Home » MAKALELER » AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

I)-TARAFLAR

1-İŞ SAHİBİ

..

Adres   :

            Tel       :

 

2-AVUKAT

……………….

Adres  : ……………

Tel       :  ………….

Faks    :  …………..

…………… San. ve Tic. A.Ş. bu sözleşme ile “İş Sahibi” Avukat ………….. ise “Avukat” olarak isimlendirilmiştir.

II)-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu Şirket’in faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan veya dolaylı olarak taraf olduğu hukuki meselelerde gerekli hukuki incelemeleri yapmayı, ilgili konularda mütalaa ve görüş vermeyi ve gerektiğinde Şirket adına müzakerelere katılmayı,Şirket tarafından yazılı olarak, Avukata yapılan başvuru doğrultusunda, Şirket aleyhine ikame edilmiş bulunan veya Şirket tarafından başkaları aleyhine ikame olunacak her derecedeki dava, icra takibi vesair kanuni yolları ile ilgili olarak hertürlü hukuki durumlar gereğince mevcut yasal mevzuat bağlamında, Şirketin amaç ve menfaatlerini koruyacak her türlü hukuki işlemlerin kendisi veya gözetimi altındaki avukatlar aracılığıyla yürütmesini kapsamaktadır.

III)-İŞLERİN TAKİBİ:

Madde 1) Avukat, avukatlık hizmetini yazılı ve sözlü olarak kendi bürosunda yönetecektir.

Madde 2) Avukatın, sözleşmenin konusuna giren işlerde kendisinden talep edilen yazılı ve/veya sözlü öneri ve düşüncesi telefonla alınabileceği gibi, gerekli hallerde yazılı olarak da talep edilebilir. Avukatlık hizmetine ilişkin her türlü mütalaa avukatın profesyonel görüşü olup, bu mütalaaya katılıp katılmamak veya ona göre karar verip vermemek veya fiiliyata geçirip geçirmemek, İş Sahibinin inisiyatifindedir.

Madde 3) Avukat kendi nam ve hesabına üçüncü kişiler ile avukatlık sözleşmesi imzalamakta serbesttir.

Madde 4) Avukat İş Sahibine ait sözleşme, proje vs. olmak üzere yürütülen işe ilişkin her türlü evrak ve dosyaları kendi bürosunda bulundurabilecektir.

Madde 5) Avukatın üstlendiği görev ve işin bütün gider ve masrafları İş Sahibi tarafından karşılanacak,  işin yapılması için gerekli bütün masraf, resim, harç, ulaşım, konaklama gibi giderler Şirkete ait olacaktır. 

Madde 6) Avukatlık hizmetinin görülmesi kapsamında hizmetin görülmesi açısından gerekli her türlü bilgi ve belge zamanında Avukata verilecektir. Bilgi ve belgenin zamanında verilmemesi nedeni ile İş Sahibinin uğrayabileceği zararlardan Avukat sorumlu olmayacaktır.

 

Madde 7) Avukat işini yasalar ve meslek kuralları uyarınca sıhhatli ve özenli olarak yapmayı, İş Sahibine ait işlerle ilgili her türlü konuda bilgileri gizli tutmayı taahhüt eder.

Madde 8) İş sahibi uyuşmazlığın arabuluculuk, sulh veya feragat gibi dava dışında bitirilmesini isterse, durumu Avukata yazılı olarak bildirecektir.

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ:

Madde 1) Şirket tarafından avukata yukarıda sayılan avukatlık hizmeti karşılığında ödenmesi taahhüt edilen ücret sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak üzere bir yıl süre ile aylık KDV dahil 1.500,00 TL olarak kararlaştırılmıştır. Avukatlık ücreti, serbest meslek makbuzunun şirkete ulaşmasını müteakip  en geç on(10) gün içinde  nakit ve peşin olarak Avukata ödenecektir.

Madde 2) Yukarıda kararlaştırılan Avukatlık ücreti dışındaki takip sürecine ilişkin tüm gerekli masraflar, peşin olarak alınacaktır.

Madde 3) Mahkeme ve icra dairesi tarafından tayin edilecek yasal vekâlet ücretleri Avukata aittir.

Madde 4) Şirket, Avukatın yazılı olurunu almadan takip edilen işlere ilişkin başkasına vekâletname vermeyecektir. Tersine davranılması halinde avukata ücretin tamamı ödenecektir.

Madde 5) Sözleşme Şirket tarafından tek taraflı olarak feshedilirse fesih tarihinden itibaren avukat ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.

Madde 6) Avukatlar, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukatlar, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

V)-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

VI)-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

            Bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olup, taraflarca sözleşme süresinin bitiminden en az on beş gün önce yazılı olarak feshedilmez ise, ücrete ilişkin hükümleri dışında sözleşme süresince yenilenmiş sayılacaktır.

VII)-    BİLDİRİMLER

             Taraflar yukarıda gösterilen adresleri ikametgâh kabul etmiş olup, tarafların birbirlerine yapacağı her türlü bildirim yazılı olarak bu adreslere gönderilecektir. Taraflar adres değişikliklerini birbirlerine derhal ve yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde tarafların sözleşmedeki adreslerine yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır.  Tarafların ikamet adresi dışında,  yukarıda sözleşmede belirtilen e-posta adreslerine yaptıkları bildirimlerde  geçerli sayılacaktır. 

İş bu sözleşme taraflarca 12.12.2017  tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Yok)
Loading...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İletişim
error: Silence is golden