Avukat Tapu Vekaletname Örneği

Ağu 4, 2019 | Vekaletname Örnekleri

Avukat Tapu Vekaletname Örneği


GENEL VEKALETNAME YETKİLERİ

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilcümle dava, icra takibi ve ihtilaflardan dolayı T.C. yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının özellikle T.C Nüfus Müdürlükleri  ve Tapu Sicil Müdürlükleri dahil olmak üzere  her kısım ve derecesinde her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye tebliğ ve tebellüğü, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza,yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve devlet güvenlik mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakim, şahit, katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline,duruşmalara katılmaya, evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularla kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulma yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, temyiz talebinden vazgeçmeye, temyizden feragate, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile de başkalarını tevkil, teşrik ve azle bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan feragata ve feragatı kabule, E-Devlet şifresi almaya, E-İmza almaya, E-imza oluşturmaya, E-İmza ile E-devlet üzerinden işlemler yapmaya, Mobil imza oluşturmaya, mobil imza aktif etmeye, mobil imza ile E-devlet üzerinden işlemler yapmaya, Türkiye’de şubesi bulunan her türlü bankada adıma işlem yapmaya, yine bu bankalara her konu ile ilgili dilekçe vermeye, Türkiye’de bulunan vakıf, dernek ve tüzel kişilik yapısında bulunan kurum ve kuruluşlarda beni temsil etmeye, dilekçe vermeye, haklarım doğrultusunda her türlü işlemi yapmaya…

ÖZEL DÜZENLEME VEKALETNAME YETKİLERİ

Beni temsilen bilcümle muris ve muris evvellerimin vuku vefatı ile  diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek T.C dahilindeki bilumum taşınmazlardaki ve taşınır mallardaki hak ve hisselerimi ve taşınmaz hisselerimin tamamını veya bir kısmını, mirasçılık belgelerine göre adıma intikal ettirmeye ve tescillerini yaptırmaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, bu konularla ilgili tapu sicil müdürlüğü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda namıma intikal ve tescil takrirleri vermeye ve kabule, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerini almaya, veraset ve intikal vergilerini ve emlak vergilerini ödemeye, beyannamelerini tanzim ederek ilgili mercilere sunmaya, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışlıkları idari yollardan düzeltmeye, belediyeye, yola, yeşil alana terki gereken kısımları bedelli veya bedelsiz olarak terke, terk takrirlerini vermeye, bu konudaki evrak ve belgeleri imzaya, [Beni temsilen bilcümle muris ve muris evvellerimin vuku vefatı ile ] diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek T.C dahilindeki bilumum taşınmazlardaki bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını intikalden önce veya sonra dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak [dilediğine satmaya, satış bedellerini almaya,(ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza davaları açmaya, taksim sonucu adıma isabet etmiş veya edecek taşınmazların tapu sicilinde tescil işlemlerini yaptırmaya, şüyuun idamesine veya izalesine, şufa hakkımı kullanmaya veya bu hakkımdan feragate, izaleyi şüyu talebinde bulunmaya, kayyım ve vesayet davaları açmaya, terekenin tespitini istemeye, keşfe, bilirkişi incelemesi yaptırmaya, payıma isabet ederek bankalarda ve sair kuruluşlarda bulunan tüm menkul eşyayı ve nakit varlıkları tahsile……….. ve intaca, yukarıda bahsi geçen yetkilere dayanarak yapacağı tüm işlemeleri geri almaya, feragate, sulh ve ibraya, ahzu kabza, bu hususlara ilişkin olarak dahi imzalanması gereken tüm evrak ve belgeleri dahi tanzim ve imzalamaya, hisseli, hissesiz, taşınmaz mal ve gayrimenkullerden ilgili tapu dairesinde dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda namıma her türlü hukuki kısıtlamalar ile birlikte, hisse veya tam pay satın almaya,satış sözleşmelerini imzalamaya, satış bedellerini ödemeye, hissedarlar arasında kullanım hakkı düzenleyen sözleşmeleri imzalamaya, gerektiğinde tapuya şerh etmeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda kabule, takrir almaya, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya,tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, her nevi harç ve resimleri ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya,encümen kararları almaya ve tescile, konu planı tahsis ettirmeye, yol, yeşil alan, otopark, park, çocuk bahçesi olarak kamu yararına bırakılması gereken yerleri bedelli veya bedelsiz terk etmeye gerekli terk takrirlerini vermeye, iş bu gayrimenkulleri dilediği şekilde, ifraz, tevhit, taksim ve parselasyon yaptırmaya, oluşacak parsellerde, lehime veya aleyhime bedelli veya aleyhime bedelli veya bedelsiz geçit hakkı tesis etmeye, iş bu gayrimenkullerin sınır tespitlerini yaptırmaya, çap, kroki sair belgeleri çıkartmaya, teslim almaya, her türlü isim, soy isim, hudut, cins, miktar, sair tüm tashihleri yapmaya, tapu kütüğüne şerh verdirmeye, terkine, ifraz, tevhid, parselasyon gerek değer gerek miktar yönünden hisselerimizin azalmasına veya çoğalmasına rıza gösterilmesine, tapu senetlerimizi çıkartmaya, teslim almaya, iş bu, gayrimenkullerin, imar durumlarını çıkartmaya, imar planında değişiklik teklifi sunmaya, ve yaptırtmaya, mevcut olan imar planlarının revize etmeye, imar planı tadilatları yaptırtmaya, iş bu gayrimenkullere münhasır olmak üzere her nevi davalar açmaya, davalardan feragate, feragati davaları kabulü, gıyabınızda cereyan eden duruşmalara katılmaya, terkine ilişkine olan yerlerde muvafakat etmeye, Tapu Sicil Müdürlüğünden tapu kaydı, tapu senedi almaya, kesinleşen imar planı gereğince kamu yararına terk edilecek kısımları bedelli veya bedelsiz olarak kamu yararına terk etmeye, tapularını vermeye, yol, yeşil alan, park, otopark, çocuk bahçesi, dere yatağı, kadastro harici taşlık ve çalılıktan ihdas edilen kısımları satın almaya, kıymet takdirini yatırmaya, gerektiğinden bedel takdiri suretiyle kamu yararına terk edilecek kısımları trampa etmeye, ihdas edilen kısımları parselle tevhid ettirmeye tapu defteri ve sicillerini yapmaya ve imzaya, bağımsız bölümün dışında olup da o bölüme özgülenmiş yerler varsa bu yerleri eklenti olarak tescil talebinde bulunmaya, gayrimenkul lehine ve aleyhine dilediği kurum ve idare lehine aleyhine bedelli bedelsiz her türlü geçit hakkı ve irtifak hakkı tesis etmeye, Tapu Sicili Tüzüğünün 26. Maddesi gereğince ortaklaşa kullanılacak yerleri belirlemeye ve tapuya tescil etmeye, tesis edilmiş ortak kullanım alanlarında yapılacak inşaata ait belediyesinden yapı ruhsatı almaya, inşaat yapılabilmesi için noterden muvafakat namevermeye, yapılacak inşaatın yapı denetim anlaşmasını imzalamaya, Kat Mülkiyeti Yasası gereği liste, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, yeniden yönetim planı vermeye, mevcut yönetim planında değişiklikler yapmaya, cins tashihine, kat irtifakı kurmaya, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, mevcut kat irtifakı veya kat mülkiyetini bozarak yeniden tesis etmeye, kat mülkiyeti ile ilgili bütün hususlarda gerekli işlemleri yapmaya,  arsa paylarını tefrike, bu işler için gerekli ana inşaat projelerini ve yönetim planlarını tanzim ve imzaya, namıma iskân ve yapı kullanma izin belgesi müracaatı yapmaya veya iskân ve yapı kullanma izinlerini almaya, mimari projede değişikliğe, müşterek methal tesis ve tesciline, adıma satın alacağı taşınmazımızda elektrik, su, doğalgaz tesisatını bağlatmaya, sözleşmelerini ilgili müesseseler önünde tanzim ve imzaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, evrakları imzalamaya, ferağ takrirlerini vermeye taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraz etmeye, geri almaya, bu hususlar ile ilgili gerek Tapu Sicil Müdürlüklerinden, Belediye Başkanlıklarından veya diğer ilgili birimlerden teslim alınması gereken evrak ve taşınmazla ilgili hak ve menfaatlerimizi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, Belediye, Valilik İl Özel İdaresi gibi resmi kurum ve kuruluşlarda mülkiyeti devir hariç bütün işlemleri yapmaya noterliklerden kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, nüfus müdürlüklerinden adres kayıt belgesi almaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya, münferiden yetkili olmak üzere  yetkili Adana Barosu Avukatlarından, 4293 Baro Sicil Numaralı, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41 Seyhan,Adana adresinde bulunan 14884264366 T.C. No’lu SAİM İNCEKAŞ  tarafımdan vekil tayin edildi.

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.