AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ

Avukat ile müvekkil arasında “avukat ücret sözleşmesi” yapılır. Bu sözleşme verilecek hizmetin unsurlarını açıklar ve bu hizmetin ne kadar bir ücret karşılığında verileceğini açıklar. Avukatlık sözleşmesi her dava türüne göre farklılık gösterebilir. Aşağıda birden çok dava türüne dair “avukatlık ücret sözleşmesi örnekleri” yer almaktadır.


Avukat Ücret Sözleşmesi Örneği -1-

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

I)-TARAFLAR

İŞ SAHİBİ

a-Adı,soyadı                :

b-Tel                           :

c-E-Mail.                    :

AVUKAT

A-Adı,soyadı               :

B-Adres                      :

II)-KONUSU

          1-İş sahibinin 15.07.2013 – 23.06.2015 tarihleri arasında çalıştığı ……………….Tic. A.Ş’nin iş sahbi ile arasındaki iş akdini tek taraflı ve haklı ve/veya geçerli fesih sebebi olmaksızın, feshi nedeniyle işe iade davası açılması,

          2-İş sahibinin çalıştığı sürece işveren tarafından uygulanan mobbing, taciz psikolojik baskı ve şiddet nedeniyle manevi tazminat ile fazla mesai ve sair işçilik alacaklarının ödetilmesi için alacak talepli dava açılması,    

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi 2 dava da kullanılmak üzere giderler için Adana Avukata avans olarak ……………-TL sözleşmenin imzası aşamasında ödenmiştir.

2)Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi,harç,seyahat,geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların fazla olarak verilmesi halinde Avukat, dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

3)Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar,  iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla  yapıldığında da geçerli olacaktır.

4)İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ:

 1)-NİSBI ÜCRET: -Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın karar tarihindeki toplam  tutarının yüzde ……………. olarak ödenecektir.

-Alınacak vekâlet ücreti tahsilat aşamasında faizlerin dahil edilmesi ile elde edilecek değer esas alınarak saptanacaktır.

 3)Belirlenen nispi vekalet ücreti açılacak her bir dava için ayrı ayrı hesaplanıp Avukata ödenecektir. Ücret, bu işlerle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata ayrıca ücreti ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmazlık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

4)Avukat, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

5)İş sahibi, Avukatın yazılı muvafakatini  almadan bu iş için başka bir Avukata vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata sözleşmede kararlaştırılan ücretin tamamı ödenecektir.

6)İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat kalan ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

7)Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.

8) Mahkeme ve icrada karşı taraf aleyhine hükmedilecek avukatlık ücreti avukata ait olacaktır.

V)-ÖZEL KOŞULLAR:

1)İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata sorumluluk yüklenemeyecektir.

2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

  Avukat   İş Sahibi  

Avukat-Müvekkil Arasında Yapılan Sözleşme Örneği -2


AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. I) TARAFLAR
 2. İş sahibi a- Adı soyadı :

                        b- Adres         :

                        c- Tel               :

                        d- Email          :

 

 1. Avukatlar a- Adı soyadı : 

b- Adresi         : 

 

 1. II) İŞİN KONUSU

III) YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ

 • Yargılama harç ve giderlerinin tümü iş sahibince karşılanacaktır. Dava için yolculuk ve geçici kalma gibi giderler avukatlık ücretine dahil değildir.

 

 • Dava ile ilgili masrafların artması halinde yada verilen avans yeterli olmadığı takdirde avukat durumu iş sahiplerine/sahibine bildirecek ve bu bildirimden itibaren 3 gün içinde talep edilen masraf kendisine verilecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik verilmesi halinde avukat dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

 

 • İş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar iş sahibine telefon, faks, e-posta ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olur.

 

 • İş sahibi uyuşmazlığın arabuluculuk, sulh veya feragatle dava dışında bitirilmesini isterse durumu yazılı olarak avukata bildirecektir.

 

 • Dava arabuluculuk, sulh veya feragatle dava dışında neticelendiği takdirde aşağıda yazılı avukatlık ücreti avukata ödenecektir.

 

 1. IV) ÜCRET

Müvekkil;

 • Avukata verilen masraf avansının tamamı iş başında nakden ödenecektir.
 • İş sahibi, sözleşmeye konu iş karşılığında dava bedelinin %15’ini yerel mahkemece karar verildikten sonraki bir hafta içerisinde avukata nakden ödenecektir.
 • Mahkeme tarafından hükmolunacak kanuni vekalet ücreti avukata aittir.
 1. V) DİĞER HÜKÜMLER
 • Bu ücret yalnız bu dava içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak herhangi bir başka iş (karşılık dava açılması ve ileride açılması gerekecek başkaca davalar ve uyuşmazlıklar) bu sözleşme kapsamında değildir. Yapılacak cezai vb kovuşturma da bu sözleşme kapsamı dışındadır. Yargıtay ve Danıştay’da yapılacak duruşmalara iştirak halinde duruşma tarihindeki avukatlık ücret tarifesine göre ayrıca ücret ödenir. Yargılama sonunda karşı tarafa yükletilecek her türlü resmi vekâlet ücreti de avukata ait olacaktır.

 

 • Avukat işi yasalar ve meslek kuralları uyarınca, davayı sonuna kadar takip edecektir. Bu görevi bizzat kendisi yapacağı gibi, kendi gözetimi ve denetimi altında başka avukatlarla işbirliği yaparak onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Bu durumda iş sahiplerinden ek ücret istenmez.

 

 • İş sahibi avukatın yazılı olurunu almadan bu iş için başkasına vekalet vermeyecektir. Tersine davranılması halinde avukata ücretin tamamı ödenecektir.

 

 • İş sahibi işten feragat eder, karşı tarafla sulh olur ya da avukata işi sürdürme imkanı vermezse, yahut sözleşmeyle üstlendiği taahhütlerinden birini yerine getirmezse avukat kalan ücreti isteme hakkını kazanacaktır.

 

 • İş sahibi yukarıda yazılı adreslerini kanuni tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Avukatın, kendisine yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılacaktır. Adres değişikliği halinde avukata bildirim mecburidir. Adres değişikliği sebebiyle iş sahibine ulaşmayan bildirimler yüzünden avukata sorumluluk yüklenemez.

 

 • Sözleşme iş sahibi tarafından tek taraflı feshedilirse avukat ücretin tamamını isteme hakkına sahiptir.

 

 • Bu sözleşmede yer almayan konularda Avukatlık Kanununun avukatlık ücretlerine ilişkin hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

 

 • Bu sözleşmelerden doğacak anlaşmazlıklarda Bakırköy Adliyesi ve icra daireleri yetkilidir.

 

 • İş bu sözleşme iki nüsha halinde düzenlenmiş olup taraflarca okunarak imzalanmıştır.          

Avukat Ücret Sözleşmesi Örneği -3-

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKAT                                  : Adı, Soyadı (TC:  ),Adresi

İŞ SAHİBİ                                 : Adı, Soyadı (TC:  ),Adresi

İŞİN TÜRÜ NİTELİĞİ        :

MÜDDEABİH                          :

PEŞİN ALINAN ÜCRET      :

PEŞİN ALINAN MASRAF   :

Yukarıda ad ve adresleri yazılı avukat ile iş sahibi arasında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla bir ücret sözleşmesi düzenlenmiştir.

Buna göre :

Madde 1– Avukat, iş sahibinin yukarıda vasıf ve mahiyeti yazılı işini takip edecek; işin takibi [ hak ve alacağın tahsili ] için gereken bütün işlemleri mesleki sorumluluğu altında sonuna kadar yürütecektir. Avukat, işi bizzat takip edebileceği gibi, başka bir Avukatı veya Avukatları dahi tevkil yada teşrik yoluyla işin takibine iştirak ettirebilecektir. Ancak, bunun için iş sahibinden ek bir ücret istemeyecektir.

Madde 2– Taraflar, takibe konu olan bu işten dolayı vekile .  Lira ….. Avukatlık ücreti ödenmesini kararlaştırmışlardır. Bu meblağın  lirası peşin ödenmiştir. Mütebaki ücret ise, davanın ( ve takibin) sonunda ödenecektir.

Bu dava ve takiple ilgili olarak, Mahkeme [ ve İcra Dairelerince ] hükmedilecek maktu ve nisbi [ oransal ] ücret-i vekâletin de Avukata aidiyetini taraflar kabul etmişlerdir. Dava ve takibin kanun yolu aşamaları ve gerektiğinde murafaası ayrıca ücrete tabi…….. dir.

Madde 3– İşin takibinin gerektirdiği (dolaylı-dolaysız) her türlü giderler iş sahibine aittir. Bu giderler iş sahibinden peşin alır. Karşı taraftan tahsil olunacak meblağdan vekilin kararlaştırılan ücreti (ve varsa vekilin iş sahibi adına yaptığı masraflar ) öncelikle mahsup edilir. İş sahibi birden fazla ise; ücret ve masraflardan dolayı Avukata karşı sorumlulukları müşterek ve müteselsildir.

Madde 4– İş sahibi, ( Avukatın yazılı muvafakati olmaksızın) sulh, ibra, tek taraflı feragat, karşı tarafla haricen anlaşarak feragat, vekili azil ya da başka bir suretle dava ve takibin devamına ve iş bu akdin fiilen ve hukuken sonuçlanmasına engel olursa, Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ücretin tamamı ile müddeabih üzerinden yasal vekâlet ücretinin tutarını da talebe hak kazanır.

Madde 5– İşbu ücret sözleşmesinden doğacak her türlü ihtilaflarda (….. ) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.    

Avukat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             İş Sahibi

 

Avukata Vekalet Sözleşmesi Örneği -4-

14/02/2019

AVUKATLIK  SÖZLEŞMESİ

I)-TARAFLAR :

1)İŞ SAHİBİ:

a-Adı,soyadı (Unvanı)     : (TC NO:)

b-Adres                                                : /ANKARA                                            

c-CEP                                     :

e-E.MAİL                              :

 

2)AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI:

A-Adı,soyadı (Unvanı)   :

B-Adres                                              :

II)-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU :

                Haklı nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin alacak davası. (kıdem tazminatı –ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, fazla mesai ücret alacağı, hafta tatili alacağı, ücret alacağı, UBGT alacağı  elektrik su doğalgaz ev kat malikleri tarafından veriliyor.)

Dava  açılacak şirket        :

Çalışma Saatleri                                : Hafta İçi: 07:00-20:00 Cumartesi 07:00-20:00 Pazar sabah,akşam servisi

İşe başlangıç tarihi          : 15.11.2015

İşten çıkış tarihi                : 02.01.2019

Son net maaş                     : 2.175,00 TL

Görev                                    : Apartman Görevlisi

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibi tarafından karşılanacaktır. Tahsili mümkün olduğu takdirde avukat dava sonunda yargılama harç ve giderlerini davalı şirketten tahsil edecek ve iş sahibine ödeyecektir. Harç giderleri iş sahibi tarafından ödendikten sonra dava açılacaktır.

2)İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk,sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecek, avukatın yapmış olduğu masrafları ve aşağıda belirtilen vekalet ücretini avukata ödeyecektir.

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ:

                1)NİSBİ ÜCRET: Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın toplam tutarının yüzde (%25) yirmibeşi olarak iş sahibi tarafından avukata ödenecektir.

2)Bu ücret yalnız bu iş içindir. Ücret bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmalık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

3)Avukat/Avukat Ortaklığı, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat/Avukat Ortaklığı, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

4)İş sahibi, Avukatın/Avukat Ortaklığının yazılı muvafakatini  almadan bu iş için başka bir Avukata /Avukat Ortaklığına vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ücretin tamamı ve avukatın yapmış olduğu tüm masraflar iş sahibi tarafından avukata ödenecektir.

5)İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat /Avukat Ortaklığı sözleşmede belirtilen yüzde yirmi (20) oranındaki ücretin tamamını ve yapmış olduğu tüm masrafları iş sahibinden tahsil etme hakkını kazanacaktır.

6)Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.

V)-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmeye Ankara icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

VI)-ÖZEL KOŞULLAR:

1)İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın/Avukat Ortaklığının iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata /Avukat Ortaklığına bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata/Avukat Ortaklığına sorumluluk yüklenemeyecektir.

2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

 

               Avukat/Avukat Ortaklığı                                                      İş Sahibi  

 

Boşanma Davası Avukatlık Sözleşmesi Örneği -5-

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR :

MÜVEKKİL: …  TC: 1… TEL : 0505 …

AVUKAT     : …U – … ÇORUM

AÇIKLAMALAR:

15.03.2018 tarihinde taraflar boşanma davası için aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

 1. … ile … evlilik birliğinin sona ermesi için boşanma davası açılacaktır.

 

 1. Boşanma talebine ek olarak, 35 bin maddi 50 bin manevi tazminat, nafaka talebi, velayet talebi ile dava açılacaktır.

 

 1. Davanın delilleri olarak flash bellek içinde ses kayıtları, mesajlaşma içerikleri, apartman ve marketin kamera kayıtları, nüfus kaydı alındı  olayları anlatan 4 sayfalık metin  verildi, tanık isimleri bildirilecek, bildirilen telefon numaralarının içerikleri GSM operatörlerinden istenecek, gebeliğin sonlandırılmasının ispatı için doktor raporları istenecek.

 

 1. Boşanma davası için 3.500 TL vekalet ücreti kararlaştırılmıştır. Vekilce bildirilen Dava harç  ve yargılama giderleri … tarafından karşılanacaktır.

 

 1. Vekalet ücretleri 500 TL Lik taksitler halinde yargılama sürecinde ödenecektir.

 

 1. Tazminata hükmedilmesi halinde tazminat miktarının yüzde onu vekalet ücreti olarak ödenecektir.

 

İŞBU SÖZLEŞME 15.03.2018 TARİHİNDE  TARAFLARCA MÜZAKERE EDİLEREK VEKİLİN OFİSİNDE 2 NÜSHA OLARAK TANZİM EDİLMİŞ VE BİRLİKTE İMZA ALTINA ALINMIŞTIR.

 

Avukat Ücret Sözleşmesi

                                                                            

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.