Asansör Teknik Şartnamesi 2018

Eyl 11, 2018 | Şirketler Hukuku Avukatlığı


ASANSÖRLER TEKNIK ŞARTNAMESİ

1)KAPSAM :

Sabiha GÖKÇEN Havaalanı Yeni Terminal Binası, Ek Mimari projelerde belirtilen ihtiyaç mahallerine göre imal ve montajı yapılacak asansörleri kapsamaktadır. Asansörlerin yapımına ait döküman ve teklifler: Elektrik, Elektronik, Güvenlik ve Mekanik sistemler Genel Teknik Şartnamesi teklif evrakları bölümünde istenilen şekilde verilecektir.

2)GENEL :

Şartamenin gayesi bütün asansörlerin birinci kalite malzeme ve işçilikle şartnamelere uygun olarak, komple işler halde teslimidir. Imalat ve montajda kullanılacak bütün malzeme özellikle asansör tesisatı için imal edilmiş olacaktır. Istekli asansörlere ait yerleşim, montaj, elektrikli kumanda ve benzer projelerin’ tekliflerinde belirtecek olup, asansörler bagaj arabaları ile birlikte yolcular tarafından sık sık kullanılmaya dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Bazı asansörlerde öncelik anahtarı olacaktır. Asansörlerin çalışması binanın yangın ihbar sistemine bağlı olacaktır. Tahrik sistemi frekans konvertörlü olacaktır. Panoromik, Yolcu, Hasta, Personel ve Yük asansörleri özürlüler için özel donanımlı olarak techiz edilecektir. Bütün asansörlerde müzik ve anons yayını yapılabilecek düzenek olacaktır ve merkezi izleme odası ile konuşabilmek amacıyla diafon sistemi bulunacaktır.

3)ASANSÖRLERIN SAYILARI VE YERLERI

Ek Mimari projelerde belirtilen tüm ihtiyaç mahallerine ihtiyaç duyulan kapasiteyi karşılayacak nitelikte asansörler tesis edilecektir.

4)BOYA IŞLERI

Bıi şartname ile görevli; yükümlü olduğu asansör aksamlannın hava ile temasta bulunan bütün boyanabilir madeni kısımlannı mimariye uygun tarzda bir renge boyayacak veya CrNi (Paslanmaz çelik) saç olacaktır. Asansörlerin iç yüzeyleri komple CrNi (Paslanmaz çelik) saç olacak veya mimari yapıya uygun nitelikte olacaktır.

5)MAKINA AKSAMININ YERLEŞTIRILMESI

Bütün asansörlerin makina aksamı asansörün cinsine göre standartlara uygun olarak monte edilecektir.

Asansörlerin tahrik düzeni kullanılacakları yere ve verecekleri hizmete göre hidrolik yada elektrikli olarak seçilecek ancak Panoromik asansörler alttan yada yandan tahrikli şekilde hidrolik olarak tasarlanacaktır.

GÜRÜLTÜNÜN ASGARIYE INDIRILMESI Asansör tahrik aksamının montajı Elektrik ve/veya hidrolik kontrollü asansöderin yapımr ve rnontajjnda güvenlik kurallarını düzenleyen tüm standartlar uygulanacaktır.

6)MOTOR

Asansor motorları özel olarak asansör tesisat, için imal edilmiş tipte olacak ve sessiz çalışacaktır. Asansdr motoru saatte enaz 120 defa çalıştırdıp durciurulmaya elverişli olacak ve ısınma hesapları buna göre yapılecaktır. Motor 220 / 380 Volt 3 faz 50 Hz. ‘lik şebeke gerilirnı ile çalışacaktır. Motor parçalarının çalışma sırasında ısınması standartlara uygun olacaktır.

7)ERENLER

Erenler asansörö güvenli ve sarsıntısız bir şekilde durduracak kapasiteye sahip olacaktır. Fren pabuçları %25 aşırı kabin yükünde dahi kabini emnlyette tutacak frenleme özelliğine sahip olacaktır.

8)OTOMATIK SEVIYE DÜZELTME

Seviye düzeltme mekanizması tamamen otomatik olacak ve düzeltme bölgesinde kumanda tablolarından müstakil kullarulacaktır. Otonıatik seviye düzeltme için husus’ bir servo motor veya ana motorun düşük devri kullanılabilir. Otomatik seviye düzeltme, düzeninin hasaslyeti +A 5 nırrı olacaktır,

9)BAKIM TABLOSU

Kabinin üstüne konan bir bakım tertibatı yardımı ile normal işletme cihazlarının, otomatik seviye düzeninin elimlne edildiği ve kabinin yalnızca 0,25 metre / saniye hızla hareket ettiği bakım çalıştırması durumuna geçilebilmelidir. Bu bakım tablosu üstünde bakım maksadı ile asansdrü düşük hızda aşağı yukarı çalıştıracak ve gerektiğinde ciurduıscak düğnıeler bulunacaktır.

10)KABIN KUMANDA TABLOSU

Her kabinin üzerinde aşağıda listesi yapılan techizatlar, paslanmaz çelik ten ınarntil bir kabin kunıarıda tablosuna yerleşlirilecektir.

Işık’r kat bulanlar’,

 • Imdat butonu,
 • Acil durdurma butonu,
 • Anons hoparlörü ve konuşma düzeneği,
 • Kapı açma/kapama ıbutonuı.
 • Müzik Yayin donanımı ve hoperldrü.

Ve asansör tipine göre gerekli diğer bulanlar.

 1. KABIN KAT GÖSTERGESI

Kabinin kat kapısına gelen tarafına kabinin dıırdığu veya geçtiği kattarrgösteren ışıklı bir kabin kat göstergesi konaoaktır.

14, ZEMIN KAT IBIKLI TABLOSU

Asansarierin başlangıç katlanndaki kat kapısı üstüne veya kapı yanlarına on yüzü paslanmaz çelik levhalardan oluşan  ve üzerinde aşağıda belirtilen asgari techizatı ihtiva eden ışıklı tablolar bulunacaktır,

 • Kabinin geldiğini haber veren “gong”.

” Kabinin harekete hazır olduğunu ve hareket yönünü gösteren ışıklı “ok”.

 • Asansörün bulunduğu katları gösteren ışıklı “numaralar”
 • Asansörün hizmet dışı olduğunu gösteren ışıklı “işaret”.
 • Işıklı çağırma düğ’mesi.

 ▪ Meşgul, göstergesi vb. dtizenekler olacaktır.

 1. KAT IŞIKLI TABLOLARI

Her katta üzerinde aşağıdaki techizat bulunan kapı üstlerine ve yanlarına konan ışıklı tablolar, bulunacaktır,

 • Kabinin kata geldiğini haber veren ngongh.
 • Kabinin harekete hazır olduğunu ve hareket yönünü gösteren ışıklı uok”.
 • Asansörün bulunduğu katları gösteren ışıklı “numaralar”
 • Asansörün iniş ve çıkış yönleri Için iki adet ışıklı çağırma dliğmesi (En üst ve en alt katlarda bu tek bir düğme olacaktır.).

Kabil’in aşağı yukarı hareketini gösteren ok Işaretleri

Asansörün hizmet dışı olduğunu gösteren ışıklı işaret ve benzeri dOzenekler olacaktır.

 1. OTOMATIK DURDURMA TERTIBATI (SINIR KESICI)

Asansöder, kabinin en alt ve üst duraklarda normal durtış sınırlarını geçtiği anda kabin’ otomatik olarak durduran ve kurnancia butonlannı devre harid eden bir terübata haiz olacaktır. Bunun işin kuyıı içinde, kabin kasası tarafından kurnanda edilen nihai hmit şakadan bulunacaktır.

 1. KABİN TASIYICI DOZENEĞI, EMNIYET DÜZENI VE DOZENGEÇ

Kabin! taşıyacak çerçeve çelik profillerin uygun tatZda ve çok emin bir şekilde birlestirilmeleri ile oluşacaktır. Emniyet düzeni bu çerçevenin alt elemanlarma monte edilecek ve asansor kuyusunun üstüne yerleştirilecek bir emniyet düzenged ile tahrik edilecektir. Kabinin aşırı düşüş hızında (Normal hızlı” 1,4 katı) emniyet düzenged motorun akımın; kesecek, frenleme yaparak kabini durduracaktır. Kabinin yukarı hareketi ile ayrıca ilave bır çalıştırrnaya gerek katmadan emniyet düzeni frenleme durumundan kurtulacaldır,

 1. TAMPONLAR

Tamponlar yayll veya hidrolik tip olacak ve asansör boşluğunun dibinde kabin ve Karşı ağırlığın altına gelecek şekilde yerleştirlecektir. Tamponlann üstünde asgari 1 cm kalınlığında ses önleyid lastik elemanlar bulunacaktır. Çarpma anında her hangi bir kaymaya meydan vermeyecek şekilde rijid olarak kuyu tabanına tespit edilecektir.

 1. KARSI AĞIRLIK

Karşı ağırlık elemanları uygun malzemeden imal edilecektir, Karşı ağırlık kabin anma yükünün 0/050 si ile kabinin kendi ağırlığmın toplamı kadar olacaktır. Karşı ağırlık, karşı ağırlık klavuz raylan içinde hareket edecek ve pabuçları katrnalı ve kendi kendini yağlar tipte olacaktır.

 1. RAYLAR

Askı halatlan standartlara uygun malzemeden özel olarak asansör için imal edilmiş

olacaktır. Halatlann bir şekilde çalışması ve halat yipranmalannın asgariye indirilmesi göz önüne alınacaktır. Bütün halatlar .göbek telinin üstüne sarılmış asgari 6 kordondan teşkil edilmiş olacaktır.

 1. KAT KAPILARI TAHRIK DÜZENI

Bütün Asensörler için Kat Kapılan Tahrik Düzeni :

 • Tam otomatik olacaktır.
 • Tahrik mekanizması elektrikli olacak ve kapların düzgün ve sessiz çalışması temin Kapılar tam kapanmadan asansör çalıarnayacaldir.
 • Duraklarda yolcu transfer’ için kapılar belirli bir süre açık kalacak, bu sürenin sonunda otomatik olarak kapanacaktır.
 • insanın herhangi bir uzvunun kanallar arasında sıkışması halinde inzan uzvuna hiç bir zarar gelmeyecek ve kanatlar otomatik olarak tekrar açılacaktır.

Yük taşıma amaçlı asansörlerin kapıları standardiara uygun şekilde kullanım amacına uygun genişfikte seşilecektir.

 1. KAPI ALT VE ÜST TAŞIYICI ELEMANLAR!

Kapların rahat ve, sessiz çalışmaları için aşağıda belirtilen aksamlar kapilarla birlikte temin ve monte edilecektir.

tt Hareket tekerlekler’ ve kızaklar!,

 • Hareket tekerlekler’ gürültüyü azaltan bir Malzemeyle kaplı olacaktır. Tekerlekler rulmanlı olacak ve kapı ağırlığını rahatca taşıyabilecektir.
 • Tekerlekler kapı ağırlığını rahatca taşıyacak büyüklükte rulmanlı olacaktır, KABIN PLATFORMU

23.1. Asansönerin kabin platformu çelik bir çerçeveye haiz olacak ve bir çelik çerçeve üzeı ine yine çelik taşıyıcı ızgara konacaktır. Çelik taşlyıcıların üzerine uygun bir malzeme döşenecek ve bu döşemenin üstü aşınmaya mukavim estetik bir malzeme ile kaplanacaktır.

23.2, Panoromik asansörlerin kabin platformları tamamen mimari estetik değerlere göre tasarlanacaldır.

 1. KABIN

24.1. Kabin Gövdesi Kabin gövdeleri emniyetli uygun kalınlıktaki bir malzemeden imal edilecektir. Kabin duvarları ve tavanin her hangi bir yerinde 25 cm2` lik yüzeye 39 kg’ lık bir kuvvet uygulandığında kalıcı hiçbir değişiklik meydana gelmeyecektir.

24.2Kabin Kaplaması; Istekli kabin kaplama malzemelerini teklifferinde açık olarak

betirtecektir.

24.2. Kabinle ilgili genel hususlar : Kabin içini aydıniatacak uygun bir aydınlatma sağlanacaktır,

24.3. Panoronlik asansörlerin iç ve dış mekanlan tamamen mimari estetik değerlere göre planianacaktır, Gerek iç aydınlatinalan, gerekse diş aydınlatrnalan tamamen mimari ve estetik değerlere uygun şah’ • olacaktır:— ‘7n ‘İ

 1. KAPI KONSTROKSIYONU

Asansörlerin kapı içi ve dışı kazalar tümü Ile paslanmaz gellk olacaktır. Panoromlk asansörler ise mimari estetk değerlere göre tasarlanacaktı

 1. TEHLIKE KAPAĞI

Kabin tavanına tehlike anında açılabilecek ve bir insanın kabinin üzerine çikmasina müzede edecek ölçülercle dışarıya doğru açılabilen bir kapak bulunmalıdır.’Kapak açıkken asansörün hareketini durduracak tertibat olmalıdır.

 1. IMDAT DÜZENI

Her kabinde “Imdat” düzenine kumanda eden bir duğme bulunmalıdır, Imdat düzeninin vereceği ses kabin Içinden ve dışından duyulabilmelidir. Her kabinde kabin hareketini durduran bir stop butonu bulunmalıdır.

 1. ACIL AYDINLATMA

Her asansör içerisinde elektrik kesilmesine karşi en az 2 saat süreli şarjir acil aydınlatma sistemi kurulacaktır.

 1. GÜVENLIK DÜZENI

Her kabinde kabin iskeletine bağlı bir güvenlik düzeni bulunmalıdır. Güvenlik düzeni, güvenlik halatı ve regülatörü tarafından harekete geçirilir durumda olmalıdır.

 1. A ANSCRLER IÇIN MERKEZI IZLEME VE ARIZA SINYALIZASYON

Uzaktan kumanda sinyalizasyon için sistemlerin komple izleneceği Merkezi izleme ve Arıza Sinyalizasyon odası oluşturulacak ve bu odadan bütün asansörlerin faliyetleri izlenecektir, Asansör izleme ve kontrol panosunda aşağıda belirtilen fonksiyonların gerçekleşmesi için gerekli klenıens bloklarr hazırlanacaktır. Asarısörlerle bu merkez arasındaki bağlantı ve irtibatlar yapılacaktır.

Merkezi kumanda panosunda bulunacak asansörlerle ilgili sirıyaiizasyön ve kunıaeda clhazian aşağıda asgari düzeyde belirtilmektedir;

Asansörün serviste olduğunu gösteren yeşil lamba.

 • Asansörün arızalı olduğunu gösteren kırmızı lamba,
 • Asansörün giriş katında bekler olduğunu;gösteren sari lamba
 • Asansörli servis harici yapacak stop butonu.
 • Asansörü tekrar servise sokacak stad butonu,
 • Kabin anons haporlörü için gerekli haberleşme kablosu kabinde’) makina dairesine kadar getirilecektir.
 • Asansörün aYinlıYaRil? 11                    t .rıikanıııısaği8yacak olan clüzenek.

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.