Araç Üzerine Koyulan İkiz Plaka Şerhinin Kaldırılması

Ağu 30, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Araç Üzerine Koyulan İkiz Plaka Şerhinin Kaldırılması Davası ve Dilekçesi

ADANA  (       ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

DAVACI                  :

VEKİLİ                   :

DAVALI                : X Valiliği     

TEBLİĞ TARİHİ   : 

Konu                     : Müvekkil …….. adına tescilli X plakalı araç üzerine konulan ”Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı” şerhinin kaldırılmasına yönelik Van Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan  idari başvurunun reddine ilişkin X Sayılı kararının iptaline dair dava dilekçemizdir.

Açıklamalar                        :

1-) X Şase numaralı ve X plakalı araç müvekkil ………… adına kayıtlı ve tescillidir. Müvekkilin yukarıda plakası yazılı aracı üzerine Van Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından, herhangi bir yargı makamı kararı olmaksızın ”Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı” şerhi konulmuştur.

2-) Her ne kadar ilgili trafik sicilinde, söz konusu araç müvekkil adına kayıtlı görünse de aracın alındığı tarihten bu yana ilgili araç fiili olarak müvekkilin eşi tarafından kullanılmıştır. Yani araç aslında müvekkillin eşine aittir.  Müvekkilin eşi ilgili araçla trafiğe çıktığında defalarca kolluk kuvvetleri tarafından yapılan rutin trafik uygulamalarında ”araç mülkiyeti ve araç kullanıcısı hakkında sistem uyarı vermektedir.” Şeklinde aracın plakasında sıkıntı olduğu kendisine bildirilmiştir. Müvekkilin eşine yapılan bu bildirim sonucunda haksız ve hukuka aykırı bir şekilde yargı mercilerince alınmış herhangi bir karar olmaksızın müvekkil adına kayıtlı araca konulan şerhin kaldırılması için 03/04/2019 tarihinde tarafımızca ilgili idari işlemin kaldırılması talebiyle X Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne idari başvuru yapılmıştır. Daha sonra ilgili şerhin kaldırılması talebiyle X  İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü de Van Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’ndan X sayılı yazısıyla araç üzerine konulan şerhin kaldırılması ve plakaların değiştirilmesi isteminde bulunmuştur. Ancak Van İl Jandarma Komutanlığı X tarihli X sayılı kararı ile araç üzerindeki şerhin kaldırılması ve plakaların değiştirilmesi talebimizi reddetmiştir.

3-) X İl Jandarma Komutanlığı idari başvurumuzun reddine ilişkin kararına gerekçe olarak ise ; ilgili aracın adına kayıtlı olduğu …………’nin Gürpınar Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/201 sayılı kararı ile ”silahlı terör örgütüne üye olmak” ve Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/10 sayılı kararı ile ”görevi yaptırmamak için direnme”  gibi suçlardan  ARANMA kaydının olduğu ve müvekkilin yakalanması için söz konusu plaka değişiminin ve şerhin kaldırılmasının mümkün olmadığı gösterilmiştir. Fakat bu gerekçenin kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

4-)          Yukarıda açıklandığı üzere her ne kadar ilgili trafik sicilinde, söz konusu araç müvekkil adına kayıtlı görünse de aracın alındığı tarihten bu yana ilgili araç fiili olarak müvekkilin eşi tarafından kullanılmıştır. Yani araç aslında müvekkillin eşine aittir. Kaldı ki aracın müvekkile ait olduğu kabul edilse dahi isnat edilen suçlardan dolayı müvekkil hakkında ARAMA kararı verilmesi,  yargı mercilerinin onayı alınmadan salt idari bir kararla idareye, müvekkilin mal varlığı ve mülkiyet hakkını ilgilendiren bir  konuda karar verme yetkisini vermez. İdarece alınan karar keyfi,  temel hak niteliğinde olan mülkiyet hakkını da ihlal eden hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı bir karardır.

5-) Bilindiği gibi ”Mülkiyet Hakkı” Anayasa ve AİHS 1 Numaralı Ek Protokol ile güvence altına alınmıştır. Anayasa madde 35 te ”Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.” denilmektedir. 

4-) Müvekkilin şahıs varlığını ilgilendiren bir ceza yargılaması sonucu hakkında ARAMA kararı verilmesiyle, mal varlığını ilgilendiren bir konu olarak aracı üzerine şerh konulması arasında mantıklı bir bağlantı kurmak mümkün değildir. İlgili araca  ”Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı” şerhinin konulması kolluk görevlilerinin müvekkil hakkında yapacakları araştırmaya ne gibi bir fayda sağlayacağı da anlaşılamamaktadır. Aracı aktif olarak kullanan ve aracın asıl sahibi olan  müvekkilin eşi ilgili şerh sebebiyle trafikte sürekli sıkıntı yaşamakta ayrıca süresi biten sigorta poliçesini de yenileyememektedir.

5-) İdarelere tanınan hak ve yetkiler keyfi şekilde kullanılamaz. İdari işlem tesis edilirken kamu yararı gözetilmeli, takdir yetkisinin kanunlar ve temel hakları ihlal edici seviyede kullanılması engellenmelidir. İdare hukukunda temel ilke yetkisizlik olup ancak kanunlar ve mavzuatın izin verdiği konular ve yetkiler içinde idareler işlem tesis edebilmektedirler. Hukuken idareler mevzuatta kendilerine tanınan hak ve yetkileri ancak hukukun öngördüğü sınırlar içerisinde kullanabilmektedir.

6-) Bilindiği üzere idari işlemin temel unsurları yetki, şekil, sebep, konu ve amaç şeklinde belirtilmiştir. Söz konusu unsurlardan birinin eksikliği veya hatalı değerlendirilmesi idari işlemin hukuka aykırı olmasına sebebiyet verecektir.

7-) Dava konusu olayda açık bir şekilde YETKİ GASPI bulunmaktadır. Anayasamızın ve sair mevzuatımızın ilgili hükümlerine göre mülkiyet hakkını sınırlandıracak birel işlemler ancak kanunun yetki verdiği kurumlar tarafından kanunun sınırlarını belirlediği şekilde kullanılabilir. Usulüne uygun alınmış bir yargı kararı olmaksızın bu şekilde mülkiyet hakkına halel getirecek idari işlem açık bir şekilde yetki gasbına sebebiyet vermiştir.

5237 sayılı TCK ve 5271 sayılı CMK hükümlerine suçta kullanılan veya suçtan elde edilen malvarlığının müsaderesi veya mülkiyetin sınırlandırılması ancak kanunun belirttiği durumlarda, kanunun bilirttiği yargı kararı ile verilmektedir. Bu nedenle dava konusu edilen idari işlem açık bir şekilde ceza yargılamasının mülkiyeti sınırlandıran hükümlerine de açık bir şekilde aykırıdır.

1982 Anayasa’ sın 2 maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkeleri de öğretide şu şekilde ifade edilmiştir:

Anayasanın 35. Maddesinde yer alan mülkiyet hakkı … Şekilde ifade edilmiş ve temel hak niteliğindedir. Yine AHİS Ek 1. Protokol ile güvence altına alınan haklardandır.

Anayasanın 15. Maddesi …. Şekildedir. Yani temel hak niteliğinde bulunan mülkiyet hakkının sınırlandırılması için amir hüküm niteliğinde olan Anayasa m. 15′ e riayet edilmesi gerekmektedir.

Yürütmenin Durdurulması Talebimiz

2577 Sayılı İYUK madde 27/2 ye göre ; ” Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.”

Somut olayda herhangi bir yargı merciince verilmiş bir karar olmaksızın idarenin salt kendi iradesiyle müvekkil adına kayıtlı araca şerh koydurması tek başına hukuka aykırılık şartını gerçekleştirmiştir. Müvekkilin eşi ilgili aracı, üzerindeki şerh sebebiyle serbestçe kullanamamakta ve mal varlığından istediği gibi faydalanamamaktadır. Bu durum hem müvekkilin hem de eşinin mülkiyet hakkına açık bir saldırı niteliğindedir ve uygulanan şerh sebebiyle ilgili araçtan faydalanılamayan her gün telafisi güç ve imkansız zararlar doğmaktadır. Dolayısıyla  böylece Yürütmenin Durdurulması kararı verilebilmesinin ikinci şartı da gerçekleşmiştir.

Haksız ve hukuka aykırı olarak herhangi bir yasal dayanağı ve yargı mercilerince verilmiş bir karar olmaksızın , idare tarafından müvekkilin adına kayıtlı araca şerh konularak mülkiyet hakkının ihlal edilmiş olması sebebiyle ilgili idari kararın iptali amacıyla iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler             : Anayasa, İHAS Ve Sair Mevzuat.

Hukuki Deliller  : 03/04/2019 tarihli idari başvuru dilekçemiz, Van İl Jandarma Komutanlığı’nın 16/04/2019 tarihli 73366987-210.08-1600636 sayılı cevab-i yazısı

Sonuç Ve İstem : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız ve Sayın Mahkemenizce resen göz önünde bulundurulacak sebeplerle öncelikle Yürütmeyi Durdurma talebimizin kabulüne karar verilmesini bilahare  usul ve yasaya açıkça aykırı Van İl Jandarma Komutanlığı’nın 16/04/2019 tarihli 73366987-210.08-1600636 sayılı kararının iptal edilerek, müvekkilin adına kayıtlı araç üzerindeki şerhin kaldırılması talepli haklı davamızın kabulüne karar verilmesini, yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin de davalı idareye tahmiline karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.