Asli Müdahale Dilekçesi

Mar 6, 2018 | DİLEKÇELER

Asli Müdahale Talebi Nedir – Dilekçesi


ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO                                       : …/… E.

ASLİ MÜDAHALE

TALEBİNDE BULUNAN    :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                 :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                 :

 

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVA DEĞERİ                     :

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

KONU: Asli müdahale talebimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR 

1-) Mahkemenizin ../…/… tarih ve …/… esasında kayıtlı bulunan dava dosyası üzerinden görülmekte olan davanın davacısı Hazine, çekişme konusu olan ve … ili, … ilçesi, …mahallesi/köyü, … pafta, … ada, … parsel’de kain … niteliğindeki taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığını, davalı tarafça taşınmaza el atıldığını ileri sürerek, el atmanın önlenmesi, tapu iptali ve tescil isteğinde bulunmuştur.

2-) Dava konusu taşınmaza harici satın alma ve intikal sebebiyle malik olduğunu belirten davalı ise, davanın reddini talep etmiştir.

3-) Dava konusu taşınmaz, müvekkilimize babasından miras kalmıştır. Buna ilişkin mirasçılık belgesi, dilekçemiz ekinde (EK 1) mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. Mirasçılık belgesinden anlaşılacağı üzere, muris …, geride sadece çocukları müvekkilimizi ve kardeşi …’i bırakmıştır. Müvekkilimizin annesi ise, çok önceki bir tarihte vefat etmiştir. (EK 2)

4-) Müvekkilimiz, kardeşinin payını, …/…/… tarihli harici satış sözleşmesi (EK 3) ile kardeşinden satın almış ve taşınmaza tek başına zilyet olmuştur. Davacı ve davalı tarafın iddialarının aksine, dava konusu taşınmaz, müvekkilim tarafından yirmi yıldan fazla süredir malik olma niyetiyle kullanılmakta ve bunca zamandır kendisi tarafından düzenli olarak ekilip biçilmektedir. Bu husus, dilekçemizin ekinde (EK 4) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri bulunan mahalli tanıklarımızın yargılama safhasında mahkemenize verecekleri izahatlerle açıklığa kavuşacaktır. Tanık beyanlarını destekler nitelikte olduklarını düşündüğümüz ve tamamı müvekkilimiz adına düzenlenmiş bulunan, yirmi yıldan uzun bir süredir tarım bağ-kur sigortalısı olunduğunu belgeleyen yazı (EK 5), … yılından bu yana mevcut bulunan ziraat odası ve tarım kredi kooperatifi kayıtları (EK 6) da iddiamızı kanıtlamamızda dayanacağımız delillerimiz arasındadır.

5-) Kaldı ki, dava konusu taşınmaz, orman sınırları dahilinde yer almadığı gibi, orman sınırları dışına çıkarılarak hazine adına kaydedilmiş bir taşınmaz da değildir. Dolayısıyla, ne davacı Hazine’nin ne de davalı tarafın da dava konusu taşınmaz üzerinde tercihe şayan bir hakkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz, olağanüstü zamanaşımı ile zilyetlik koşullarını halihazırda yerine getirmiş bulunan müvekkilim adına kaydedilmelidir kanaatindeyiz.

6-) Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle, anılan davaya, dava konusu taşınmazın müvekkil adına tescil edilmesini sağlamak için aslen müdahale etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 683, 713, 3402 S. K. Ek. m. 4, 6831 S. K

                                                             m.2, 6100 S. K. m. 65.

HUKUKİ DELİLLER                      : Mirasçılık belgesi, Aile nüfus kayıt örneği, Harici satış sözleşmesi, Tanık Anlatımları, Tarım bağ-kur sigortalısı olunduğunu belirtir idari yazı, Ziraat odası kaydı, Tarım kredi kooperatifi kaydı, Keşif ve Bilirkişi incelemesi, Yemin.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, asli müdahale talebimizin kabulü ile ve taşınmazın olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği hukuki sebebine dayalı olarak müvekkilimiz adına tapuya tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Asli Müdahil/Davacı Vekili

Asli Müdahale Talebi Nedir – Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Asli Müdahale Dilekçesi(Vasi Davası)

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                           :

ASLİ MÜDAHALE

TALEBİNDE BULUNAN     :

VEKİLLERİ                           :

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Vasi tayini davasına asli müdahale talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

YETKİ YÖNÜNDEN İTİRAZIMIZ :

Davanın vesayet altına alınması istenenin yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerektiği, bu yetki kuralının kamu düzeni ile ilgili ve kesin olması sebebi ile; vesayet altına alınması istenenin yerleşim yeri adresinin … olduğu hususu da gözetilerek YETKİSİZLİK kararı verilerek dosyanın yetkili … Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmemesine karar verilmesini talep etmemizde zaruret hasıl olmuştur.

ASLİ MÜDAHALE TALEBİMİZ İLE ESAS YÖNÜNDEN İTİRAZ VE TALEPLERİMİZ :

  1. Davacı ………, Müvekkilim ……………….nın kardeşi …………..nın 5 yaşındaki oğlu………….’e  vasi tayin edilmesi talebi ile Sayın Mahkemeniz’de vasi tayini davası açılmasını haricen öğrenmiş bulunuyoruz.
  • Davacı ………… Müvekkilim …………..´ın kardeşi … tarihinde bir trafik kazası sonrasında vefat etmiş geriye daha önceki evliliğinden olma 5 yaşındaki oğlu … kalmıştır.
  • 5 yaşındaki … velayeti boşanma davası sonucunda annesi müteveffa … verilmişti.
  • Boşanma davasından sonra müvekkilimin kardeşi müteveffa … yılında … ile evlenmiş ancak yeni kocası 5 yaşındaki çocuğun daha önceki kocasından olması sebebiyle yanlarında yaşamasını istemediğinden ……………….’e teyzesi olan müvekkilim bakmıştır. Anlaşılacağı üzere ……………. 5 yaşındaki ……………..’in üvey babasıdır.  ………… geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybetmiş, çocuğun babası … ise ruhsal problemler yaşadığından ve birçok kez hastanede tedavi gördüğünden çocukla hiç ilişki kurmamıştır. Çocuğun babası …………….’in daha önceki eşinden de 2 küçük çocuğu bulunmakta ve bu çocuklar da yurtta kalmaktadır. Dolayısıyla baba, çocuğa bakabilecek konumda değildir.
  • Müvekkilim, kendi annesi yani çocuğun anneannesi olan … ile aynı evde yaşamakta ve 5 yaşındaki … 4 yıldır bakmaktadır. Ancak çocuğun teyzesi olan müvekkilim, çocuğun kanuni temsilcisi olmaması nedeniyle bazı hukuki sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu itibarla, söz konusu sorunları ortadan kaldırmak için çocuğa vasi tayin edilmesi amacıyla iş bu Asli Müdahale talebinde bulunma  zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: Medeni Kanunun, HMK ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER:

1)Nüfus kayıtları,

2) Tanıklar:

3)Her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP:   Yukarıda saydığımız nedenlerle;

Öncelikle; Asli Müdahale talebimizin kabulüne;

  •  Davanın vesayet altına alınması istenenin yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerektiği, bu yetki kuralının kamu düzeni ile ilgili ve kesin olması sebebi ile; vesayet altına alınması istenenin yerleşim yeri adresinin … olduğu hususu da gözetilerek YETKİSİZLİK kararı verilerek dosyanın yetkili … Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine,
  • Yetkisizlik itirazımızın kabul görmemesi halinde; davacı … davasının ve taleplerinin reddine,
  • Davamızın kabulü ile annesinin ölmesi, babasının da çocuğa bakabilecek durumda olmamasından dolayı … en yakın akrabası olarak teyzesi olan müvekkilim … vasi olarak tayinine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Asli Müdahil/Davacı Vekili

EKİ :

Vekaletname ve yetki belgeleri.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.