Artık Değerin Ayın Olarak Ödenmesi

May 11, 2019 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Artık Değerin Ayın Olarak Ödenmesi

TMK’nunda düzenlenen EMKR’nde; tahakkuk eden DAP ve AD alacaklarının para olarak ödenmesi yani nakdi ödeme esas olmakla birlikte: kanun iki ayrı olgu bakımından eşlerin bu borçlarının ayni olarak ödenebilmesine de olanak tanımıştır.

Bu ayni ödemelerde kanunun göz önünde bulundurulmasını istediği husus yine TMK nun 239. maddesinin ilk fıkrasında: “Ayni ödemede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir” hükmüyle belirtmiştir. Buradaki sürüm değerinin tasfiye tarihi esas alınarak tespit edileceği açıktır.

Bu konu da başlıca iki başlık altında incelenebilir.

Ödeme Zorluğu halinde Ayni Ödeme

TMK nun Katılma Alacağı ve DAP ‘in ayni olarak ödenebileceğine ilişkin 239. maddesinin TBMM de eklenen gerekçesinde: “Katılma alacağı ve değer artış payının, para yanında ayın olarak ödenmesine olanak getirmek…  amacıyla bu önerge verilmiştir” denilerek bu husus açıklanmıştır.

Müzakerelerden anlaşıldığına göre: “TBMM Adalet Komisyonundaki tartışmalar sırasında borçlu eşin nakit olarak ödeme olanağı mevcut değilse, alacaklı eşe nakit yerine bir malda mülkiyet hakkı ya da payı vermesine olanak tanınması böylece borçlu eşin malını üçüncü kişilere satarak borcunu ödemesi yerine, alacaklı eşe borcuna karşılık bir malda ayni hak tanımasının daha uygun olacağı görüşü ileri sürülerek, ayın olarak ekleme olanağı tanınmıştır.”

Ancak belirtmek gerekir ki; TMK nun 239. maddesinde borçlu eşe tanınan bu ayni ödeme hakkı yalnızca onun istemine bağlı bulunmaktadır. Bu sebepledir ki AD alacaklısı eşin bu borcun ayni olarak ödenmesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

Aile Konutu ve Ev Eşyasına Özgü Ayni Ödeme Hakkı

Daha önce de değinildiği gibi. TMK’nun 240. maddesinde: “Sağ kalan eş eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklemek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır. Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir. Haklı sebeplerini varlığı halinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir. Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakkı kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır” kuralı konulmuştur.

Binaenaleyh; bu madde hükmüne göre de; alacaklı sağ eş, AD hakkına karşılık; ayni bir ödeme ile alacağını tahsil edebilecektir.

Sağ kalan eşin mezkur hakkı, öncelikli bir hak olduğu için; ölen eşin evvelce ölüme bağlı bir tasarrufla bu hakkın ilişkili bulunduğu malları elden çıkarmaya yönelik işlemlerinin iptali yolunda TMK nun 557. maddesine göre dava hakkını kullanılmasının mümkün bulunduğu da kabul edilmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank