndəliklərdə işləyən sığortalı və ya ümumdünya tibbi sığorta işçiləri arasında, beynəlxalq müddəalara zidd olmadan daimi nümayəndəliyin yerləşdiyi ölkənin vətəndaşı və ya daimi yaşayış icazəsi olanlar. Sosial təhlükəsizlik razılaşmaları və Xarici İşlər Nazirliyinin müsbət rəyini almaq şərti ilə, bunlarla əlaqələndirilə bilər.

Ümumi tibbi sığorta keçid müddəaları

TEMPORARY MADDESİ 12- Bu Qanunun həyata keçirilməsində, tibb işçilərinin sığorta nəzarəti və digər təminat prosedurlarına elektron şəkildə başlaması üçün lazımi infrastruktur qurulana qədər sağlamlıq məlumatları yazılı şəkildə saxlanılacaq və sağlamlıq sənədi və ya sağlamlıq kartı orqan tərəfindən təmin ediləcəkdir.

Mövcud sosial təminat qurumlarının və dövlət idarələrinin səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsinə dair vəzifələri, ləğv edilmiş qanunlardakı hüquq və öhdəliklər çərçivəsində, müvafiq qeydlər və əməliyyatlar qurum tərəfindən qəbul edilən tarixə qədər davam edir. Lakin bu müddət altı ayı keçə bilməz.

Fərdi şəxslərin ləğv edilmiş qanunun müddəalarına uyğun olaraq layiq olduqları səhiyyə xidmətləri bu Qanunun müddəalarına uyğun olaraq əhatə dairəsinə daxil deyilsə, ləğv olunan qanunun müddəalarına əsasən Müəssisə tərəfindən müalicəyə qədər göstərilməyə davam edilir tamamlandı. 67-ci maddəyə uyğun olaraq hesablanan 30 günlük hesablamada, şəxslərin xeyrinə vəziyyət tətbiq olunur. Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl başlayan, lakin bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra faturalandırılan universal sağlamlıq sığortası sahiblərinin və onların himayəsində olanların müalicə xərcləri Təşkilat tərəfindən qarşılanır.

60-cı maddənin birinci bəndinin (d) və (g) yarımbəndlərinə uyğun olaraq sığorta sahibi hesab edilənlər bildirişlərini bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən ən geci iki il ərzində etməlidirlər. Bununla birlikdə, ailə həkimi praktikasının başladıldığı vilayətlərdə bu şəxslər, iki illik müddətdən asılı olmayaraq universal tibbi sığorta sahibi və onların himayəsində olanlar kimi əhatə dairəsinə daxil edilir.

68-ci maddənin ikinci abzasında göstərilən səhiyyə xidmətlərində ailə həkimlərinin başlatdığı müraciət zəncirinə uyğun olaraq alınan iştirak payları üç il ərzində 50% endirilərək tətbiq oluna bilər.

70-ci maddənin birinci abzasına uyğun olaraq təyin ediləcək qərarlar bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən ən geci bir il ərzində başa çatdırılmalıdır. Bu müddət ərzində Səhiyyə Nazirliyi, 70-ci maddənin ikinci və üçüncü bəndlərinin icrasının il və rayona əsaslanaraq təxirə salınmasına icazə verilir.

Müvafiq qanunlara uyğun olaraq müalicə müavinətləri verilmiş şəxslər, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdə tələb olunan hər hansı bir hərəkət etmədən, bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq ümumi tibbi sığortaçıya və ya ümumi sağlamlıq sığortasına qulluq göstərməyə borclu sayılırlar. Bu Qanunun müddəaları, sağlamlıq xidmətlərindən statuslarında dəyişiklik edilməyincə faydalanma şərtləri baxımından tətbiq edilmir. Bu şəxslərin sığortalılar və sığorta olunanlar barədə məlumatları bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən üç ay ərzində müvafiq qurumlar tərəfindən Səlahiyyətli orqanlara bildirilməlidir.

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Qanununun bu Qanuna zidd 211 saylı müddəaları bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən bir il müddətinə tətbiq edilir.

17/10/1983 tarixli 2925 nömrəli qanuna əsasən, sığortalanmağa davam edən sığortaolunanlar və həyat yoldaşları və sağlamlıq xidmətləri almaq hüququ olan uşaqlar ümumi tibbi sığorta müddəalarına uyğun olaraq tibbi xidmətlərdən və digər hüquqlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər.

Bu Qanunun 67-ci maddəsinin birinci bəndinin (b) yarımbəndinə uyğun olaraq axtarılan şərt bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra yığılmış mükafat borclarına tətbiq edilir.

4046 saylı Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar keçid prinsipləri

TEMPORARY MADDESİ 13- 24/11/1994 tarixli 4046 nömrəli Qanunun 21-ci maddəsinə əsasən iş itkisi kompensasiyasını alanlar, 4-cü maddənin birinci bəndinin (a) bəndinə əsasən sığortalı və ümumi sağlamlıq sığortalı sayılırlar, lakin istehsalat qəzası və peşə xəstəlikləri sığortasına məruz qalmırlar.

Sığortalıların Agentliyə sığorta etdikləri barədə məlumat vermək məsuliyyəti yoxdur.

Türkiyə İş Şurası tərəfindən təzminat ödənildiyi tarixdən sonrakı ayın sonuna qədər ilk iş itkisi, köçürmə və qeyd etmə sahələri üçün mükafat ödəməsi halında sığorta itkisi ifadəsi verildi.

Bu çərçivədə olanların sığortası iş itkisi kompensasiyasının ödəmə müddəti başa çatdığı tarixdə başa çatır. Bu Qanunun 9-cu maddəsinin dördüncü abzası iş itkisi kompensasiyası başa çatanlara şamil edilmir.

İş itkisi təzminatı daxilində faydalananlar üçün Türkiyə İş Şurası, bu iş haqqını ödəməli olduğu əsas iş yeri və işəgötürən sayılmır.

qüvvəyə minmə

MADDƏ 108- Bu Qanun 1-ci il tarixdən qüvvəyə minir.

icra

Vəkil Saim İncekaş, təsisçi olaraq Adana İncekaş Hüquq və Məsləhət Ofisində işlərinə davam edir. Cinayət Qanunu, Mülki Boşanma-Ailə Qanunu, İnformasiya Texnologiyaları Hüquqşünası əsas təhsil sahələridir. 

Xüsusilə praktik və boşanma və cinayət qanunlarında təcrübəlidir. Bu sahələrdə 5.000-dən çox məqalə və məqaləsi var.

Ünvan: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Mərkəzi, Turhan Cemal Beriker Blv. Xeyr: 9
E-poçt: av.saimincekas@gmail.com
telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp vasitəsilə ünsiyyət üçün tıklayınız.
Telegram vasitəsilə ünsiyyət üçün buranı.

Vəkil Saim İNCEKAŞ

Təsisçi və idarəedici vəkil, Adana Vəkil və Hüquq Məsləhətxanası

Bu məqalə ilə bağlı şərhlərinizi, suallarınızı, düzəlişlərinizi, cavablarınızı və ya şərhlərinizi aşağıdakı formada hər kəslə bölüşə bilərsiniz. Şərhiniz yoxlanıldıqdan sonra ən geci 1 gün ərzində təsdiqlənəcəkdir.

0 baxış

Məzmun göndərin

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.

Bu kateqoriyada nəşr olunan son 5 məzmun:

Baş səhifə