Arsa Payı Karşı İnşaat Sözleşmesi Uyuşmazlıkları Tüketici İşlemi Değildir

Tem 16, 2020 | Arsa Karşılığı İnşaat

Arsa Payı Karşı İnşaat Sözleşmesi Uyuşmazlıkları Tüketici İşlemi Değildir

 

  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmelerinin kendine özgü bir türüdür. Bu sözleşmelerin bir tarafı arsa sahibi diğer tarafı yüklenicidir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi açısından güdülen amaç kullanmak için konut edinmek değil arsasını değerlendirmektir. Bu nedenle arsa sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarken güttüğü saikin tüketici saikinden farklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

Davacı, davalı arsa sahipleri ile müvekkili arasında ….09.2011 tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapıldığını ve davalı arsa sahipleri ile yüklenici davalı şirket arasında 01.06.2011 tarihinde imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahiplerine kalacak B blok zemin üstü ….normal katta yer alan … ve … nolu bağımsız bölümlerin satışının kendisine vaat olunduğunu, sözleşmeye göre yükleniciye düşen edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmediğini ileri sürerek şimdilik sözleşmede belirtilen teslim tarihi ile dava tarihine kadar geçen süre … ay üç günlük süre için …,550 TL’nin gecikme tazminatı-kira mahrumiyet, ayıplı ve eksik imalatlar için de şimdilik ….000 TL olmak üzere toplam ….550,00 TL.nin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı ile davalılardan … Yapı İnşaat Ltd. Şti arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmadığı, diğer davalılar … ve … ile aralarında yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gereğince sözleşmeye konu bağımsız bölümlerin davacı adına tapuya tescil edildiği, sözleşme içeriğine göre bağımsız bölümlerin niteliklerinin belirlenmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


Dava, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı geç teslim kira tazminatı ve eksik ve ayıptan kaynaklı zararın tazmini istemine ilişkindir.


Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un …/h maddesinde “tüketici işlemi” ve …/c maddesinde “mal” kavramları tanımlanmış, …. maddesinde, bu kanunun uygulanmasıyla ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafta Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğu hükme bağlanmıştır.


Somut olayda davacının arsa sahibinden gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle taşınmaz aldığı ve arsa sahibi ve yüklenici arasında imzalanan sözleşme gereği arsa sahibinin halefi olarak talepte bulunduğu anlaşılmıştır. Uyuşmazlığın çözümünde taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin tartışılıp değerlendirileceği, 4077 Sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilgili bir uyuşmazlığın söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Anılan Kanun’un …. maddesi hükmü, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalara Tüketici Mahkemelerinde bakılmasını öngörmüştür. Başka bir ifadeyle, 4077 Sayılı …


Kanun, bir uyuşmazlığa Tüketici Mahkemesinde bakılmasının tek koşulu olarak uyuşmazlığın kendisinin uygulanmasıyla ilgili olarak çıkmış olmasını aramıştır.


Uyuşmazlık konusu olayda, …/h bendinde yer alan “tüketici işlemi” ve …/c bendinde yer alan “mal” bulunmamakta olup, anılan kanunla, dar kapsamlı mal ve hizmet ilişkileri, olağan tüketim işleri kapsama alınmıştır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmelerinin kendine özgü bir türüdür.Bu sözleşmelerin bir tarafı arsa sahibi diğer tarafı yüklenicidir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi açısından güdülen amaç kullanmak için konut edinmek değil arsasını değerlendirmektir. Bu nedenle arsa sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarken güttüğü saikin tüketici saikinden farklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.


Öte yandan, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin kapsamı, karmaşıklığı ve üst düzey teknolojisi gerektirmesi karşısında, bu davaların; dilekçelerin verilmesi, tahkikat ve hüküm aşamaları yönünden daha kısa ve basit şekilde sonuçlandırılmasında yarar görülen basit yargılama usulüne tabi tutulmasının sakıncaları da gözardı edilmemelidir. Açıklanan nedenlerle somut uyuşmazlığın çözümünde, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

 

Bu durumda mahkemece, somut uyuşmazlığın, dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 Sayılı Kanun kapsamında olmadığı ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğu gözetilerek, HMK’nın 114/…-c maddesi uyarınca mahkemenin göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğu gerekçesiyle, davanın, HMK’nın 115/…. maddesi uyarınca usulden reddine karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesi’nin görevi kapsamında kaldığının kabulü ile işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

 

…-Bozma nedenine göre davacılar vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

 

SONUÇ:Yukarıda (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün re’sen BOZULMASINA, (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma nedenine göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının, şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ……..2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.