AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


AVUKATLIK      SÖZLEŞMESİ

I)-TARAFLAR

1.İŞ SAHİBİ

a-Adı,soyadı                :

b-Tel                           :

c-E-Mail.                    :

2.AVUKAT

A-Adı,soyadı               :

B-Adres                      :

II)-KONUSU

          1-İş sahibinin 15.07.2013 – 23.06.2015 tarihleri arasında çalıştığı ……………….Tic. A.Ş’nin iş sahbi ile arasındaki iş akdini tek taraflı ve haklı ve/veya geçerli fesih sebebi olmaksızın, feshi nedeniyle işe iade davası açılması,

          2-İş sahibinin çalıştığı sürece işveren tarafından uygulanan mobbing, taciz psikolojik baskı ve şiddet nedeniyle manevi tazminat ile fazla mesai ve sair işçilik alacaklarının ödetilmesi için alacak talepli dava açılması,    

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi 2 dava da kullanılmak üzere giderler için Adana Avukata avans olarak ……………-TL sözleşmenin imzası aşamasında ödenmiştir.

2)Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi,harç,seyahat,geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların fazla olarak verilmesi halinde Avukat, dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

3)Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar,  iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla  yapıldığında da geçerli olacaktır.

4)İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ:

 1)-NİSBI ÜCRET: -Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın karar tarihindeki toplam  tutarının yüzde ……………. olarak ödenecektir.

-Alınacak vekâlet ücreti tahsilat aşamasında faizlerin dahil edilmesi ile elde edilecek değer esas alınarak saptanacaktır.

 3)Belirlenen nispi vekalet ücreti açılacak her bir dava için ayrı ayrı hesaplanıp Avukata ödenecektir. Ücret, bu işlerle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata ayrıca ücreti ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmazlık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

4)Avukat, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

5)İş sahibi, Avukatın yazılı muvafakatini  almadan bu iş için başka bir Avukata vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata sözleşmede kararlaştırılan ücretin tamamı ödenecektir.

6)İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat kalan ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

7)Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.

8) Mahkeme ve icrada karşı taraf aleyhine hükmedilecek avukatlık ücreti avukata ait olacaktır.

V)-ÖZEL KOŞULLAR:

1)İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata sorumluluk yüklenemeyecektir.

2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

  Avukat    İş Sahibi  

Avukat-Müvekkil Arasında Yapılan Sözleşme Örneği -2


AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. I) TARAFLAR
 2. İş sahibi a- Adı soyadı :

                        b- Adres         :

                        c- Tel               :

                        d- Email          :

 

 1. Avukatlar a- Adı soyadı : 

b- Adresi         : 

 

 1. II) İŞİN KONUSU

III) YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ

 • Yargılama harç ve giderlerinin tümü iş sahibince karşılanacaktır. Dava için yolculuk ve geçici kalma gibi giderler avukatlık ücretine dahil değildir.

 

 • Dava ile ilgili masrafların artması halinde yada verilen avans yeterli olmadığı takdirde avukat durumu iş sahiplerine/sahibine bildirecek ve bu bildirimden itibaren 3 gün içinde talep edilen masraf kendisine verilecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik verilmesi halinde avukat dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

 

 • İş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar iş sahibine telefon, faks, e-posta ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olur.

 

 • İş sahibi uyuşmazlığın arabuluculuk, sulh veya feragatle dava dışında bitirilmesini isterse durumu yazılı olarak avukata bildirecektir.

 

 • Dava arabuluculuk, sulh veya feragatle dava dışında neticelendiği takdirde aşağıda yazılı avukatlık ücreti avukata ödenecektir.

 

 1. IV) ÜCRET

Müvekkil;

 • Avukata verilen masraf avansının tamamı iş başında nakden ödenecektir.
 • İş sahibi, sözleşmeye konu iş karşılığında dava bedelinin %15’ini yerel mahkemece karar verildikten sonraki bir hafta içerisinde avukata nakden ödenecektir.
 • Mahkeme tarafından hükmolunacak kanuni vekalet ücreti avukata aittir.
 1. V) DİĞER HÜKÜMLER
 • Bu ücret yalnız bu dava içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak herhangi bir başka iş (karşılık dava açılması ve ileride açılması gerekecek başkaca davalar ve uyuşmazlıklar) bu sözleşme kapsamında değildir. Yapılacak cezai vb kovuşturma da bu sözleşme kapsamı dışındadır. Yargıtay ve Danıştay’da yapılacak duruşmalara iştirak halinde duruşma tarihindeki avukatlık ücret tarifesine göre ayrıca ücret ödenir. Yargılama sonunda karşı tarafa yükletilecek her türlü resmi vekâlet ücreti de avukata ait olacaktır.

 

 • Avukat işi yasalar ve meslek kuralları uyarınca, davayı sonuna kadar takip edecektir. Bu görevi bizzat kendisi yapacağı gibi, kendi gözetimi ve denetimi altında başka avukatlarla işbirliği yaparak onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Bu durumda iş sahiplerinden ek ücret istenmez.

 

 • İş sahibi avukatın yazılı olurunu almadan bu iş için başkasına vekalet vermeyecektir. Tersine davranılması halinde avukata ücretin tamamı ödenecektir.

 

 • İş sahibi işten feragat eder, karşı tarafla sulh olur ya da avukata işi sürdürme imkanı vermezse, yahut sözleşmeyle üstlendiği taahhütlerinden birini yerine getirmezse avukat kalan ücreti isteme hakkını kazanacaktır.

 

 • İş sahibi yukarıda yazılı adreslerini kanuni tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Avukatın, kendisine yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılacaktır. Adres değişikliği halinde avukata bildirim mecburidir. Adres değişikliği sebebiyle iş sahibine ulaşmayan bildirimler yüzünden avukata sorumluluk yüklenemez.

 

 • Sözleşme iş sahibi tarafından tek taraflı feshedilirse avukat ücretin tamamını isteme hakkına sahiptir.

 

 • Bu sözleşmede yer almayan konularda Avukatlık Kanununun avukatlık ücretlerine ilişkin hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

 

 • Bu sözleşmelerden doğacak anlaşmazlıklarda Bakırköy Adliyesi ve icra daireleri yetkilidir.

 

 • İş bu sözleşme iki nüsha halinde düzenlenmiş olup taraflarca okunarak imzalanmıştır.

                       

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bu makale hakkında soru sorun veya yorum yapın.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.