Atama(Tayin) Talebinin Reddi Kararına İtiraz ve Dilekçesi

Tem 4, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Atama(Tayin) Talebinin Reddi Kararına İtiraz

 

 • İYUK 27. Maddesine göre idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararın doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları birlikte gerçekleşmiş bulunmakla, İYUK 27. Maddesindeki telafisi güç zararın doğmaması için hukuka aykırı ve fahiş olduğu çok açık olan atamamın yapılmasını talebimi red eden idari işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,
 • 23/12/2019 tarihli dilekçemle Sayman olarak atanmamı talep ettiğim Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Saymanlığı görevine atama talebimi, muhatabı olan Orman Genel Müdürlüğü’ne göndermeyen ve bu işlemi itiraz olarak verdiğim 27/04/2020 tarihli Sayman atamalarında yetkili, Orman Genel Müdürlüğü’ne göndermek yerine yetkisi olmadığı halde 12/05/2020 tarih **** sayılı yazılarıyla kendisine bağlı Orman İşletme Müdürlüğü’ne Sayman olarak naklen tayinimin yapılmasını reddeden hukuka aykırı işlemin İPTALİNE karar verilmesi istenebilir.
 • İdare hukuku alanında Av. Saim İncekaş Adana merkezli sunduğu avukatlık ve danışmanlık hizmet içerçevesinde atama talebinin reddi durumundaki süreci ele almıştır.

 

Atama(Tayin) Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi

 

T.C. ADANA  İDARE MAHKEMESİ’NE

                                                                                                                                      YÜRÜTMENİN DURDURULMASI                                                                                                                                                                   İSTEMLİDİR.

 

DAVACI                                                              :

DAVALI                                                               :

İPTALİ İSTENEN İDARİ İŞLEM                      : Orman Genel Müdürlüğü X Orman Bölge Müdürlüğünün X tarih X sayılı X İşletme Müdürlüğü’ ne tayinimin yapılması talebimin reddine ilişkin işlem

İPTALİ İSTENEN İDARİ İŞLEM

TEBLİĞ TARİHİ                                                  : 

KONU                                                                  :

 –

AÇIKLAMALAR                                                 :

 1. X senelik memuriyet hayatımın son X senesinde yani X Yılından beri X Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı X Orman İşletme Müdürlüğünde Sayman olarak görev yapmaktayım.
 2. X tarihli dilekçemle X tarih ve 30945 S.R.G.’de yayımlanan 1772 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği açılan ve kadrosu münhal olan, X Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı X Orman İşletme Müdürlüğüne sayman olarak atamamın yapılmasını için silsile yolu ile X Orman İşletme Müdürlüğü tarafından X Orman Bölge Müdürlüğü’ne, oradan da sunulmak üzere dilekçemi verdim.
 3. Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre, X Orman Bölge Müdürlüğünün X tarih ve * sayılı yazıları eki, Orman Genel müdürlüğünün X tarih ve X sayılı yazılarıyla X yılı Mart Atama Döneminde aynı Orman İşletme Müdürlüğünde çalışma süresini (X yıl ) doldurduğum için zorunlu rotasyona tabi olduğumu öğrendim. Bu sebeplerle, atamamın Sayman olarak kıdem durumu ve tüm şartları taşıdığından münhal bulunan ** Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ** Orman İşletme Müdürlüğü’ne yapılmasını talep ettim. Ancak bu dilekçem, ** Orman Bölge Müdürlüğü’ne dahi iletilmedi.
 4. X Orman Bölge Müdürlüğünün X tarih ve ** sayılı yazıları eki Orman Genel Müdürlüğünün X tarih ve ** sayılı yazıları ile 2020 yılı zorunlu atamaların Covid-19 salgını nedeniyle 1 (bir) yıl ertelendiği duyuruldu. Başlarda atamamın bu kararlar gereğince kabul edilmediğini düşünmekte iken, bu ertelemeden sonra; “ Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin yönetmelik” hükümlerine göre kendimle aynı şartları taşıyan ve 2020 yılı Mart ayında zorunlu rotasyona tabi olan; ** Orman İşletme Müdürlüğü Saymanı ** **’ ın ** Orman İşletme Müdürlüğü Saymanı olarak, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü Saymanı ** ** de ** Orman İşletme Müdürlüğü Saymanı olarak atandığını, yine zorunlu rotasyona tabi olan ve süresi dolmadan ** Orman İşletme Müdürlüğü Saymanı ** ** de ** Orman İşletme Müdürlüğüne Sayman olarak atandığını öğrendim. Rotasyona tabi başka kadrolardaki personelin de talep edenlerden , talepleri uygun görülenlerin atamaları yapılmış olduğu Sayın Mahkeme tarafından bu kurumlara yazılacak yazılar ve  yapılacak detaylı inceleme sonucu ortaya çıkacaktır.
 5. X tarihli dilekçemle Sayman olarak atanmamı talep ettiğim X Orman İşletme Müdürlüğü Saymanlığı görevine ise yasal mevzuat uyarınca “Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümlerince Sayman kadrosuna atanmak için, 10 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak ve sınava girip başarılı olmak gerekmekte” olmasına rağmen görevini tedviren” yürütmek üzere yasal mevzuat şartlarını taşımayan  10 yıllık çalışma süresini dahi tamamlamamış olan Bilgisayar İşletmeni Kadrosuna sahip ** ***’ ın  görevlendirildiğini öğrendim.
 6. Örneklerini verdiğim atamaları yapılan personelin ve görevlendirilmesi yapılan personelin hepsi Memur-Sen’e bağlı X isimli sendika üyesidirler. İş Kanunu, İdari mevzuat ve yerleşik içtihatlar uyarınca sendikalı olmak veyahut olmamak idare tarafından hiç bir zaman bir eşitsizlik aracı olarak kullanılamaz. Bu hem Sendikaların kuruluş ve varoluş ilkeleriyle hem de idarenin tutarlılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu hususlar daha önce bir çok içtihata da konu olmuş olup, sendikaya dayalı kayırmacılık, eşitsizlik ve tercih edilebilirlik kesin ve net bir şekilde yasaklanmıştır.
 7. Yukarıda belirttiğim gibi X tarihli dilekçem ile ben atamamın bu konuda atama yapmaya yetkili Orman Genel Müdürlüğü’ne sunulması için silsile yolunu takip ederek X Orman İşletme Müdürlüğü aracılığıyla X Orman Bölge Müdürlüğü’ne gönderdiysem de bu talebim yerine getirilmediği gibi hak kaybına uğramamam için dilekçemin Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi talebimi ilettiğim X tarihli dilekçeme cevap verilmemiştir.
 8. Bu arada, dava açma sürelerini durduran, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlüğe girmiştir. Bu süreçte hakkımın kaybolmaması için X tarihli dilekçem ile benim atanmayı talep ettiğim X Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına, Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne açıkça aykırı olarak 10 yıllık çalışma süresini dahi taşımayan bilgisayar işletmeli kadrosundaki X’ın tedbiren atanmasına hukuka aykırı olduğunu bu atamanın iptali ile bu konuda ** ve ** Orman Bölge Müdürlüklerinde yapılan emsal atamalarda olduğu gibi gerekli tüm şartları taşıdığından benim atamamın yapılmasını yine bu konuda yetkili kurum olan Orman Genel Müdürlüğüne silsile yoluyla iletilmek üzere X İşletme Müdürlüğü vasıtasıyla X Orman Bölge Müdürlüğü’ne gönderdim.
 9. X Orman Bölge Müdürlüğü, X tarihli dilekçemin atamam konusunda yetkili olan ve dilekçemin muhatabı olan Orman Bölge Müdürlüğü’ne göndermek yerine yetki ve görev aşımı yaparak dilekçemin muhatabı olarak X Orman Bölge Müdürlüğü kabul edilerek X tarih X sayılı cevabı yazısı ile “İlgili kayıtlı yazınız ekinde alınan, İşletme Müdürlüğünüz ekinde Sayman olarak görevli X’ ın, X Orman İşletme Müdürlüğü emrindeki Saymanlık görevini tedbiren yürütmek üzere yapılan görevlendirmenin hukuksuz olduğu, bu nedenle yapılan görevlendirmenin iptal edilerek kendisinin X Orman İşletme Müdürlüğü Saymanı olarak naklen tayininin yapılmasına ait X tarihli dilekçesi Bölge Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Bakanlık Makamının X tarih ve X sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren X sayılı Orman Genel Müdürlüğü Yetki Devri, İmza ve İş Bölümü Yönergesinin Genel Müdür tarafından imzalanacak Yazılar başlıklı 6. Maddesinin (ü) kısmında “…Kadro derecesi 1-15 olan diğer personelden 1-4  dereceli kadroların Bakan tarafından imzalanacak olan atama ve yer değişikliği oluru tekliflerini” (v) fıkrasında Bakanlık Makamından müsaade alınmak kaydıyla 6. Maddesinin (ü) fıkrasında ünvanları bulunan personel hariç merkez ve taşra teşkilatındaki bütün kadro ve pozisyonlara yapılacak atama, tayin ve nakiller ile yer değişikliği niteliğindeki görevlendirmeler” denilmektedir. Yine Yönergenin  ekindeki cetvelde Bölge Müdürlüklerinde görevli “Sayman ünvanında görevli personelin atama ve yer değiştirme işlemleri Bakanlık Makamının izni alınarak tayin, atama ve görevlendirmeler yapmaya Genel Müdür yetkilidir.” Denilmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde kuruluşu yapılan X Orman İşletme Müdürlüğündeki Saymanlık kadrosuna tedviren görevlendirme işlemi Genel Müdür makamının onayı ile yapıldığından talep doğrultusunda herhangi bir işlem yapılamamıştır.” şeklindeki gerekçesiyle talebimi hukuka aykırı bir şekilde reddetmiştir.

 1. *** Orman Bölge Müdürlüğü’nün X tarih ve ** sayılı X Orman İşletme Müdürlüğü’ne sayman olarak atamamamın reddine ilişkin kararı hem yukarıda açıkladığım gibi bu konuda yetkili kurum olan Orman Genel Müdürlüğüne dilekçemin iletilmemesi nedeniyle yetkisiz bir kurum tarafından verilmiş hem de atanmayı talep ettiğim X Orman İşletme Müdürlüğü’ne saymanlık görevinin bütün şartlarını taşımama rağmen bu görevle ilgili yasa ve yönetmeliğin aradığı hiçbir şartı taşımayan bir kişinin ataması yapıldığından bahisle Anayasamızın yasa önündeki eşitlik ilkesine, liyakata aykırı bir işlem olması ve bu atamalar yapılırken sadece X’e bağlı X Sendika üyelerinin tercih edilmesinin bu işlemi hukuka aykırı hale getirmeye yeterlidir.
 2. Yukarıda detaylıca açıklanan sebeplerle X tarihli dilekçemle Sayman olarak atanmamı talep ettiğim X Orman İşletme Müdürlüğü Saymanlığı görevine atama talebimi yetkisi olmadığı halde incelemek üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne göndermeksizin, ret eden X Orman Bölge Müdürlüğü’nün dilekçemi Orman Genel Müdürlüğü’ne göndermeme işleminin ve bu idari işleme itirazım için X tarihinde yapmış olduğum başvuruya yetkisiz olarak ve hukuka aykırı nedenlerle reddeden X tarih X sayılı atama talebimin reddine ilişkin işlemin iptalini talep etme zaruretim doğmuştur.,

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİMİZ:

 1. İYUK 27. Maddesine göre idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararın doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları birlikte gerçekleşmiş bulunmakla, İYUK 27. Maddesindeki telafisi güç zararın doğmaması için hukuka aykırı ve fahiş olduğu çok açık olan atamamın yapılmasını talebimi red eden idari işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINI talep etme zaruretimiz doğmuştur.

HUKUKİ DAYANAK                         :DEVLET MEMURLARI KANUNU, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ, İŞ KANUNU, İYUK ve yasal her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                            :

1-İptalini istediğim X tarih X sayılı karar

2- Dilekçe Örnekleri

3- Tayinimi talep ettiğim X Orman İşletme Müdürlüğü’ne atanan X’ın Orman Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Yönetmeliği’ndeki şartları taşıyıp taşımadığı ve bağlı olduğu sendikasının ve yapılan eşitsizliği kuruma sorulmasını talep ediyorum.

4- Bilirkişi İncelemesi

5- Benimle aynı durumda olup ataması yapılan aşağıda ve isimleri ve atandığı kurumları bildirdiğim kişilerle ilgili atamaların yapılıp yapılmadığını Orman Genel Müdürlüğü’nden sorulmasını talep ediyorum.

5- Gerektiğinde tanık beyanları

6- Yemin ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda detaylıca açıklanan ve resen göz önüne alınacak sebeplerle,

 • Haklı davamın kabulü ile,
 • İYUK 27. Maddesine göre idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararın doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları birlikte gerçekleşmiş bulunmakla, İYUK 27. Maddesindeki telafisi güç zararın doğmaması için hukuka aykırı ve fahiş olduğu çok açık olan atamamın yapılmasını talebimi red eden idari işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,
 • 23/12/2019 tarihli dilekçemle Sayman olarak atanmamı talep ettiğim Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Saymanlığı görevine atama talebimi, muhatabı olan Orman Genel Müdürlüğü’ne göndermeyen ve bu işlemi itiraz olarak verdiğim 27/04/2020 tarihli Sayman atamalarında yetkili, Orman Genel Müdürlüğü’ne göndermek yerine yetkisi olmadığı halde 12/05/2020 tarih **** sayılı yazılarıyla kendisine bağlı Orman İşletme Müdürlüğü’ne Sayman olarak naklen tayinimin yapılmasını reddeden hukuka aykırı işlemin İPTALİNE,
 • Yargılama giderlerinin davalı idare üzerine bırakılmasına,

Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                                              DAVACI

 

REVLENDİRME YAPILAN PERSONEL

1-** ** Bilgisayar İşletmeni  -** Orman İşletme Müdürlüğü (Vekil)

ATAMASI YAPILAN PERSONEL

2-**** ***** Sayman –** –** (7 yıl dolu ) (Asil)

3-** **- Sayman –**-** (7 yol dolu) (Asil)

4-** ** – Sayman-**- ** (Asil)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.