Asliye Ceza Mahkemesi- Görevsizlik Kararına İtiraz

SEYDİŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

 

SUNULMAK ÜZERE

 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                           

     SANIK                         : 

     SUÇ                              :  Vergi Usul Kananu’na muhalefet.

     SUÇ TARİHİ              : 

                             

     TEBLİĞ TARİHİ       :  

     KONU                          :  Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nin hukuka aykırı

                                               tarihli GÖREVSİZLİK kararına vaki itirazımın ve

                                              Ağır Ceza Mahkemesince GÖREVSİZLİK KARARI verilmesine

                                              ilişkin talebimizin sunulmasından ibarettir.

                                      

     İTİRAZ NEDENLERİ/AÇIKLMALAR   :

                                              

  • 26/04/2004 tarihli 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece

Mahkeme ile Bölge adliye mahkemeleri kuruluş, görev ve yetkileri hakkındaki kanunun 12. maddesinde Ağır Ceza Mahkemelerinin görevleri belirtilmiştir. Sanığı bulunduğum dosyada işlediğim iddia edilen suç Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektirmeyen, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmayı gerektiren bir suçtur. Dolayısı ile Mahkemenizin öncelikle görevsizlik kararı vermesi gerekir.

  • Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas

numarası verilen dosyada Vergi Usul Kanununa muhalefetten her nekadar aleyhime dava açılmış isede, sayın Asliye Ceza mahkemesi dosya kapsamına istinaden T.C.K.nın 158/h ile 212. maddesindeki suçların oluşabilmesi ihtimalini nazara alarak dosya hakkında görevsizlik kararı vererek yargılamaya Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir.

  • C.K.nın 158/h maddesinde düzenlenen nitelikli

dolandırıcılık suçunun gerçekleşmesi için “ Hileli davranışlarla bir kimseye aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamak” suçun yasal temen unsurudur. Nitekim Yüksek Mahkememiz Yargıtayımızın yerleşik içtihatlarında bu husus istikrar kazanmıştır. Sanık olarak bizim hileli herhangi bir davranışımız olmadığı gibi, bir başkasının zararına, kendimizin veya bir başkasına yarar sağlamamız söz konusu değildir. Ayrıca T.C.K 212 kapsamındaki resmi bir belgede sahtecilimiz de söz konusu değildir.

  • Ayrıca ceza yargılamasına esas olan veya idari para cezası

verilen vergi mevzuatı bağlamındaki cezaların iptali yönünde Konya Vergi Mahkemesi başkanlığında 2012/, 2012/, 2012/, 2012/, 2012/ esas numaraları ile 09.03.2012 tarihinde açılan davamız derdesttir. Bu cümleden de olmak üzere ceza davalarının temelini oluşturan ve özel uzmanlık gerektiren Vergi Hukukuna taalluk eden vergi davaları sonuçlanmadığı, diğer bir ifade ile konunun vergi hukuku bakımından kesinlik kazanmadığı, Şüphenin de Sanık Lehine yorumlanacağı şeklindeki genel hukuk kuralıda dikkate alındığında: varlığı yokluğu kesin hükme bağlanmamış vergi ihtilafı konusundan kaynaklanan bir hususta, Asliye Ceza Mahkemesinde hakkımızda ceza davası hususunda, Vergi Mahkemesi kararının bekletici sebep sayılması gerekirken ve bunun neticesinde hakkımızda bir karar tesis edilmesi hakka ve hukuka uygun olacak iken, bu durumun hukukun esasına uygun olacağı gözetilmeksizin suç vasfının değişmesi ihtimali ciheti ile Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararına itiraz edilmesi zaruriyeti hasıl olmuştur. 

    

DELİLLER                           :      Her Türlü Delil

HUKUKİ NEDENLER        :      5235 Sayılı Kanun Madde 11,12 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM              :  

     Yukarıda açıklanan nedenler ve sayın mahkemeniz  tarafından res’en dikkate alınacak

durumlar karşısında Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesinin   tarih

2012/….. karar sayılı görevsizlik kararına vaki itirazımın kabulü ile Ağır Ceza Mahkemesi

olarak  Sayın Mahkemenizin GÖREVSİZLİK KARARI vermesini   sanık ve asıl sıfatıyla

saygılarımla arz ve talep ederim.02.05.2018

                                                                                                                       

                                                                                                           

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.