Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO                                :

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

TALEP EDEN ALACAKLI                 :

VEKİLİ                                                 : Av.

BORÇLU                                              :

VEKİLİ                                                 :

KONU               : Borca İtiraz etmiş bulunan borçlunun itirazlarının kesin olarak kaldırılmasına, takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                                 :

Müvekkilim ile borçlu arasında X tarihinde X Noterliğinde X yevmiye numaralı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme ile X ili X ilçesi X mahallesinde kain X parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul üzerindeki binanın kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılıp yapılması, yeni binanın X nolu bağımsız bölümün müvekkilim tarafından borçluya teslimi ve borçlunun inşaat yapım bedeli olarak 50.000,00 TL’yi konutun  teslim tarihinde ödeyeceği kararlaştırılmıştır.

X tarihinde borçluya X 3 noterliği aracılığıyla X yevmiye numaralı ihtarname göndermiştir. İhtarı tebliğ alan borçlu arsa payının devri ve kat irtifakının kurulması için tapuya gelmemiş, kararlaştırılan inşaat yapım bedelini ödememiş ve müvekkilimizle iletişime geçmemiştir. Bu haliyle borçlu X tarihinde X TL ödemesi gerektiği için temerrüde düşmüştür.

Borçlu görüşmeler sonucu X tarihinde konutu yazılı beyan vererek teslim almıştır. Müvekkilim ile borçlu teslim işlemini tutanak ile kayıt altına almıştır. Borçlu X TL’lik edimini yerine getirmemiştir.

Temerrüde düşen borçlu aleyhine tarafımızca X İcra Müdürlüğü X Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibine başlanılmıştır. İcra takibindeki alacak kalemleri Sözleşmede belirtilen X TL, X TL ihtarname masrafı ve X tarihinde borçlu temerrüde düşmüş olduğu için bu tarihten itibaren işlenmiş faizdir. İcra takibinde hukuka ve hakka aykırı hiçbir durum yoktur. Borçluya ödeme emri ve ekleri tebliğ edilmiştir. Ödeme emrinin iptaline ilişkin dava açılmamıştır. Eklerden dayanak noter sözleşmesinin aslı X Tapu Müdürlüğünde olduğundan aslı gibidir yapılamamış ve dosyaya aslı sunulamamıştır.

Borçlu 08.11.2017 tarihine icra takibine ferilere müvekkile hiçbir nam altında borcu olmadığını beyan ederek itiraz etmiştir. İcra Müdürlüğünce itiraz sonrası takip durdurulmuştur. Borçlu müvekkilimize hiç bir borcun olmadığını iddia etse de takibe dayanak olan sözleşmede bağımsız bölümün tesliminde borçlunun 50.000,00 TL ödeyeceği açıkça kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin aslı Bahçelievler Tapu Sicil Müdürlüğünün X Y nolu dosyasındadır. İtiraz üzerine ilgili tapu müdürlüğünden aslı gibidir sureti alınarak dava dilekçesi ekinde sunulmuştur.  Borçlu sözleşmeyi imzaladığında ve kendisine gönderilen ihtarname ile sabit bu borcunu bilmesine rağmen borca itiraz ederek kötü niyetli davranmıştır. Bu sebeple borçludan %20 den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatının tahsil edilmesini talep ediyoruz.

Borçlu ödeme emrinde yazan Kat karşılığı İnşaat sözleşmesinin olmadığını beyan etmiştir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yasa ile belirlenmiş bir adı yoktur. Bu tip sözleşmeler akit yapma serbestisi kapsamında düzenlenmektedir. Uygulamada yaygın olarak; “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, “Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi”, “Arsa payı karşılığı inşaat (yapım) sözleşmesi”, “Kat karşılığı inşaat yapım ve satış vaadi sözleşmesi”,  “Gayrimenkul satış vaadi daire karşılığı inşaat sözleşmesi”, “Gayrimenkul (taşınmaz) satış vaadi ve inşaat sözleşmesi (mukavelesi)” tanımları da kullanılmaktadır. Bu sebepledir ki kelime farklılığından dolayı borçtan kurtulma çabası içerisinde olan borçlu aleyhinde %20 den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmelidir.

DELİLLERİMİZ                                  : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

26.04.2016 tarihinde Bakırköy 5. Noterliğinde  8483 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, 29.05.2017 tarihli Bakırköy 3 noterliği 09076 yevmiye numaralı ihtarname, 03.10.2017 tarihli konut teslim tutanağı, Bilirkişi, Tanık, İcra Dosyası ve Lehe Olan Her Türlü Yasal Delil

HUKUKİ NEDENLER                         : İİK, BK, HMK ve İlgili Sair Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM                              : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden ötürü öncelikle davamızın kabulü ile;

Borçlu tarafından yapılan itirazın ekte sunulan noterlikte tanzim olunan sözleşme uyarınca İİK 68 vd maddeleri kapsamında kesin olarak kaldırılmasına,

Borçlu aleyhinde %20 den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

Yargılama ve vekalet ücretinin borçlu üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. tarih

            İtirazın Kaldırılmasını Talep Eden Vekili

                 Av.

Son düzenleme tarihi 13 Temmuz 2020 20:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.