Asli Müdahale Dilekçesi

Asli Müdahale Talebi Nedir – Dilekçesi


ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

                                                                                 

DOSYA NO                                       : …/… E.

ASLİ MÜDAHALE

TALEBİNDE BULUNAN    :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                  :

 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

 

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                 :

 

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                 :

 

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVA DEĞERİ                     :

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

KONU                                   : Asli müdahale talebimizi içerir dilekçemizdir.

 

 

AÇIKLAMALAR 

1-) Mahkemenizin ../…/… tarih ve …/… esasında kayıtlı bulunan dava dosyası üzerinden görülmekte olan davanın davacısı Hazine, çekişme konusu olan ve … ili, … ilçesi, …mahallesi/köyü, … pafta, … ada, … parsel’de kain … niteliğindeki taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığını, davalı tarafça taşınmaza el atıldığını ileri sürerek, el atmanın önlenmesi, tapu iptali ve tescil isteğinde bulunmuştur.

2-) Dava konusu taşınmaza harici satın alma ve intikal sebebiyle malik olduğunu belirten davalı ise, davanın reddini talep etmiştir.

3-) Dava konusu taşınmaz, müvekkilimize babasından miras kalmıştır. Buna ilişkin mirasçılık belgesi, dilekçemiz ekinde (EK 1) mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. Mirasçılık belgesinden anlaşılacağı üzere, muris …, geride sadece çocukları müvekkilimizi ve kardeşi …’i bırakmıştır. Müvekkilimizin annesi ise, çok önceki bir tarihte vefat etmiştir. (EK 2)

4-) Müvekkilimiz, kardeşinin payını, …/…/… tarihli harici satış sözleşmesi (EK 3) ile kardeşinden satın almış ve taşınmaza tek başına zilyet olmuştur. Davacı ve davalı tarafın iddialarının aksine, dava konusu taşınmaz, müvekkilim tarafından yirmi yıldan fazla süredir malik olma niyetiyle kullanılmakta ve bunca zamandır kendisi tarafından düzenli olarak ekilip biçilmektedir. Bu husus, dilekçemizin ekinde (EK 4) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri bulunan mahalli tanıklarımızın yargılama safhasında mahkemenize verecekleri izahatlerle açıklığa kavuşacaktır. Tanık beyanlarını destekler nitelikte olduklarını düşündüğümüz ve tamamı müvekkilimiz adına düzenlenmiş bulunan, yirmi yıldan uzun bir süredir tarım bağ-kur sigortalısı olunduğunu belgeleyen yazı (EK 5), … yılından bu yana mevcut bulunan ziraat odası ve tarım kredi kooperatifi kayıtları (EK 6) da iddiamızı kanıtlamamızda dayanacağımız delillerimiz arasındadır.

5-) Kaldı ki, dava konusu taşınmaz, orman sınırları dahilinde yer almadığı gibi, orman sınırları dışına çıkarılarak hazine adına kaydedilmiş bir taşınmaz da değildir. Dolayısıyla, ne davacı Hazine’nin ne de davalı tarafın da dava konusu taşınmaz üzerinde tercihe şayan bir hakkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz, olağanüstü zamanaşımı ile zilyetlik koşullarını halihazırda yerine getirmiş bulunan müvekkilim adına kaydedilmelidir kanaatindeyiz.

6-) Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle, anılan davaya, dava konusu taşınmazın müvekkil adına tescil edilmesini sağlamak için aslen müdahale etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 683, 713, 3402 S. K. Ek. m. 4, 6831 S. K

                                                             m.2, 6100 S. K. m. 65.

HUKUKİ DELİLLER                      : Mirasçılık belgesi, Aile nüfus kayıt örneği, Harici satış sözleşmesi, Tanık Anlatımları, Tarım bağ-kur sigortalısı olunduğunu belirtir idari yazı, Ziraat odası kaydı, Tarım kredi kooperatifi kaydı, Keşif ve Bilirkişi incelemesi, Yemin.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, asli müdahale talebimizin kabulü ile ve taşınmazın olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği hukuki sebebine dayalı olarak müvekkilimiz adına tapuya tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

 

Asli Müdahil/Davacı Vekili

 

Av.

Asli Müdahale Talebi Nedir – Dilekçesi

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.