Home » MAKALELER » AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

A V U K A T L I K      S Ö Z L E Ş M E S İ

I)-TARAFLAR

1.İŞ SAHİBİ

a-Adı,soyadı                :

b-Tel                           :

c-E-Mail.                    :

2.AVUKAT

A-Adı,soyadı               :

B-Adres                      :

II)-KONUSU

          1-İş sahibinin 15.07.2013 – 23.06.2015 tarihleri arasında çalıştığı ……………….Tic. A.Ş’nin iş sahbi ile arasındaki iş akdini tek taraflı ve haklı ve/veya geçerli fesih sebebi olmaksızın, feshi nedeniyle işe iade davası açılması,

          2-İş sahibinin çalıştığı sürece işveren tarafından uygulanan mobbing, taciz psikolojik baskı ve şiddet nedeniyle manevi tazminat ile fazla mesai ve sair işçilik alacaklarının ödetilmesi için alacak talepli dava açılması,    

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi 2 dava da kullanılmak üzere giderler için Adana Avukata avans olarak ……………-TL sözleşmenin imzası aşamasında ödenmiştir.

2)Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi,harç,seyahat,geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların fazla olarak verilmesi halinde Avukat, dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

3)Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar,  iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla  yapıldığında da geçerli olacaktır.

4)İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ:

 1)-NİSBI ÜCRET: -Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın karar tarihindeki toplam  tutarının yüzde ……………. olarak ödenecektir.

-Alınacak vekâlet ücreti tahsilat aşamasında faizlerin dahil edilmesi ile elde edilecek değer esas alınarak saptanacaktır.

 3)Belirlenen nispi vekalet ücreti açılacak her bir dava için ayrı ayrı hesaplanıp Avukata ödenecektir. Ücret, bu işlerle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata ayrıca ücreti ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmazlık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

4)Avukat, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

5)İş sahibi, Avukatın yazılı muvafakatini  almadan bu iş için başka bir Avukata vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata sözleşmede kararlaştırılan ücretin tamamı ödenecektir.

6)İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat kalan ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

7)Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.

8) Mahkeme ve icrada karşı taraf aleyhine hükmedilecek avukatlık ücreti avukata ait olacaktır.

V)-ÖZEL KOŞULLAR:

1)İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata sorumluluk yüklenemeyecektir.

2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

  Avukat    İş Sahibi  

 

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İletişim
error: Silence is golden