Ayıplı Mal İhtarname Örneği

Ayıplı Mal İhtarname Örneği -1-

 İHTARNAME

 

KEŞİDECİ            :

VEKİLİ                 : Avukat Saim İNCEKAŞ –Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

MUHATAP            :

KONU                  :        Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla X plakalı, Ford Marka X Model X Tipi Araç hakkında noterde devri yapılmadan önce  plakanın yeni değiştirilmesi nedeniyle 5664’ e çekilen kısa sms de son ekspertiz raporu nedeniyle uğranılan zararı avans faizi ile birlikte muhataplardan müştereken ve müteselsilen tazmini ve ayıplı aracın muhatap Birlik Aracılık Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şti.tarafından misli ile değiştirilmesine, değiştirme mümkün olmadığı takdirde aracın geri alınarak bedelinin iadesi (X TL)ilişkin ihtarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR   :

 

Sayın Muhatap;

Müvekkil X tarihinde internette görüp beğendiği X  plakalı, Ford Marka 2013 Model DYB Tipi Aracın satın almak için galerinize gelmiştir. X   plakalı, X Model DYB Tipi Aracın sahibinden.com sitesindeki ilanında“…hatasız full kaza darbe değişen kesinlikle yoktur  aracımız çok temizdir aracımızın motor aksanında en ufak bir hata yoktur…” ibareleri yer almaktadır. Daha sonra tarafınızla yapılan pazarlık sonucunda araç bedeli için 60.000,00 TL ye mutabakat sağlanmıştır. Satış sözleşmesinin akdedilmesinden önce 5664’ e çekilen kısa sms de son ekspertiz raporu düzenlenmiş ve herhangi bir sorunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine X   plakalı, Ford Marka 2013 Model DYB Tipi Araç X TL bedelle satın alınmıştır.

Müvekkil daha sonra X tarihinde aynı firmadan VOLKSWAGEN markalı aracı satın almak için anlaşmış ve aracın devrini yine aynı gün almıştır. Daha sonra Ford marka araçta olduğu gibi 5664 ‘e kısa sms göndererek son ekspertiz raporu talep edilmiş olup aracın hasarsız olduğu söylenmesine rağmen X TL hasar kaydı çıkmıştır. Şüpheye kapılan müvekkil tekrar Ford marka araç için 5664 ‘e kısa sms gönderilmek suretiyle sorgulama yapmıştır. Bu sorgulama sonucunda aracın 3 adet kazaya karıştığı ve toplam 29.674,00 TL hasar kaydı olduğu görülmüştür.

Müvekkil galeriniz ile görüştüğünde zararın karşılanacağı söylenmiştir. Ancak elinizde Ford marka aracın olmadığını ayıplı malın BMW marka araçla gelip değiştirebileceğini belirtilmiştir. Ancak bu teklifin tarafımızca kabulünün mümkün olmadığı açıktır.

Tüm bu anlatılanlar ışığında; Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla; ayıplı olan X   plakalı, Ford Marka 2013 Model DYB Tipi Birlik Aracılık Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şti. tarafından yenisi ile değiştirilmesine, değiştirme mümkün olmadığı takdirde aracın iade alınarak ayıplı mal için ödenen 60.000,00 TL’ nin 11.01.2019 tarihi (satış tarihi) itibariyle iadesi, ve avans faizi ile birlikte şahsıma ait TR 30 0001 5001 5800 7307 6452 37 ıban numaralı  VAKIF banka hesabına 5 iş günü içerisinde gönderilmesini,bedel hesaba gönderildiğinde X   plakalı, Ford Marka 2013 Model DYB Tipi Tipi Aracın tarafınıza iade edileceğini, aksi halde tüm yasal yollara başvuracağımızı, masraf ve vekalet ücretlerinden sorumlu olacağınızı ihtaren bildiririz.

      Keşideci Vekili

Sayın Noter,

Üç nüsha olarak tanzim edilen işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının müvekkile iadesini, bir nüshasının ise Noterlikçe saklanmasını talep ederiz.

                                                                                  Keşideci Vekil

EK: Vekâletname Örneği

Ayıplı Mal İhtarname Örneği -2-

İHTARNAMEDİR

  

KEŞİDECİ         :​ 

MUHATAP        : ​

 

KONUSU          : Aşağıda bilgileri yazılı aracın ayıplı olması nedeniyle ücretsiz onarım talebimizden ibarettir.

 

İHTARIMIZ    :​ Sayın muhatap,

X tarihinde sizden x Model, x Şase nolu,x motor nolu, x plakalı araç toplam 37.000,00 TL bedelle satın aldım.

Tarafınızca sattığınız aracın temiz olduğu, boyalı parçasının olmadığı, tamir gerekmediği ve değişen parçasının olmadığı söylenmiştir. Verdiğiniz güven neticesinde söz konusu aracı aldım. Ancak araç alındıktan sonra aracın şanzımanında arıza olduğunu ve tamir gerektiğini, sağ ön çamurluğun, sağ ön ve arka kapıların değişmiş olduğunu, sağ ön çamurluğun, sağ ön kapı ve sol arka çamurluğun boyanmış olduğunu, bagaj kapağının değişmiş olduğunu, radyatöründe delik olduğunu, motorda ve şanzımanda yağ kaçağının olduğunu, lastik ve jantlarda ön tarafın zayıf olduğunu, rot başları ve rot kollarında boşluk olduğunu, şanzıman vites aralıkları ve ses kontrolünde geç kavrama olduğunu öğrendim. Tüm bunlar yüklü bir masraf gerektirdiği gibi aracın değerini de düşürmektedir.

Gizli ayıpların tarafımca bilinmesi mümkün olmadığı gibi tarafınızca tüm bunlar bilindiği halde tarafıma söylenmemesi kötü niyetli olduğunuzu göstermektedir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına şikayet hakkımı saklı tutuyorum.

Tüm bunlar üzerine tarafıma zararın karşılanacağı söylenmesine rağmen en son x tarihinde yapılan görüşmede zararın tamamının değil sadece bir kısmını karşılayacağını söylenmesi üzerine bu ihtarı çekme zarureti doğmuştur.

6098 Sayılı Kanun MADDE 219- “Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Aynı kanunun 227. Maddesinde ise “Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir: 3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.…” şeklinde seçimlik haklar ifade edilmiştir.

Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle ayıplı mal olduğu tespit edilen aracın ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 gün içinde ücretsiz onarılmasını talep etmekteyim, aksi halde yasal yollara başvurulacağını, ayıplı malın tamirinden doğan bedelin tarafınızdan faizi ile birlikte yasal yollarla alınacağını, buna ilişkin masraf, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz.

Sayın Noter;

Talebim ve beyanım üzerine bu ihtarnamenin bir adedinin APS ile muhataba tebliğini, bir adedinin daireniz dosyasında saklanarak ve tebliğ şerhini havi bir adedinin de tarafıma verilmesini talep ederim.11/04/2019

                                                                                                              İHTAR EDEN

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.