Avukata İftira Atılması Savcılığa Şikayet Dilekçesi

May 29, 2020 | Ceza Hukuku

Avukata İftira Atılması Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                  

MÜŞTEKİ                     :

ŞÜPHELİ                       : 

 

SUÇ: Hakaret, Suç Uydurma ve iftira Suçlarını

SUÇ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR           :

Şüpheli X ile müvekkilim X arasında X Aile Mahkemesinin X Sayılı dosyasının X  tarihli 6. Celsesinde şüpheli X tarafım hakkında, X İcra Müdürlüğününün X sayılı dosyasını çaldığımı söylemek suretiyle, görevim esanasında görevimle alakalı bir hususta Sayın Mahkeme ve davayı izleyen meslektaşlarım huzurunda hakaret ve iftira suçlarını işlemiştir. Şöyle ki ;

AVUKATLIK MESLEĞİNİN KAMUSAL NİTELİĞİ GEREĞİ AVUKATLAR KAMU GÖREVLİSİ SAYILMAKTA OLUP ONLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR DA KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDAN SAYILIP CEZASI ARTIRILARAK UYGULANMAKTADIR.

“AVUKATLIK KANUNU – Avukata karşı işlenen suçlar:  Madde 57 –

Görev Sırasında veya yaptığı görevden dolayı AVUKATA KARŞI IŞLENEN SUÇLAR hakkında, bu suçların HAKİMLERE KARŞI işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.”

Avukatlık kanununda avukata karşı işlenen suçlarda Hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.  Kanunun lafzından ve ruhundan “hakimlere karşı işlenen suçlar” kavramını, hakimin bir kamu görevlisi olması nedeniyle, TCK ‘nun 6. maddesinde düzenlenen “kamu görevlisi” deyimi kapsamında düşünmek gerektiği anlaşılmaktadır. TCK kapsamındaki suçların kamu görevlilerine karşı görevleri esnasında ve göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde cezası artırılarak uygulanır.

İş bu şikayet konusu olan suç, vekilliğini üstlendiğim müvekkilim X’nun X Adliyesi X Aile Mahkemesinin X Sayılı dosyası le görülmekte olan mal rejiminin tasfiyesi davasının X tarihli X Celsesinde vekillik görevimi yaptığım esnada şüpheli X tarafından kendisine ait icra dosyasını icra dairesinden çaldığımdan bahisle işlenmiştir. İşbu suçun cezası, Avukatlık kanununun 57. Maddesince görevim esnasında görevimle alakalı bir hususta işlendiği için icra ettiğim mesleğin kamusal niteliği gereği ağırlaştırılarak uygulanmalıdır.

HAKARET SUÇUNUN KANUNDA KAMU GÖREVLİSİ GİBİ MUAMELE GÖSTERİLEN AVUKATA KARŞI İŞLENMESİ HALİNDE SUÇU CEZASI 1 YILDAN AZ OLAMAZ VE ALENEN İŞLENMESİ DURUMUNDA CEZASI ALTIDA BİR ORANINDA ARTIRILIR.

Yukarıdaki maddede belirttiğim üzere, hiç alakam olmadığı halde şüpheli kaybettiği icra dosyasını benim çaldığımı söylemek suretiyle, tarafıma karşı iş bu hakaret suçunu işlemiştir. İşlemiş olduğu bu suç sebebiyle aşağıdaki maddede belirtilen cezanın nitelikli hali ile cezalandırılmasını talep ederim. Mesleğimin kamusal niteliği gereği suçun cezası 1 yıldan az olamazken, mahkeme huzurunda diğer meslektaşlarımın, müvekkilimin ve mahkeme çalışanlarının önünde alenen hırsızlık yaptığımı beyan eden şüpheli hakkında verilecek olan cezanın altıda bir oranında artırılmasını talep ederim. İş bu suçun alenen işlenmesi hususunda o esnada duruşma salonunda bulunan meslektaşım  Av. X şahitlik yapacaktır.

“Türk Ceza Kanunu  Hakaret Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.”

Yukarıdaki maddede suç tanımlanırken Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden…” ibaresi kullanılmaktadır. Avukatlık Kanundaki tanımlardan yola çıkarak mesleğin toplum içerisindeki saygınlığını korumakla mükellef olduğumuz aşikardır. Şüphelinin bu suçu başka bir meslekten herhangi bir şahsa karşı işlemesine kıyasla müvekkilim ve hakaret sırasında orada bulunan meslektaşlarım, Hakim ve diğer çalışanlar huzurunda bana karşı işemiş olması onur, şeref ve saygınlığımı çok daha fazla rencide etmektedir. Bu hususun değerlendirme aşamasında dikkate alınmasını talep ederim.

ŞÜPHELİ İŞ BU SUÇU İŞLEMEDİĞİMİ BİLDİĞİ HALDE HAKKIMDA KOVUŞTURMA VEYA SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI YA DA İDARİ BİR YAPTIRIM UYGULANMASINI SAĞLAMAK İÇİN TARAFIM ALEYHİNE HUKUKA AYKIRI BİR İSNATTA BULUNMUŞTUR.

Şüpheli X daha önce de belirttiğim üzere görülmekte olan dava duruşması esnasında hakkımda söz konusu icra dosyasını aldığımdan bahisle yetkili makam olan Sayın mahkeme huzurunda şikâyette bulunmuştur. Türk Ceza Kanununu 267. Maddesi gereği yapmış olduğu bu fiil suçtur ve cezalandırılmasını talep ederim.

TCK m. 267 – Avukat hakkında yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için hukuka aykırı bir fiil (İFTİRA) isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ŞÜPHELİ X DURUŞMA ESNASINDA SARF ETTİĞİ BU SÖZLERLE HAKKIMDA HAKARET VE İFTİRA SUÇLARINI İŞLEMEKLE KALMAMIŞ İŞLEMEDİĞİM BU SUÇ SEBEBİYLE DOSYANIN ORTADA OLMADIĞIN DELİL OLARAK KULLANMAK SURETİYLE, SUÇ UYDURMA SUÇUNU DA İŞLEMİŞTİR.

Şüpheli X yukarıda bahsettiğim duruşma esnasında nafaka borcunu ödememesinin sebebi olarak tarafımca çalındığını iddia ettiği dosyanın ortada olmamasını delil olarak göstermiştir. Dosyanın ortadan kaybolması ile tarafımın hiçbir alakasının olmadığını bildiği halde iş bu hususu görülmekte olan duruşmada delil olarak kullanmak suretiyle şüpheli taraf Suç Uydurma suçunu işlemiştir. İşbu suçun avukata karşı işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanunu’nun 271. Maddesi gereğince 3 yıla kadar hapcezasıile cezalandırılması söz konusudur.

TCK m. 271 Avukatın işlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

HUKUKİ SEBEPLER            :  TCK, CMK VE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

HUKUKİ DELİLLER             :

  • X Aile Mahkemesinin X Sayılı Dosyasının X Tarihli X Celse Duruşma Tutanağı
  • Duruşma Esasında Duruşma Salonunda Bulunan X Tanıklığı
  • Keşif, bilirkişi, tanık ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda da kısaca izah ettiğim ve tarafınızca re’sen nazara alınacak sebepler ve Savcılık soruşturma aşamasında ortaya çıkacak başkaca hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını, şüphelinin bu filleri nedeni ile cezalandırılmasını, asaleten arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                       Müşteki
AV. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.