Vekalet Ücreti Alacak Davası Dilekçe Örneği

Vekalet ücretinin alınması için açılacak dava dilekçesi örneğidir.


Vekalet Ücreti Alacak Davası Dilekçesi 1


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALILAR:

KONUSU : Dava tarihi itibari ile alacak miktarının tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olmadığından akdi avukatlık, karşı taraf dava avukatlık, müvekkil icra avukatlık, karşı taraf icra avukatlık, ceza mahkemesi müvekkil avukatlık ve ceza mahkemesi karşı taraf avukatlık ücretinin tespiti ile HMK.107/1 md. uyarınca belirsiz alacak davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER: Fazlaya ilişkin ve sair dava/talep haklarımız saklı kalmak üzere ve ileride arttırılmak üzere şimdilik -TL

AÇIKLAMALAR: Davalı’ın eşi ve diğer davalı ’ın babası olan, 19/09/2010 tarihinde meydana gelen elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

İşbu trafik kazası nedeniyle müvekkil Avukatlara başvuran davalı kendi adına asaleten, oğlu’a velayeten ve diğer davalı da kendi adına asaleten, kaza ile ilgili olarak sorumlu kişi ve kuruluşlara dava açılmasını ve hukuki girişimlerde bulunulmasını istemiş, bu amaçla davacılardan Noterliğinin tarih ve  yevmiye nolu vekaletnamesi ile yetki vermiştir. (EK-1, Vekaletname) Yapılacak bu işlemlerle ilgili olarak da taraflar arasında ekte sunulan ‘Avukatlık Ücret Sözleşmeleri’ düzenlenmiştir. (EK-2, Avukatlık Ücret Sözleşmesi) Sözleşmenin tarafı olan masraf çıkmasın diye ayrıca vekalet çıkartılmamış, kendisine tanzim ettiği yetki belgesi ile takip etmiştir.

Akabinde, ilk olarak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma numarasında kayıtlı savcılık dosyası belli bir aşamaya geldiğinde AXA Oyak Sigorta A.Ş.’ye (tescil plakalı aracın poliçe nolu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedeniyle), tarihli ve.Noterliğinin tarih ve  yevmiye nolu ihtarnameleri ile başvurulmuş, bu başvurular ve sigorta şirketi yetkilileri ile yoğun yapılan görüşmeler neticesinde sigorta şirketi tarafından TL kısmi ödemede bulunulmuştur. Bu bedel üzerinden akdi Avukatlık ücreti kesildikten sonra kalan miktar olan TL davalılara teslim edilmiştir.

Ardından müvekkillerce yapılan çalışmalar neticesinde sorumlu olduğu değerlendirilen AXA Oyak Sigorta A.Ş., (tescil plakalı  aracın poliçe nolu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedeniyle), (Aracı süren kişi olduğu düşünce ve kanaati ile) ve (Araç maliki olması nedeniyle) aleyhinde tarihinde.Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas numarasında kayıtlı tazminat davası ikame edilmiştir.

Bu davanın yanı sıra müvekkiller tarafından Asliye Ceza Mahkemesinin Esas numarasında kayıtlı olarak görülmeye başlanan ceza dosyası da takip edilmeye başlamıştır.

İşbu davalarda araç içerisinde bulunan, yani olayın görgü tanıkları olan tarafından ısrarla aracı süren kişinin davalıların murisi olduğu belirtilmiştir. Hal böyle iken, araç içerisinde bulunan bu üç kişinin de yüksek miktarda alkollü olduğu da göz önünde alındığında davalıların bu kaza nedeniyle tek kuruş tazminat alabilmesinin mümkün olmadığı izahtan varestedir.

Ancak, müvekkil Avukatlar bu olumsuz tabloya rağmen davalara dört elle sarılmışlar, adeta bir dedektif gibi çalışarak ve delilleri toplayarak kaza anında aracı süren kişinin Birol ERBİL isimli şahıs olduğunu ortaya koymuşlardır.

Bu yoğun çabalar neticesinde kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olan isimli şahıs Asliye Ceza Mahkemesinin Esas numarasında kayıtlı olarak görülen davada, kazaya bilinçli taksir ile sebebiyet vermekten Gün hapis cezası ile cezalandırılmış ve işbu ceza kesinleşmiştir.

Tabi tazminat davasına bakan Asliye Hukuk Mahkemesi de, kendi verecek olduğu karara direk etkili olacak bu ceza davasının sonucunu ve kesinleşmesini beklemiş, davanın kesinleşmesi ile birlikte tazminat davası görülmeye devam etmiştir. Görülen tazminat davasında da, davalıların murisi vefat ettiği tarihte hiçbir işi olmayan, boşta gezen bir kişi olduğundan davalıların alacağı tazminat sınırlı bir tazminat iken, müvekkil Avukatlar yine olağanüstü bir çalışma ve başarı ile müteveffanın çalışabileceği iş imkanlarını delilleri ile birlikte ortaya koyarak, davalıların 16/06/2015 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, sigorta şirketince yapılan kısmi ödeme de mahsup edildikten sonra gibi yüklü bakiye maddi tazminata (Faizsiz sadece anapara olarak, Manevi tazminat hariç) hak kazanmasını sağlamışlardır.

Dosya raporda çıkan bu rakama göre ıslah edilmiş, ıslah dilekçesinin taraflara tebliğinden sonra karara çıkacaktır, yani dosya bitmiş durumdadır.

İşin özü, müvekkiller yaklaşık 6  yıldır  uğraşarak  yoğun çalışma ve çabalarla neredeyse alınması mümkün olmayan yüklü bir tazminatı yoktan var etmişlerdir. Ve bunu yaparken de yapmış oldukları ücret sözleşmesine binaen davalılardan tek kuruş avukatlık ücreti dahi almamış, hatta ıslah harcı dışındaki tüm masrafları da, davalıların sonunda ödeşiriz idare edin şeklindeki söylemlerine istinaden ceplerinden yapmışlardır.

Durum bundan ibaret iken, Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın celsesi öncesi dosya üzerinde inceleme yapan müvekkiller büyük bir şokla, davalılardan kendi adına asaleten, oğlu velayeten, davacı müvekkil avukatlardan üzerine vekalet çıkartılan vekillikten azlettiğini görmüşlerdir. tarihli duruşmaya da davacıların yeni avukatı girmiştir. Hemen peşine davalılardan da önce sözlü beyanı ardından Noterliğinin tarih ve yevmiye nolu azilnamesi ile davacı vekaletten azletmiştir. (EK-3, Azilname)

Müvekkillere karşı yapılan bu azil işlemi, tamamen haksız, hukuksuz, vicdansız ve vefasız olmasının yanı sıra çok da ayıp bir eylemdir. Bunun hiçbir açıklaması yoktur, olamaz. Yapılan bu eylemin müvekkillerin fazlasıyla hakkı olan emek ve mesailerinin karşılığı olan vekalet ücretinden mahrum etmek amacı taşıdığı çok açıktır. Ama hak ve hukuk bu kötü niyetli ve gayri etik davranışa cevaz vermeyecektir.

Malum olunduğu üzere Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır. Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu Kanunda belirtilen tavan miktarında geçerlidir. İfa edilmiş sözleşmenin geçersizliği de ileri sürülemez.

Aynı yasanın “Avukatlık ücreti” başlıklı 164.maddesine göre; “Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder. Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Avukatlık asgari ücretinin altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz.”

Yine aynı yasanın; “Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi” başlıklı 173.maddesine göre; “Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir.

Aynı yasanın; “Ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk” başlıklı 165.maddesine göre; “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.

Somut olayımızda;

Müvekkil Avukatlar, bitirip sonuna getirdikleri davalarla ilgili vekilliklerinden tamamen haksız ve vicdansız şekilde azledilmeleri sonucunda;

-Taraflar arasında akdedilen Avukatlık ücret sözleşmesi uyarınca Mahkemenin hükmedeceği toplam tazminat miktarının %20’sine karşılık gelecek akdi vekalet ücretinden,

– Asliye Ceza Mahkemesinin Esas numarasında kayıtlı olarak görülmeye başlanan ceza dosyasının tam başarıyla bitirilmesi nedeniyle ve bu dava da Avukatlık ücret sözleşmesine dahil olmadığı için bu dava nedeniyle belirlenecek müvekkil vekalet ücretinden,

-Ceza davası karşı taraf vekalet ücretinden,

-Tazminat davasının davalıları üzerine yüklenilecek olan karşı taraf dava vekalet ücretinden,

-Hükmedilecek tazminat miktarının icraya koyulması nedeniyle davalı/alacaklılardan alacağı icra vekalet ücretinden,

-Hükmedilecek tazminat miktarının icraya koyulması nedeniyle tazminat davasının davalıları/borçlulardan alacağı karşı taraf icra vekalet ücretinden mahrum kalmışlardır.

Belirtilen ve sair nedenlere bu ücretlerin davalılardan tahsili amacıyla işbu davayı ikame etme mecburiyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili yasal mevzuat

SÜBUT SEBEPLERİ:

1-) Noterliğinin tarih ve yevmiye nolu vekaletnamesi (EK-1),
2-)Taraflar arasında düzenlenen Avukatlık Ücret Sözleşmeleri (EK-2),
3-) Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/406 Esas numaralı dosyası (Celp),
4-) Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/374 Esas numaralı dosyası (Celp),
5-) Noterliğinin tarih ve  yevmiye nolu azilnamesi (EK-3)
6-)Bilirkişi incelemesi,
7-)Tanık (Yazılı belge ile ispatı zorunlu hususlarda davalının tanık dinletmesi mümkün olmadığı gibi buna kesinlikle kabul ve muvafakatimiz de yoktur. İhtilafın maddi olgularına ilişkin tanık dinlenilmesi mümkün olan hususlarla ilgili tanık dinlenilmesine karar verildiğinde isim ve adreslerini sunacağız),
8-)İlgili Yargıtay kararları,
9-)Elde edildikçe sunulacak tüm bilgi, belge ve kayıt,
10-)Yemin,
11-)Sair yasal beyine,
12-)Gelişmelere göre ek delil ve karşı tarafın sunacağı delillere mukabil delil sunma hakkımız saklıdır.

SONUÇ/TALEP: Yukarıdaki açıklamalarımız  usul  ve  yasaya  uygun bulunmakla,

HMK’nun 107/1 maddesi uyarınca, dava tarihi itibari ile alacak miktarının tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olmadığı için davamızın belirsiz alacak davası olarak kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,

Fazlaya ilişkin ve sair tüm dava ve talep haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik; akdi avukatlık, karşı taraf dava avukatlık, müvekkil icra avukatlık, karşı taraf icra avukatlık, ceza mahkemesi müvekkil avukatlık ve ceza mahkemesi karşı taraf avukatlık ücretinin azil tarihinden itibaren işleyecek avans oranlarındaki ticari temerrüt faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak müvekkil davacılara verilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin müteselsilen davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ve arz ederiz.

EKLER: On.vek.,
EK-1, EK-2, EK-3

Davacılar Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Haksız Azil Nedeniyle Vekalet Ücreti Dava Dilekçesi 2

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Haksız azil sonucu ödenmeyen  avukatlık ücret alacağı.

DAVA MİKTARI: 5.000 TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

İZAHI:

Davalı 23/03/2015 tarihinde  …….. yevmiye no’lu ……..Noterliği’nce düzenlenmiş vekaletname ile Müvekkilim ……… ‘e davasının takibi için vekalet vermiştir.

Müvekkilim ……., …….. yevmiye numaralı 23/03/2015 tarihli…….  Noterliği’nce düzenlenmiş vekaletnameye istinaden …….. 2. Asliye Ticaret  Mahkemesi…….. E. Sayılı dosyası ile davalı………. adına sigorta şirketine karşı ölüm ve cismani zarar sebebiyle tazminat davası açmıştır.

Müvekkilimin davalının vekilliğini yaptığı süreçte dosyanın dilekçe aşamaları tamamlanmış, tensip zaptı yazılmış ve duruşmaları mazeretsiz görülmüştür. Müvekkilim, bu süreçte davalının dosyasını titizlikle takip etmiş ve vekillikten kaynaklanan sorumluluğunu büyük bir sadakat ve özenle yerine getirmiştir. Ancak karşılığında hiçbir ücret alamamıştır.

25/10/2017 tarih ve……  yevmiye no’lu……….. Noterliği’nce düzenlenmiş azilname ile hiçbir  geçerli sebep gösterilmeksizin vekili olduğu ………. tarafından azledildiği öğrenilmiştir. 

 Müvekkilimin herhangi bir kusur ve ihmali olmadan ve herhangi bir haklı nedene dayandırılmadan azledilmiş olması, haksız olarak azledildiğini gösterir. Davayı büyük bir titizlikle takip eden müvekkilimin yapmış olduğu işlemler, sarf ettiği emek ve zaman bu yolla boşa çıkarılmış ve karşılığı ödenmemiştir. Dolayısıyla müvekkilim,  Avukatlık Kanunu m. 174/f.2 “ Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir.” hükmü uyarınca ücretin tamamına hak kazanmıştır.

Müvekkilim ile davalı arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmayıp Avukatlık Kanunu m.164/4 “…   Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir…” hükmüne göre belirlenmesi gerekecektir.

Ayrıca müvekkilim, Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi gereğince tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretine de hak kazanmıştır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 19.2.2015, 2014/13222 – 2015/4856 sayılı kararı şu şekildedir;

“Davacı avukatın, davalıların vekili olarak tazminat davası açtığı ve aralarında vekalet ücreti sözleşmesi imzalandığı ancak davalıların davacıyı azlederek davayı takipten vazgeçtikleri, davacı avukata vekalet ücretini ödemedikleri dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının karşı yan vekalet ücreti talebinin reddine karar verilmiştir. Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkillerinden Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmü uyarınca karşı yan vekalet ücretini de talep edebilir. Mahkemece, bu kısım isteğin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”

Müvekkilim, davalının avukatı olarak takip ettiği işlemler sırasında haksız olarak azledilmiştir. Bunun sonucu olarak yapmış olduğu işlemlerin bedeli olarak 5.000 TL olan asıl avukatlık ücret alacağının (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile) müvekkilime ödenmesi talebi ile bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER:

1)23/03/2015 tarih ve…….  yevmiye no’lu……. Noterliği’nce düzenleme şeklinde vekaletname(davalı/borçlu)  

2) 25/10/2017 tarih …….  yevmiye nolu ……… Noterliği’nden çekilen azilname,

3)……. 2. Asliye Ticaret  Mahkemesi ……. E. Sayılı dosyası,

4Tanık, bilirkişi vs. Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM :

1) Haklı davamızın kabulü ile avukatlık ücreti olan ve şimdilik 5.000 TL(fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile) haksız azil tarihi olan 25/10/2017 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine,

2) Yargılama giderleri ile  vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve  talep ederim.

Davacı Vekili

Haksız Azil Dava Dilekçesi 3

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İhtiyati tedbir taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ( 21.000,00Tl üzerinden hesaplanan değerler) 3.150,00 TL akdi vekalet ücreti ve 3.150,00 TL karşı vekalet ücreti alacağı olmak üzere toplamda 6.300,00 Tl (HED) vekalet ücreti alacağının davalıdan tahsilidir.

HARCA ESAS DEĞER : 6.300,00-Tl

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim ……., davalı ….. tarafından kendisine 28/07/2015 tarihinde verilen vekaletname ile iş kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat istemli iş davasını açmış ve takibatını yapmıştır. Müvekkil iş davasını yürütürken davalı …., müvekkili ….8.Noterliği’nin 15678 Yevmiye No’lu azilnamesiyle 28/08/2017 tarihinde azletmiştir. Bu nedenle işbu davayı açma zaruriyeti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1- Müvekkil davalı, adına .29/07/2015 tarihinde , fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla iş kazasından kaynaklı, 1.000,00 Tl maddi tazminat ve 20.000,00 Tl manevi tazminat olmak üzere 21.000,00 Tl lik bir tazminat davası açmıştır. Davada alınan bilirkişi raporları ile .DAVALININ %30, işveren ………….. San. Ve T.c. Ltd Şti.’nin %70 kusurlu olduğu saptanmıştır. Dosya kapsamında alınan ATK raporunda ………..n %12,3 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği , bilirkişi raporunda ise ………….n 20.572,26-Tl maddi tazminata hak kazandığı ifade edilmiştir.

2- Davalı …………. Azilnamesinde sadece “gördüğüm lüzum üzerine” ibaresini. kullanarak , hiçbir gerekçe göstermeden müvekkili haksız olarak azletmiştir. Yapılan haksız azilden sonra müvekkile, yaptığı işlemler ve harcamış olduğu emeğin karşılığında hiçbir ödeme yapılmamıştır. Avukatlık Kanunu 174/2 maddesinde “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir” denilerek haksız azil halinde avukatın vekalet ücretinin tamamına hak kazanacağı belirtilmiştir.

3- Müvekkil …..ile davalı ……. arasında yazılı bir vekalet ücret sözleşmesi yapılmamıştır. Vekalet ücret sözleşmesi yapılmadığı durumda avukat azledilmişse, Avukatlık Kanunu’nun 164/4 maddesindeki “…Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir…” hükmü uyarınca harcı yatırılmış dava değerinin %10-20’si oranında akdi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir. Ayrıca yine aynı kanunun 164/4 maddesinde “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu iki hüküm göz önünde bulundurularak

AAÜT uyarınca, yargı yerleri ile icra iflas dairelerinde yapılan ve konusu para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda ödenecek ücret dava değerinin %15’inden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

4- Yargıtay 13.HD. 2011/10297 E., 2011/16097 K. Sayılı ilamında “..şayet azlin haksız olduğu saptanır ise, davacının talebi açıklattırılmak suretiyle davalının sözleşme ilişkisinden ve gerekse de karşı tarafa yargılama gideri olarak yüklenecek vekalet ücretinden sorumlu olduğu gözetilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir.” ve yine Yargıtay 13. HD 2013/14689 E. 2013/17396 K. Sayılı ilamında “Davacı takip etmiş olduğu dava ve icra dosyaları henüz sonuçlanmadan, vekaletten haksız olarak azledilmiştir. Karşı tarafa tahmili gereken vekalet ücretleri, bilfiil tahsil edilmiş olmasa da, davalı müvekkilin davacıyı azletmiş olması nedeniyle, tahsili davanın kusuruyla imkansız hale gelmiştir. Bu itibarla davacı avukatın Av. Kanunu’nun 164/son maddesinde düzenlenen karşı vekalet ücretine de hak kazandığının kabulü gerekir.” şeklinde ifadelere yer vererek haksız azil durumunda karşı vekalet ücretine de hak kazanılacağı açıkça ifade edilmiştir. Karşı vekalet ücreti de yine Av. Kanunu gereğince ilamın kesinleştiği tarihteki miktarın değeri üzerinden hesaplanır.

5- Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilin davalıdan fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 3.150,00Tl akdi vekalet ücreti ve 3.150,00 Tl karşı vekalet ücreti alacağı bulunmaktadır. Bilirkişi raporu ile 1.000 Tl olarak talep edilen maddi tazminat 20.572,00Tl olarak belirlenmiştir. Bu nedenle şimdilik 6.300,00 Tl olan vekalet ücreti alacağımızı talep ediyor ve fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutuyoruz. İş davası kesinleştiğinde ortaya çıkacak tazminat değeri üzerinden AAÜT ‘deki oran uyarınca(%15) hesaplanarak tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.

6- Davalı ………..iş kazası geçirdiği 18/03/2015 tarihinde, işverenin 1 yıl süreli olarak ……Sigorta A.Ş ile Oto Dışı- Endüstriyel İş Veren Sorumluluk Sigorta Poliçesi imzalamış olduğu dosya kapsamından görülmektedir. Bu poliçe kapsamında ……..Sigorta şirketinin iş kazasından sorumluluğu doğmuştur. …….. Sigorta A.Ş. Sigorta poliçesi teminatı içerisine girecek olan kısmın ödemesini davalı………a yapacaktır. İşbu davamızın kabulü halinde müvekkilin davalı …………..DAN alacağı miktarın sonuçsuz kalma ve alınamama ihtimali bulunduğundan, ………….ye bildirilerek, DAVALIYa yapacağı ödemeyi yapmaması için ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz. Çünkü sigorta şirketleri davanın kesinleşmesini beklemeden, poliçe ile teminat altına aldıkları ve bilirkişi raporu ile belirlenen sorumlulukları ölçüsünde ödemelerini yapmaktadırlar. Böyle bir ödeme yapılması durumunda müvekkilin hakkını alma ihtimali önemli ölçüde zorlaşacak belki de tamamen imkansız hale gelecektir. Bu nedenlerle davalı ………..n , …………..’deki alacağına ihtiyati tedbir konularak kendisine şimdilik ödenmemesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : T.B.K, H.M.K, Av.K., İlgili Yasal Mevzuat

DELİLLER : Davacıya verilen vekaletname, Azilname, Davacının açmış olduğu 2015/275 E. Sayılı İş Davası Dava Dilekçesi ve Bilirkişi Raporları, Bilirkişi incelemesi, yemin, tanık, her türlü yasal delil

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve sayın mahkemece resen göz önüne alınacak vesair nedenlerle;

1- Davalının …….Sigorta A.ş’den alacağının kendisine ödenmemesi için ihtiyati tedbir konulmasına,

2- Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 3.150,00TL akdi vekalet ve 3.150,00TL karşı vekalet ücreti olmak üzere toplamda 6.300,00 Tl vekalet ücreti alacağının yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir