AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ (NİSPİ)

AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ

İş Sahibi

xxxxxxxxxxxxxx

Avukat                              

Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

Dava sonucu miktarın %20 ‘si

Dava Konusu

Yukarıda kimlik bilgileri verilen avukat ile iş sahibi arasında belirtilen konuda ve anılan ücret ile Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki şartlarla bir ücret sözleşmesi yapılmıştır.

MADDE-1 :Avukata verilen işten dolayı kendisine ödenecek vekâlet ücreti ve avukat tarafından bildirilecek masraf avansının tamamı iş başında nakden ödenecektir. Sözleşmeye konu iş karşılığında ayrıca dava bedelinin %20’si dava sonunda avukata nakden ödenecektir.

MADDE-2 :Bu ücret yalnız yukarıda konusu belirtilen iş içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak herhangi bir başka iş bu sözleşmenin kapsamına girmeyecektir. Karşılık dava açılması ve başkaca bu işle ilgili uyuşmazlıklar ve kovuşturma işleri çıkması halinde avukata ayrıca vekâlet ücreti ödenilmesi gerekecektir. Yargıtay’da, Danıştay’da ve başka anlaşmazlıklar çözen mercilerde yapılacak duruşmalar için de —- Barosu Avukat – İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi Üzerinden Avukatlık Ücreti ayrıca ödenecektir.

MADDE-3 :Avukat, müvekkil tarafından kendisine verilen işi yasalar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar kovuşturacaktır. Bu görevi kendisi yapabileceği gibi gözetimi altında başka avukatlarla işbirliği yaparak sözleşmeye konu işi takip edebilecektir. Ancak bu durumda iş sahibinden ek ücret istenemeyecektir. Tevkil verdiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zararlardan dolayı iş sahibine karşı hem şahsen, hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

İş sahibi avukatın yazılı olurunu almadan bu iş için başkasına vekâlet veremeyeceği gibi, aksine davranılması halinde avukata ücretin tamamı ödenecektir. Avukatın muvafakatinin olmaması halinde de iş sahibi muvafakat etmeyen avukatın ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

MADDE-4 :İşin bütün giderleri iş sahibince karşılanacak, avans olarak alınan miktarın giderleri karşılamaması durumunda avukat masrafları verilinceye kadar işi bekletebilecek, bu durumdan dolayı meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. İş sahibi şimdilik giderler için avukata 1000 TL. avans ödeyecektir.

Bu iş için seyahat gerektiğinde iş sahibi avukata seyahat, konaklama ve bu iş sebebiyle doğmuş sair giderleri ödeyeceği gibi, bürosundan ayrı kaldığı her gün için xx  TL ödeyecektir.

MADDE-5 :İş sahibi işten feragat eder ya da avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerden birini yerine getirmezse avukat dava sonunda yüzde olarak anlaştığı ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

MADDE-6 :İş sahibi yukarıda gösterilen adresi konut kabul etmiştir. Avukatın kendisine yapacağı her türlü bildirim bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliklerinin avukata bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan bildirimler nedeniyle avukata sorumluluk yüklenemez.

MADDE-7 :Sözleşme iş sahibince tek taraflı olarak feshedilirse avukat dava sonunda yüzde olarak anlaştığı ücretin tamamını isteme hakkı kazanır.

MADDE-8 :Bu sözleşmede yer almayan konularda Avukatlık Kanunu’nun avukatlık ücretine ilişkin hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

MADDE-9 :Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda. xxxx Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca okunmuş ve iradelerini sakatlayan hiçbir neden olmaksızın imza altına alınmıştır.00.00.2017

İŞ SAHİBİ                                                                                 AVUKAT

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 17:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.