Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Avukatın Haksız Azil Sonrası Vekalet Ücreti Alacağı – Yargıtay Kararı

Avukatlık Mesleği, İcra Hukuku

Avukatın Haksız Azil Sonrası Vekalet Ücreti Alacağı

  • Kazandığınız davalara ilişkin kesinleşme şerhli gerekçeli kararlar ile avukatlık ücret sözleşmenizi ibraz ederek ilamlarda yer alan karşı yan vekalet ücretleri ile ücret sözleşmenizde kararlaştırdığınız müvekkil vekalet ücretleri toplamı için ihtiyati haciz talep edebilirsiniz. Kararlar kesinleştiği için her iki dosyada da ücretin tamamına hak kazandınız. İhtiyati haciz ile birlikte müvekkilinizin eski eşine 89/1 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderebilirsiniz.
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
 
KARAR
Davacı, davalının vekili sıfatıyla boşanma ile maddi-manevi tazminat, nafaka ve mal rejimin tasfiyesi talepli davalarda davalının vekilliğini yürüttüğünü, bu davalar görülmeye devam ederken davalının kendisini haksız yere azlettiğini, vekalet ücretini de ödemediğini, alacağın tahsili amacıyla başlattığı icra takibine davalının haksız yere itiraz ettiğini ileri sürerek, icra takibine vaki itirazın iptaline ve %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
 
Davalı vekalet sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğinin tanık beyanları ile ispatlanacağını, azilden sonra davacıya 2.500 Euro ödenmesine karşın davacının her biri 1.200,00TL tutarlı iki adet makbuz düzenlediğini, imzalanan sözleşme ile boşanma davası için 2.500 Euroya anlaşıldığını sözleşmenin % kısımlarının sonradan doldurulduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.
 
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile takibin 86.323,10TL asıl alacak üzerinden devamına, icra inkar ve kötü niyet tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
 
1-Davacı vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Taraflar arasında akdedilen 11.11.2011 tarihli 2 adet sözleşmenin geçerli ve azlin haksız olduğu mahkemenin de kabulündedir. Bu durumda çözümlenmesi gereken husus davacının hak ettiği vekalet ücretinin nasıl hesaplanacağı noktasındadır. Avukatlık Kanununun 174/2 maddesine göre azlin haksız olması halinde vekil, ücretin tamamına hak kazanır. Davacı avukat tarafından, davalının vekili sıfatıyla takip edilen Tavas Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/379 Esas sayılı dava dosyası boşanma, maddi-manevi tazminat ve nafaka istemlerine ilişkindir. Tazminat ve nafaka istemleri, boşanma davasının fer’i niteliğinde olup davacı avukat sadece boşanma davası için sözleşme ile kararlaştırılan vekalet ücreti talebinde bulunabilir. Mahkemece bu yönlerin göz ardı edilerek aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
 
2- Davacı avukat tarafından, davalının vekili sıfatıyla takip edilen Tavas Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/364 Esas sayılı dava dosyası ise mal rejimin tasfiyesi ve 500.000,00TL katılma alacağının tahsili istemlerine ilişkindir. Davalı … Küpelikılınç ile dava dışı Nuri Küpelikılınç arasında düzenlenen 6.5.2013 tarihli potokol incelendiğinde, taraflar tazminat kalemleri konusundaki taleplerinden vazgeçerek anlaşmalı olarak boşanma ve bununla birlikte davalıya 180.000 Euro katkı payı alacağı ödenmesi konusunda anlaşmışlardır. Mal rejimin tasfiyesi ve katılma alacağı istemli dava 30.5.2013 tarihinde feragatle sonuçlanmıştır.
 
O halde bu dava dosyasına ilişkin olarak davacı sözleşme ile belirlenen maktu vekalet ücreti ile birlikte 6.5.2013 tarihli protokol ile kararlaştırılan 180.000 Euro katkı payı alacağı üzerinden hesaplanacak nisbi vekalet ücretine hak kazanacaktır. Bu durumda mahkemece, açıklanan ilkeler doğrultusunda davacının vekalet ücreti alacağı belirlenip davalının yapmış olduğu ödemeler de vekalet ücreti alacağından mahsup edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
 
3-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
 
SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 09/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. ( 13. Hukuk Dairesi 2015/36549 E. , 2016/3687 K.”İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önemli bir problemde, yetkinizi aştığı halde size danışılıyorsa, kahramanlık yapmayın. Çünkü mutlaka olaya çözüm değil, suçlu aranıyordur.

Bu kategoride yayımlanan son 5 içerik:

Özel koşul yoksa avukat yemek giderlerini müvekkile yükleyemez

Özet: Avukatın mal varlığından harcadığı parayı ispat etmesi gerekir. Özel koşul yoksa yemek giderlerini müvekkile yükleme olanağı yoktur. Danıştaya gönderilen 300 liranın vekil tarafından Ziraat Bankası eliyle gönderildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu paranın...

error: