Ayıplı Mal Davasına Cevap Dilekçesi

May 17, 2019 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

ADANA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                          :

CEVAP VEREN

DAVALI                               :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

KONU                                   :

AÇIKLAMALAR:

                                    Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyası ile müvekkil şirket aleyhine ikame edilmiş olan iş bu davaya karşı cevap ve itirazlarımızı sunmaktayız.

OLAY

Müvekkilim, İstanbul Ümraniye İlçesinde Her türlü büro ve ev mobilyaları üretimi pazarlaması imali, Müvekkil firma bu kapsamda davalı şirket ile ticari faaliyet bulunmuş ve davalı firmanın ofis mobilyaları (1 USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

1Görev hususuna ilişkin olarak;

Taraflar arasında yapılan satım sözleşmesinde davacı taraf tacir konumunda ve aralarındaki hukuki ilişki ticari ilişkisidir. Davanın kanaatimizce Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılması gerekir. Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise de bile davanın asliye hukuk değil de tüketici mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Bu sebeple davanın görevli mahkemede tesis edilmediğinden reddi gerekmektedir

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutmak zorundalar. Görev açısından önemli olduğu için davacının  hangi usulde defter tuttuğunun araştırılmasını talep ediyoruz .

2-Öncelikle davacı vekilinin dava dilekçesinde (Dava dilekçesinin konu ve netice-i talep bölümünden) ne talep ettiği somut ve belirli değildir. Davacı beyanına göre ayıplı malların ücretsiz onarımına ve satılanın ayıpsız benzeri ile değiştirme ve bedelin iadesini talep etmekteyse de davacı hangi ürün için hangi seçimlik hakkını kullanacağına ilişkin hiçbir HMK 119 gereğince davacının taleplerini dayandığı vakaları, ve bunları ne şekilde ıspat edeceğini açıkça dava dilekçesinde yazması gerekmektedir. Şu haliyle dava dilekçesinin konu ve netice i talebinden davacının taleplerinin ne olduğu ve neye dayandığı belli olmayıp dava dilekçesinin dışında iddialarını genişletmesine ve dava dilekçesinde sunmadığı delilleri daha sonra sunmasına muvafakat etmediğimizi şimdiden beyan ederiz. Mahkemece takdir edildiği halde davacının taleplerini somutlaştırması ve açıklaması halinde ayrıca cevap ve delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Belgelerin birlikte verilmesi

MADDE 121- (1) Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek  

Dava dilekçesinin tebliği

MADDE 122- (1) Dava dilekçesi, mahkeme tarafından davalıya tebliğ edilir. Davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği tebliğ zarfında gösterilir.

 

Ancak tarafımıza tebliğ edilen dava dilekçesinin ekinde davacının delil olarak gösterdiği evraklar (İstanbul Anadolu 17. Sulh hukuk mahkemesi’nin 2016/30 D. İş sayılı dosyasındaki delil tespiti, fatura ve e-mailler vs.) tarafımıza tebliğ edilmemiş olup bu husus savunma hakkımızın kısıtlanmasına sebebiyet vermektedir. Dava dilekçesinin ekleri ve davacının delilleri tarafımıza tebliğ edildikten sonra inceleyip cevap verme hakkımızı bu sebeple saklı tutmaktayız.

ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

Öncelikle satımı yapılan ürünler ile ilgili müvekkil şirkete isnat edilen iddialar tamamen asılsızdır.

1-) Davacı taraf X makam takımının bilgisayar haznesinin bulunmadığını ve  bu eksikliklerin giderilmesini müvekkil şirkete bildirmiş olduğunu ancak düzeltilmediğini iddia etmektedir.

 Söz konusu takım müvekkil şirketin standart ürünüdür. Siparişi veren yetkililer müvekkil şirket mağazasında görmüş ve alınan onayın ardından orijinaline sadık kalınacak şekilde kusursuz olarak imal edilmiş ve davacı tarafa teslim edilmiştir. Teslim alan kişilerden sorunsuz ve eksiksiz teslim aldım imzası alınmıştır. Bu ürünle ilgili sonradan davacının kullanımına özel istemiş olduğu değişiklikler ilk günde müvekkil şirketin belirttiği gibi müşteri memnuniyeti kapsamında ücreti mukabilinde revize edilebilinir

2-Davacı şirket carina ikili kapitonenin bir sağ ayağının darbe gördüğünü iddia etmiş. Carina koltuğu müvekkil şirketin ana bayiliğini yapmış olduğu Bürosit markasının bir ürünüdür. Müvekkil bu ürünü Bürosit firmasından sorunsuz teslim almış ve davacıya da sorunsuz teslim etmiştir. Bununla ilgili de sorunsuz teslim tutanakları mevcuttur. kaldı ki müvekkil firma burada üretici firma değildir. Davacı vekilinin buna ilişkin iddiaları imalat hatası değil kullanıcı hatasından kaynaklanmaktadır.

3-Davacı vekilinin bir diğer iddiası Glass masa etajer dolabının arkası açık üretilmiş olduğundan kullanıma elverişli olmadığıdır. Glass masada diğer ürünlerde olduğu gibi müvekkil şirket mağazasında davacıya gösterilip onayı alınan standart ürünün aynısı olarak üretilmiştir. Hiçbir kusuru veya imalat hatası bulunmamaktadır. Yine bu ürünün de sorunsuz teslim tutanakları bulunmaktadır. Bu ürünle ilgili sonradan davacının kullanımınına özel istemiş olduğu değişiklikler müşteri memnuniyeti kapsamında ücreti mukabilinde müvekkil tarafından revize edilebilir. Ücret ödenmediği için revize edilmemiştir.

 4-Nova kitaplık 3 5-New Hector makam takımı, New Hector toplantı masası ve koltukları 4 yıl önce fuarda tanıtımı yapılmış o tarihten beri sayısız adette satılmış bir üründür.Bu ürünlerde bahsedilen kısımlar % 100 ağaçtan üretilmiş olduğu için kusurlu olmaları mümkün değildir.Yerinde yapılan tespitler ve davacının beyanlarında da  kayıtlı olduğu(mailler mevcuttur) gibi bazı ürünlere koltuk çarpmış, bir ürüne pencere kolu çarparak hasar vermiştir. Bu ürünlerde davacının istekleri doğrultusunda yapılan revizeler ve açılan hasarlar doğrultusunda iade alınması mümkün değildir. Ücreti mukabilinde ürünlerinizde açtığınız hasarlar tamir edilebilinir. İleri tarihlerde oluşacak üretici hatalarına karşıda garanti şartnamelerinde belirtildiği şekilde belirtilen süreler boyunca garanti kapsamındadır.

Yukarıda Konuya ilişkin Hukuk Genel Kurulu kararı şu şekildedir.

 Dava konusu ürünlerde ayıbın ortaya çıkma nedeni ve ayıbın imalat hatasından mı yoksa kullanıcı hatasından mı kaynaklandığının araştırılması (HGK. 2009/4-291; 2009/318)gerekir. Araştırma sonucunda ürünlerdeki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklandığı ortaya çıkacaktır.

Ayrıca kesinlikle kabul etmemekle birlikte bir an dava konusu ürünlerin imalat hatasından kaynaklandığını varsayalım bu durumda bile süresi içinde ayıplı mallar müvekkil şirkete bildirilmemiştir. AYRICA ÜRÜNLER TESLİM ALINMIŞ ANCAK ÖDEMENİN TAMAMI YAPILMAMIŞ VE DAVACI TARAF ÖDEMEYİ YAPMAYACAĞINI BEYAN ETMİŞTİR. BUNUN ÜZERİNE 12.400 TL

HUKUKİ SEBEPLER    : TTK, HMK, HUKUKİ DELİLLER    :

 • İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğü’nün 2016/4941 Esas sayılı dosya ve İstanbul Anadolu 6. Asliye ticaret mahkemesi 2016/699 Esas dosyası (celbi talep olunur)
 • 02.2016 tarihli, 088453 numaralı fatura
 • 02.2016 tarihli, 024849 numaralı sevk irsaliyesi
 • 01.2016 tarihli 000076 Sıra nolu ve 06.02.2016 tarihli sıra nolu teknik servis formu
 • Davaya konu malların fotoğrafları
 • Sipariş formu
 • 01.2016-06.01.2016 Tarihleri arasındaki ve 08.02.2016-02.03.2016 tarihleri arasındaki 02.12.2015-30.12.2015 tarihleri arasındaki davalı çalışanı ile müvekkil şirket arasındaki mailler
 • Müvekkil şirketin ticari kayıt ve defterleri
 • Bilirkişi incelemesi
 • Yargıtay kararları
 • Tanık
 • Yemin ve sair her türlü delil.

NETİCE VE TALEP      :Yukarıda sunulan nedenlerle;

(celp ve ibraz olunacak delillere ve diğer hususlarda davanın esasına karşı beyanda bulunmak hakkımız saklı kalmak kaydıyla ) ,

 • Davanın görev nedeniyle reddine
 • Haksız ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine,
 • Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacıya yüklenmesine,

Karar verilmesini dilerim.10.10.2016

Saygılarımla,

Av. Saim İNCEKAŞ

 

EK:

 • Vekâletname onaylı örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.