Ayıplı Mal Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği

Kas 12, 2019 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

NÖBETÇİ X TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

DAVACI    : VEKİLİ      : DAVALI    : KONU      : … tarafından 01.08.2018 tarihinde sipariş edilen ve 18.09.2018 tarihinde teslim edilen … Marka Koltuk Takımının ayıplı çıkması nedeniyle TBK ve TKHK’nın sair hükümleri gereğince ayıplı mal olan …. Marka Koltuk Takımının iade edilmesi ve satıcıya ödenen bedelin geri iadesi  istemlidir.

AÇIKLAMALAR 

müvekkil .., …. Pazarlama Ve Ticaret Ltd.Şti.nden alınmak üzere 01.08.2018 tarihinde … marka Koltuk Takımını sipariş etmiştir. Söz konusu koltuk takımı 18.09.2018 tarihinde davacı müvekkilin beyan ettiği adrese getirilerek teslim edilmiştir. Fakat bir süre sonra koltuk takımı kullanıldıkça, koltuk takımına temas halinde bulunanlara elektrik çarptığı gözlemlenmiştir. Bu konudaki ilk şikayetini alıcı olan müvekkil davacı…, 11.03.2019 tarihinde oluşturmuş, sorunun anlaşılması ve sorunun giderilmesi için yardım talep etmiştir. 20.03.2019 tarihinde … isimli şirkete ait servis elemanları gelmiş, yaptıkları tespitler sonucunda kumaşta defo olduğunu saptamış ve bunu aynı tarihli işlem fişine yazmışlardır.     (EK 1: 20.03.2019 Tarihli Fiş) Servis elemanları tarafından müvekkil davacı …’e mobilya takımına gerekli bakım ve tamirin fabrika tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Aradan zaman geçmesine rağmen konu ile ilgili herhangi bir geri dönüş alamayan müvekkil davacı, ikinci şikayet talebini 06.05.2019 tarihinde oluşturmuş ve servis elemanları 07.05.2019 tarihinde  tekrar gelmiştir.  Servis elemanları Yapılan muayenede soruna ilişkin herhangi bir çözüm önerisi getirmemişler ve tüketici ile olan sohbet sırasında da davaya konun olan  elektriklenme sorununun, üretim hatası olmadığını ve üretici firmanın herhangi bir sorumluluğuna gidilemeyeceğini belirtmişlerdir. ( EK 2: 07.05.2019 Tarihli Fiş)

Konu ile ilgili olarak, davacı tarafından 27.06.2019 tarihinde müvekkil davacı … ‘İN uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini ve diğer ferileri yönünden herhangi bir anlaşmaya varamamışlardır.

TBK m. 219 hükmünde, satıcının ayıptan sorumluluğu; “Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da Yargıtay 13.Yargıtay 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. Maddesine göre  ayıplı mal; “Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, objektif olarak bulunması gereken nitelikler yönüyle eksikliği ifade eder. Böylece, satılana ilişkin satıcının bildirdiği nitelikler ile satılanda ondan beklenen faydayı sağlayacak Müvekkil davacı, koltuk takımını satın alırken kullanma amacı güttüğü açıktır. Fakat müvekkil davacı, koltuklar kullanıldıkça oluşan elektriklenmeler sonucunda psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Her kullandığında elektrik çarpacak mı diye endişe etmektedir.

davacı, satıcı firmanın söz konusu mobilyaları satarken, koltukların elektriklenebileceğine ilişkin herhangi bir beyanının olmadığını belirtmektedir. Elektriklenme durumu özellikle tercih edilemeyeceğine göre bu durumun malın ayıplı olmasına ilişkin olduğu sabit olmakla birlikte, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/3 maddesinde ; “Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez” ayıplı malın hangi şekil şartlarına uyularak satışa sunulacağı kanunda belirilmiştir. Satıcı firmanın böyle bir çaba içine girmediğini, elektriklenme olayının  üretim hatası olmadığını iddia ettiği ve kusuru alıcıya yüklediğini açıkça görmekteyiz.

sorumluluk satılanın, satıcı tarafından vaat edilen nitelikleri taşımaması veya satıcı tarafından vaat edilmemiş olsa da satılanın niteliği gereği değerini veya ondan beklenen faydayı azaltan ya da ortadan kaldıran eksikliklerinden dolayı satıcının sorumluluğunu ifade eder. Koltuklarda yaşanan elektriklenme müvekkil davacının koltukları artık kullanamamasına sebep olmaktadır.

Ayıptan itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir.”  şeklinde açıkça düzenlenmiştir. Kanun koyucu bir malın altı ay boyunca sorunsuz çalışması olağan hayat akışına uygun olarak kabul edilmiş ve bu süre içinde mal yine de bozulmuşsa, zina ettiğine karinedir. a) Kanunî karine: Yasanın bir olguyu, diğer bir olgunun olduğuna veya olmadığına delil sayması; örneğin, birlikte ölüm karinesi, iyiniyet (hüsnüniyet) karinesi; b) Maddî karine (fiilî karine): Yaşam tecrübelerinden çıkan karine; c) Adî karine: Aksi ispat olunabilen karine; d) Kesin (kati) karine: Aksinin ispatının olanaksız olduğu karine. “>karine olarak bunun kaynağında teslim anında var olan bir ayıbın yer aldığı kabul edilmiştir.

alım satımına ilişkisinde davacının ileri sürdüğü ayıplı mal satış iddiası ,satış tarihi olan 19/01/2015 tarihi dikkate alındığında uyuşmazlığın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığı ve buna göre ilgili kanunun ”ispat yükü” başlıklı 10/1.maddesi uyarınca teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğunun kabul edileceği ve du durumda malın ayıplı olmadığının ispatının satıcıya ait olacağı hususu açık olduğu halde davalı temsilcilerince düzenlenen 21/02/2015 tarihli müşteri hizmetleri bakım ve şikayet formu aksi davalı tarafından ispatlanamadığı gibi, mahkemece de bilirkişi marifetiyle yaptırılan incelemede mobilya konusunda uzman bulunan bir bilirkişi temin edilmeden inceleme yaptırılması ve neticeten ispat yükü yanlış değerlendirilerek davacının davasını ispat edemediği gerekçesiyle davanın mevcut şekli ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.” şekilinde hüküm kurmuştur.

18.09.2018 tarihinde beyan ettiği adrese  teslim edilen  .. Marka Vıgo Koltuk Takımıyla alakalı olarak ilk şikayet kanun maddesinde belirtilen süre dolmadan, 11.03.2018 tarihinde yapılmış ve  gelen servis elemanları tarafından kumaşta defo olduğu saptanmıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2009/4-291 E, 2009/318 K. Sayılı kararında kumaş hatasının malın ayıplı sayılması için yeterli olduğunu belirtmektedir. (EK 3: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2009/4-291 E, 2009/318 K. Sayılı İlamı)

davacı …, yukarıda izah olunan nedenler sebebiyle  TBK 227/1  ve TKHK  11/1-a gereğince satılanı geri vererek sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istemektedir.Tüketicinin dönme hakkını kullanmasıyla birlikte taraflar arasındaki satış sözleşmesi bir tasfiye ilişkisine dönüşecektir. Ancak bu ilişkiye dair ayrıntılar 6502 sayılı Kanun’da düzenlenmemiştir. Buna karşılık, TKHK’nın 83/1 hükmü, “Bu Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır” şeklindedir. Dolayısıyla TBK m. 229 uygulama alanı bulacaktır.

davacı, söz konusu koltuk takımıyla ilgili olarak maddi ve  manevi olarak çöküntüler yaşamış  ve koltukları kullanması durumunda ruh dünyasında psikolojik  rahatsızlıklar baş göstermeye başlamıştır. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilenen müvekkil davacı, karşı tarafın kendi yolladıkları teknik servis elemanlarının dahi kabul ettiği elektriklenme olayının imalat hatası olmadığını ileri sürerek hatayı müvekkil davacıya yükletmeye çalışması ve anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle gün geçtikçe daha da yıpranmaktadır. Firmanın yolladığı servis elemanlarının muayene fişinde de tespit ettiği üzere kumaşta defo vardır.    Müvekkil davacının, yüksek bedelli aldığı mobilyanın ayıplı çıkması neticesinde ticari hayata karşı olan güveni de azalmıştır. Müvekkil davacı, söz konusu koltukları iade ederek, ödediği bedeli geri istemektedir. Mevzuattaki hükümler de açıkça gösteriyor ki; satıcı firmanın haklı hiçbir tarafı yoktur ve müvekkil davacının kabul edilmesi gerekmektedir.

DELİLLER :

20.03.2019 Tarihli Fiş 07.05.2019 Tarihli Fiş Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2009/4-291 E, 2009/318 K. Sayılı İlamı 05.07.2019 Tarihli Sevk İrsaliyesi 01.08.2019 Tarihli Müşteri Sipariş Formu Satış Sözleşmesi 21.06.2019 Tarihli 11260 Yevmiye Nolu Vekaletname Tanık Beyanları Her Türlü Yasal Delil ve Yemin HUKUKİ NEDENLER : TBK ve TKHK’nın sair hükümleri ve her türlü yasal mevzuat TALEP SONUCU :  Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; … tarafından 01.08.2018 tarihinde sipariş edilen ve 18.09.2018 tarihinde teslim edilen…marka Koltuk Takımının ayıplı çıkması nedeniyle  , sözleşmeden dönülmek suretiyle  TBK’nın 227 maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendi ve TKHK’nın  11. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi  gereğince iade edilmesini ve müvekkil davacı …’in ödemiş olduğu paranın, ödendiği tarihten itibaren fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, yasal faizi ile birlikte geri ödenmesini, Yargılama harç ve giderlerinin davalı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …10.2019

 Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.