Avukatlık Sözleşmesinde Başarıya Bağlı Ücretlendirme

Haz 15, 2020 | Alacak Davası Avukatı, Avukatlık Mesleği

Avukatlık Sözleşmesinde Başarıya Bağlı Ücretlendirme – Yargıtay Kararı

  • ÖZET: Avukatlık ücret sözleşmesinde, “Üzerine aldığı bu işten ötürü (avukat)’a davanın lehimize sonuçlanması halinde 10.000,00TL, aleyhimize sonuçlanması halinde 5.000.00 TL vekâlet ücreti ödenecektir…” ibaresi bulunduğundan ve katkı payı davasında davanın reddedilmesi sonucu, dava, davacı avukatın müvekkilinin lehine sonuçlanmış olduğundan, davacı avukatın katkı payına ilişkin sözleşmeden 10.000,00TL vekalet ücretine hak kazanmış olduğu- Mahkemece, sözleşmeye tarafların yüklemediği bir anlam yüklenerek hüküm tesis edilemeyeceğine karar verildi.
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
 
Davacı, 10.05.2010 tarihli iki adet avukatlık ücret sözleşmesi ile davalıdan vekalet ücreti alacağı olduğundan bahisle, vekalet sözleşmeleri gereğince toplam borcun 13.500,00TL olduğunu, bakiye kalan 8.650,78TL alacağın tahsili amacıyla davalı aleyhine başlatılan icra takibine haksız itiraz edildiğini ileri sürerek, vaki itirazın iptaline, takibin devamına, davalı aleyhine icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
 
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
 
Mahkemece, davacının davasının kısmen kabulü ile; İzmir 2 .İcra Müdürlüğü’nün 2013/13705 sayılı icra dosyasında davalının itirazının kısmen kabulüne, takibin asıl alacak 3.098,00TL üzerinden devamına, takip tarihinden itibaren asıl alacağa yasal faiz uygulanmasına, asıl alacağın %20’si icra inkar tazminatının davalıdan alınıp davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyize gelen davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair, davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.
 
2-Eldeki davada, avukat olan davacı, davalı ile imzaladığı 10.05.2010 tarihli iki adet avukatlık ücret sözleşmesine göre bakiye alacağını istemiştir.
 
Davalı tarafından imza inkarına uğramayan her iki sözleşme aynı tarihlidir. Birinde, avukatın üzerine aldığı işin boşanma davası olduğu belirtilmiş ve bu işten ötürü avukata 3.500,00TL vekalet ücreti ödeneceği belirlenmiş; diğerinde ise avukatın üzerine aldığı iş İzmir 5. Aile Mahkemesi 2010/330E. sayılı davası -katkı payı davası- olduğu belirtilmiştir. Sözleşmenin 2. maddesinde, “Üzerine aldığı bu işten ötürü (avukat)’a davanın lehimize sonuçlanması halinde 10.000,00TL, aleyhimize sonuçlanması halinde 5.000.00TL vekâlet ücreti ödenecektir…” ibaresi bulunmaktadır.
 
Davacı avukat tarafından, davalının vekili olarak takip edilen davalar incelendiğinde, İzmir 9. Aile Mahkemesi 2010/330Esas sayılı dosyasıyla, dava dışı H.’ın, davalı M.. aleyhine boşanma davası açtığı, işbu davanın reddedildiği; yine İzmir 5. Aile Mahkemesi’nin 2010/330Esas sayılı dosyasıyla, dava dışı H…ın, davalı M.. aleyhine katkı payı talepli dava açtığı, bu davanın da taraflar arasındaki evliliğin devam ettiği, bu nedenle taraflar arasındaki yasal mal rejiminin devam ettiği gerekçesiyle TMK 225 maddesi gereğince taraflar arasındaki mal rejimi sona ermediğinden davanın reddine karar verilmiştir.
 
Boşanma davasından dolayı hakedilen vekalet ücretinde uyuşmazlık bulunmamaktadır.
 
Uyuşmazlık, katkı payı davasının reddedilmesi sonucu, davacı avukatın, sözleşme gereği ne kadar vekalet ücretine hak kazandığı hususundadır. Mahkemece, katkı payı alacağı dosyasında, taraflar arasındaki yazılı sözleşmede başarı şartına bağlı olarak ücret kararlaştırıldığı, katkı payının görüldüğü davada mahkemece, dava şartının tarafların boşanmaları olduğu, boşanma olmadığı için reddedilen davanın esastan değil dava şartı yokluğundan reddedildiği, tasfiye edilmiş bir mal rejimi de olmadığından bir başarıdan ve lehe sonuçlanmadan bahsedilemeyeceği kanaat ve sonucuna varıldığından, davacı avukatın sözleşmede belirtilen 5.000,00TL’yi hakettiği kanaatine varılarak hüküm kurulmuştur.
 
Oysa, katkı payı davasında da, M… davalıdır ve davanın reddedilmesi sonucu, dava lehine sonuçlanmıştır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin geniş yorumlanması suretiyle, tarafların yüklemediği bir anlama göre hüküm tesisi doğru olmamıştır. Açıklanan nedenle, davacı avukatın katkı payına ilişkin sözleşmeden 10.000,00TL vekalet ücretine hak kazandığı değerlendirilerek, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı yorum suretiyle, yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
 
SONUÇ: Yukarıda l. bentte açıklanan nedenlerle, davacının sair, davalının tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle, temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 70,72 TL. kalan harcın davalıdan alınmasına, peşin alınan 27,70 TL harcın davacıya iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
13. HD. 23.05.2018 T. E: 2015/16019, K: 6130

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.