Avukatların Yararlanabileceği Barolar Tarafından Sağlanan Sosyal Yardımlar

Şub 13, 2018 | Tanım & Denemeler & Tarihçe

TBB’nin SYDF Kapsamında Anlaşmalı Olduğu Hastahaneler

Söz konusu hastahanelere bulunduğunuz ile göre BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz. TBB’nin anlaşmalı olduğu hastahaneler ile yaptığı anlaşma ise şu şekildedir:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAĞITLADIĞI ÖZEL ANLAŞMALAR İLE AVUKATLARA SAĞLIK HİZMETİ VERİLMESİ KONUSUNDA YENİ OLANAKLAR VE SEÇENEKLER SUNUYOR. BUNA GÖRE;

  • FON TEDAVİ YARDIMLARI KAPSAMINDA, ÖZEL ANLAŞMALI HASTANELERDEN SAĞLIK HİZMETİ ALAN AVUKATLARIN  TEDAVİ GİDERLERİ, KATILIM PAYI HARİÇ OLMAK ÜZERE TBB SYDF TARAFINDAN DOĞRUDAN HİZMET ALINAN HASTANEYE ÖDENECEKTİR.
  • AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZI, HASTANE ÖDEMELERİNDE NAKİT ÖDEME YÜKÜNDEN KURTARACAK BU HİZMETTEN YARARLANABİLMEK İÇİN YENİ BAROKART ÖZELLİKLİ AVUKAT KİMLİK KARTI İBRAZI YETERLİ OLACAKTIR.
  • TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İLE ANLAŞMALI HASTANELER ARASINDA YAPILAN PROTOKOL GEREĞİ, SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU 2 NOLU YÖNERGEDE TARİF EDİLEN YARDIM KAPSAMINDAKİ TEDAVİ HİZMETLERİNİ ALAN LEVHAYA KAYITLI AVUKATLARIN HASTANEYE ÖDEMELERİ GEREKEN ÜCRETİN %80’i TBB TARAFINDAN DOĞRUDAN HASTANEYE ÖDENECEKTİR GERİ KALAN %20 LİK KISMI İSE YÖNERGE GEREĞİ AVUKAT TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
  • ÜYELERİN EŞ VE ÇOCUKLARI DA KENDİ YAPACAKLARI ÖDEMELERDE BU ÖZEL İNDİRİM VE AVANTAJLARDAN YARARLANABİLECEKLERDİR.

Avukatların Yararlanabileceği Sosyal Yardımlar

Öncelikle TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fon’u adı altında bir fon oluşturulduğundan bahsedelim. Bu fon temelini yine aynı isimle olan TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönetmeliği ve Avukatlık Kanunu ilgili maddesinden almaktadır. Bu fon kapsamında sosyal haklardan yararlanabilecek kişiler şunlardır: 

Madde 16 – (1) Fon kapsamında sağlanan sosyal yardımlardan, belirlenecek usul ve esaslara göre avukatlar yararlandırılır.

(2) Aşağıda belirtilenler de söz konusu sosyal yardımlardan tamamen, kısmen veya dayanışma aidatı karşılığı yararlandırılabilir.

a) Avukatın eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları.

b) Çalışmayan avukat.

c) Çalışmayan avukatın eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları.

ç) Avukat stajyerleri.

d) Çalışamayan avukat.

e) Çalışamayan avukatın eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları.

Çalışmayan Avukat, Çalışamayan Avukat Ne Anlama Gelmektedir?

Maddede yer alan bu nitelendirmeler yine ilgili yönetmeliğin 3. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır:

Çalışamayan Avukat: Baro levhasına kayıtlı şekilde avukatlık mesleğini sürdürmekte iken hastalık ve malullük gibi zorunlu nedenlerle çalışamaz durumda kalıp zorunluluk gereği kaydını sildirenler ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından alınan aksi bir karar olmadıkça, avukatlık mesleğini baro levhasına kayıtlı şekilde en az yirmi yıl icra etmiş olup; yardıma muhtaç oldukları Birlik Yönetim Kurulunca kabul edilen, fiilen mesleğini sürdüremeyen ve barolarda kaydı olmayan kişileri,

Çalışmayan Avukat: Avukatlık Kanununun 63 üncü maddesine göre baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapatıp vergi kaydını sildiren ve mesleğini icra etmeyen ancak baro kaydı ve baroya karşı sorumluluklarını devam ettiren avukatları,

Avukatların Yararlanabileceği Sosyal Yardım Çeşitleri

Madde 17 – (1) Fon kapsamında yapılabilecek sosyal yardımlar şunlardır:

a) Tedavi yardımları: Tıbbi bakım, tedavi ve cerrahi müdahaleyi gerektirecek bedeni rahatsızlıkla karşılaşılması durumunda üyelerin sağlığını koruma, çalışma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini yeniden kazandırma amacına yönelik ayakta, yatarak veya ayakta ve yatarak alınması gerekli sağlık hizmeti ihtiyacı duyması halinde; belirlenecek koşullara sahip olanlara kısmen veya tamamen yapılacak yardımları kapsar.

b) Geçici iş göremezlik yardımları:

1) Analık halinde geçici iş göremezlik yardımı: Sadece kadın avukat ile kadın avukat stajyerine verilmek üzere, doğum yapmasından ötürü yapılacak olan yardımdır.

2) Hastalık halinde: Avukatın hastalık, ameliyat gibi sağlık sorunları veya uğradığı kaza sonucu mesleki çalışmasını sürdürememesi ve bu sürenin yirmi gün üzerinde olduğunu sağlık kuruluşundan alacağı raporla belgelemesi durumunda, geçici gelir kayıplarının karşılanabilmesi için yapılacak olan yardımdır.

3) Olağandışı haller nedeniyle yapılabilecek geçici iş göremezlik yardımı: Kaza, organ yetmezliği, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren ve tedavisi güç hastalıklarda, durumun sağlık raporuyla belgelenmesi şartıyla (2) numaralı alt bentte belirtilen yirmi günlük süre koşulu aranmaksızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda yardım yapılabilir.

c) Sürekli iş göremezlik yardımı: Sosyal Güvenlik Kurumunca sürekli tam iş göremezlik geliri veya malullük aylığı bağlanan avukatlardan ve avukatlık faaliyeti döneminde uğradığı kaza veya hastalık nedeniyle çalışma gücünde oluşan kayıp oranı malul sayılmasına yeterli olmasına rağmen diğer koşulları yerine getiremediği için aylık bağlanamamış olanlar ile yaşlılık veya emeklilik aylığı almakta iken malul olanlardan aile içi gelir düzeyleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönergede, belirlenecek standardın altında olduğu tespit edilenlere yapılabilecek yardımdır.

ç) Olağanüstü yardımlar:

1) Büro-mesken hasarı yardımı: Avukatın yangın, sel, deprem ve benzeri olaylar nedeniyle bürosu veya meskeninin kullanılamayacak hale gelmiş olması ve bunun barosunca hazırlanacak zarar tespit tutanağı ile belgelenmesi durumunda ve Yönetim Kurulunca uygun görülecek benzer hallerde olağanüstü yardım yapılabilir.

2) Bakım yardımı: Yaşlılık, hastalık, malullük gibi nedenlerle çalışamayan, yaşamını sürdürmeye yeterli geliri olmayan kimsesiz ve bakıma muhtaç olan üyelere, belirlenecek standartlarla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla huzurevi veya bakım evinde barınma yardımı yapılabilir.

d) Acil destek yardımı: Üyenin, ailesi ile birlikte iken maruz kalacağı kaza veya afet nedeniyle ihtiyaç duyduğu acil müdahale ve nakil gibi ihtiyaçları karşılamak amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek koşul ve limitlerle sadece acil durumun giderilmesi süresini kapsamak üzere yardım yapılabilir.

e) Cenaze yardımı: Üyenin vefatı halinde, cenaze masraflarının karşılanabilmesi için yapılacak yardımdır.

f) Ölüm yardımı: Dayanışma aidatı ödemekte olan avukatın vefatı halinde, aidat birikimi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararıyla ve eş ve çocuklarıyla sınırlı olmak üzere ölüm yardımı yapılabilir.

g) Munzam emeklilik yardımı: Sosyal güvenlik anlayışı çerçevesinde, aktüerya hesaplarına göre sisteme dahil olacak yeterli sayıda avukatın katılım payı ödemesi koşulu ile yapılabilecek yardımdır. Bu yardımın usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak yönergelerle belirlenir.

Avukatlar Söz Konusu Bu Sosyal Haklardan Nasıl Yararlanabilir?

Madde 18 – (1) Sosyal yardımların hangilerinin ve ne nispetle olacağı, kimlerin hangi yardımlardan ne oranda faydalanacakları ve yararlanma yöntemleri, aidata bağlı yardımların tespiti ve aidat miktarı ile ödemelerinin ne şekilde yapılacağı, sosyal yardım ve dayanışma yönergelerinde düzenlenir.

(2) Fon kapsamındaki sosyal yardımlardan faydalanmak isteğe bağlıdır. Bu yardımlardan, Fon Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri ulaştırmak ve yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle yararlanılabilir.

(3) Üyeler, yardım talebine esas teşkil edecek belgelerini, bir yıl içinde ilgili fon birimine eksiksiz olarak ibraz eder. Yararlanma hakkı, yardıma esas olan olay tarihinden bir yıl sonra sona erer.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.