Avukata Verilen Genel Vekaletname Örneği

Avukatlara verilen Vekalename Örneği


T.C.

ADANA

NOTERLİĞİ

ADANA …. NOTERİ: CENGİZ M., Adres, Tel: +90362431818 +90362435191

VEKÂLETNAME No: 115..

VEKİL EDEN : İsim, Adres

VEKİL          : ADANA Barosu’na kayıtlı, Av. . ..291685138,  Adres

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarmın her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kumrularında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine,
raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararlarm tamammm uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarmm tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanmda bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanm tamammı ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, karşı tarafı ibra ve davasmı kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, izale’i Şuyu Satış Memurluklarmda satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, AHZU KABZA, SULH VE İBRAYA, DAVAYI KABULE, DAVADAN VE TEMYİZDEN FERAGATE, FERAGATİ KABULE, DAVAYI ISLAHA, DAVA VE TAKİPLERDEN VAZGEÇMEYE bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, mezun ve yetkili olmak üzere SAMSUN Barosu’na kayıtlı ..291685138 TC kimlik numaralı Av. TUBA RANA A…. tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        İMZA

ERAY T………………… 470057561…

Bu Onaylama işlem (N. K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği İlkadım Nüfus Müdürlüğü’nden verilmiş 17/02/2014 tarih, 18.. kayıt JL.seri ve 1576.. numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Samsun ili, Canik ilçesi…. mahallesi/köyü., … cilt, …. sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı E…….. , ana adı S….. , doğum tarihi../03/1996, doğum yeri Samsun olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 470057561… T.C. kimlik numaralı ERAY T. İsimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. On üç Haziran iki bin on dört, Cuma günü 13/06/2018

SAMSUN …. NOTERİ CENGİZ H (mühür imza)

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.