Avukat-Müvekkil Ücret Sözleşmesi Örneği

Şub 18, 2020 | Dilekçe & Tutanak

Avukat-Müvekkil Ücret Sözleşmesi Örneği

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR :

İŞ SAHİBİ :

ADI SOYADI : 

T.C. No: 

ADRESİ : 

TELEFON : 

FAX : 

E-POSTA : 

AVUKAT :

ADI SOYADI : 

T.C. Kimlik No: 

ADRESİ : 

TELEFON : 

Yukarıda adı soyadı ve tebligata elverişli adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarla avukatlık hizmet ve ücret sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi müvekkil ve işi üzerine alan avukat diye adlandırılmıştır.

HUKUKİ YARDIMIN

ÜZERİNE ALINAN İŞİN

KONUSU : 

HÜKÜMLER :

Avukata tevdi edilen X işinden ötürü X 000,00TL avukatlık ücreti ödenecektir. Her halükarda iş veya işlerden dolayı ödenecek ücret bu meblağın altına düşemez.

Şu aşamada iş sahibinden herhangi bir ücret alınmamıştır.

Ücretin ödendiği hususundaki ihtilaflar konusunda yükümlünün imzasını taşıyan belgeler hariç delil kullanılamaz ve ücretin ödendiği hususunda tanık deliline başvurulamaz.

Sözleşmede belirlenen ve üzerinde anlaşma sağlanan ücret sadece yukarıda sayılan iş / işler karşılığıdır ve bu işlerden doğsa dahi başka bir işi kapsamaz. Bu iş veya işler haricinde kalacak olan icra takipleri ve bu işle ilgili ve bağlantılı bulunsa dahi karşı taraf veya üçüncü bir şahıs tarafından karşılıklı dava veya ayrı dava şeklinde açılacak davalar ve her türlü hukuki yardımlar bu sözleşme ve ücretin dışında tutulmuştur.

Mahkemece ve İcra Dairelerince takdir edilen ve hasma yüklenecek olan avukatlık ücretleri avukata aittir.

Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, anlaşma görüşmelerinden ve ve anlaşmalı boşanma işini yapmaktan vazgeçmesi, bu her iki iş için avukatın yazılı iznini almadan başka avukatları teşrik etmesi veya başka bir avukata işini vermesi ve vekaletname vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge veya delilleri vermemesi veya temin etmemesi, adresini veya diğer iletişim vasıtalarını değiştirdiği halde yenisini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkansız hale getirmesi, avukatın rızası ve yazılı izni olmadan davanın takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile avukatını devre dışı bırakmak suretiyle sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya davayı avukatının muvafakati ve bilgisi olmadan kabul etmesi veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda avukat sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamı (bu sözleşmeye istinaden X avukatın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenmesi gerekir. Bu halde avukatın hak ettiği ücret yukarıda belirtildiği üzere X TL’dir.

İş sahibinin sözleşmeden ve Kanundan kaynaklanan vecibelerini yerine getirmemesi, karşı taraf ile sulh olması, davasından veya icra takiplerinden feragat etmesi veya vazgeçmesi, davayı kabul etmesi, arabulucuk ile sonuçlandırması, başka bir avukat tayin ederek anlaşmalı boşanma davası açması avukat X’ün yazılı muvafakati haricinde yapılamaz. Aksi takdirde önceki paragrafta yazılı hükümler gibi avukat avukatlık ücretine hak kazanır. Bu takdirde avukat ……000,00 TL avukatlık ücretine hak kazanır.

İş sahibi, sözleşmedeki avukatın yazılı muvafakatini almaksızın başka avukatları da işin kovuşturma, takip ve savunmasına katamaz. Aksi takdirde önceki paragrafta yazılı hükümler gibi avukat …….000,00TL avukatlık ücretine hak kazanır.

Avukat üzerine aldığı işi Kanun ve Sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, verilen vekâletnamedeki tüm yetki ve sorumluluklarını başka bir avukata tevkile yetkili olduğu gibi işin takibini tamamen tevkil ettiği avukatlara da bırakabilir.

İşin yapılması için bütün resim, harç, vergi ve sair tüm giderler ile yargılama için gerekil tüm harç ve giderler iş sahibine ait olup, avukatın ilk isteminde iş sahibi tarafından avukata veya merciine verilir. Görülen iş için yapılacak giderlerin tümü müvekkile aittir ve avukat bu giderler ödenmedikçe işi yapmak zorunda değildir. İş seyahati gerektiğinde yol, yatak ve yemek giderleri müvekkile aittir. Bu giderler peşin olarak verilmedikçe avukat seyahati yapmaz zorunda değildir.

Masraf ve giderlerin zamanında karşılanmaması halinde sorumluluk ve ortaya çıkabilecek zararlardan müvekkil sorumludur. Masrafların zamanında ve tam olarak tevdi edildiğini ispat yükü müvekkil (iş sahibi) dedir. Masrafların verilmemesi veya eksik verilmesi halinde dahi işi başlatan ve / veya devam ettiren avukat dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

Dava, takip veya iş ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usuli işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. İş sahibi avukatı aracılığıyla avukatından bilgi alarak işi takip etmek zorundadır. Bu ihbar, iş sahibine telefon, fax, e-posta, SMS, Whatsapp ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

Bu sözleşmeye göre işin sonucu Yerel Mahkemenin verdiği kararın tefhim veya tebliğ günüdür.

İş sahibinin adresi hakkındaki uyuşmazlıklar Avukatlık Kanunu md. 175’e göre hallolunur.

Bu sözleşmede yer almayan konularda veya açıklık bulunmayan durumlarda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun avukatlık sözleşmesine ilişkin hükümleri tamamlayıcı ve yorumlayıcı olarak uygulanır. Sözleşmedeki hükümler işi üzerine alan avukat aleyhine yorumlanamaz ve tamamlanamaz.

İş sahibi bu sözleşmede yazılı olan adresini kanuni ikametgâhı olarak kabul etmiştir. Avukatın iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilebilecektir. Asıl olarak iş sahibine yapılması gerekli tebligatlar iş sahibinin e-posta adresine veya telefonuna mesaj yoluyla yapılacaktır. Adres, telefon, fax, e-posta değişikliğinin avukata bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle avukata sorumluluk yüklenemeyecektir.

Bu sözleşmeden doğacak olan anlaşmazlıklarda yetkili merci Bartın Mahkemeleri ve icra daireleridir.

İşbu avukatlık hizmet ve ücret sözleşmesi X adresinde iki tarafın karşılıklı olarak maddeler ve yapılacak işe ile ücretler konusunda tartışmaları, müzakere etmeleri ve mutabık kalmaları neticesinde iki nüsha halinde düzenlenmiş olup taraflarca okunarak imzalanmıştır. tarih

İş Sahipleri                                                                                                                Avukat

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Avukat-Müvekkil Ücret Sözleşmesi Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.