Asliye Hukuk Mahkemesine Beyan Dilekçesi

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                          : 2018/..E.

DAVACI                                : 

VEKİLİ                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ

KONU                                   :Mahkemeniz dosyasının .. tarihli duruşmasında A. Üniversitesi Rektörlüğünden müzekkere yazılarak istenilen evraklara ilişkin beyanlarımız hk.

AÇIKLAMALAR  :

… tarihli duruşmada, davalının vermiş olduğu … tarihli şikayet dilekçesi ile ilgili tüm tahkikat evrakları Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ibraz edilmiştir. Söz konusu belgelere ve … tarihli duruşmada tanık M.. nin beyanlarına katılmakla birlikte davalının beyanlarına ilişkin beyanlarımız şöyledir ;

1-) Davalı taraf müvekkilimin A… Üniversitesi Ziraat Fakültesinde akademisyen olarak çalışmaya başlamasından itibaren müvekkilim aleyhine haksız ve mesnetsiz şikayetlerle, mahkemeniz tarafından A… Üniversitesi Rektörlüğünden istenilen evraklarda belirtilen kurumları oyalamıştır. Davalı tarafın salt zarar verme maksadıyla hareket ettiği vermiş olduğu dilekçelerin üslubu ve içeriğinden bariz bir şekilde görülmekte olup vermiş olduğu şikayet dilekçeleri sebebiyle açılan idari soruşturmaların hepsi müvekkilim lehine sonuçlanmasına rağmen davalı taraf ardı arkası kesilmeyen şikayetlerine devam etmiştir. Müvekkilim, hakkında açılan her idari soruşturma için ayrı ayrı kendini ifade etme uğraşında bulunmuş, yargılama yollarına başvurmak zorunda kalmış olup meslek hayatındaki statüsünden kaynaklı itibarı, manevi bütünlüğü zedelenmiş olup müvekkilim yıpranmış ve zarar görmüştür.

2-) Davalı yan işbu yargılama sürerken dahi müvekkil aleyhine şikayet dilekçesi vermeye devam etmekte olup şikayetlerini diğer bir deyimle hak arama özgürlüğünü kötüye kullanmaktadır. Anayasa’da ve yasalarda kişinin hak arama özgürlüğü ile kişilik değerleri güvence altına alınmıştır ancak hak arama özgürlüğü sınırsız olmayıp kişi salt başkasını zararlandırmak için bu hakkı kullanamaz. Davalı yan tarafından verilen şikayet dilekçeleri müvekkil lehine sonuçlanmasına rağmen davalı yan durmaksızın şikayet dilekçelerine devam etmiş, hak arama özgürlüğü davalı tarafından sınırları aşılarak kullanılmış olup müvekkilin kişilik değerlerine de bir saldırı oluşturduğu görülmektedir. Kişilik haklarına yapılan saldırının hukuka uygun sayılması için her şeyden önce kişinin hukukça korunan bir üstün hak ve çıkarının bulunması gerekmektedir. Bu hak öz çıkarın korunması yerine başkasını zarara uğratmak için kullanılmışsa artık hukuka uygunluktan söz edilemeyecektir. Davalı tarafın sürekli olarak vermiş olduğu dilekçelere bakacak olursak davalı tarafın iyi niyetinden de söz etmek mümkün değildir. Davalı yan müvekkilin suçsuzluğunu bilerek zarar vermek, küçük düşürmek amacıyla hareket etmektedir.

3-) Davalı yanın işbu davanın …. tarihli duruşmasında vermiş olduğu “Aynı kurumda çalıştığımız dönemde yapmış olduğu haksız eylemleri nedeniyle de şikayet dilekçemde bu hususlara yer verdim, bu iddialarımı somutlaştıracak delil ve belgem yok” beyanına ilişkin olarak davalının delil ve emare olmadığı halde şikayette bulunduğunu ikrar etmesi şikayet hakkının kötüye kullanıldığını göstermektedir. İhbar veya şikayetin temelini oluşturan maddi olguların ciddi ve inandırıcı kanıtlarla desteklenmesi gereklidir. Zira davalının müvekkilim aleyhinde vermiş olduğu dilekçelere konu “adam kayırmaca, yüz kızartıcı suçları işleyenleri korumuş ve görev vermiş” ifadeleri oldukça ciddi ve müvekkilimin bulunduğu statüsü itibariyle de itibar zedeleyici iddialar olduğu aşikardır. Davalı tarafın dilekçelerinde belirtmiş olduğu bu ibarelere ilişkin müvekkilim hakkında kesinleşmiş herhangi bir karar olmadığı gibi başlatılmış herhangi bir soruşturmada yoktur. Müvekkilim ülkemiz için yararlı çalışmalar yapan, kendi çalışma alanında gelişmeler sağlayan değerli bir bilim adamıdır. Davalı tarafın kullanmış olduğu bu mesnetsiz ifadeler hakaret, iftira niteliğinde olup müvekkilimin kişilik haklarına saldırı oluşturmaktadır.   Şikayetini ve iddialarını haklı gösterecek emarelerin bulunmamasına rağmen defalarca müvekkili zarara uğratmak, küçük düşürmek amacıyla yapılan şikayetler hak arama özgürlüğünün sınırları aşılarak kullanıldığı ve şikayet edilenin kişilik değerlerine saldırı oluşturduğu sonucuna varılmalıdır.

SONUÇ                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davamızın kabulüne, tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ederim…

                                                               DAVACI VEKİLİ

                                                          Av. 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.