Asliye Ceza Temyiz Dilekçesi

Asliye Ceza Mahkemesine Sunulacak Temyiz Dilekçesi Örneği

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

TEMYİZ EDEN

SANIK:

VEKİLİ:

TEMYİZ EDİLEN HÜKÜM: Adana 4. Asliye Ceza Mahk. ES KR. Sayılı 09.07.2015 tarihli hükmü

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda numarası yazılı yerel mahkeme hükmü açıklanmış olup, karar usul ve esasa aykırılık teşkil etmekte olduğundan, kararı kabul etmiyoruz, kararı temyiz ediyoruz. Açıklayacak olursak;

1- Öncelikle belirtmek gerekir ki yerel mahkeme tarafından müvekkil lehine olan kanun hükümleri uygulanmamıştır. Şöyle ki; CMK md. 231/11 “cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.” Şeklindedir. Görüldüğü gibi müvekkil hakkında verilen hükmün yarısına kadar olan kısmın infaz edilmemesi şeklinde lehine olan kısım uygulanmamıştır. Oysa müvekkil gerek yargılama aşamasında gerek soruşturma aşamasında göstermiş olduğu davranışlarla pişmanlığını ve tekrar suç işlememe noktasında olumlu davranışları sergilemiştir. Buna rağmen lehe olan kanun maddelerinin uygulanmaması bozma nedenidir, kararı temyiz ediyoruz.

2- Müvekkil deyim yerindeyse mağdur edilmiştir. İş bu davanın açılmasına sebebiyet veren Adana 16. Asliye 23 E. sayılı dosyada müvekkilin vergi kaçakçılığı suçunu işlediği iddia olunmuştur. Ancak müvekkilin ihbar eden 16. Asliye Ceza Mahk. Dosyasında bahsi geçen Vergi Dairesinden gelen tebligatları almadığı aşikardır. Müvekkil şehir dışında bulunmakta iken yapılan ve müvekkilin yakalandığında haberi olduğu bir yargılamadan dolayı denetim süresi içerisinde bir suç işlediği kabul edilmektedir. Oysa müvekkil yargılamanın her aşamasında gerektiği takdirde yeni haberdar olduğu evrakları teslim etmeye hazır olduğunu beyan etmiştir. Bu hususlar dikkate alınmamıştır. Müvekkilin adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Adil yargılanma hakkı ihlal edilerek ceza tayin edilen müvekkilin mağduriyeti bu sebeple ihlal edilmeye devam etmektedir. Sayın mahkeme tarafından bu hususun göz önünde bulundurularak haksız bir şekilde verilen yerel mahkeme kararının bozulmasını talep ediyorum.

3- Yine belirtmek istediğimiz bir başka husus da yerel mahkeme tarafından gerekçeli kararın tarafıma yani sanık vekiline tebliğ edilmemiş olmamasıdır. Tebligat Kanunu md.11 gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Aksi durumda yapılan tebligat yok hükmünde olacaktır. Bu husus dolayısı ile adil yargılanma hakkımız ihlal edilmektedir. Avukat ile takip edilen işlerde avukattan mesleki yardım alınmasının amacı bilgisiz konumda olan müvekkilin zararının en aza indirilmesidir. Dolayısı ile avukatın mesleki bilgisini ortaya koyması gereken bir durumda gerekçeli kararın avukata değil sanığa tebliğ edilmesi hukuka aykırıdır, kabulü mümkün değildir, kararı temyiz ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ve sayın yüksek mahkeme tarafından resen nazara alınacak nedenlerle haksız ve hukuka aykırı yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

Sanık Vekili

Son düzenleme tarihi 6 Haziran 2021 17:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.