Arazi Kira Sözleşmesi

Eyl 8, 2020 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Arazi Kira Sözleşmesi Örneği

KİRALAYAN – T.C

ADI VEYA  ÜNVANI

 

ADRESİ

 

TELEFON

 

KİRACI KULLANICI

ADI VEYA ÜNVANI

 

ADRESİ

 

TELEFON

 

KİRALANAN YER

TOPLAM ALAN (M2)

TOPLAM:

ADA VE /VEYA PARSEL NO

 

YILLIK KİRA TUTARI

 

DEPOZİTO TUTARI

DEPOZİTO YOKTUR.

YILLIK KİRANIN ÖDEME ŞEKLİ

Her yıl başı peşin olmak şartıyla, aşağıdaki hesap bilgileri yazılı hesaba ödeyecektir.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN

BAŞLANGIÇ TARİHİ

01.01.2021

BİTİM TARİHİ

01.01.2036

KİRALANAN YERİN KULLANIM AMACI

GIDA- TARIM-HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

GENEL ŞARTLAR

– Her yıl kira artışı uygulanacak olup, bu artış TEFE,TÜFE oranındadır.

– Kiracı kiraladığı araziye temiz, düzenli ve kiralayanı zor durumda bırakmayacak şekilde bakmak zorundandır.

– Kiracı kira bedelini, kontrat başlangıç tarihi itibariyle her bir devir ettiğin de, en geç 15 gün içerisinde kiralayana ödemek zorundadır. Zamanın da ödeme yapılmayan her kira için yasal faiz işletilecektir.

– Kiracı bu yerlerden doğan devlet desteklemelerinin tümünden kendisi faydalanacaktır.

– Bu sözleşme KİRALAYANLARIN ölümü durumunda, onların yasal mirasçılarını da kapsamaktadır. Mirasçılar bu sözleşme şartlarının dışına çıkamayacaktır.

1. ÖDEME: KULLANICI kirayı, birinci sayfada belirtilen şekil ve surette ödemekle yükümlüdür. KULLANICI, kira ödemesinde geciktiği taktirde ihbar yapılmaksızın, gecikmenin başlangıç tarihinde geçerli olan, TEFE-TÜFE’nin belirtildiği şekilde gecikme faizi uygulanır.

SÜRE: Kira başlangıç ve bitiş tarihleri birinci sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Sözleşme maddelerinin yerine getirilmesi halinde, sözleşme yıllık olarak kendiliğinden yenilenir.

KİRA ARTIŞI: Her yıl kira bedeli artışı yapılacak olup, bu artış TEFE-TÜFE oranındadır. Kira süresi içerisinde söz konusu arazi satılmak istenir ise arsa sahipleri öncelikli olarak Kiacı ile irtibat kuracaklardır. Aksi halde kiracının önalım hakkı saklıdır. Arazinin başka kişiye satılması durumunda, yeni alıcı yönünden iş bu sözleşme aynı şartlarla devam edecektir. Söz konusu sözleşme usullerini bilerek satın alacaktır. Kiracı bu sözleşme ile tapuda irtifak hakkı tesis edecektir. Yeni kiracı bu şartlara uymaz ise, kiralayanlar bilirkişinin belirleyeceği tutarlarda, kiracıya tazminat ödemek zorundadır. Ayrıca kalan kira bedelleri de tazminat olarak kiracıya ödemek zorundadır.

KULLANIM: Kiralanan ne maksatla olursa olsun, kiracının yapacağı işlerde, kiracıyı işinden alıkoyamaz.(Ahlak kurallarına aykırı işler harici). Böyle bir durumda kiracının tüm yasal hakkı saklıdır. Kiracı işi ile alakalı araziye kuracağı tesislerle ilgili yasal zorunluluklarını yerine getirirken, kiralayanlar ona engel olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kiracı işi ile alakalı tüm yapı, tesis, sondaj v.b gibi konuları,”kiralananın zararına olmayacak şekilde” kiralayana sormaksızın yapar. Kiracı, kiraladığı araziyi bırakmak istediğinde, ilk aldığı günkü gibi toprağı bırakmak zorundadır. Üzerine yaptığı tesisi tümüyle kaldırıp, teslim etmeyi taahhüt eder. Kiralananın kontrat tarihindeki durumu boş arazidir. Kiracı araziyi bu şekliyle kiralamıştır.

DEĞİŞİKLİKLER: KULLANICI, kiraladığı arazinin hudutlarını hiçbir şekilde aşamaz.

BAKIM: KULLANICI, kiraladığı arazi ve bu arazi üzerinde yaptırdığı bina ve tesisler içinde veya çevresinde temizlik, bakım veya onarımdan sorumlu olmakla, varsa sanayi atıklarını usulüne uygun olarak bertaraf etmekle, başkalarına ait (kara ve deniz taşıtları dahil) atıkları kendi arazisine sokmamakla yükümlüdür.

ORTAK KULLANIM TESİSLERİ: Enerji, iletişim, su, atık su, drenaj kanalı gibi ortak kullanım sistemlerinin bir bölümünün, kiraladığı arazinin altından geçirilmesine KULLANICI’nın itirazı olamaz.

SORUMLULUK: KULLANICI, kiraladığı arazi üzerine yaptırdığı bina ve tesislere giren çıkan tüm mallardan ve burada çalıştırdığı işçi ve personelin hal ve davranışlarından, mal getirip götüren araçların, kullanılan makine ve ekipmanın, KİRALAYAN ve üçüncü şahıslara verdiği zararlardan sorumlu olacak, açıklanması istenen hususlar hakkında gerekli bilgi ve belgeleri verecektir.

Kiracı kira bedelini zamanında ödemek zorundadır. Kiralanan arazinin stopaj vergisi, kullanılması için lazım gelen temizleme ve ıslah masrafları KULLANICI’ya aittir.

YANGIN VE GÜVENLİK: KULLANICI, kiraladığı arazi üzerine yaptığı bina ve tesislerde yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli güvenlik tedbirlerini almakla, bina ve tesisleri yangına ve üçüncü şahıslara verilecek zararlara karşı sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bu haller dışında doğal afet v.b gibi durumlardan kullanıcı sorumlu tutulamaz.

DEVİR: KULLANICI, arazideki kullanım hakkını 3. Kişiye, devredebilir. Söz konusu devir işlemini bir ay öncesinden kiralayana bildirmek ile yükümlüdür. Devir sonrasında devralan ile kira akdi aynı esaslar ile devam eder.

FESİH

11.1. Bu kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmeden kaynaklanan hükümlerin Kiraya Veren’e sözleşmeyi feshederek tahliye hakkı verdiği sebepler saklı kalmak kaydıyla süresinin dolması ile(tarafların karşılıklı anlaşamamaları halinde) kendiliğinden fesih olur.

11.2. Kira sözleşmesi KİRALAYAN’ca tek taraflı olarak fesih edilemez. Haksız fesih halinde Fesih halinde peşin ödenen kira tutarı ile depozito iade edilecek olup, ticari kayıp maddi manevi tazminat dolayısıyla dava yoluna gidilecektir.

11.3. Fesih halinde KULLANICI, 30 gün içinde kiralanmış olan alanı tamamıyla boşaltıp, terk ve KİRALAYAN’a teslim etmediği taktirde, kiralanmış alan KİRALAYAN’ca boşaltılır.

TEKRAR KİRALAMA: KULLANICI tarafından yaptırılıp da bu kira sözleşmesinin sona ermesiyle işletmesi KİRALAYAN’a bırakılan arazi, bina ve tesislerin aynı KULLANICI tarafından sözleşmenin son tarihinden en az bir ay önce tekrar kiralanması talep edildiği taktirde, KİRALAYAN’ın onayı durumunda yapılacak yeni bir kira sözleşmesinde arazi, bina ve tesisler için yeniden tespit edilecek yıllık m² kira bedelleri karşılığında öncelikli olarak KULLANICI’ya kiralanacaktır.

13.ANLAŞMAZLIKLAR: Bu kira sözleşmesinin uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözülmemesi durumunda, yetkili merci SAMSUN Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

ONAY: Bu kira sözleşmesi ve taahhütname Noter’de taraflarca imzalandıktan sonra geçerli olur. Sözleşme onaylandıktan sonra KULLANICI adına irtifak hakkı kurulacak olup taraflarca tapuya şerh ettirilecektir.

Bu madde dahil 15 (onbeş) maddeden ibaret, işbu kira sözleşmesi iki(2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, imzalı ve onaylı bir nüshası KİRALAYAN’da, bir nüshası KULLANICI’da, olmak üzere dağıtımı yapılmıştır.

KİRACI/KULLANICI-KİRALAYAN

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.