AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ

Ara 12, 2017 | Avukatlık Mesleği, Dilekçe & Tutanak

Avukat ile müvekkil arasında “avukat ücret sözleşmesi” yapılır. Bu sözleşme verilecek hizmetin unsurlarını açıklar ve bu hizmetin ne kadar bir ücret karşılığında verileceğini açıklar. Avukatlık sözleşmesi her dava türüne göre farklılık gösterebilir. Aşağıda birden çok dava türüne dair “avukatlık ücret sözleşmesi örnekleri” yer almaktadır.


Avukat Ücret Sözleşmesi Örneği -1-

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

I)-TARAFLAR

İŞ SAHİBİ

a-Adı,soyadı                :

b-Tel                           :

c-E-Mail.                    :

AVUKAT

A-Adı,soyadı               : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

B-Adres                      :

II)-KONUSU

1-İş sahibinin X tarihleri arasında çalıştığı ……………….Tic. A.Ş’nin iş sahbi ile arasındaki iş akdini tek taraflı ve haklı ve/veya geçerli fesih sebebi olmaksızın, feshi nedeniyle işe iade davası açılması,

2-İş sahibinin çalıştığı sürece işveren tarafından uygulanan mobbing, taciz psikolojik baskı ve şiddet nedeniyle manevi tazminat ile fazla mesai ve sair işçilik alacaklarının ödetilmesi için alacak talepli dava açılması,    

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

1) Yargılama harç ve giderleri sahibince karşılanacaktır. İş sahibi 2 dava da kullanılmak üzere giderler için Adana Avukata avans olarak ……………-TL sözleşmenin imzası aşamasında ödenmiştir.

2) Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi,harç,seyahat,geçici ikamet gibi giderler sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü sahibine aittir. Masrafların fazla olarak verilmesi halinde Avukat, dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını sahibine iade eder.

3) Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar,  iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla  yapıldığında da geçerli olacaktır.

4) İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

5) Danışmanlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak miktarın yahut paranın karar tarihindeki toplam tutarının yüzde (%20 ) oranında ödenecektir. (Opsiyonel)

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ:

1)-NİSBI ÜCRET: -Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın karar tarihindeki toplam  tutarının yüzde ……………. olarak ödenecektir.

-Alınacak vekâlet ücreti tahsilat aşamasında faizlerin dahil edilmesi ile elde edilecek değer esas alınarak saptanacaktır.

 3)Belirlenen nispi vekalet ücreti açılacak her bir dava için ayrı ayrı hesaplanıp Avukata ödenecektir. Ücret, bu işlerle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata ayrıca ücreti ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmazlık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

4)Avukat, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda sahibinden ek ücret istemeyecektir.

5)İş sahibi, Avukatın yazılı muvafakatini  almadan bu için başka bir Avukata vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata sözleşmede kararlaştırılan ücretin tamamı ödenecektir.

6)İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat kalan ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

7)Sözleşme, süresinden önce sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.

8) Mahkeme ve icrada karşı taraf aleyhine hükmedilecek avukatlık ücreti avukata ait olacaktır.

V)-ÖZEL KOŞULLAR:

1)İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata sorumluluk yüklenemeyecektir.

2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

  Avukat    İş Sahibi  

Avukat-Müvekkil Arasında Yapılan Sözleşme Örneği -2


AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

I) TARAFLAR

İş sahibi a- Adı soyadı :

                        b- Adres         :

                        c- Tel               :

                        d- Email          :

Avukatlar a- Adı soyadı

b- Adresi         : 

II) İŞİN KONUSU

III) YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ

 • Yargılama harç ve giderlerinin tümü sahibince karşılanacaktır. Dava için yolculuk ve geçici kalma gibi giderler avukatlık ücretine dahil değildir.
 • Dava ile ilgili masrafların artması halinde yada verilen avans yeterli olmadığı takdirde avukat durumu sahiplerine/sahibine bildirecek ve bu bildirimden itibaren 3 gün içinde talep edilen masraf kendisine verilecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü sahibine aittir. Masrafların eksik verilmesi halinde avukat dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını sahibine iade eder.
 • İş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar sahibine telefon, faks, e-posta ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olur.
 • İş sahibi uyuşmazlığın arabuluculuk, sulh veya feragatle dava dışında bitirilmesini isterse durumu yazılı olarak avukata bildirecektir.
 • Dava arabuluculuk, sulh veya feragatle dava dışında neticelendiği takdirde aşağıda yazılı avukatlık ücreti avukata ödenecektir.

IV) ÜCRET

Müvekkil;

 • Avukata verilen masraf avansının tamamı başında nakden ödenecektir.
 • İş sahibi, sözleşmeye konu karşılığında dava bedelinin %15’ini yerel mahkemece karar verildikten sonraki bir hafta içerisinde avukata nakden ödenecektir.
 • Mahkeme tarafından hükmolunacak kanuni vekalet ücreti avukata aittir.

V) DİĞER HÜKÜMLER

 • Bu ücret yalnız bu dava içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak herhangi bir başka (karşılık dava açılması ve ileride açılması gerekecek başkaca davalar ve uyuşmazlıklar) bu sözleşme kapsamında değildir. Yapılacak cezai vb kovuşturma da bu sözleşme kapsamı dışındadır. Yargıtay ve Danıştay’da yapılacak duruşmalara iştirak halinde duruşma tarihindeki avukatlık ücret tarifesine göre ayrıca ücret ödenir. Yargılama sonunda karşı tarafa yükletilecek her türlü resmi vekâlet ücreti de avukata ait olacaktır.
 • Avukat işi yasalar ve meslek kuralları uyarınca, davayı sonuna kadar takip edecektir. Bu görevi bizzat kendisi yapacağı gibi, kendi gözetimi ve denetimi altında başka avukatlarla işbirliği yaparak onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Bu durumda sahiplerinden ek ücret istenmez.
 • İş sahibi avukatın yazılı olurunu almadan bu için başkasına vekalet vermeyecektir. Tersine davranılması halinde avukata ücretin tamamı ödenecektir.
 • İş sahibi işten feragat eder, karşı tarafla sulh olur ya da avukata işi sürdürme imkanı vermezse, yahut sözleşmeyle üstlendiği taahhütlerinden birini yerine getirmezse avukat kalan ücreti isteme hakkını kazanacaktır.
 • İş sahibi yukarıda yazılı adreslerini kanuni tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Avukatın, kendisine yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılacaktır. Adres değişikliği halinde avukata bildirim mecburidir. Adres değişikliği sebebiyle sahibine ulaşmayan bildirimler yüzünden avukata sorumluluk yüklenemez.
 • Sözleşme sahibi tarafından tek taraflı feshedilirse avukat ücretin tamamını isteme hakkına sahiptir.
 • Bu sözleşmede yer almayan konularda Avukatlık Kanununun avukatlık ücretlerine ilişkin hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.
 • Bu sözleşmelerden doğacak anlaşmazlıklarda Bakırköy Adliyesi ve icra daireleri yetkilidir.
 • İş bu sözleşme iki nüsha halinde düzenlenmiş olup taraflarca okunarak imzalanmıştır.          

Avukat Ücret Sözleşmesi Örneği -3-

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKAT                                  : Adı, Soyadı (TC:  ),Adresi

İŞ SAHİBİ                                 : Adı, Soyadı (TC:  ),Adresi

İŞİN TÜRÜ NİTELİĞİ        :

MÜDDEABİH                          :

PEŞİN ALINAN ÜCRET      :

PEŞİN ALINAN MASRAF   :

Yukarıda ad ve adresleri yazılı avukat ile sahibi arasında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla bir ücret sözleşmesi düzenlenmiştir.

Buna göre :

Madde 1Avukat, sahibinin yukarıda vasıf ve mahiyeti yazılı işini takip edecek; işin takibi [ hak ve alacağın tahsili ] için gereken bütün işlemleri mesleki sorumluluğu altında sonuna kadar yürütecektir. Avukat, işi bizzat takip edebileceği gibi, başka bir Avukatı veya Avukatları dahi tevkil yada teşrik yoluyla işin takibine iştirak ettirebilecektir. Ancak, bunun için sahibinden ek bir ücret istemeyecektir.

Madde 2– Taraflar, takibe konu olan bu işten dolayı vekile X lira Avukatlık ücreti ödenmesini kararlaştırmışlardır. Bu meblağın X lirası peşin ödenmiştir. Mütebaki ücret ise, davanın ( ve takibin) sonunda ödenecektir.

Bu dava ve takiple ilgili olarak, Mahkeme [ ve İcra Dairelerince ] hükmedilecek maktu ve nisbi [ oransal ] ücret-i vekâletin de Avukata aidiyetini taraflar kabul etmişlerdir. Dava ve takibin kanun yolu aşamaları ve gerektiğinde murafaası ayrıca ücrete tabi…….. dir.

Madde 3– İşin takibinin gerektirdiği (dolaylı-dolaysız) her türlü giderler sahibine aittir. Bu giderler sahibinden peşin alır. Karşı taraftan tahsil olunacak meblağdan vekilin kararlaştırılan ücreti (ve varsa vekilin sahibi adına yaptığı masraflar ) öncelikle mahsup edilir. İş sahibi birden fazla ise; ücret ve masraflardan dolayı Avukata karşı sorumlulukları müşterek ve müteselsildir.

Madde 4– İş sahibi, ( Avukatın yazılı muvafakati olmaksızın) sulh, ibra, tek taraflı feragat, karşı tarafla haricen anlaşarak feragat, vekili azil ya da başka bir suretle dava ve takibin devamına ve bu akdin fiilen ve hukuken sonuçlanmasına engel olursa, Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ücretin tamamı ile müddeabih üzerinden yasal vekâlet ücretinin tutarını da talebe hak kazanır.

Madde 5– İşbu ücret sözleşmesinden doğacak her türlü ihtilaflarda (….. ) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.    

Avukat                                                                                                     İş Sahibi

Avukata Vekalet Sözleşmesi Örneği -4-

14/02/2019

AVUKATLIK  SÖZLEŞMESİ

I)-TARAFLAR :

1)İŞ SAHİBİ:

a-Adı,soyadı (Unvanı)     : (TC NO:)

b-Adres                                                                                    

c-CEP                                     :

e-E.MAİL                              :

2)AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI:

A-Adı,soyadı (Unvanı)   :

B-Adres                                              :

II)-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU :

Haklı nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin alacak davası. (kıdem tazminatı –ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, fazla mesai ücret alacağı, hafta tatili alacağı, ücret alacağı, UBGT alacağı  elektrik su doğalgaz ev kat malikleri tarafından veriliyor.)

Dava  açılacak şirket        :

Çalışma Saatleri               : Hafta İçi: 07:00-20:00 Cumartesi 07:00-20:00 Pazar sabah,akşam servisi

İşe başlangıç tarihi          : 15.11.2015

İşten çıkış tarihi                : 02.01.2019

Son net maaş                     : 2.175,00 TL

Görev                                    : Apartman Görevlisi

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

1)Yargılama harç ve giderleri sahibi tarafından karşılanacaktır. Tahsili mümkün olduğu takdirde avukat dava sonunda yargılama harç ve giderlerini davalı şirketten tahsil edecek ve sahibine ödeyecektir. Harç giderleri sahibi tarafından ödendikten sonra dava açılacaktır.

2)İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk,sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecek, avukatın yapmış olduğu masrafları ve aşağıda belirtilen vekalet ücretini avukata ödeyecektir.

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ:

1)NİSBİ ÜCRET: Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın toplam tutarının yüzde (%25) yirmibeşi olarak sahibi tarafından avukata ödenecektir.

2)Bu ücret yalnız bu içindir. Ücret bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmalık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

3)Avukat/Avukat Ortaklığı, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat/Avukat Ortaklığı, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda sahibinden ek ücret istemeyecektir.

4)İş sahibi, Avukatın/Avukat Ortaklığının yazılı muvafakatini  almadan bu için başka bir Avukata /Avukat Ortaklığına vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ücretin tamamı ve avukatın yapmış olduğu tüm masraflar sahibi tarafından avukata ödenecektir.

5)İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat /Avukat Ortaklığı sözleşmede belirtilen yüzde yirmi (20) oranındaki ücretin tamamını ve yapmış olduğu tüm masrafları sahibinden tahsil etme hakkını kazanacaktır.

6)Sözleşme, süresinden önce sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.

V)-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmeye Ankara icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

VI)-ÖZEL KOŞULLAR:

1)İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın/Avukat Ortaklığının sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata /Avukat Ortaklığına bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata/Avukat Ortaklığına sorumluluk yüklenemeyecektir.

2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

               Avukat/Avukat Ortaklığı                                                       İş Sahibi  

Boşanma Davası Avukatlık Sözleşmesi Örneği -5-

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR :

MÜVEKKİL: …  TC: 1… TEL : 0505 …

AVUKAT     : 

AÇIKLAMALAR:

15.03.2018 tarihinde taraflar boşanma davası için aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

… ile … evlilik birliğinin sona ermesi için boşanma davası açılacaktır.

Boşanma talebine ek olarak, 35 bin maddi 50 bin manevi tazminat, nafaka talebi, velayet talebi ile dava açılacaktır.

Davanın delilleri olarak flash bellek içinde ses kayıtları, mesajlaşma içerikleri, apartman ve marketin kamera kayıtları, nüfus kaydı alındı  olayları anlatan 4 sayfalık metin  verildi, tanık isimleri bildirilecek, bildirilen telefon numaralarının içerikleri GSM operatörlerinden istenecek, gebeliğin sonlandırılmasının ispatı için doktor raporları istenecek.

Boşanma davası için 4.500 TL vekalet ücreti kararlaştırılmıştır. Vekilce bildirilen Dava harç  ve yargılama giderleri … tarafından karşılanacaktır.

Vekalet ücretleri 500 TL Lik taksitler halinde yargılama sürecinde ödenecektir.

Tazminata hükmedilmesi halinde tazminat miktarının yüzde onu vekalet ücreti olarak ödenecektir.

İŞBU SÖZLEŞME 15.03.2018 TARİHİNDE  TARAFLARCA MÜZAKERE EDİLEREK VEKİLİN OFİSİNDE 2 NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLMİŞ VE BİRLİKTE İMZA ALTINA ALINMIŞTIR.

Avukat Ücret Sözleşmesi Örneği -6-

AVUKATLIK KANUNU UYARINCA

DÜZENLENEN ÜCRET SÖZLEŞMESİDİR

 

 

İŞ SAHİBİ:    

 

ADRESİ   :    

 

AVUKAT :    

 

ADRESİ   :  

Yukarıda ad ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Avukatlık ücret sözleşmesi yapılmıştır. İş sahibi (MÜVEKKİL), işi alan avukat da sadece (AVUKAT) olarak isimlendirilmiştir.

Madde 1- Avukat’ın üzerine aldığı :   Ankara ……… Mahkemesi’nin ……. Esas sayılı dosyasında avukatlık hizmetinin yerine getirilmesidir.

Madde 2- Üzerine aldığı bu işten ötürü (AVUKAT)’a: …-TL  ( …… Türk Lirası) ödenmiştir. 

Madde 3- Ücret yalnız bu işin karşılığıdır. Bu işle ilgili ve bağlantılı olsa da karşılıklı dava ve ayrı dava şeklinde açılacak davalar ile takipler bu işin ve ücretin kapsamı dışındadır, Yargıtay, Danıştay, Vergi Temyiz Komisyonları ve başkaca merciler huzurunda yapılacak duruşmalar ayrı ücretlere tabidir.  (AVUKAT) ‘ın yürüttüğü dava ve takiplerle ilgili karşı taraf ve 3. şahıslardan hak edilen maktu ve nisbi vekalet ücretleri ve fer’ileri müvekkil tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Avukata ödenir. Bu Avukatlık ücretleri net olup, tahakkuk edecek stopajlar ve Katma Değer Vergisi müvekkile aittir.

Madde 4- (AVUKAT) işi yasalar ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Yetkili kılınmışsa işi, uygun göreceği diğer avukatlarla birlikte takip edebileceği gibi tamamen onlara da bırakabilecektir. (MÜVEKKİL) de avukatın yazılı iznini almak şartıyla başka avukatları işe teşrik edebilir.

Madde 5- İşin yapılması için gerekli bütün masraflar, resim, harç,  kırtasiye gibi giderler (MÜVEKKİL)’e ait olup ilk istemde avukata veya merciine ödenmek zorundadır.

Madde 6- (MÜVEKKİL) yukarıda yazılı adresini yasal yerleşim yeri olarak kabul etmiş olup, bu adrese avukat tarafından gönderilecek olan bütün ihbar ve tebligatların şahsına yapılmış olduğunu kabul eder. (MÜVEKKİL) adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini derhal yazı ile bildirmek zorundadır.

Madde 7- (MÜVEKKİL)’in işbu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almaksızın başka avukata işini vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve delillerini vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle güçleştirmesi, dava veya alacağın takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda (AVUKAT) bu sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda haklı bir nedenle bozulmuş olduğundan, sözleşmede belirlenen ücretin tamamı (AVUKAT)’ın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenir.

Madde 8- Bu sözleşmede yer almayan ve açıklık bulunmayan durumlarda Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır. 

Madde 9- Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların hallinde Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

İki nüsha olarak düzenlenmiştir. Taraflarca iradi olarak hazırlanmış, okunmuş ve imzalanmıştır.(tarih)

                                                                                                                  

   MÜVEKKİL

AVUKAT

Avukat Ücret Sözleşmesi -7-

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

A- TARAFLAR            : Aşağıda bilgileri yazılı taraflar arasında bu sözleşme düzenlenmiştir.

Müvekkil                    :          

 

Avukat                        :  

 

Bu sözleşmede sahibi Müvekkil ve işi üzerine alan ise Avukat diye adlandırılmıştır.

B- KONUSU     : Avukat’ın üzerine aldığı

Müvekkilin ……………………………. katılacak, hukuki olarak avukatlık görevini üstlenecektir.

C- ÜCRETİ         :

Avukatın hukuki işlemin karşılığı için 10.000.00TL (On bin Türk Lirası) olarak kararlaştırılmıştır. Ayrıca hükmedilecek karşı vekalet ücreti avukata aittir.

D- YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ                    :

 

İşin yapılması için gerekli bütün vergi, resim, harç gibi giderler müvekkile ait olup, Avukatın ilk isteminde Müvekkil tarafından Avukata veya merciine ödenmesi gerekir. Verilen için yapılacak giderlerin tümü müvekkile aittir ve bu giderler ödenmedikçe avukat işi yapmak zorunda değildir. Yukarıda sayılan giderlerin avukat tarafından yapılabilmesini sağlamak için müvekkil, giderleri karşılayacak avansı zamanında vermek zorundadır. Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulü işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, bu ihbar sahibine telefon, faks, e-mail, telgraf ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.  İş sahibi  başlangıçta  giderler  için  Avukat’a  gider  avansı  olarak  ilk  olarak 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) ödeyecektir. Avukat, bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gerekli ücret ve aşağıda yazılı gider avansı kendisine ödenmediği sürece işe başlamak zorunluluğunda değildir.

E- ÖZEL HÜKÜMLER                                              :

1) Müvekkil, bu sözleşmenin kapsamı çerçevesinde işin yürütülebilmesini teminen, usulüne uygun vekâletname dâhil gerekli her türlü bilgi, belge ve dokümanı talebi halinde avukata teslim etmek zorundadır. Gerekli bilgi belge, evrak ve dokümanın avukata hiç, zamanında, gereği gibi veya eksiksiz teslim edilmemesinden doğacak idari, mali ve hukuki sonuçlardan avukat sorumlu tutulamaz. Hatta bundan dolayı işbu sözleşmenin sahibince feshi yoluna gidilemez.

 

2) Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekâlet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almadan başka avukatları teşrik etmesi veya bir başka Avukata işini vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia veya savunma için gerekli, bilgi, belge ve delilleri vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkânsız hale getirmesi, avukatın rızası olmadan davanın veya alacağın takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda avukat sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamı avukatın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenmesi gerekir.

3) Avukat görevini yasalar, meslek kuralları ve bu sözleşme hükümleri uyarınca kendisinden beklenecek özene uygun olarak yapacaktır. Avukat üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın vekaletten istifa ettiği taktirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Peşin aldığı ücret ve varsa sarf etmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeğe mecburdur.

 

4) Taraflar, yukarıdaki adreslerini tebliğ adresi olarak kabul ederler. Bu adreslerinde değişiklik olması halinde noter aracılığıyla resmi ihtarname ile tebliğ edilecek şekilde yazılı olarak birbirlerine bildirmedikleri takdirde tebliğ imkânsızlığından doğabilecek olumsuz sonuçlardan, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf tek başına sorumlu olacaktır.

 

5) Avukat üzerine aldığı işi kanun ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, verilen vekaletname ile başkasını tevkile yetkili bulunduğu taktirde, üzerini aldığı işi uygun göreceği diğer avukatlarla birlikte takip edebileceği gibi takibi tamamen onlara da bırakabilecektir. Müvekkil de, Avukatın yazılı iznini almak şartı ile başka avukatlara vekalet verebilir.

 

6) Avukat şehir dışında yapılması gereken işlerden sorumlu değildir. Ancak Yargıtay, Danıştay ve Vergi Temyiz Komisyonları huzurunda yapılması gereken işlemler ve diğer her türlü işlemlerin yapılması için şehir dışına çıkılması gerekiyorsa, Avukatın kabulü şartıyla (!) her türlü konaklama, yolculuk giderleri ve avukatın yazıhanesinden ayrı kaldığı her gün için önceden konuşularak, kararlaştırılan ücret ve masraflar müvekkil tarafından peşinen karşılanacaktır. Konaklanacak yer ve yapılacak yolculuk, avukatın meslek onuruna uygun şekilde olacaktır. Bu ücret ve masraflarda anlaşılamaya varılamazsa veya yazılı olarak anlaşılmasına rağmen masraflar peşin ödenmezse Avukat, şehir dışı herhangi bir yere gitmek zorunda olmadığı gibi, sırf bu husustan dolayı ücret sözleşmesinin geçersizliğine veya sahibince feshi halinde bu fesih haksız fesih olarak değerlendirilecektir.

7) Harçlar ve sair masraf ve giderler de dâhil sahibi tarafından avukata serbest meslek makbuzu karşılığı ödenmek zorundadır. Aksi takdirde, sorumluluk sahibine aittir. Masrafların zamanında ve talep edildiği gibi tevdi edildiğini, sahibi yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır.

8) Sözleşme konusu olan işten dolayı kararlaştırılan ücret yalnız bu içindir. Ücret bu işle ilgili olduğundan, doğacak başka işleri kapsamaz. İş sahibinin birden çok olması halinde sözleşmeyi birlikte imzalayanlar, avukatlık ücretinin ödenmesinde Avukata karşı müteselsilen borçlu ve sorumludurlar.

9) Avukat’a; ödenmesi gereken ücret peşinen ödenecektir. Ancak karşılıklı anlaşılması ve yazılı olarak imza altına alınması halinde belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden herhangi biri yapılmadığı takdirde ücretin tamamı muaccel olur. Ödemeler, elden Avukatlık Serbest Meslek Makbuzu karşılığında veya ……………………………. numaralı hesaba yatırılmak suretiyle yapılacaktır. Tahakkuk etmiş ücretler ödenmezse, Avukat sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamı avukatın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenmesi gerekir.

10) İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde telefon, e-mail, faks, sms ..vb şekilde yapılan bildirimlere dayanılarak işlem yapılmayacaktır.

11) Müvekilin dava dilekçesini ve eklerini avukattan isteyip avukata haber etmeksizin ve onayını almaksızın başkaca kişilerle paylaşması, davayı avukatın paylaştığı dilekçe ile açması halinde avukata 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) cezai tazminat ödeme yapmasını müvekkil kayıtsız şartsız kabul edecektir.

F- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ                                   :

İş bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, taraflar bir nüsha almışlardır.  Sözleşmede açıklık bulunmayan durumlarda Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda sırasıyla, Avukatlık Kanunu, Avukatlık Kanuna Bağlı Yönetmelikler, Borçlar Kanunu, Borçlar Kanuna Bağlı Yönetmeliklere ilişkin hükümleri uygulanır. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda KARAMAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, özellikle masraflar ve sözleşmeyle ilgili olmak üzere diğer her türlü konuda oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümü için başvurulan mercilerde avukatın bürosunda çalışan personelin tanık olarak dinlenebileceğini taraflar şimdiden kabul etmişlerdir.

 AVUKAT                                                                                                                                              MÜVEKKİL 

Avukat Ücret Sözleşmesi -8-

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

X adresinde bürosu bulunan AVUKAT X ile aşağıda isim ve adresi yazılı bulunan sahip(leri) arasında,Avukata verilen çerçevesinde Ücret Sözleşmesi düzenlenmiştir.

A)AVUKATIN(AVUKATLIK ORTAKLIĞININ)

ADI-SOY-

Tel:
Fax:
Cep:
E.Mail:  

ADI ve ADRESİ                 :
Barosu:
T.B.B:
VD:
                                                                                    

B)İŞ SAHİBİNİN
ADI-(SOYA
DI)
ADRESİ;
T.C.KİMLİK,
VERGi DAİRESİ ve NO    :

                                               

C)AVUKATA TEVDİ             

EDİLEN İŞ                 :

D)KARARLAŞTIRILAN AVUKATLIK ÜCRETİ ve ÖDENME ŞEKLİ                          :

 

E)MASRAF İÇİN ALINAN AVANS                               :

 

F)SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ:

1)Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümleri dairesinde,sonuna kadar takip eder.Bu nedenle davanın sonucu hakkında sahibine herhangi bir taahhütte bulunulmamıştır.

2)Bu sözleşmeye göre işin sonucu,mahkemece verilen hükmün kesinleşmesiyle biter.Avukat,temyizi mümkün kararlarda,hukukî yarar gördüğü ve sahibince de gideri karşılandığı takdirde,hükmü Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde temyiz eder.

Gerek Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf ve gerekse Yargıtay’da temyiz duruşmalı istendiği takdirde,avukatın duruşmalara katılabilmesi için;yukarıda kararlaştırılan avukatlık ücretinden ayrı olarak,Asgari Ücret tarifesinin İkinci Kısım ve ikinci bölümündeki “Yargıtay,Danıştay,Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da Temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için” belirtilen ücretten aşağı olmamak üzere,ayrıca ücret ile aşağıdaki 7.maddede belirtilen masraf ve ücretler peşin olarak ödenmedikçe,belirtilen yasa yollarındaki duruşmalarına gidilmez.İş sahibi isterse,buralara kendisi katılabilir.İcra Müdürlüğünden aciz vesikası alınması,işin bitmesi anlamındadır.

3)Avukat işi bizzat yapabileceği gibi,vekaletnamede tevkile yetki tanınmış ise,işi başka bir avukatla birlikte takip edebilir veya başka bir Avukata veya Avukatlık Ortaklığına vererek de işi takip ettirebilir.Keza,1136 S.Y.nın 56.maddesine 4667 S.Y. ile eklenen 5. fıkrası  gereğince Yetki Belgesi de verebilir.Bundan dolayı sahibinden ayrı bir ücret istenmez.

4)Kararlaştırılan Avukatlık Ücreti yalnızca,yukarıda belirtilen bu işin karşılığı olup,mukabil dava,bağlantı veya ilişkisi bulunsa bile başka dava ve icra kovuşturmaları ile uzlaşmacı avukatlık dahil,her türlü hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir.Paylaştırma (Ortaklığın giderilmesi),meni müdahale,tahliye gibi davalarda,mahkeme,kıymet takdiri,itiraz ve satış ile kararın icradaki infazı aşamaları ayrı ücretlere tabidir.Bu gibi,bir önceki aşamanın doğal  sonucu niteliğindeki durumlarda;sonraki bir aşamada,davanın özelliği gereği olarak yazılı anlaşma olmadan işe başlanılması, sahibinin sözlü olurunun varlığını gösterir.Avukat bu aşamalar için müvekkilinden,işin tamamlandığı tarihteki o işin asgari ücreti kadar ücrete ayrıca hak kazanır.Karşı taraftan alınan ücreti vekalet varsa,bu da avukata aittir.

5)Anlaşmaya göre,Avukata peşin olarak verilmesi gereken ücret ödenmezse,Avukat işe başlamak zorunda değildir.Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk sahibine aittir.Bu sözleşmedeki ödeme şartları yerine getirilmemesinden dolayı da,Avukat işi takip etmekten ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa,sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.

6)İş sahibi,Avukatın yazılı olurunu aldıktan sonra başka Avukatı da,işin kovuşturma,soruşturma ve takibine katabilir.Aksine davranıldığında,avukatın olur vermemesi halinde,avukat üzerine aldığı işten ayrılabilir ve bu ücret sözleşmesinde gösterilen ücretin tamamına hak kazanır ve ücret sözleşmesindeki ücret muaccel hale gelir.Bunun için ayrıca ihbar ve ihtar çekmeye gerek yoktur.Avukatın,işe katılan yeni avukatı kabul etmediğini yazılı olarak sahibine bildirmesi yeterlidir.

7)Yukarıda belirtilen için yapılacak yolculuk masrafı ve bulunduğu yerden ayrılma nedeniyle kaybı tazminatı, sahibi tarafından avukata ayrıca ödenir.Gidilen yerdeki konaklama,yeme ve vasıta ücretleri de  Avukata    sahibi  tarafından peşin ödenir.Bunlar ödenmedikçe avukat bürosunun bulunduğu adresten ayrılmak zorunda değildir  ve  bu yüzden doğabilecek her türlü sorumluluk sahibine aittir.Eğer dava (Adana) dışında açılmışsa,yerin uzaklığına göre;her gidiş-dönüş için bu fıkra hükmü uygulanır.Günlük gidilip gelinebilecek yerler için ayrıca konaklama ücreti talep edilmez.(Günlük  gidilip  gelinebilme mesafesi için,Adana’ya 130 km. baz alınmıştır.)Bu mesafeyi aşınca,ayrıca konaklama ücreti ödenir.Bu ücretler rayicine ve Avukatın mesleki onuruna göre olur.Ancak, kaybı tazminatı,Bölge Adliye Mahkemelerinde ve Yargıtay’da duruşmaya katılma (mürafaa) ücreti olarak yorumlanamaz ve günlük,çağrı üzerine gidilen yerdeki sözlü danışma ücretinden aşağı olamaz.

8)İş sahibi,işten kısmen veya tamamen feragat ettiği veya karşılıklı takas edildiği veya karşı tarafla sulh olduğu,anlaştığı veya avukatı haksız olarak azlettiği veya yukarıda kararlaştırılan işle ilgili görevin yerine getirilmesini engelleyici olumlu veya olumsuz tavır içine       girdiği veya davanın açılması veya yürütülmesi için gerekli giderleri vermediği ve bu nedenle davadan/işten sonuç alınamadığı     takdirde;yukarıda kararlaştırılan ücretin tamamını avukata ödemekle yükümlüdür.

9)Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile 1136 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince Mahkemelerce veya İcra Müdürlüklerince ödenmesi karşı tarafa yükletilen ücreti vekalet avukata aittir.İş sahibi bu ücreti karşı taraftan alamaz.Avukatın almasını engelleyici hukuki ve fiilî muamele ve işlemde bulunamaz.Aksi takdirde sahibi,karşı taraftan alınması gereken bu ücreti avukata ayrıca ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10)Avukatın zimmetinde sahibine ait avans ya da herhangi bir para varsa, sonunda vekalet ücreti alacağı bulunuyorsa avukat,bu avans veya parayı avukatlık ücretine mahsup edebilir.Artan avans ve para kalmışsa, sahibine iade edilir.

11)Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucun alınması için gerekli bütün vergi,resim,harç,gider ve masraflar, sahibinin sorumluğu altında olup,Avukat tarafından ilk istekte,Avukata veya gerektirdiği yere ödenir.Bunlar verilmediği veya yatırılmadığı takdirde,meydana gelebilecek olumsuz sonuçtan sahibi sorumludur.Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için,yeteri kadar avansın, sahibi tarafından verilmiş olmasına bağlıdır.Belirtilen harç ve masrafların zamanında ve talep edildiği gibi tevdi edildiğini, sahibi yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır.

12)Harç ve masrafların ödenmesi ile ilgili ve diğer konulardaki isteklerin sahibine ihbarı telefon,faks,e-mail ve diğer iletişim araçları ile yapılabileceği gibi,kişi vasıtasıyla da yapılabilir ve haber verilebilir.İş sahibi,bu sayılanlar vasıtasıyla ihbarın geçerliliğini şimdiden kabul eder.

13)İş sahibinin,sözleşme düzenlenirken beyan ettiği yukarıdaki adrese Avukat tarafından yapılacak her türlü tebliğ kendisine yapılmış     sayılır.Adres değişikliği en geç üç gün içinde sahibi tarafından iadeli taahhütlü mektupla Avukata bildirilir.İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların,adres ve diğer sorunlar nedeniyle tebliğ edilememesinden veya adres değişikliğinin süresinde ve uygun şekilde bildirilmesinden dolayı,sorumluluk sahibine aittir.

14)Bir giriş bölümü ile tarafların unvan ve sıfatları,,kararlaştırılan ücret,alınan avans ve 16 maddelik sözleşme hükmü bulunan ve iki      sayfalık işbu Avukatlık Ücret Sözleşmesi iki nüsha yapılmıştır.Bu sözleşme,tarafların her bir sayfayı imzaladığı andan itibaren aşağıda belirtilen tarihte geçerlilik kazanır.

15)Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda sırasıyla,Avukatlık Kanunu ve yönetmelikleri ile B.K.nun vekalete ilişkin hükümleri uygulanır.

16)İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili merci,Avukatın yukarıdaki ikametgahındaki İcra Daireleri ve Mahkemelerdir.(Tarih)

İş Sahibi                                                                                                                                                             Avukat

Avukat Ücret Sözleşmesi Örneği -9-

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR             :

İŞ SAHİBİ

Adı,soyadı  (T.C)      :

Adres                         :

 

Tel                              :

 

AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI

Adı,soyadı                 :

 

Adresi                        :

 

Tel                              :

SÖZLEŞME ÜCRETİ        : ……….- TL. Bu ücret net olarak ödenecektir.

AÇIKLAMALAR

Madde 1- ) Avukat’ın üzerine aldığı :

a) Avukat bu işte müvekkilinin açmış olduğu veya müvekkiline açılmış olan BOŞANMA DAVASI ile diğer yasal ve resmi mercilerde temsil edecek ve haklarını savunarak alacağına kavuşmasını, taleplerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik, İş sahibinin istek ve talepleri doğrultusunda hizmet verecektir.

b) Bu sözleşme ile avukat, müvekkiline alacağın tahsili yada icra (iflas) dosyasına bağlı diğer alacakların tahsili yada açılmış ve açılacak davaların kazanılması ile ilgili olarak garanti vermemektedir. Bu sözleşmede kararlaştırılan ücret, avukatın meslek kuralları ve yasalar çerçevesinde, işini titizlikle takip etmesi ve müvekkilinin haklarını en üst düzeyde ve her şeye rağmen savunmasının karşılığıdır.

Madde 2-

a) Bu sözleşme ile avukat için belirlenen ücretlerin tamamı peşin olarak kararlaştırılmıştır. Avukat bu ücreti almadan işe başlamayabilir. Avukatın bu sözleşme koşulları dışında müvekkiline sözlü olarak bir önel vermesi durumunda müvekkili bu süreye uygun olarak ücreti ödemek zorundadır. Ödemelerden herhangi biri yapılmadığı takdirde ücretin tamamı muaccel olur.

b) Müvekkilin birden çok olması halinde sözleşmeyi birlikte imzalayanlar avukatın sahiplerinin tümünün avukata ödeyeceği vekalet ücretinin ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

Madde 3-

a) Saptanan ücret yalnız bu sözleşmede yazılı işin takibinin karşılığıdır. Bu takibi dışında kalan ve diğer yasal yada resmi mercilerde takip edilecek her türlü dava, icra takipleri ile bu takiplerin yürütülmesi için her türlü ve çabanın karşılığı avukatın bağlı bulunduğu Baronun belirlediği son vekalet ücret tarifesine göre ücretlendirilecektir.

b) Avukat tarafından bağlantılı takipler ve bu takip ile alakalı ve bağlantılı bulunsa dahi karşı taraf ve yahut da üçüncü bir şahıs tarafından karşılıklı dava ya da ayrı ayrı dava veya takip şeklinde açılacak davalar ve takipler bu yazılı sözleşme ve ücretin dışındadır.

c) Avukat, bu sözleşmeye göre yukarıda peşin verilmesi belirlenen sözleşme ücreti ve onun dışında gider avansı kendisine ödenmediği sürece işe başlamak zorunda değildir.

d) Avukat, bu takibi ile ilgili olarak gerekli vekalet kendisine takip öncesi teslim edilmediği takdirde dilerse duruşmalara girmeyebilir.

Madde 4- Avukat üzerine aldığı işi yasa ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat verilen vekaletname ile başkasını tevkile yetkili bulunduğu takdirde ,üzerine aldığı işi uygun göreceği diğer avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları ile birlikte takip edebileceği gibi, vereceği vekaletname ya da yetkili mahkeme, davalının ikametgâhı mahkemesidir.</p> <!– /wp:tadv/classic-paragraph –>”>yetki belgeleri ile takibi tamamen onlara da bırakabilir.

Madde 5-  Müvekkil, Avukatın yazılı iznini almadan başka avukat ya da avukatlık ortaklıklarına vekalet veremez. Bu hallerde 1136 sayılı kanunun 171 ve 172 nci maddeleri hükmü uygulanır.

Madde 6-

a) İşin yapılması için gerekli bütün vergi, resim, harç, dosya masrafı, gider avansı gibi giderler müvekkile aittir. Bu giderler sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile sözleşme vekalet ücreti ile birlikte müvekkil tarafından Avukata belge karşılığında ödenmelidir. Bu giderler ödenmedikçe avukat yapmak zorunda değildir.

b) Yapılan ile ilgili olarak Feragat Harçları, Cezaevi Harçları v.b. müvekkil tarafından karşılanacaktır.

c) Yukarıda sayılan giderlerin avukat tarafından yapılabilmesini sağlamak için müvekkil , avukata yeteri kadar avans verecektir.

d) İş seyahati gerektiğinde uçak,1.mevkii yataklı tarifesine göre tren ve vapur bilet ücretleri müvekkil tarafından ücretten ayrı olarak ödenecektir. Bu giderler verilmeksizin avukat dava ile ilgili de olsa seyahat yapmak zorunda değildir.

e) Müvekkil yolculuk giderlerinden başka avukatın yazıhanesinden ayrı kaldığı her gün için 1. dereceden bir memurun aldığı yevmiyenin on katı tutarında ücreti ödemeyi kabul etmiştir.

f) Bu ücretler avukata peşin ödenmedikçe avukat işi takip etmek zorunda değildir.

Madde 7- Avukat,üzerine aldığı işi,haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın vekaletten istifa ettiği takdirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Peşin aldığı ücret ve varsa sarf etmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeye mecburdur. Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almadan başka avukatları yada avukatlık ortaklıklarını teşrik etmesi veya bir başka avukata yada avukatlık ortaklığına işini vermesi, belge karşılığı olmak üzere, istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve kanıtları vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkansız hale getirmesi, avukatın rızası olmadan davanın yada alacağın takibinden kısmen yada tamamen vazgeçmesi , karşı taraf ile sulh olması yada karşı tarafı ibra etmesi yada haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda avukat sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamı -eğer ödenmedi ise- avukatın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenmesi gerekir. Bu ücretin ödenmemesi durumunda avukat bu sözleşmeyi kanıt göstererek, alacağına teminatsız olarak İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz kararı alabilir.

Madde 8-

a) Yukarıda yazılı adres müvekkilin tebligat adresidir. Avukat tarafından bu adrese yapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin şahsına yapılmış olduğunu kabul eder.

b) Müvekkil adresini değiştirdiği takdirde yeni adresinin avukata derhal yazıyla bildirmek zorundadır.

c) Yukarıda yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçları müvekkil peşinen kabul eder.

Madde 9- Sözleşme ücreti Avukata net olarak ödenecektir. KDV, Stopaj v.b. giderler Müvekkil tarafından ayrıca karşılanacaktır.

Madde 10- Karşı vekalet ücretleri Avukatlık Kanunu gereği tamamen avukata aittir. Bu ücretten vazgeçilmesi teklif dahi edilemez.

Madde 11- Bu sözleşmede açıklık bulunmayan durumlarda 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

İŞ SAHİBİ (MÜVEKKİL)                                                                                                                                                                                                AVUKAT

Göz Önünde Bulundurulması Gereken Yargıtay Kararları

Avukata verilen işten ötürü kendisine ödenecek ücret: davanın kazanılması veya sorunun sulh yolu ile çözümlenmesi halinde (tazminat miktarının) müddeabihin yüzde sekizi olan 32.000 YTL’dir.” şeklinde yapılan düzenleme ile belirlenmiştir. Avukatlık vekalet ücretine konu … 4. Aile Mahkemesinin 2008/181 esas sayılı dosyasında tazminat istemine konu müddeabihin değeri 400.000 TL olarak belirlenmiş olmakla ve sözleşmeye göre bu müddeabih değeri üzerinden %8 oranına göre yapılan hesaplama ile tespit edilen 32.000 TL ücretin sözleşmeye uygun olarak hesaplandığının kabulü gerekir .Davalı savunmasında her ne kadar bu el yazısı ile yazılan miktara ilişkin kısmın anlaşmaya aykırı olarak sonradan doldurulduğu iddia edilmiş ise de,bu husus davalı tarafından yasal delillerle ispat edilememiştir. Mahkemece taraflar arasındaki sözleşmenin geçerli olduğu gözetilerek sözleşme bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekir… (Esas : 2014/6317, Karar : 2014/9400, Tarih : 31.03.2014)

Avukat Ücret Sözleşmesi

                                                                          

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.