Ayıplı Aracın Sıfırıyla Değiştirilmesi Talebi

May 26, 2020 | Tüketici Hukuku Avukatlığı

Ayıplı Aracın Sıfırıyla Değiştirilmesi Talebi

TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 
DAVACI                      :
VEKİLİ                        :       


DAVALI                      :   


D. KONUSU                : Tüketiciyi koruma yasası gereğince ayıplı malın iadesi ile bedelinin tahsiline ilişkindir.

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkilim X davalı firmadan, Ek-2 de faturalarını sunduğumuz X model X markalı bir araç satın almıştır. Bu araç için ilgili firmaya X TL para ödenmiştir.

Müvekkilim aracın teslim edildiği günün hemen 5 gün sonrasında X ilçesine doğru giderken aracın virajlarda savrulma eğilimi gösterdiğini ve aşırı sarsıntı olduğunu hissetmiştir.

Bunun üzerine hemen en yakın servise giderek durumu sorgulatan müvekkilimize arka helezon ve amortisörlerin fabrikasyon çıkışlı arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiği dile getirilmiştir.

Bunun üzerine X’e dönen müvekkilimiz aracı bir de satın aldığı firmaya göstermiş ve EK-3 de sunduğumuz servis formundan da anlaşılacağı üzere aracın arka helezon ve amortisörlerinin değişmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Davalı şirket tarafından serviste parçanın sipariş edilerek getirtileceği ve serviste onarılabileceği dile getirilmişse de müvekkilimiz yasanın kendisine tanıdığı seçimlik hakkın kendisinde olduğunu, sonuç itibarla SIFIR kilometre bir araç aldığını dile getirerek ya arabayı yenisi ile değiştirin ya da ücretini talep etmişse de olumlu yanıt alınamamıştır.

Bunun üzerine müvekkilimiz de, Tüketici yasasının kendisine tanıdığı seçimlik hakkı kullanmak üzere X Noterliğinin X tarih ve X yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalı şirkete seçimlik haklarından ücret iadesini talep ettiğini dile getirmiş ve iş bu ihtar davalı şirkete X tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen hiçbir dönüş yapılmamıştır. EK-4

HUKUKİ AÇIDAN AÇIKLAMALAR:

4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN un  İKİNCİ KISIM: TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI hususlarını düzenleyen kısmında ayıplı mal tanımlanmış ve tüketicinin hakları belirtilmiştir. Buna göre :


“AYIPLI MAL


Madde 4 – (Değişik madde: 06/03/2003 – 4822 S.K./4. md.)

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz… “ denilmektedir.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere müvekkilimin bu hususta ayıplı çıkan malın yerine yenisini isteme ya da ücret iadesi talep etme hakkı mevcuttur ve bu haklar kendisine hukuken seçimlik olarak tanınmıştır. Müvekkilim yasanın kendisine tanıdığı seçimlik hakların farkında onarım hakkını kullanmamış ve gönderdiği AYIP İHTARINDA para iadesi talebini beyan etmiştir.

Ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun “Maldan faydalanamamanın kısmen dahi olsa” ayıplı mal sayılacağını düzenlemiştir. Bu nedenle meydana gelen problemin önemli olup olmamasına satıcı değil bizzat tüketici karar vermelidir.

Sonuçta satıcı aracı satarken mükemmel ve en ufak kusuru olmayan mallar olarak satmaktadır.  Tüm bu nedenle bir aracın amortisör ver helezonlarının virajlarda savrulmayı önleyen ve kötü yol şartlarını sürücü ve yolculara hissettirmeyen özellikler olması sebebi ile çok önemli maldan faydalanmayı negatif anlamda etkileyen bir unsur olarak görmek gerekmektedir. Zira EK5 de sunduğumuz aynı model farklı bir araca ait servis formuna alınan notlardan da anlaşılacağı üzere bu modeller ki bu sorun fabrikasyon olup fabrikanın bu konudaki geliştirme çabaları beklenilmektedir.

DELİLLER                  :  Araca İlişkin Faturalar,  Keşif Ve Bilirkişi İncelemesi, Tanık ve hukukun cevaz verdiği her tür deliller.

NETİCE-İ TALEP:

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen, dilekçemizin bir nüshasının karşı tarafa tebliği ile bilicra iddialarımız sabit görüldüğünde ve Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere;

Üretim hatası ile ayıplı mal niteliği taşıyan X plakalı X model X markalı araç için müvekkilimce ödenmiş X TL bedelin yasal faizi ile birlikte davalı şirketten alınarak müvekkilime ödetilmesine(iadesine),

Yargılama giderlerinin davalıya şirket üzerine yükletilmesine,

 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekâlet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.tarih

                                                                                                      DAVACI VEKİLİ

                                                                                                       


Ek-1 Vekaletname

Ek-2 Araç Faturası sureti

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.