Ayıplı Mal Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                          :

CEVAP VEREN

DAVALI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

KONU                                   :

AÇIKLAMALAR:

                                    Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyası ile müvekkil şirket aleyhine ikame edilmiş olan iş bu davaya karşı cevap ve itirazlarımızı sunmaktayız.

OLAY

Müvekkilim, İstanbul Ümraniye İlçesinde Her türlü büro ve ev mobilyaları üretimi pazarlaması imali, alım, satımı, ithali ve ihracı işlerini yapmaktadır.

Müvekkil firma bu kapsamda davalı şirket ile ticari faaliyet bulunmuş ve davalı firmanın ofis mobilyaları (1 adet sümen takımı, 2 adet Zagreb çalışma koltuğu, 1 adet nova kitaplık , 4 adet 180 lik 4 Kapaklı dolap, 8 adet victory toplantı koltuğu, 1 adet nuga makam koltuğu, 1 adet new hector toplantı masası, 1 adet new hector dolap, 1 adet new hector masa ejeter, 1 adet dosya dolabı DL03, 1 Adet glass masa+ ejeter +sehpa(dolapsız), 1 Adet carina ikili capitone, 2 Adet carina tekli capitone, 2 Adet Nova Kitaplık, 1 Adet X Makam takımı) Sipariş etmesi( sipariş formu ektedir) ile müvekkil yukarıdaki ürünlerin satışını yapmıştır. Mallar sorunsuz olarak karşı tarafa teslim ederek kendi edimini yerine getirmiş. Bu satıştan dolayı müvekkil şirket alacaklı duruma gelmiş fatura kesmiş karşı tarafa tebliğ edilmiş herhangi bir itiraz yapılmamış. Davacı şirket bir kısım ödemeler yapmış ancak bakiye kalan kısım ödenmeyince müvekkil şirket davacı şirket aleyhine icra takibi başlatmış ( İstanbul Anadolu 7. İcra müdürlüğü 2015/6026) bunun üzerine bunu kabullenemeyen davacı yan huzurdaki davayı açmıştır.

USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

1Görev hususuna ilişkin olarak;

Taraflar arasında yapılan satım sözleşmesinde davacı taraf tacir konumunda ve aralarındaki hukuki ilişki ticari ilişkisidir. Davanın kanaatimizce Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılması gerekir. Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise de bile davanın asliye hukuk değil de tüketici mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Bu sebeple davanın görevli mahkemede tesis edilmediğinden reddi gerekmektedir

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutmak zorundalar. Görev açısından önemli olduğu için davacının  hangi usulde defter tuttuğunun araştırılmasını talep ediyoruz .

2-Öncelikle davacı vekilinin dava dilekçesinde (Dava dilekçesinin konu ve netice-i talep bölümünden) ne talep ettiği somut ve belirli değildir. Davacı beyanına göre ayıplı malların ücretsiz onarımına ve satılanın ayıpsız benzeri ile değiştirme ve bedelin iadesini talep etmekteyse de davacı hangi ürün için hangi seçimlik hakkını kullanacağına ilişkin hiçbir açıklama yapmamış.

HMK 119 gereğince davacının taleplerini dayandığı vakaları, ve bunları ne şekilde ıspat edeceğini açıkça dava dilekçesinde yazması gerekmektedir. Şu haliyle dava dilekçesinin konu ve netice i talebinden davacının taleplerinin ne olduğu ve neye dayandığı belli olmayıp dava dilekçesinin dışında iddialarını genişletmesine ve dava dilekçesinde sunmadığı delilleri daha sonra sunmasına muvafakat etmediğimizi şimdiden beyan ederiz. Mahkemece takdir edildiği halde davacının taleplerini somutlaştırması ve açıklaması halinde ayrıca cevap ve delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Belgelerin birlikte verilmesi

MADDE 121- (1) Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur.

 

Dava dilekçesinin tebliği

MADDE 122- (1) Dava dilekçesi, mahkeme tarafından davalıya tebliğ edilir. Davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği tebliğ zarfında gösterilir.

 

Ancak tarafımıza tebliğ edilen dava dilekçesinin ekinde davacının delil olarak gösterdiği evraklar (İstanbul Anadolu 17. Sulh hukuk mahkemesi’nin 2016/30 D. İş sayılı dosyasındaki delil tespiti, fatura ve e-mailler vs.) tarafımıza tebliğ edilmemiş olup bu husus savunma hakkımızın kısıtlanmasına sebebiyet vermektedir. Dava dilekçesinin ekleri ve davacının delilleri tarafımıza tebliğ edildikten sonra inceleyip cevap verme hakkımızı bu sebeple saklı tutmaktayız.

ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

Öncelikle satımı yapılan ürünler ile ilgili müvekkil şirkete isnat edilen iddialar tamamen asılsızdır.

1-) Davacı taraf X makam takımının bilgisayar haznesinin bulunmadığını ve  bu eksikliklerin giderilmesini müvekkil şirkete bildirmiş olduğunu ancak düzeltilmediğini iddia etmektedir.

 Söz konusu takım müvekkil şirketin standart ürünüdür. Siparişi veren yetkililer müvekkil şirket mağazasında görmüş ve alınan onayın ardından orijinaline sadık kalınacak şekilde kusursuz olarak imal edilmiş ve davacı tarafa teslim edilmiştir. Teslim alan kişilerden sorunsuz ve eksiksiz teslim aldım imzası alınmıştır. Bu ürünle ilgili sonradan davacının kullanımına özel istemiş olduğu değişiklikler ilk günde müvekkil şirketin belirttiği gibi müşteri memnuniyeti kapsamında ücreti mukabilinde revize edilebilinir

2-Davacı şirket carina ikili kapitonenin bir sağ ayağının darbe gördüğünü iddia etmiş. Carina koltuğu müvekkil şirketin ana bayiliğini yapmış olduğu Bürosit markasının bir ürünüdür. Müvekkil bu ürünü Bürosit firmasından sorunsuz teslim almış ve davacıya da sorunsuz teslim etmiştir. Bununla ilgili de sorunsuz teslim tutanakları mevcuttur. kaldı ki müvekkil firma burada üretici firma değildir. Davacı vekilinin buna ilişkin iddiaları imalat hatası değil kullanıcı hatasından kaynaklanmaktadır.

3-Davacı vekilinin bir diğer iddiası Glass masa etajer dolabının arkası açık üretilmiş olduğundan kullanıma elverişli olmadığıdır. Glass masada diğer ürünlerde olduğu gibi müvekkil şirket mağazasında davacıya gösterilip onayı alınan standart ürünün aynısı olarak üretilmiştir. Hiçbir kusuru veya imalat hatası bulunmamaktadır. Yine bu ürünün de sorunsuz teslim tutanakları bulunmaktadır. Bu ürünle ilgili sonradan davacının kullanımınına özel istemiş olduğu değişiklikler müşteri memnuniyeti kapsamında ücreti mukabilinde müvekkil tarafından revize edilebilir. Ücret ödenmediği için revize edilmemiştir.

 4-Nova kitaplık 3 adet Üretilmiş 2 adeti müvekkil şirkette standart davacıya gösterilen ürünün aynısı olarak imal edilmiştir. Teslimatı kusursuz şekilde yapılmıştır. 1 adet nova kitaplıkta diğer ürünleriden farklı olarak yerine özel dolap uygulaması olarak revize edilmiştir. Bu dolap diğer bütün davacı ofisinde olduğu gibi baştan 3d max çizimlerinde tam şekil, renk ve ebatları size sunulup onay alındıktan sonra imal edilmiştir.İstenenin birebir aynısı yapılmış olmasına rağmen davacı ‘’beğenmedim’’ dediği için geri alınmıştır. Özel istekle yapılan ürünlerde imalatçı kusuru olmadığı noktada geri alınamamasına rağmen müşteri memnuniyetini sağlamak için, iade alınmıştır. Standart olan 2 ad. Nova kitaplık kusur olmadığı için ve ayrıca bedeli ödenmediği için müvekil şirkette kurulu vaziyette bırakılmıştır.

5-New Hector makam takımı, New Hector toplantı masası ve koltukları 4 yıl önce fuarda tanıtımı yapılmış o tarihten beri sayısız adette satılmış bir üründür.Bu ürünlerde bahsedilen kısımlar % 100 ağaçtan üretilmiş olduğu için kusurlu olmaları mümkün değildir.Yerinde yapılan tespitler ve davacının beyanlarında da  kayıtlı olduğu(mailler mevcuttur) gibi bazı ürünlere koltuk çarpmış, bir ürüne pencere kolu çarparak hasar vermiştir. Bu ürünlerde davacının istekleri doğrultusunda yapılan revizeler ve açılan hasarlar doğrultusunda iade alınması mümkün değildir. Ücreti mukabilinde ürünlerinizde açtığınız hasarlar tamir edilebilinir. İleri tarihlerde oluşacak üretici hatalarına karşıda garanti şartnamelerinde belirtildiği şekilde belirtilen süreler boyunca garanti kapsamındadır.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile beraber ürünlerle ilgili müvekkilin  hiçbir eksik yada kusuru bulunmamaktadır . Bununla birlikte sözleşmede de açık şekilde belirtildiği üzere Ödemesi kapanmayan siparişlerin teslimatı yapılamamaktadı .Teslim tarihinde sorun yaşamamak için lütfen bakiyenizi kapattığınızdan emin olunuz. Hatırlatmasına rağmen ne teslimattan önce ne de teslimattan sonra bakiye ödemesi yapılmamış, ödeme istendiği her defasında da  asılsız ve haksız sorunlar üretilmiştir.

Konuya ilişkin Hukuk Genel Kurulu kararı şu şekildedir.

 Dava konusu ürünlerde ayıbın ortaya çıkma nedeni ve ayıbın imalat hatasından mı yoksa kullanıcı hatasından mı kaynaklandığının araştırılması (HGK. 2009/4-291; 2009/318)gerekir. Araştırma sonucunda ürünlerdeki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklandığı ortaya çıkacaktır.

Ayrıca kesinlikle kabul etmemekle birlikte bir an dava konusu ürünlerin imalat hatasından kaynaklandığını varsayalım bu durumda bile süresi içinde ayıplı mallar müvekkil şirkete bildirilmemiştir. AYRICA ÜRÜNLER TESLİM ALINMIŞ ANCAK ÖDEMENİN TAMAMI YAPILMAMIŞ VE DAVACI TARAF ÖDEMEYİ YAPMAYACAĞINI BEYAN ETMİŞTİR. BUNUN ÜZERİNE 12.400 TL BEDEL İADESİ İSTENMESİ KABUL EDİLEBİLİR BİRŞEY DEĞİLDİR. Müvekkil şirket hem ürünleri imal edip teslim ediyor davacı şirket ürünleri kullanıp yıpratıp ayıplı hale getiriyor. Ayrıca bunun üzeri de malları iade etmek istediğini huzurdaki dava ile talep edip bedelini ödemediği halde bedel iadesi istemektedir. Bedel iadesi istenmesi için öncelikle bir ödeme olması gerekiyor.

HUKUKİ SEBEPLER    : TTK, HMK, İİK VE ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    :

 • İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğü’nün 2016/4941 Esas sayılı dosya ve İstanbul Anadolu 6. Asliye ticaret mahkemesi 2016/699 Esas dosyası (celbi talep olunur)
 • 02.2016 tarihli, 088453 numaralı fatura
 • 02.2016 tarihli, 024849 numaralı sevk irsaliyesi
 • 01.2016 tarihli 000076 Sıra nolu ve 06.02.2016 tarihli sıra nolu teknik servis formu
 • Davaya konu malların fotoğrafları
 • Sipariş formu
 • 01.2016-06.01.2016 Tarihleri arasındaki ve 08.02.2016-02.03.2016 tarihleri arasındaki 02.12.2015-30.12.2015 tarihleri arasındaki davalı çalışanı ile müvekkil şirket arasındaki mailler
 • Müvekkil şirketin ticari kayıt ve defterleri
 • Bilirkişi incelemesi
 • Yargıtay kararları
 • Tanık
 • Yemin ve sair her türlü delil.

NETİCE VE TALEP      :Yukarıda sunulan nedenlerle;

(celp ve ibraz olunacak delillere ve diğer hususlarda davanın esasına karşı beyanda bulunmak hakkımız saklı kalmak kaydıyla ) ,

 • Davanın görev nedeniyle reddine
 • Haksız ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine,
 • Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacıya yüklenmesine,

 

Karar verilmesini dilerim.10.10.2016

Saygılarımla,

Av. Saim İNCEKAŞ

 

EK:

 • Vekâletname onaylı örneği
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.