Askerden Sonra İşe Alınmama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Askerden Sonra İşe Alınmama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:İşe dönme talebinin reddi sebebiyle … . tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili talebidir. 
AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil, davalıya ait işyerinde çalışmakta olduğu sırada, ihtiyat görevi için askere çağrılmış olması sebebiyle … tarihinde işten ayrılmak zorunda kalmıştır.

2-Daha sonra görevi sona erince, davacı … tarihinde ve yasal süresi içinde yeniden işe girmek istemiş, işçi ihtiyacı olmasına rağmen davalı işveren tarafından sebep gösterilmeksizin işe alınmamıştır.

3- Böylece yasanın amir hükümlerine aykırı hareket eden davalıdan, yasanın öngördüğü üç aylık ücret tutarındaki tazminat için toplam … .’nin tahsilini talep ediyoruz. (Davacı işten ayrılmadan önce en son … . maddi gelire sahipti) Bu sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:İlgili mevzuat.
DELİLLER:Ücret bordroları, SGK sicil dosyası, işçi şahsi sicil dosyası, işyeri kayıtları, SSK kayıtları, noter kanalı ile çekilen ihtarnameler, Yargıtay kararları, bordrolar, iş sözleşmesi, Toplu İş Sözleşmesi, sağlık raporu, işe başvuru ve ret yazıları, görev çağrı ve terhis belgeleri tanık, bilirkişi incelemesi vs. her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-Davanın kabulü ile … . tazminatın … tarihinden itibaren işleyecek yasal faizliyle birlikte davalıdan tahsiline,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Görev çağrı belgesi,
3.) Terhis belgesi,
4.) İşe başvuru formu,

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.