Araç Değer Kaybı Talebi/Davası Dilekçe Örneği

Haz 10, 2019 | Tazminat Davası Avukatlığı

Ayrıca müvekkilimin aracı uzun süre serviste kalmış; bakım ve tamirat süresince aracı kullanamamış ve bu süre içerisinde ulaşım giderlerini kendi cebinden karşılamıştır. Değer kaybı tespit edilirken bu hususların da evleviyetle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Trafik Sicilinde ………..KARGO’ya ait olan aracı kullanan …………… ile söz konusu aracın işletmesini yapan ve araca malik olan ………. KARGO aracın değer kaybından kaynaklanan zarardan Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesine göre müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buradaki sorumluluk; kusursuz  sorumluluk ve tehlike sorumluluğudur. Şöyle ki;

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Yukarıda belirtilen nedenlerden ve Yargıtay tarafından verilen emsal karar gereğince gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybının gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için davalı gerçek şahsa ve aracın işletmesini yapan ……………. KARGO’ya karşı ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davasının açılması gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, BK, TTK, KTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : 11.02.2013 tarihli kaza tensip tutanağı, sigorta şirket eksper raporu, servis faturası, keşif,  bilirkişi vs. diğer hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz, izah ve re’sen gözetilecek sebeplerle;

 • Öncelikle %100 kusurlu olan aracın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için aracın trafik kaydına tedbir konulmasına,
 • Müvekkilin aracında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 1.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı sürücüden ve aracın maliki ……….. KARGO ŞİRKETİ’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline;
 • Yargılama masraf ve vekâlet ücretinin davacı yana bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.                           

Av. Saim İNCEKAŞ

Ek-1    Kaza Tutanağı        

Ek-2    Yetkili servisin eksper tutanağı

Ek-3    Yetkili servisin tamir ve parça ücretine ait fatura sureti

Ek-4   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı

Ek-5   Onanmış Vekaletname Sureti

blank

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -3-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI                   : 

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

KONU                       : X tarihli trafik kazası neticesinde oluşan maddi zararın kusurlu araç zorunlu   mali mesuliyet sigortacısından tazminini istememizdir.

H.ESAS DEĞER      : 100,00 TL.

AÇIKLAMALAR    :

Kazaya ilişkin bilgiler

Kaza Tarihi                                             :

Kusurlu Araç ve Sigorta Şirketi            :

Müvekkilin Maliki Olduğu Araç           :

A) DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1)         Davalı ______Sigorta A.Ş. tarafından zorunlu trafik sigortası yapılmış, ‘‑___________’’ plakalı araç; x ili x ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde müvekillin maliki olduğu ‘__________’ plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kaza sonucu müvekkilin maliki olduğu araçta maddi hasar oluşmuştur.

2)         Resmi ekiplerce tanzim edilen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağından da meydana gelen kazanın oluş biçimi ifade edilmiştir. Kaza tutanağı ve krokisinden de anlaşılacağı üzere meydana gelen kazada müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kusurlu araç ise kaza tarihi itibariyle x Sigorta A.Ş. tarafından XXXXXX no’lu poliçe ile zorunlu trafik sigortası ile sigortalıdır.

3)         Kaza neticesinde müvekkile ait araçta meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla XXX. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmuş ve açılan 2019/XX D. İş kapsamında bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. Bu rapora göre; müvekkil aracında pert-total hesabı sonucu toplam 15.000 TL hasar meydana gelmiştir. Müvekkile ait araçta meydana gelen bu zararın ve değer kaybı zararının tazmini amacıyla davalı sigortacıya KTK. m.97 kapsamında başvuru yapılmış ancak süresi içinde herhangi bir dönüş alınamamıştır. Dava öncesi davalı yana yapılan başvuruya ilişkin posta evrakları dava dilekçesi ekinde sunulmaktadır. Ardından yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde de anlaşma sağlanamamıştır. İşbu nedenle dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

B)DAVALININ SORUMLULUĞUNA DAİR DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER :

1) Haksız Eyleme İlişkin Açıklamalarımız :

Borçlar Kanunu m.49 ‘’kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.’’ Düzenlemesine haizdir. Davamız trafik kazası neticesinde araçta oluşan zararın giderilmesi istemlidir. Trafik kazasında davalı sigortalı araç sürücüsünün kusurlu eylemiyle müvekkile ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Dolayısıyla haksız eylemle zarar gören müvekkil, anılı hüküm uyarınca zararının tazminini isteme hakkına sahiptir.

2) Araç İşletinin, Trafik Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna İlişkin Dayanılan Kanun Maddeleri Ve Trafik Sigortası Genel Şartlarına Ait Açıklamalarımız.

a) Araç malikinin sorumluluğuna dayanak hususi sebepler :

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere X plakalı araç sürücüsü trafik kazasında asli kusurludur. Araç işletenin hukuki sorumluluğu da 2918. Sayılı karayolları Trafik Kanunu madde 85’te ‘’İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu’’ başlığı altında ‘’Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. O halde araç maliki de bu zarardan sürücü ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 b) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğu ve rizikonun teminat dışı kaldığını ipsatyükü :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.91’e göre ‘’İşletenlerin, bu kanunun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.’’ Bu zorunluluk gereği de kusurlu araç için ‘’207482168’’ poliçe nolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasını davalı Sigorta Şirketi tanzim etmiştir. Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku düzenlemeleri yer almaktadır. Örneğin Sigortacının sorumluluğu ve Rizikonun teminat dışı kaldığına ilişkin ispat yükünün sigorta şirketine ait olduğuna dayanağımız. ‘’Sigortanın kapsamı MADDE 1409 – (1) Sigortacı sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. (2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.’’ Düzenlemesidir. Bu sorumluluğun sınırları ve miktarları da Zorunlu Trafik Sigortası Poliçe Genel Şartları ile poliçeden anlaşılmaktadır. Kaza tarihi itibariyle maddi kazalarda araç başına teminat 36.000 TL’dir. Poliçe teminat dışı kalan haller ise yine 2918 S. Kanun m.92 de tarif edilmektedir ve dava konusu uyuşmazlıkta böyle bir hal yoktur.

c) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğunun başlangıcı ve zararı ödeme yükümlülüğü ;

K.T.K ‘’Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı’’ başlığı altında yer alan ‘’Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren 15  gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması ve verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir.’’ Düzenlemesi mevcuttur. Davamızda sigorta şirketine başvuruda bulunulmuş olup, ilgili kanun maddesi uyarınca davalı sigorta şirketine husumet yöneltilmiştir.

3) sigorta şirketi meydana gelen kaza nedeniyle gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Sigorta şirketleri motorlu aracın neden olduğu riziko nedeniyle gerçek zararı ödemekle yükümlüdür. Gerçek zarar zarar gören şeyin eski hale getirilebilmesi için gereken onarım ve işçilik ücretleridir. Yargıtay 17. H.D 2009/3575E-2009/6507K sayılı ilamında özetle, orijinal parça takılmadan çıkma parçalar ve doğrultma sonucu ödenen tazminat miktarını eksik bulmuş, aracın orijinal parçalarla tamir edilmesi halindeki tamir masraflarına hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre davalı sigorta şirketi araçlarda oluşan değer kaybı zararından da sorumludur. Müvekkil aracında bilirkişi incelemesine göre değer kaybı zararı olduğunun tespiti halinde davalı sigorta şirketi bundan sorumlu olacaktır.

Hasar bedeli likit alacak olarak kabul edilmediği ve yargılamayı gerektirdiği için fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. İşbu sebeple davamız HMK m.107 kapsamında belirsiz alacak niteliğinde bir davadır. Yine aynı hüküm Kapsamında zarar bedeli belirli hale geldiğinde tarafımızca dava değeri artırılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER        :H.M.K, B,K m.49 v.d, 2918 sayılı K.T.K m.3,85,97 v.d, Türk Ticaret Kanunu 1401 v.d, zorunlu trafik sigortası poliçe genel şartları, v.s her türlü yasal delil

DELİLLER                          : Karşı yanın sunacağı delillere karşı ve uyuşmazlık tespitine göre kusurumuz olmadan yeni deliller sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla

Trafik kaza tutanağı, araç ruhsat ve sürücü belgesi suretleri, kaza yeri fotoğrafı (Ek-1, Haksız eylem sayılan davaya dayanak kazanın oluşunu, sürücüleri, araç işletenlerini, kusur dağılımını ve sorumluluğu gösterir.)

X Sigorta A.Ş. —– X numaralı zorunlu trafik mali sorumluluk sigorta poliçesi ve (Davalı sigorta şirketi’nden istenecektir.)

X. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/X D. İş dosyası bilirkişi raporu

Davalıya başvuruya ilişkin posta evrakları

Arabuluculuk süreci evrakları ve anlaşmama son tutanağı

Yargıtay 17.H.D 2009/35753-2009/6507K sayılı ilamı

Tanık

Bilirkişi incelemesi

Diğer deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve fazlaya ilişkin müvekkil hak ve alacakları saklı kalmak kaydı ile 100 TL maddi hasara ilişkin tazminatın davalının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile TAHSİLİNE,

X.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/XX D.İş dosyası kapsamında yapılan X TL gider ve X TL vekalet ücreti dahil edilmek üzere işbu davamızda yapılacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI                : Ticaret A.Ş.(Vergi No: )

VEKİLİ                   :     

DAVALILAR        :

1-) Lıberty Sigorta A.Ş.

2-) HDI Sigorta A.Ş.

KONUSU                             : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında Belirsiz alacak olarak Şimdilik  100,00 TL değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. Maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsili dileğimizdir.

HARCA ESAS DEĞER  : 100,00 TL

AÇIKLAMALAR        :

1-) X plakalı araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin açıklamalarımız:

Lıberty Sigorta A.Ş. ’ye 20.08.2017 tarihlerini kapsayacak şekilde trafik sigortası (Z.M.S.S.) ile sigortalı       plaka sayılı araç, 20.08.2017 tarihinde tam kusurla (%100), Müvekkile ait      plaka sayılı araca çarpmak suretiyle  hasarlanmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kazada plaka sayılı araç sürücüsü % 100 kusurlu, Müvekkile ait plaka sayılı aracın sürücüsü ise kusursuzdur.

Müvekkile ait araç; Mercedes B180 D 2017 model 1700 KM’de , orijinal  bir araçken, mevcut kaza sebebiyle aracın bir kısım parçaları yenileriyle değiştirilmiş, bir kısım parçaları ise tamir görerek onarılmış olup, aracın gördüğü işbu kapsamlı tamir/onarım/boya/parça değişimi ve TRAMER kayıtlarına işlenen hasar kaydı sebebiyle ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009 / 9892 Es. 2010 / 3124 Kar. sayılı kararında;     

“ … araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde   sorumlu olacağı gözetilerek … “

denilerek,  değer kaybının Z.M.S.S. teminatı dahilinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple, X plakalı aracın Z.M.S.S. poliçesini tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş.  Z.M.S.S. poliçesi teminatı kapsamında, müvekkilimize ait araçta meydana gelen değer kaybımı tazminle yükümlü durumdadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3815 Es. 2013/9854 Kar. sayılı ilamında;

“ … aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi …”

denilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın hasarsız haldeki rayiç değerleriyle, kazadan sonraki rayiç değerinin tespitine yönelik bilirkişiden rapor alınması gerektiği belirtilmiştir.

Müvekkil adına 16.08.2019 tarihinde Yurtiçi Kargo aracılığıyla                    numaralı gönderi numarasıyla sigortaya başvuru yapılmıştır. 19.08.2019 tarihinde sigorta şirketine teslim edilmiş olmasına rağmen sigorta şirketi tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.                    Arabuluculuk bürosuna yaptığımız başvuru ile     numaralı arabuluculuk görüşmesi sonucunda da anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle dava açma zarureti doğmuştur.

 Sayın mahkemeniz tarafından alınacak bilirkişi raporunda gerçek zararımız daha fazla tespit edileceği için talebimizi HMK 107 kapsamında bedel arttırmak ve ıslah etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 100,00 TL değer kaybı bedelinin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

3-) Faizin türü bakımından talebimiz ;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2012/10723 K. 2013/6910 Kar. sayılı kararında;  

 ” … taraflar arasındaki ilişki TTK.’nda düzenlenen sigorta sözleşmesinden kaynaklandığından ve bu tür sözleşmeler TTK.’nun 3. ve 4. maddeleri hükmü uyarınca tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın mutlak ticari işlerden olduğundan avans faizi istenebilir. “

Kaldı ki; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2010 / 96 Es. 2010 / 9013 Kar. sayılı kararında;

  “Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın kamyonet oluşu dikkate alınarak davalı güvence hesabı yönünden avans faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi isabetli değildir.”

denilerek, kazaya karışan aracın kamyonet olması halinde avans faizine hükmedilmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Kazaya karışan müvekkile ait                                 Plakalı araç nüvekkil şirkete ait,  zarar sorumlusu araca Z.M.S.S. poliçesi tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş. Ve HDI Sigorta A.Ş.  avans faizi ödemekle yükümlü olduğu hususunda şüphe bulunmamaktadır.

DELİLLER                              : Bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, arabulucu tutanağı, sigortaya başvuru evrakları, fotoğraflar, poliçe,  ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER           : Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, HMK ve  sair yasal mevzuat

SONUÇ                            : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında belirsiz alacak  şimdilik 100,00 TL avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Araç değer kaybı davası dilekçesi örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

D.KONUSU  : Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……….kullanmış olduğu ve ………ait ……….plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir. (H.E.M =200,00TL)

İZAHI            :

Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ………….. kullanmış olduğu ve …………ait ………..plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELMİŞTİR.  Olaya ilişkin Kaza Tutanağı(Ek) ve Hasarın Boyutlarını gösteren resimler de ektedir!!! OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZDUR.

Davalılardan araç sahibinin ARACINA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇE ÖRNEĞİ EKTE MEVCUTTUR. ARACIN ZMMSİ …….. SİGORTA A.Ş.’DE ………vermiştir. Dolayısıyla aracımızın değer kaybının KUSURLU ARAÇ ZMM POLİÇESİ TARAFINDAN KARŞILANMASI ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sebeple araç sürücü ve araç sahibine dava açmak zaruri hasıl olmuştur.  

Müvekkilimize ait araçta oldukça yüksek miktarlı bir hasar meydana gelmiştir.(Eki-fatura)Dolayısıyla araçta meydana gelen bir maddi zarar neticesinde değer kaybının meydana geldiği de aşikardır..

Ayrıca müvekkilimiz bu aracı aktif iş hayatında kullanmaktadır. Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedelinin de davalılardan tahsilini dilemekteyiz. (onarım süresi ekte mevcut Müşteri İstek Formunda görüleceği üzere ……./……… tarihleri arasıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, B.K ve sair mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR :

 1. Trafik Kaza Tespit Tutanağı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 2. Araç Ruhsatı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 3. Araçtaki Hasar Boyutlarını gösterir fotoğraflar. .(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 4. Aracın kaç gün tamiratta kaldığını gösteren müşteri istek formu
 5. Diğer Ekler
 6. Bilirkişi incelemesi ve ikamesi caiz her türlü delil.

NETİCE VE TALEP  :  Yukarıda Açıklanan nedenlerle; Müvekkile ait …….plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……..kullanmış olduğu ve ………ait  ………plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  Fazlaya İlişkin Haklarımızı Saklı tutmak kaydıyla Şimdilik TOPLAMDA 200-TL’ye   olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir.

                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

EKİ: Onanmış Vekaletname Örneği

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

 

Ayrıca müvekkilimin aracı uzun süre serviste kalmış; bakım ve tamirat süresince aracı kullanamamış ve bu süre içerisinde ulaşım giderlerini kendi cebinden karşılamıştır. Değer kaybı tespit edilirken bu hususların da evleviyetle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Trafik Sicilinde ………..KARGO’ya ait olan aracı kullanan …………… ile söz konusu aracın işletmesini yapan ve araca malik olan ………. KARGO aracın değer kaybından kaynaklanan zarardan Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesine göre müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buradaki sorumluluk; kusursuz  sorumluluk ve tehlike sorumluluğudur. Şöyle ki;

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Yukarıda belirtilen nedenlerden ve Yargıtay tarafından verilen emsal karar gereğince gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybının gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için davalı gerçek şahsa ve aracın işletmesini yapan ……………. KARGO’ya karşı ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davasının açılması gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, BK, TTK, KTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : 11.02.2013 tarihli kaza tensip tutanağı, sigorta şirket eksper raporu, servis faturası, keşif,  bilirkişi vs. diğer hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz, izah ve re’sen gözetilecek sebeplerle;

 • Öncelikle %100 kusurlu olan aracın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için aracın trafik kaydına tedbir konulmasına,
 • Müvekkilin aracında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 1.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı sürücüden ve aracın maliki ……….. KARGO ŞİRKETİ’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline;
 • Yargılama masraf ve vekâlet ücretinin davacı yana bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.                           

Av. Saim İNCEKAŞ

Ek-1    Kaza Tutanağı        

Ek-2    Yetkili servisin eksper tutanağı

Ek-3    Yetkili servisin tamir ve parça ücretine ait fatura sureti

Ek-4   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı

Ek-5   Onanmış Vekaletname Sureti

blank

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -3-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI                   : 

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

KONU                       : X tarihli trafik kazası neticesinde oluşan maddi zararın kusurlu araç zorunlu   mali mesuliyet sigortacısından tazminini istememizdir.

H.ESAS DEĞER      : 100,00 TL.

AÇIKLAMALAR    :

Kazaya ilişkin bilgiler

Kaza Tarihi                                             :

Kusurlu Araç ve Sigorta Şirketi            :

Müvekkilin Maliki Olduğu Araç           :

A) DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1)         Davalı ______Sigorta A.Ş. tarafından zorunlu trafik sigortası yapılmış, ‘‑___________’’ plakalı araç; x ili x ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde müvekillin maliki olduğu ‘__________’ plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kaza sonucu müvekkilin maliki olduğu araçta maddi hasar oluşmuştur.

2)         Resmi ekiplerce tanzim edilen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağından da meydana gelen kazanın oluş biçimi ifade edilmiştir. Kaza tutanağı ve krokisinden de anlaşılacağı üzere meydana gelen kazada müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kusurlu araç ise kaza tarihi itibariyle x Sigorta A.Ş. tarafından XXXXXX no’lu poliçe ile zorunlu trafik sigortası ile sigortalıdır.

3)         Kaza neticesinde müvekkile ait araçta meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla XXX. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmuş ve açılan 2019/XX D. İş kapsamında bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. Bu rapora göre; müvekkil aracında pert-total hesabı sonucu toplam 15.000 TL hasar meydana gelmiştir. Müvekkile ait araçta meydana gelen bu zararın ve değer kaybı zararının tazmini amacıyla davalı sigortacıya KTK. m.97 kapsamında başvuru yapılmış ancak süresi içinde herhangi bir dönüş alınamamıştır. Dava öncesi davalı yana yapılan başvuruya ilişkin posta evrakları dava dilekçesi ekinde sunulmaktadır. Ardından yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde de anlaşma sağlanamamıştır. İşbu nedenle dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

B)DAVALININ SORUMLULUĞUNA DAİR DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER :

1) Haksız Eyleme İlişkin Açıklamalarımız :

Borçlar Kanunu m.49 ‘’kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.’’ Düzenlemesine haizdir. Davamız trafik kazası neticesinde araçta oluşan zararın giderilmesi istemlidir. Trafik kazasında davalı sigortalı araç sürücüsünün kusurlu eylemiyle müvekkile ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Dolayısıyla haksız eylemle zarar gören müvekkil, anılı hüküm uyarınca zararının tazminini isteme hakkına sahiptir.

2) Araç İşletinin, Trafik Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna İlişkin Dayanılan Kanun Maddeleri Ve Trafik Sigortası Genel Şartlarına Ait Açıklamalarımız.

a) Araç malikinin sorumluluğuna dayanak hususi sebepler :

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere X plakalı araç sürücüsü trafik kazasında asli kusurludur. Araç işletenin hukuki sorumluluğu da 2918. Sayılı karayolları Trafik Kanunu madde 85’te ‘’İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu’’ başlığı altında ‘’Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. O halde araç maliki de bu zarardan sürücü ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 b) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğu ve rizikonun teminat dışı kaldığını ipsatyükü :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.91’e göre ‘’İşletenlerin, bu kanunun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.’’ Bu zorunluluk gereği de kusurlu araç için ‘’207482168’’ poliçe nolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasını davalı Sigorta Şirketi tanzim etmiştir. Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku düzenlemeleri yer almaktadır. Örneğin Sigortacının sorumluluğu ve Rizikonun teminat dışı kaldığına ilişkin ispat yükünün sigorta şirketine ait olduğuna dayanağımız. ‘’Sigortanın kapsamı MADDE 1409 – (1) Sigortacı sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. (2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.’’ Düzenlemesidir. Bu sorumluluğun sınırları ve miktarları da Zorunlu Trafik Sigortası Poliçe Genel Şartları ile poliçeden anlaşılmaktadır. Kaza tarihi itibariyle maddi kazalarda araç başına teminat 36.000 TL’dir. Poliçe teminat dışı kalan haller ise yine 2918 S. Kanun m.92 de tarif edilmektedir ve dava konusu uyuşmazlıkta böyle bir hal yoktur.

c) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğunun başlangıcı ve zararı ödeme yükümlülüğü ;

K.T.K ‘’Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı’’ başlığı altında yer alan ‘’Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren 15  gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması ve verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir.’’ Düzenlemesi mevcuttur. Davamızda sigorta şirketine başvuruda bulunulmuş olup, ilgili kanun maddesi uyarınca davalı sigorta şirketine husumet yöneltilmiştir.

3) sigorta şirketi meydana gelen kaza nedeniyle gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Sigorta şirketleri motorlu aracın neden olduğu riziko nedeniyle gerçek zararı ödemekle yükümlüdür. Gerçek zarar zarar gören şeyin eski hale getirilebilmesi için gereken onarım ve işçilik ücretleridir. Yargıtay 17. H.D 2009/3575E-2009/6507K sayılı ilamında özetle, orijinal parça takılmadan çıkma parçalar ve doğrultma sonucu ödenen tazminat miktarını eksik bulmuş, aracın orijinal parçalarla tamir edilmesi halindeki tamir masraflarına hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre davalı sigorta şirketi araçlarda oluşan değer kaybı zararından da sorumludur. Müvekkil aracında bilirkişi incelemesine göre değer kaybı zararı olduğunun tespiti halinde davalı sigorta şirketi bundan sorumlu olacaktır.

Hasar bedeli likit alacak olarak kabul edilmediği ve yargılamayı gerektirdiği için fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. İşbu sebeple davamız HMK m.107 kapsamında belirsiz alacak niteliğinde bir davadır. Yine aynı hüküm Kapsamında zarar bedeli belirli hale geldiğinde tarafımızca dava değeri artırılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER        :H.M.K, B,K m.49 v.d, 2918 sayılı K.T.K m.3,85,97 v.d, Türk Ticaret Kanunu 1401 v.d, zorunlu trafik sigortası poliçe genel şartları, v.s her türlü yasal delil

DELİLLER                          : Karşı yanın sunacağı delillere karşı ve uyuşmazlık tespitine göre kusurumuz olmadan yeni deliller sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla

Trafik kaza tutanağı, araç ruhsat ve sürücü belgesi suretleri, kaza yeri fotoğrafı (Ek-1, Haksız eylem sayılan davaya dayanak kazanın oluşunu, sürücüleri, araç işletenlerini, kusur dağılımını ve sorumluluğu gösterir.)

X Sigorta A.Ş. —– X numaralı zorunlu trafik mali sorumluluk sigorta poliçesi ve (Davalı sigorta şirketi’nden istenecektir.)

X. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/X D. İş dosyası bilirkişi raporu

Davalıya başvuruya ilişkin posta evrakları

Arabuluculuk süreci evrakları ve anlaşmama son tutanağı

Yargıtay 17.H.D 2009/35753-2009/6507K sayılı ilamı

Tanık

Bilirkişi incelemesi

Diğer deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve fazlaya ilişkin müvekkil hak ve alacakları saklı kalmak kaydı ile 100 TL maddi hasara ilişkin tazminatın davalının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile TAHSİLİNE,

X.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/XX D.İş dosyası kapsamında yapılan X TL gider ve X TL vekalet ücreti dahil edilmek üzere işbu davamızda yapılacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI                : Ticaret A.Ş.(Vergi No: )

VEKİLİ                   :     

DAVALILAR        :

1-) Lıberty Sigorta A.Ş.

2-) HDI Sigorta A.Ş.

KONUSU                             : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında Belirsiz alacak olarak Şimdilik  100,00 TL değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. Maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsili dileğimizdir.

HARCA ESAS DEĞER  : 100,00 TL

AÇIKLAMALAR        :

1-) X plakalı araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin açıklamalarımız:

Lıberty Sigorta A.Ş. ’ye 20.08.2017 tarihlerini kapsayacak şekilde trafik sigortası (Z.M.S.S.) ile sigortalı       plaka sayılı araç, 20.08.2017 tarihinde tam kusurla (%100), Müvekkile ait      plaka sayılı araca çarpmak suretiyle  hasarlanmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kazada plaka sayılı araç sürücüsü % 100 kusurlu, Müvekkile ait plaka sayılı aracın sürücüsü ise kusursuzdur.

Müvekkile ait araç; Mercedes B180 D 2017 model 1700 KM’de , orijinal  bir araçken, mevcut kaza sebebiyle aracın bir kısım parçaları yenileriyle değiştirilmiş, bir kısım parçaları ise tamir görerek onarılmış olup, aracın gördüğü işbu kapsamlı tamir/onarım/boya/parça değişimi ve TRAMER kayıtlarına işlenen hasar kaydı sebebiyle ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009 / 9892 Es. 2010 / 3124 Kar. sayılı kararında;     

“ … araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde   sorumlu olacağı gözetilerek … “

denilerek,  değer kaybının Z.M.S.S. teminatı dahilinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple, X plakalı aracın Z.M.S.S. poliçesini tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş.  Z.M.S.S. poliçesi teminatı kapsamında, müvekkilimize ait araçta meydana gelen değer kaybımı tazminle yükümlü durumdadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3815 Es. 2013/9854 Kar. sayılı ilamında;

“ … aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi …”

denilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın hasarsız haldeki rayiç değerleriyle, kazadan sonraki rayiç değerinin tespitine yönelik bilirkişiden rapor alınması gerektiği belirtilmiştir.

Müvekkil adına 16.08.2019 tarihinde Yurtiçi Kargo aracılığıyla                    numaralı gönderi numarasıyla sigortaya başvuru yapılmıştır. 19.08.2019 tarihinde sigorta şirketine teslim edilmiş olmasına rağmen sigorta şirketi tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.                    Arabuluculuk bürosuna yaptığımız başvuru ile     numaralı arabuluculuk görüşmesi sonucunda da anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle dava açma zarureti doğmuştur.

 Sayın mahkemeniz tarafından alınacak bilirkişi raporunda gerçek zararımız daha fazla tespit edileceği için talebimizi HMK 107 kapsamında bedel arttırmak ve ıslah etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 100,00 TL değer kaybı bedelinin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

3-) Faizin türü bakımından talebimiz ;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2012/10723 K. 2013/6910 Kar. sayılı kararında;  

 ” … taraflar arasındaki ilişki TTK.’nda düzenlenen sigorta sözleşmesinden kaynaklandığından ve bu tür sözleşmeler TTK.’nun 3. ve 4. maddeleri hükmü uyarınca tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın mutlak ticari işlerden olduğundan avans faizi istenebilir. “

Kaldı ki; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2010 / 96 Es. 2010 / 9013 Kar. sayılı kararında;

  “Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın kamyonet oluşu dikkate alınarak davalı güvence hesabı yönünden avans faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi isabetli değildir.”

denilerek, kazaya karışan aracın kamyonet olması halinde avans faizine hükmedilmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Kazaya karışan müvekkile ait                                 Plakalı araç nüvekkil şirkete ait,  zarar sorumlusu araca Z.M.S.S. poliçesi tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş. Ve HDI Sigorta A.Ş.  avans faizi ödemekle yükümlü olduğu hususunda şüphe bulunmamaktadır.

DELİLLER                              : Bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, arabulucu tutanağı, sigortaya başvuru evrakları, fotoğraflar, poliçe,  ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER           : Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, HMK ve  sair yasal mevzuat

SONUÇ                            : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında belirsiz alacak  şimdilik 100,00 TL avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Araç değer kaybı davası dilekçesi örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

D.KONUSU  : Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……….kullanmış olduğu ve ………ait ……….plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir. (H.E.M =200,00TL)

İZAHI            :

Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ………….. kullanmış olduğu ve …………ait ………..plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELMİŞTİR.  Olaya ilişkin Kaza Tutanağı(Ek) ve Hasarın Boyutlarını gösteren resimler de ektedir!!! OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZDUR.

Davalılardan araç sahibinin ARACINA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇE ÖRNEĞİ EKTE MEVCUTTUR. ARACIN ZMMSİ …….. SİGORTA A.Ş.’DE ………vermiştir. Dolayısıyla aracımızın değer kaybının KUSURLU ARAÇ ZMM POLİÇESİ TARAFINDAN KARŞILANMASI ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sebeple araç sürücü ve araç sahibine dava açmak zaruri hasıl olmuştur.  

Müvekkilimize ait araçta oldukça yüksek miktarlı bir hasar meydana gelmiştir.(Eki-fatura)Dolayısıyla araçta meydana gelen bir maddi zarar neticesinde değer kaybının meydana geldiği de aşikardır..

Ayrıca müvekkilimiz bu aracı aktif iş hayatında kullanmaktadır. Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedelinin de davalılardan tahsilini dilemekteyiz. (onarım süresi ekte mevcut Müşteri İstek Formunda görüleceği üzere ……./……… tarihleri arasıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, B.K ve sair mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR :

 1. Trafik Kaza Tespit Tutanağı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 2. Araç Ruhsatı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 3. Araçtaki Hasar Boyutlarını gösterir fotoğraflar. .(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 4. Aracın kaç gün tamiratta kaldığını gösteren müşteri istek formu
 5. Diğer Ekler
 6. Bilirkişi incelemesi ve ikamesi caiz her türlü delil.

NETİCE VE TALEP  :  Yukarıda Açıklanan nedenlerle; Müvekkile ait …….plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……..kullanmış olduğu ve ………ait  ………plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  Fazlaya İlişkin Haklarımızı Saklı tutmak kaydıyla Şimdilik TOPLAMDA 200-TL’ye   olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir.

                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

EKİ: Onanmış Vekaletname Örneği

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

 

Araç onarılmış ise de aynı nitelikte hiç hasara uğramayan araca göre değeri azalmıştır. Bu sebeple zararı tazminle yükümlü olan davalılar eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iade etmeye mecburdur. TARAFLARIN KUSURU, ARACIN DEĞER KAYBINI BELİRLEYEN BİR HUSUTUR VE DAVALI SÜRÜCÜNÜN %100 KUSURU VARDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı dosyasında:

3- Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ilişkin araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halindeki değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin  etmek için kural olarak  objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç) değeridir.

Davaya konu olan olayda davacıya ilişkin araç 55.460.390 TL harcanmasını gerektirecek derecede hasara uğramıştır. Bu halde sözü edilen aracın onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri , ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin aynen uygulanır.”  şeklinde karar verilmiştir. (EK-4)

Ayrıca müvekkilimin aracı uzun süre serviste kalmış; bakım ve tamirat süresince aracı kullanamamış ve bu süre içerisinde ulaşım giderlerini kendi cebinden karşılamıştır. Değer kaybı tespit edilirken bu hususların da evleviyetle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Trafik Sicilinde ………..KARGO’ya ait olan aracı kullanan …………… ile söz konusu aracın işletmesini yapan ve araca malik olan ………. KARGO aracın değer kaybından kaynaklanan zarardan Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesine göre müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buradaki sorumluluk; kusursuz  sorumluluk ve tehlike sorumluluğudur. Şöyle ki;

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Yukarıda belirtilen nedenlerden ve Yargıtay tarafından verilen emsal karar gereğince gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybının gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için davalı gerçek şahsa ve aracın işletmesini yapan ……………. KARGO’ya karşı ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davasının açılması gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, BK, TTK, KTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : 11.02.2013 tarihli kaza tensip tutanağı, sigorta şirket eksper raporu, servis faturası, keşif,  bilirkişi vs. diğer hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz, izah ve re’sen gözetilecek sebeplerle;

 • Öncelikle %100 kusurlu olan aracın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için aracın trafik kaydına tedbir konulmasına,
 • Müvekkilin aracında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 1.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı sürücüden ve aracın maliki ……….. KARGO ŞİRKETİ’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline;
 • Yargılama masraf ve vekâlet ücretinin davacı yana bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.                           

Av. Saim İNCEKAŞ

Ek-1    Kaza Tutanağı        

Ek-2    Yetkili servisin eksper tutanağı

Ek-3    Yetkili servisin tamir ve parça ücretine ait fatura sureti

Ek-4   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı

Ek-5   Onanmış Vekaletname Sureti

blank

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -3-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI                   : 

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

KONU                       : X tarihli trafik kazası neticesinde oluşan maddi zararın kusurlu araç zorunlu   mali mesuliyet sigortacısından tazminini istememizdir.

H.ESAS DEĞER      : 100,00 TL.

AÇIKLAMALAR    :

Kazaya ilişkin bilgiler

Kaza Tarihi                                             :

Kusurlu Araç ve Sigorta Şirketi            :

Müvekkilin Maliki Olduğu Araç           :

A) DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1)         Davalı ______Sigorta A.Ş. tarafından zorunlu trafik sigortası yapılmış, ‘‑___________’’ plakalı araç; x ili x ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde müvekillin maliki olduğu ‘__________’ plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kaza sonucu müvekkilin maliki olduğu araçta maddi hasar oluşmuştur.

2)         Resmi ekiplerce tanzim edilen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağından da meydana gelen kazanın oluş biçimi ifade edilmiştir. Kaza tutanağı ve krokisinden de anlaşılacağı üzere meydana gelen kazada müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kusurlu araç ise kaza tarihi itibariyle x Sigorta A.Ş. tarafından XXXXXX no’lu poliçe ile zorunlu trafik sigortası ile sigortalıdır.

3)         Kaza neticesinde müvekkile ait araçta meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla XXX. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmuş ve açılan 2019/XX D. İş kapsamında bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. Bu rapora göre; müvekkil aracında pert-total hesabı sonucu toplam 15.000 TL hasar meydana gelmiştir. Müvekkile ait araçta meydana gelen bu zararın ve değer kaybı zararının tazmini amacıyla davalı sigortacıya KTK. m.97 kapsamında başvuru yapılmış ancak süresi içinde herhangi bir dönüş alınamamıştır. Dava öncesi davalı yana yapılan başvuruya ilişkin posta evrakları dava dilekçesi ekinde sunulmaktadır. Ardından yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde de anlaşma sağlanamamıştır. İşbu nedenle dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

B)DAVALININ SORUMLULUĞUNA DAİR DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER :

1) Haksız Eyleme İlişkin Açıklamalarımız :

Borçlar Kanunu m.49 ‘’kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.’’ Düzenlemesine haizdir. Davamız trafik kazası neticesinde araçta oluşan zararın giderilmesi istemlidir. Trafik kazasında davalı sigortalı araç sürücüsünün kusurlu eylemiyle müvekkile ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Dolayısıyla haksız eylemle zarar gören müvekkil, anılı hüküm uyarınca zararının tazminini isteme hakkına sahiptir.

2) Araç İşletinin, Trafik Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna İlişkin Dayanılan Kanun Maddeleri Ve Trafik Sigortası Genel Şartlarına Ait Açıklamalarımız.

a) Araç malikinin sorumluluğuna dayanak hususi sebepler :

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere X plakalı araç sürücüsü trafik kazasında asli kusurludur. Araç işletenin hukuki sorumluluğu da 2918. Sayılı karayolları Trafik Kanunu madde 85’te ‘’İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu’’ başlığı altında ‘’Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. O halde araç maliki de bu zarardan sürücü ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 b) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğu ve rizikonun teminat dışı kaldığını ipsatyükü :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.91’e göre ‘’İşletenlerin, bu kanunun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.’’ Bu zorunluluk gereği de kusurlu araç için ‘’207482168’’ poliçe nolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasını davalı Sigorta Şirketi tanzim etmiştir. Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku düzenlemeleri yer almaktadır. Örneğin Sigortacının sorumluluğu ve Rizikonun teminat dışı kaldığına ilişkin ispat yükünün sigorta şirketine ait olduğuna dayanağımız. ‘’Sigortanın kapsamı MADDE 1409 – (1) Sigortacı sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. (2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.’’ Düzenlemesidir. Bu sorumluluğun sınırları ve miktarları da Zorunlu Trafik Sigortası Poliçe Genel Şartları ile poliçeden anlaşılmaktadır. Kaza tarihi itibariyle maddi kazalarda araç başına teminat 36.000 TL’dir. Poliçe teminat dışı kalan haller ise yine 2918 S. Kanun m.92 de tarif edilmektedir ve dava konusu uyuşmazlıkta böyle bir hal yoktur.

c) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğunun başlangıcı ve zararı ödeme yükümlülüğü ;

K.T.K ‘’Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı’’ başlığı altında yer alan ‘’Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren 15  gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması ve verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir.’’ Düzenlemesi mevcuttur. Davamızda sigorta şirketine başvuruda bulunulmuş olup, ilgili kanun maddesi uyarınca davalı sigorta şirketine husumet yöneltilmiştir.

3) sigorta şirketi meydana gelen kaza nedeniyle gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Sigorta şirketleri motorlu aracın neden olduğu riziko nedeniyle gerçek zararı ödemekle yükümlüdür. Gerçek zarar zarar gören şeyin eski hale getirilebilmesi için gereken onarım ve işçilik ücretleridir. Yargıtay 17. H.D 2009/3575E-2009/6507K sayılı ilamında özetle, orijinal parça takılmadan çıkma parçalar ve doğrultma sonucu ödenen tazminat miktarını eksik bulmuş, aracın orijinal parçalarla tamir edilmesi halindeki tamir masraflarına hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre davalı sigorta şirketi araçlarda oluşan değer kaybı zararından da sorumludur. Müvekkil aracında bilirkişi incelemesine göre değer kaybı zararı olduğunun tespiti halinde davalı sigorta şirketi bundan sorumlu olacaktır.

Hasar bedeli likit alacak olarak kabul edilmediği ve yargılamayı gerektirdiği için fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. İşbu sebeple davamız HMK m.107 kapsamında belirsiz alacak niteliğinde bir davadır. Yine aynı hüküm Kapsamında zarar bedeli belirli hale geldiğinde tarafımızca dava değeri artırılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER        :H.M.K, B,K m.49 v.d, 2918 sayılı K.T.K m.3,85,97 v.d, Türk Ticaret Kanunu 1401 v.d, zorunlu trafik sigortası poliçe genel şartları, v.s her türlü yasal delil

DELİLLER                          : Karşı yanın sunacağı delillere karşı ve uyuşmazlık tespitine göre kusurumuz olmadan yeni deliller sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla

Trafik kaza tutanağı, araç ruhsat ve sürücü belgesi suretleri, kaza yeri fotoğrafı (Ek-1, Haksız eylem sayılan davaya dayanak kazanın oluşunu, sürücüleri, araç işletenlerini, kusur dağılımını ve sorumluluğu gösterir.)

X Sigorta A.Ş. —– X numaralı zorunlu trafik mali sorumluluk sigorta poliçesi ve (Davalı sigorta şirketi’nden istenecektir.)

X. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/X D. İş dosyası bilirkişi raporu

Davalıya başvuruya ilişkin posta evrakları

Arabuluculuk süreci evrakları ve anlaşmama son tutanağı

Yargıtay 17.H.D 2009/35753-2009/6507K sayılı ilamı

Tanık

Bilirkişi incelemesi

Diğer deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve fazlaya ilişkin müvekkil hak ve alacakları saklı kalmak kaydı ile 100 TL maddi hasara ilişkin tazminatın davalının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile TAHSİLİNE,

X.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/XX D.İş dosyası kapsamında yapılan X TL gider ve X TL vekalet ücreti dahil edilmek üzere işbu davamızda yapılacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI                : Ticaret A.Ş.(Vergi No: )

VEKİLİ                   :     

DAVALILAR        :

1-) Lıberty Sigorta A.Ş.

2-) HDI Sigorta A.Ş.

KONUSU                             : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında Belirsiz alacak olarak Şimdilik  100,00 TL değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. Maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsili dileğimizdir.

HARCA ESAS DEĞER  : 100,00 TL

AÇIKLAMALAR        :

1-) X plakalı araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin açıklamalarımız:

Lıberty Sigorta A.Ş. ’ye 20.08.2017 tarihlerini kapsayacak şekilde trafik sigortası (Z.M.S.S.) ile sigortalı       plaka sayılı araç, 20.08.2017 tarihinde tam kusurla (%100), Müvekkile ait      plaka sayılı araca çarpmak suretiyle  hasarlanmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kazada plaka sayılı araç sürücüsü % 100 kusurlu, Müvekkile ait plaka sayılı aracın sürücüsü ise kusursuzdur.

Müvekkile ait araç; Mercedes B180 D 2017 model 1700 KM’de , orijinal  bir araçken, mevcut kaza sebebiyle aracın bir kısım parçaları yenileriyle değiştirilmiş, bir kısım parçaları ise tamir görerek onarılmış olup, aracın gördüğü işbu kapsamlı tamir/onarım/boya/parça değişimi ve TRAMER kayıtlarına işlenen hasar kaydı sebebiyle ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009 / 9892 Es. 2010 / 3124 Kar. sayılı kararında;     

“ … araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde   sorumlu olacağı gözetilerek … “

denilerek,  değer kaybının Z.M.S.S. teminatı dahilinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple, X plakalı aracın Z.M.S.S. poliçesini tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş.  Z.M.S.S. poliçesi teminatı kapsamında, müvekkilimize ait araçta meydana gelen değer kaybımı tazminle yükümlü durumdadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3815 Es. 2013/9854 Kar. sayılı ilamında;

“ … aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi …”

denilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın hasarsız haldeki rayiç değerleriyle, kazadan sonraki rayiç değerinin tespitine yönelik bilirkişiden rapor alınması gerektiği belirtilmiştir.

Müvekkil adına 16.08.2019 tarihinde Yurtiçi Kargo aracılığıyla                    numaralı gönderi numarasıyla sigortaya başvuru yapılmıştır. 19.08.2019 tarihinde sigorta şirketine teslim edilmiş olmasına rağmen sigorta şirketi tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.                    Arabuluculuk bürosuna yaptığımız başvuru ile     numaralı arabuluculuk görüşmesi sonucunda da anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle dava açma zarureti doğmuştur.

 Sayın mahkemeniz tarafından alınacak bilirkişi raporunda gerçek zararımız daha fazla tespit edileceği için talebimizi HMK 107 kapsamında bedel arttırmak ve ıslah etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 100,00 TL değer kaybı bedelinin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

3-) Faizin türü bakımından talebimiz ;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2012/10723 K. 2013/6910 Kar. sayılı kararında;  

 ” … taraflar arasındaki ilişki TTK.’nda düzenlenen sigorta sözleşmesinden kaynaklandığından ve bu tür sözleşmeler TTK.’nun 3. ve 4. maddeleri hükmü uyarınca tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın mutlak ticari işlerden olduğundan avans faizi istenebilir. “

Kaldı ki; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2010 / 96 Es. 2010 / 9013 Kar. sayılı kararında;

  “Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın kamyonet oluşu dikkate alınarak davalı güvence hesabı yönünden avans faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi isabetli değildir.”

denilerek, kazaya karışan aracın kamyonet olması halinde avans faizine hükmedilmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Kazaya karışan müvekkile ait                                 Plakalı araç nüvekkil şirkete ait,  zarar sorumlusu araca Z.M.S.S. poliçesi tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş. Ve HDI Sigorta A.Ş.  avans faizi ödemekle yükümlü olduğu hususunda şüphe bulunmamaktadır.

DELİLLER                              : Bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, arabulucu tutanağı, sigortaya başvuru evrakları, fotoğraflar, poliçe,  ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER           : Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, HMK ve  sair yasal mevzuat

SONUÇ                            : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında belirsiz alacak  şimdilik 100,00 TL avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Araç değer kaybı davası dilekçesi örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

D.KONUSU  : Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……….kullanmış olduğu ve ………ait ……….plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir. (H.E.M =200,00TL)

İZAHI            :

Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ………….. kullanmış olduğu ve …………ait ………..plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELMİŞTİR.  Olaya ilişkin Kaza Tutanağı(Ek) ve Hasarın Boyutlarını gösteren resimler de ektedir!!! OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZDUR.

Davalılardan araç sahibinin ARACINA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇE ÖRNEĞİ EKTE MEVCUTTUR. ARACIN ZMMSİ …….. SİGORTA A.Ş.’DE ………vermiştir. Dolayısıyla aracımızın değer kaybının KUSURLU ARAÇ ZMM POLİÇESİ TARAFINDAN KARŞILANMASI ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sebeple araç sürücü ve araç sahibine dava açmak zaruri hasıl olmuştur.  

Müvekkilimize ait araçta oldukça yüksek miktarlı bir hasar meydana gelmiştir.(Eki-fatura)Dolayısıyla araçta meydana gelen bir maddi zarar neticesinde değer kaybının meydana geldiği de aşikardır..

Ayrıca müvekkilimiz bu aracı aktif iş hayatında kullanmaktadır. Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedelinin de davalılardan tahsilini dilemekteyiz. (onarım süresi ekte mevcut Müşteri İstek Formunda görüleceği üzere ……./……… tarihleri arasıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, B.K ve sair mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR :

 1. Trafik Kaza Tespit Tutanağı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 2. Araç Ruhsatı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 3. Araçtaki Hasar Boyutlarını gösterir fotoğraflar. .(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 4. Aracın kaç gün tamiratta kaldığını gösteren müşteri istek formu
 5. Diğer Ekler
 6. Bilirkişi incelemesi ve ikamesi caiz her türlü delil.

NETİCE VE TALEP  :  Yukarıda Açıklanan nedenlerle; Müvekkile ait …….plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……..kullanmış olduğu ve ………ait  ………plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  Fazlaya İlişkin Haklarımızı Saklı tutmak kaydıyla Şimdilik TOPLAMDA 200-TL’ye   olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir.

                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

EKİ: Onanmış Vekaletname Örneği

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

 

Araç 2012 model ve lüks denilebilecek niteliktedir. Ancak kaza sonucu aracın bedeli ciddi oranda düşüş göstermiştir.

Araç onarılmış ise de aynı nitelikte hiç hasara uğramayan araca göre değeri azalmıştır. Bu sebeple zararı tazminle yükümlü olan davalılar eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iade etmeye mecburdur. TARAFLARIN KUSURU, ARACIN DEĞER KAYBINI BELİRLEYEN BİR HUSUTUR VE DAVALI SÜRÜCÜNÜN %100 KUSURU VARDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı dosyasında:

3- Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ilişkin araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halindeki değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin  etmek için kural olarak  objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç) değeridir.

Davaya konu olan olayda davacıya ilişkin araç 55.460.390 TL harcanmasını gerektirecek derecede hasara uğramıştır. Bu halde sözü edilen aracın onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri , ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin aynen uygulanır.”  şeklinde karar verilmiştir. (EK-4)

Ayrıca müvekkilimin aracı uzun süre serviste kalmış; bakım ve tamirat süresince aracı kullanamamış ve bu süre içerisinde ulaşım giderlerini kendi cebinden karşılamıştır. Değer kaybı tespit edilirken bu hususların da evleviyetle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Trafik Sicilinde ………..KARGO’ya ait olan aracı kullanan …………… ile söz konusu aracın işletmesini yapan ve araca malik olan ………. KARGO aracın değer kaybından kaynaklanan zarardan Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesine göre müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buradaki sorumluluk; kusursuz  sorumluluk ve tehlike sorumluluğudur. Şöyle ki;

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Yukarıda belirtilen nedenlerden ve Yargıtay tarafından verilen emsal karar gereğince gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybının gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için davalı gerçek şahsa ve aracın işletmesini yapan ……………. KARGO’ya karşı ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davasının açılması gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, BK, TTK, KTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : 11.02.2013 tarihli kaza tensip tutanağı, sigorta şirket eksper raporu, servis faturası, keşif,  bilirkişi vs. diğer hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz, izah ve re’sen gözetilecek sebeplerle;

 • Öncelikle %100 kusurlu olan aracın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için aracın trafik kaydına tedbir konulmasına,
 • Müvekkilin aracında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 1.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı sürücüden ve aracın maliki ……….. KARGO ŞİRKETİ’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline;
 • Yargılama masraf ve vekâlet ücretinin davacı yana bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.                           

Av. Saim İNCEKAŞ

Ek-1    Kaza Tutanağı        

Ek-2    Yetkili servisin eksper tutanağı

Ek-3    Yetkili servisin tamir ve parça ücretine ait fatura sureti

Ek-4   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı

Ek-5   Onanmış Vekaletname Sureti

blank

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -3-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI                   : 

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

KONU                       : X tarihli trafik kazası neticesinde oluşan maddi zararın kusurlu araç zorunlu   mali mesuliyet sigortacısından tazminini istememizdir.

H.ESAS DEĞER      : 100,00 TL.

AÇIKLAMALAR    :

Kazaya ilişkin bilgiler

Kaza Tarihi                                             :

Kusurlu Araç ve Sigorta Şirketi            :

Müvekkilin Maliki Olduğu Araç           :

A) DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1)         Davalı ______Sigorta A.Ş. tarafından zorunlu trafik sigortası yapılmış, ‘‑___________’’ plakalı araç; x ili x ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde müvekillin maliki olduğu ‘__________’ plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kaza sonucu müvekkilin maliki olduğu araçta maddi hasar oluşmuştur.

2)         Resmi ekiplerce tanzim edilen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağından da meydana gelen kazanın oluş biçimi ifade edilmiştir. Kaza tutanağı ve krokisinden de anlaşılacağı üzere meydana gelen kazada müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kusurlu araç ise kaza tarihi itibariyle x Sigorta A.Ş. tarafından XXXXXX no’lu poliçe ile zorunlu trafik sigortası ile sigortalıdır.

3)         Kaza neticesinde müvekkile ait araçta meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla XXX. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmuş ve açılan 2019/XX D. İş kapsamında bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. Bu rapora göre; müvekkil aracında pert-total hesabı sonucu toplam 15.000 TL hasar meydana gelmiştir. Müvekkile ait araçta meydana gelen bu zararın ve değer kaybı zararının tazmini amacıyla davalı sigortacıya KTK. m.97 kapsamında başvuru yapılmış ancak süresi içinde herhangi bir dönüş alınamamıştır. Dava öncesi davalı yana yapılan başvuruya ilişkin posta evrakları dava dilekçesi ekinde sunulmaktadır. Ardından yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde de anlaşma sağlanamamıştır. İşbu nedenle dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

B)DAVALININ SORUMLULUĞUNA DAİR DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER :

1) Haksız Eyleme İlişkin Açıklamalarımız :

Borçlar Kanunu m.49 ‘’kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.’’ Düzenlemesine haizdir. Davamız trafik kazası neticesinde araçta oluşan zararın giderilmesi istemlidir. Trafik kazasında davalı sigortalı araç sürücüsünün kusurlu eylemiyle müvekkile ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Dolayısıyla haksız eylemle zarar gören müvekkil, anılı hüküm uyarınca zararının tazminini isteme hakkına sahiptir.

2) Araç İşletinin, Trafik Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna İlişkin Dayanılan Kanun Maddeleri Ve Trafik Sigortası Genel Şartlarına Ait Açıklamalarımız.

a) Araç malikinin sorumluluğuna dayanak hususi sebepler :

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere X plakalı araç sürücüsü trafik kazasında asli kusurludur. Araç işletenin hukuki sorumluluğu da 2918. Sayılı karayolları Trafik Kanunu madde 85’te ‘’İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu’’ başlığı altında ‘’Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. O halde araç maliki de bu zarardan sürücü ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 b) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğu ve rizikonun teminat dışı kaldığını ipsatyükü :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.91’e göre ‘’İşletenlerin, bu kanunun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.’’ Bu zorunluluk gereği de kusurlu araç için ‘’207482168’’ poliçe nolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasını davalı Sigorta Şirketi tanzim etmiştir. Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku düzenlemeleri yer almaktadır. Örneğin Sigortacının sorumluluğu ve Rizikonun teminat dışı kaldığına ilişkin ispat yükünün sigorta şirketine ait olduğuna dayanağımız. ‘’Sigortanın kapsamı MADDE 1409 – (1) Sigortacı sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. (2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.’’ Düzenlemesidir. Bu sorumluluğun sınırları ve miktarları da Zorunlu Trafik Sigortası Poliçe Genel Şartları ile poliçeden anlaşılmaktadır. Kaza tarihi itibariyle maddi kazalarda araç başına teminat 36.000 TL’dir. Poliçe teminat dışı kalan haller ise yine 2918 S. Kanun m.92 de tarif edilmektedir ve dava konusu uyuşmazlıkta böyle bir hal yoktur.

c) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğunun başlangıcı ve zararı ödeme yükümlülüğü ;

K.T.K ‘’Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı’’ başlığı altında yer alan ‘’Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren 15  gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması ve verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir.’’ Düzenlemesi mevcuttur. Davamızda sigorta şirketine başvuruda bulunulmuş olup, ilgili kanun maddesi uyarınca davalı sigorta şirketine husumet yöneltilmiştir.

3) sigorta şirketi meydana gelen kaza nedeniyle gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Sigorta şirketleri motorlu aracın neden olduğu riziko nedeniyle gerçek zararı ödemekle yükümlüdür. Gerçek zarar zarar gören şeyin eski hale getirilebilmesi için gereken onarım ve işçilik ücretleridir. Yargıtay 17. H.D 2009/3575E-2009/6507K sayılı ilamında özetle, orijinal parça takılmadan çıkma parçalar ve doğrultma sonucu ödenen tazminat miktarını eksik bulmuş, aracın orijinal parçalarla tamir edilmesi halindeki tamir masraflarına hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre davalı sigorta şirketi araçlarda oluşan değer kaybı zararından da sorumludur. Müvekkil aracında bilirkişi incelemesine göre değer kaybı zararı olduğunun tespiti halinde davalı sigorta şirketi bundan sorumlu olacaktır.

Hasar bedeli likit alacak olarak kabul edilmediği ve yargılamayı gerektirdiği için fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. İşbu sebeple davamız HMK m.107 kapsamında belirsiz alacak niteliğinde bir davadır. Yine aynı hüküm Kapsamında zarar bedeli belirli hale geldiğinde tarafımızca dava değeri artırılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER        :H.M.K, B,K m.49 v.d, 2918 sayılı K.T.K m.3,85,97 v.d, Türk Ticaret Kanunu 1401 v.d, zorunlu trafik sigortası poliçe genel şartları, v.s her türlü yasal delil

DELİLLER                          : Karşı yanın sunacağı delillere karşı ve uyuşmazlık tespitine göre kusurumuz olmadan yeni deliller sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla

Trafik kaza tutanağı, araç ruhsat ve sürücü belgesi suretleri, kaza yeri fotoğrafı (Ek-1, Haksız eylem sayılan davaya dayanak kazanın oluşunu, sürücüleri, araç işletenlerini, kusur dağılımını ve sorumluluğu gösterir.)

X Sigorta A.Ş. —– X numaralı zorunlu trafik mali sorumluluk sigorta poliçesi ve (Davalı sigorta şirketi’nden istenecektir.)

X. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/X D. İş dosyası bilirkişi raporu

Davalıya başvuruya ilişkin posta evrakları

Arabuluculuk süreci evrakları ve anlaşmama son tutanağı

Yargıtay 17.H.D 2009/35753-2009/6507K sayılı ilamı

Tanık

Bilirkişi incelemesi

Diğer deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve fazlaya ilişkin müvekkil hak ve alacakları saklı kalmak kaydı ile 100 TL maddi hasara ilişkin tazminatın davalının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile TAHSİLİNE,

X.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/XX D.İş dosyası kapsamında yapılan X TL gider ve X TL vekalet ücreti dahil edilmek üzere işbu davamızda yapılacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI                : Ticaret A.Ş.(Vergi No: )

VEKİLİ                   :     

DAVALILAR        :

1-) Lıberty Sigorta A.Ş.

2-) HDI Sigorta A.Ş.

KONUSU                             : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında Belirsiz alacak olarak Şimdilik  100,00 TL değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. Maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsili dileğimizdir.

HARCA ESAS DEĞER  : 100,00 TL

AÇIKLAMALAR        :

1-) X plakalı araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin açıklamalarımız:

Lıberty Sigorta A.Ş. ’ye 20.08.2017 tarihlerini kapsayacak şekilde trafik sigortası (Z.M.S.S.) ile sigortalı       plaka sayılı araç, 20.08.2017 tarihinde tam kusurla (%100), Müvekkile ait      plaka sayılı araca çarpmak suretiyle  hasarlanmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kazada plaka sayılı araç sürücüsü % 100 kusurlu, Müvekkile ait plaka sayılı aracın sürücüsü ise kusursuzdur.

Müvekkile ait araç; Mercedes B180 D 2017 model 1700 KM’de , orijinal  bir araçken, mevcut kaza sebebiyle aracın bir kısım parçaları yenileriyle değiştirilmiş, bir kısım parçaları ise tamir görerek onarılmış olup, aracın gördüğü işbu kapsamlı tamir/onarım/boya/parça değişimi ve TRAMER kayıtlarına işlenen hasar kaydı sebebiyle ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009 / 9892 Es. 2010 / 3124 Kar. sayılı kararında;     

“ … araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde   sorumlu olacağı gözetilerek … “

denilerek,  değer kaybının Z.M.S.S. teminatı dahilinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple, X plakalı aracın Z.M.S.S. poliçesini tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş.  Z.M.S.S. poliçesi teminatı kapsamında, müvekkilimize ait araçta meydana gelen değer kaybımı tazminle yükümlü durumdadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3815 Es. 2013/9854 Kar. sayılı ilamında;

“ … aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi …”

denilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın hasarsız haldeki rayiç değerleriyle, kazadan sonraki rayiç değerinin tespitine yönelik bilirkişiden rapor alınması gerektiği belirtilmiştir.

Müvekkil adına 16.08.2019 tarihinde Yurtiçi Kargo aracılığıyla                    numaralı gönderi numarasıyla sigortaya başvuru yapılmıştır. 19.08.2019 tarihinde sigorta şirketine teslim edilmiş olmasına rağmen sigorta şirketi tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.                    Arabuluculuk bürosuna yaptığımız başvuru ile     numaralı arabuluculuk görüşmesi sonucunda da anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle dava açma zarureti doğmuştur.

 Sayın mahkemeniz tarafından alınacak bilirkişi raporunda gerçek zararımız daha fazla tespit edileceği için talebimizi HMK 107 kapsamında bedel arttırmak ve ıslah etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 100,00 TL değer kaybı bedelinin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

3-) Faizin türü bakımından talebimiz ;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2012/10723 K. 2013/6910 Kar. sayılı kararında;  

 ” … taraflar arasındaki ilişki TTK.’nda düzenlenen sigorta sözleşmesinden kaynaklandığından ve bu tür sözleşmeler TTK.’nun 3. ve 4. maddeleri hükmü uyarınca tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın mutlak ticari işlerden olduğundan avans faizi istenebilir. “

Kaldı ki; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2010 / 96 Es. 2010 / 9013 Kar. sayılı kararında;

  “Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın kamyonet oluşu dikkate alınarak davalı güvence hesabı yönünden avans faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi isabetli değildir.”

denilerek, kazaya karışan aracın kamyonet olması halinde avans faizine hükmedilmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Kazaya karışan müvekkile ait                                 Plakalı araç nüvekkil şirkete ait,  zarar sorumlusu araca Z.M.S.S. poliçesi tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş. Ve HDI Sigorta A.Ş.  avans faizi ödemekle yükümlü olduğu hususunda şüphe bulunmamaktadır.

DELİLLER                              : Bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, arabulucu tutanağı, sigortaya başvuru evrakları, fotoğraflar, poliçe,  ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER           : Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, HMK ve  sair yasal mevzuat

SONUÇ                            : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında belirsiz alacak  şimdilik 100,00 TL avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Araç değer kaybı davası dilekçesi örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

D.KONUSU  : Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……….kullanmış olduğu ve ………ait ……….plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir. (H.E.M =200,00TL)

İZAHI            :

Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ………….. kullanmış olduğu ve …………ait ………..plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELMİŞTİR.  Olaya ilişkin Kaza Tutanağı(Ek) ve Hasarın Boyutlarını gösteren resimler de ektedir!!! OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZDUR.

Davalılardan araç sahibinin ARACINA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇE ÖRNEĞİ EKTE MEVCUTTUR. ARACIN ZMMSİ …….. SİGORTA A.Ş.’DE ………vermiştir. Dolayısıyla aracımızın değer kaybının KUSURLU ARAÇ ZMM POLİÇESİ TARAFINDAN KARŞILANMASI ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sebeple araç sürücü ve araç sahibine dava açmak zaruri hasıl olmuştur.  

Müvekkilimize ait araçta oldukça yüksek miktarlı bir hasar meydana gelmiştir.(Eki-fatura)Dolayısıyla araçta meydana gelen bir maddi zarar neticesinde değer kaybının meydana geldiği de aşikardır..

Ayrıca müvekkilimiz bu aracı aktif iş hayatında kullanmaktadır. Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedelinin de davalılardan tahsilini dilemekteyiz. (onarım süresi ekte mevcut Müşteri İstek Formunda görüleceği üzere ……./……… tarihleri arasıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, B.K ve sair mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR :

 1. Trafik Kaza Tespit Tutanağı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 2. Araç Ruhsatı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 3. Araçtaki Hasar Boyutlarını gösterir fotoğraflar. .(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 4. Aracın kaç gün tamiratta kaldığını gösteren müşteri istek formu
 5. Diğer Ekler
 6. Bilirkişi incelemesi ve ikamesi caiz her türlü delil.

NETİCE VE TALEP  :  Yukarıda Açıklanan nedenlerle; Müvekkile ait …….plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……..kullanmış olduğu ve ………ait  ………plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  Fazlaya İlişkin Haklarımızı Saklı tutmak kaydıyla Şimdilik TOPLAMDA 200-TL’ye   olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir.

                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

EKİ: Onanmış Vekaletname Örneği

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

 

DAVALI                :

KONU                   : Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybı neticesinde tazminat taleplerimizin sunulmasıdır.

DEĞERİ :1.000 TL. (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR      :   

11.2018 tarihinde saat 15.30 sularında ……………. mahallinde seyir halinde olan …………… plakalı davacı müvekkilin aracına, karşı yönden gelen …………Kargo’ya ait, …………. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki ………………. plakalı araç kargo dağıtım esnasında sol önden çarpmıştır. Trafik kazası tespit tutanağında müvekkile ait aracın tamamen kusursuz olduğu, çarpmanın davalı sürücünün tedbirsiz ve ihmalkâr biçimde önündeki aracı hatalı solama yapmaya çalışmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.(EK-1)

Müvekkilin aracı …………….. markaa raç olup, bu olaydan önce hiçbir kazaya uğramamış ve “0” sayılabilecek niteliktedir. Piyasa değeri en az 38.000,00 TL’dir.

Mezkur kazada müvekkile ait araç 5.888,26 TL’lik hasar söz konusu olmuş, Yetkili servis olan …………….. aracın onarımı yapılmış buna mukabil servis raporu ve fatura düzenlenmiş ve masraflar Axa Sigorta tarafından karşılanmıştır. .

Tamiri yapılan parçaların çoğu aracın değerini etkileyecek parçalardır. Müvekkilimin bu kazada yaklaşık 6 bin TL’lik hasarı söz konusudur.

Araç 2012 model ve lüks denilebilecek niteliktedir. Ancak kaza sonucu aracın bedeli ciddi oranda düşüş göstermiştir.

Araç onarılmış ise de aynı nitelikte hiç hasara uğramayan araca göre değeri azalmıştır. Bu sebeple zararı tazminle yükümlü olan davalılar eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iade etmeye mecburdur. TARAFLARIN KUSURU, ARACIN DEĞER KAYBINI BELİRLEYEN BİR HUSUTUR VE DAVALI SÜRÜCÜNÜN %100 KUSURU VARDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı dosyasında:

3- Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ilişkin araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halindeki değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin  etmek için kural olarak  objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç) değeridir.

Davaya konu olan olayda davacıya ilişkin araç 55.460.390 TL harcanmasını gerektirecek derecede hasara uğramıştır. Bu halde sözü edilen aracın onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri , ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin aynen uygulanır.”  şeklinde karar verilmiştir. (EK-4)

Ayrıca müvekkilimin aracı uzun süre serviste kalmış; bakım ve tamirat süresince aracı kullanamamış ve bu süre içerisinde ulaşım giderlerini kendi cebinden karşılamıştır. Değer kaybı tespit edilirken bu hususların da evleviyetle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Trafik Sicilinde ………..KARGO’ya ait olan aracı kullanan …………… ile söz konusu aracın işletmesini yapan ve araca malik olan ………. KARGO aracın değer kaybından kaynaklanan zarardan Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesine göre müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buradaki sorumluluk; kusursuz  sorumluluk ve tehlike sorumluluğudur. Şöyle ki;

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Yukarıda belirtilen nedenlerden ve Yargıtay tarafından verilen emsal karar gereğince gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybının gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için davalı gerçek şahsa ve aracın işletmesini yapan ……………. KARGO’ya karşı ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davasının açılması gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, BK, TTK, KTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : 11.02.2013 tarihli kaza tensip tutanağı, sigorta şirket eksper raporu, servis faturası, keşif,  bilirkişi vs. diğer hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz, izah ve re’sen gözetilecek sebeplerle;

 • Öncelikle %100 kusurlu olan aracın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için aracın trafik kaydına tedbir konulmasına,
 • Müvekkilin aracında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 1.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı sürücüden ve aracın maliki ……….. KARGO ŞİRKETİ’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline;
 • Yargılama masraf ve vekâlet ücretinin davacı yana bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.                           

Av. Saim İNCEKAŞ

Ek-1    Kaza Tutanağı        

Ek-2    Yetkili servisin eksper tutanağı

Ek-3    Yetkili servisin tamir ve parça ücretine ait fatura sureti

Ek-4   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı

Ek-5   Onanmış Vekaletname Sureti

blank

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -3-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI                   : 

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

KONU                       : X tarihli trafik kazası neticesinde oluşan maddi zararın kusurlu araç zorunlu   mali mesuliyet sigortacısından tazminini istememizdir.

H.ESAS DEĞER      : 100,00 TL.

AÇIKLAMALAR    :

Kazaya ilişkin bilgiler

Kaza Tarihi                                             :

Kusurlu Araç ve Sigorta Şirketi            :

Müvekkilin Maliki Olduğu Araç           :

A) DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1)         Davalı ______Sigorta A.Ş. tarafından zorunlu trafik sigortası yapılmış, ‘‑___________’’ plakalı araç; x ili x ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde müvekillin maliki olduğu ‘__________’ plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kaza sonucu müvekkilin maliki olduğu araçta maddi hasar oluşmuştur.

2)         Resmi ekiplerce tanzim edilen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağından da meydana gelen kazanın oluş biçimi ifade edilmiştir. Kaza tutanağı ve krokisinden de anlaşılacağı üzere meydana gelen kazada müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kusurlu araç ise kaza tarihi itibariyle x Sigorta A.Ş. tarafından XXXXXX no’lu poliçe ile zorunlu trafik sigortası ile sigortalıdır.

3)         Kaza neticesinde müvekkile ait araçta meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla XXX. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmuş ve açılan 2019/XX D. İş kapsamında bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. Bu rapora göre; müvekkil aracında pert-total hesabı sonucu toplam 15.000 TL hasar meydana gelmiştir. Müvekkile ait araçta meydana gelen bu zararın ve değer kaybı zararının tazmini amacıyla davalı sigortacıya KTK. m.97 kapsamında başvuru yapılmış ancak süresi içinde herhangi bir dönüş alınamamıştır. Dava öncesi davalı yana yapılan başvuruya ilişkin posta evrakları dava dilekçesi ekinde sunulmaktadır. Ardından yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde de anlaşma sağlanamamıştır. İşbu nedenle dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

B)DAVALININ SORUMLULUĞUNA DAİR DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER :

1) Haksız Eyleme İlişkin Açıklamalarımız :

Borçlar Kanunu m.49 ‘’kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.’’ Düzenlemesine haizdir. Davamız trafik kazası neticesinde araçta oluşan zararın giderilmesi istemlidir. Trafik kazasında davalı sigortalı araç sürücüsünün kusurlu eylemiyle müvekkile ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Dolayısıyla haksız eylemle zarar gören müvekkil, anılı hüküm uyarınca zararının tazminini isteme hakkına sahiptir.

2) Araç İşletinin, Trafik Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna İlişkin Dayanılan Kanun Maddeleri Ve Trafik Sigortası Genel Şartlarına Ait Açıklamalarımız.

a) Araç malikinin sorumluluğuna dayanak hususi sebepler :

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere X plakalı araç sürücüsü trafik kazasında asli kusurludur. Araç işletenin hukuki sorumluluğu da 2918. Sayılı karayolları Trafik Kanunu madde 85’te ‘’İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu’’ başlığı altında ‘’Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. O halde araç maliki de bu zarardan sürücü ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 b) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğu ve rizikonun teminat dışı kaldığını ipsatyükü :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.91’e göre ‘’İşletenlerin, bu kanunun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.’’ Bu zorunluluk gereği de kusurlu araç için ‘’207482168’’ poliçe nolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasını davalı Sigorta Şirketi tanzim etmiştir. Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku düzenlemeleri yer almaktadır. Örneğin Sigortacının sorumluluğu ve Rizikonun teminat dışı kaldığına ilişkin ispat yükünün sigorta şirketine ait olduğuna dayanağımız. ‘’Sigortanın kapsamı MADDE 1409 – (1) Sigortacı sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. (2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.’’ Düzenlemesidir. Bu sorumluluğun sınırları ve miktarları da Zorunlu Trafik Sigortası Poliçe Genel Şartları ile poliçeden anlaşılmaktadır. Kaza tarihi itibariyle maddi kazalarda araç başına teminat 36.000 TL’dir. Poliçe teminat dışı kalan haller ise yine 2918 S. Kanun m.92 de tarif edilmektedir ve dava konusu uyuşmazlıkta böyle bir hal yoktur.

c) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğunun başlangıcı ve zararı ödeme yükümlülüğü ;

K.T.K ‘’Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı’’ başlığı altında yer alan ‘’Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren 15  gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması ve verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir.’’ Düzenlemesi mevcuttur. Davamızda sigorta şirketine başvuruda bulunulmuş olup, ilgili kanun maddesi uyarınca davalı sigorta şirketine husumet yöneltilmiştir.

3) sigorta şirketi meydana gelen kaza nedeniyle gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Sigorta şirketleri motorlu aracın neden olduğu riziko nedeniyle gerçek zararı ödemekle yükümlüdür. Gerçek zarar zarar gören şeyin eski hale getirilebilmesi için gereken onarım ve işçilik ücretleridir. Yargıtay 17. H.D 2009/3575E-2009/6507K sayılı ilamında özetle, orijinal parça takılmadan çıkma parçalar ve doğrultma sonucu ödenen tazminat miktarını eksik bulmuş, aracın orijinal parçalarla tamir edilmesi halindeki tamir masraflarına hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre davalı sigorta şirketi araçlarda oluşan değer kaybı zararından da sorumludur. Müvekkil aracında bilirkişi incelemesine göre değer kaybı zararı olduğunun tespiti halinde davalı sigorta şirketi bundan sorumlu olacaktır.

Hasar bedeli likit alacak olarak kabul edilmediği ve yargılamayı gerektirdiği için fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. İşbu sebeple davamız HMK m.107 kapsamında belirsiz alacak niteliğinde bir davadır. Yine aynı hüküm Kapsamında zarar bedeli belirli hale geldiğinde tarafımızca dava değeri artırılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER        :H.M.K, B,K m.49 v.d, 2918 sayılı K.T.K m.3,85,97 v.d, Türk Ticaret Kanunu 1401 v.d, zorunlu trafik sigortası poliçe genel şartları, v.s her türlü yasal delil

DELİLLER                          : Karşı yanın sunacağı delillere karşı ve uyuşmazlık tespitine göre kusurumuz olmadan yeni deliller sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla

Trafik kaza tutanağı, araç ruhsat ve sürücü belgesi suretleri, kaza yeri fotoğrafı (Ek-1, Haksız eylem sayılan davaya dayanak kazanın oluşunu, sürücüleri, araç işletenlerini, kusur dağılımını ve sorumluluğu gösterir.)

X Sigorta A.Ş. —– X numaralı zorunlu trafik mali sorumluluk sigorta poliçesi ve (Davalı sigorta şirketi’nden istenecektir.)

X. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/X D. İş dosyası bilirkişi raporu

Davalıya başvuruya ilişkin posta evrakları

Arabuluculuk süreci evrakları ve anlaşmama son tutanağı

Yargıtay 17.H.D 2009/35753-2009/6507K sayılı ilamı

Tanık

Bilirkişi incelemesi

Diğer deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve fazlaya ilişkin müvekkil hak ve alacakları saklı kalmak kaydı ile 100 TL maddi hasara ilişkin tazminatın davalının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile TAHSİLİNE,

X.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/XX D.İş dosyası kapsamında yapılan X TL gider ve X TL vekalet ücreti dahil edilmek üzere işbu davamızda yapılacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI                : Ticaret A.Ş.(Vergi No: )

VEKİLİ                   :     

DAVALILAR        :

1-) Lıberty Sigorta A.Ş.

2-) HDI Sigorta A.Ş.

KONUSU                             : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında Belirsiz alacak olarak Şimdilik  100,00 TL değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. Maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsili dileğimizdir.

HARCA ESAS DEĞER  : 100,00 TL

AÇIKLAMALAR        :

1-) X plakalı araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin açıklamalarımız:

Lıberty Sigorta A.Ş. ’ye 20.08.2017 tarihlerini kapsayacak şekilde trafik sigortası (Z.M.S.S.) ile sigortalı       plaka sayılı araç, 20.08.2017 tarihinde tam kusurla (%100), Müvekkile ait      plaka sayılı araca çarpmak suretiyle  hasarlanmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kazada plaka sayılı araç sürücüsü % 100 kusurlu, Müvekkile ait plaka sayılı aracın sürücüsü ise kusursuzdur.

Müvekkile ait araç; Mercedes B180 D 2017 model 1700 KM’de , orijinal  bir araçken, mevcut kaza sebebiyle aracın bir kısım parçaları yenileriyle değiştirilmiş, bir kısım parçaları ise tamir görerek onarılmış olup, aracın gördüğü işbu kapsamlı tamir/onarım/boya/parça değişimi ve TRAMER kayıtlarına işlenen hasar kaydı sebebiyle ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009 / 9892 Es. 2010 / 3124 Kar. sayılı kararında;     

“ … araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde   sorumlu olacağı gözetilerek … “

denilerek,  değer kaybının Z.M.S.S. teminatı dahilinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple, X plakalı aracın Z.M.S.S. poliçesini tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş.  Z.M.S.S. poliçesi teminatı kapsamında, müvekkilimize ait araçta meydana gelen değer kaybımı tazminle yükümlü durumdadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3815 Es. 2013/9854 Kar. sayılı ilamında;

“ … aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi …”

denilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın hasarsız haldeki rayiç değerleriyle, kazadan sonraki rayiç değerinin tespitine yönelik bilirkişiden rapor alınması gerektiği belirtilmiştir.

Müvekkil adına 16.08.2019 tarihinde Yurtiçi Kargo aracılığıyla                    numaralı gönderi numarasıyla sigortaya başvuru yapılmıştır. 19.08.2019 tarihinde sigorta şirketine teslim edilmiş olmasına rağmen sigorta şirketi tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.                    Arabuluculuk bürosuna yaptığımız başvuru ile     numaralı arabuluculuk görüşmesi sonucunda da anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle dava açma zarureti doğmuştur.

 Sayın mahkemeniz tarafından alınacak bilirkişi raporunda gerçek zararımız daha fazla tespit edileceği için talebimizi HMK 107 kapsamında bedel arttırmak ve ıslah etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 100,00 TL değer kaybı bedelinin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

3-) Faizin türü bakımından talebimiz ;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2012/10723 K. 2013/6910 Kar. sayılı kararında;  

 ” … taraflar arasındaki ilişki TTK.’nda düzenlenen sigorta sözleşmesinden kaynaklandığından ve bu tür sözleşmeler TTK.’nun 3. ve 4. maddeleri hükmü uyarınca tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın mutlak ticari işlerden olduğundan avans faizi istenebilir. “

Kaldı ki; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2010 / 96 Es. 2010 / 9013 Kar. sayılı kararında;

  “Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın kamyonet oluşu dikkate alınarak davalı güvence hesabı yönünden avans faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi isabetli değildir.”

denilerek, kazaya karışan aracın kamyonet olması halinde avans faizine hükmedilmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Kazaya karışan müvekkile ait                                 Plakalı araç nüvekkil şirkete ait,  zarar sorumlusu araca Z.M.S.S. poliçesi tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş. Ve HDI Sigorta A.Ş.  avans faizi ödemekle yükümlü olduğu hususunda şüphe bulunmamaktadır.

DELİLLER                              : Bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, arabulucu tutanağı, sigortaya başvuru evrakları, fotoğraflar, poliçe,  ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER           : Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, HMK ve  sair yasal mevzuat

SONUÇ                            : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında belirsiz alacak  şimdilik 100,00 TL avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Araç değer kaybı davası dilekçesi örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

D.KONUSU  : Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……….kullanmış olduğu ve ………ait ……….plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir. (H.E.M =200,00TL)

İZAHI            :

Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ………….. kullanmış olduğu ve …………ait ………..plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELMİŞTİR.  Olaya ilişkin Kaza Tutanağı(Ek) ve Hasarın Boyutlarını gösteren resimler de ektedir!!! OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZDUR.

Davalılardan araç sahibinin ARACINA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇE ÖRNEĞİ EKTE MEVCUTTUR. ARACIN ZMMSİ …….. SİGORTA A.Ş.’DE ………vermiştir. Dolayısıyla aracımızın değer kaybının KUSURLU ARAÇ ZMM POLİÇESİ TARAFINDAN KARŞILANMASI ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sebeple araç sürücü ve araç sahibine dava açmak zaruri hasıl olmuştur.  

Müvekkilimize ait araçta oldukça yüksek miktarlı bir hasar meydana gelmiştir.(Eki-fatura)Dolayısıyla araçta meydana gelen bir maddi zarar neticesinde değer kaybının meydana geldiği de aşikardır..

Ayrıca müvekkilimiz bu aracı aktif iş hayatında kullanmaktadır. Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedelinin de davalılardan tahsilini dilemekteyiz. (onarım süresi ekte mevcut Müşteri İstek Formunda görüleceği üzere ……./……… tarihleri arasıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, B.K ve sair mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR :

 1. Trafik Kaza Tespit Tutanağı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 2. Araç Ruhsatı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 3. Araçtaki Hasar Boyutlarını gösterir fotoğraflar. .(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 4. Aracın kaç gün tamiratta kaldığını gösteren müşteri istek formu
 5. Diğer Ekler
 6. Bilirkişi incelemesi ve ikamesi caiz her türlü delil.

NETİCE VE TALEP  :  Yukarıda Açıklanan nedenlerle; Müvekkile ait …….plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……..kullanmış olduğu ve ………ait  ………plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  Fazlaya İlişkin Haklarımızı Saklı tutmak kaydıyla Şimdilik TOPLAMDA 200-TL’ye   olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir.

                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

EKİ: Onanmış Vekaletname Örneği

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

 

Adres                     : ***

Hesap bilgileri      : ***

Hesap Sahibi        : ***

EKLERİ:

1- Kaza Tespit tutanağı,

2- Kazaya ilişkin fotoğraflar

3- Hasar Fatura sureti

4- Araçların ruhsat fotokopileri

5- Sürücülerin kimlik fotokopileri

5- Vekaletname

6- Değer kaybı raporu

Araç Değer Kaybı Dilekçesi -2-


                                                       İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                 : 

DAVALI                :

KONU                   : Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybı neticesinde tazminat taleplerimizin sunulmasıdır.

DEĞERİ :1.000 TL. (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR      :   

11.2018 tarihinde saat 15.30 sularında ……………. mahallinde seyir halinde olan …………… plakalı davacı müvekkilin aracına, karşı yönden gelen …………Kargo’ya ait, …………. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki ………………. plakalı araç kargo dağıtım esnasında sol önden çarpmıştır. Trafik kazası tespit tutanağında müvekkile ait aracın tamamen kusursuz olduğu, çarpmanın davalı sürücünün tedbirsiz ve ihmalkâr biçimde önündeki aracı hatalı solama yapmaya çalışmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.(EK-1)

Müvekkilin aracı …………….. markaa raç olup, bu olaydan önce hiçbir kazaya uğramamış ve “0” sayılabilecek niteliktedir. Piyasa değeri en az 38.000,00 TL’dir.

Mezkur kazada müvekkile ait araç 5.888,26 TL’lik hasar söz konusu olmuş, Yetkili servis olan …………….. aracın onarımı yapılmış buna mukabil servis raporu ve fatura düzenlenmiş ve masraflar Axa Sigorta tarafından karşılanmıştır. .

Tamiri yapılan parçaların çoğu aracın değerini etkileyecek parçalardır. Müvekkilimin bu kazada yaklaşık 6 bin TL’lik hasarı söz konusudur.

Araç 2012 model ve lüks denilebilecek niteliktedir. Ancak kaza sonucu aracın bedeli ciddi oranda düşüş göstermiştir.

Araç onarılmış ise de aynı nitelikte hiç hasara uğramayan araca göre değeri azalmıştır. Bu sebeple zararı tazminle yükümlü olan davalılar eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iade etmeye mecburdur. TARAFLARIN KUSURU, ARACIN DEĞER KAYBINI BELİRLEYEN BİR HUSUTUR VE DAVALI SÜRÜCÜNÜN %100 KUSURU VARDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı dosyasında:

3- Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ilişkin araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halindeki değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin  etmek için kural olarak  objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç) değeridir.

Davaya konu olan olayda davacıya ilişkin araç 55.460.390 TL harcanmasını gerektirecek derecede hasara uğramıştır. Bu halde sözü edilen aracın onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri , ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin aynen uygulanır.”  şeklinde karar verilmiştir. (EK-4)

Ayrıca müvekkilimin aracı uzun süre serviste kalmış; bakım ve tamirat süresince aracı kullanamamış ve bu süre içerisinde ulaşım giderlerini kendi cebinden karşılamıştır. Değer kaybı tespit edilirken bu hususların da evleviyetle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Trafik Sicilinde ………..KARGO’ya ait olan aracı kullanan …………… ile söz konusu aracın işletmesini yapan ve araca malik olan ………. KARGO aracın değer kaybından kaynaklanan zarardan Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesine göre müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buradaki sorumluluk; kusursuz  sorumluluk ve tehlike sorumluluğudur. Şöyle ki;

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Yukarıda belirtilen nedenlerden ve Yargıtay tarafından verilen emsal karar gereğince gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybının gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için davalı gerçek şahsa ve aracın işletmesini yapan ……………. KARGO’ya karşı ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davasının açılması gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, BK, TTK, KTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : 11.02.2013 tarihli kaza tensip tutanağı, sigorta şirket eksper raporu, servis faturası, keşif,  bilirkişi vs. diğer hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz, izah ve re’sen gözetilecek sebeplerle;

 • Öncelikle %100 kusurlu olan aracın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için aracın trafik kaydına tedbir konulmasına,
 • Müvekkilin aracında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 1.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı sürücüden ve aracın maliki ……….. KARGO ŞİRKETİ’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline;
 • Yargılama masraf ve vekâlet ücretinin davacı yana bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.                           

Av. Saim İNCEKAŞ

Ek-1    Kaza Tutanağı        

Ek-2    Yetkili servisin eksper tutanağı

Ek-3    Yetkili servisin tamir ve parça ücretine ait fatura sureti

Ek-4   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı

Ek-5   Onanmış Vekaletname Sureti

blank

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -3-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI                   : 

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

KONU                       : X tarihli trafik kazası neticesinde oluşan maddi zararın kusurlu araç zorunlu   mali mesuliyet sigortacısından tazminini istememizdir.

H.ESAS DEĞER      : 100,00 TL.

AÇIKLAMALAR    :

Kazaya ilişkin bilgiler

Kaza Tarihi                                             :

Kusurlu Araç ve Sigorta Şirketi            :

Müvekkilin Maliki Olduğu Araç           :

A) DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1)         Davalı ______Sigorta A.Ş. tarafından zorunlu trafik sigortası yapılmış, ‘‑___________’’ plakalı araç; x ili x ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde müvekillin maliki olduğu ‘__________’ plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kaza sonucu müvekkilin maliki olduğu araçta maddi hasar oluşmuştur.

2)         Resmi ekiplerce tanzim edilen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağından da meydana gelen kazanın oluş biçimi ifade edilmiştir. Kaza tutanağı ve krokisinden de anlaşılacağı üzere meydana gelen kazada müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kusurlu araç ise kaza tarihi itibariyle x Sigorta A.Ş. tarafından XXXXXX no’lu poliçe ile zorunlu trafik sigortası ile sigortalıdır.

3)         Kaza neticesinde müvekkile ait araçta meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla XXX. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmuş ve açılan 2019/XX D. İş kapsamında bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. Bu rapora göre; müvekkil aracında pert-total hesabı sonucu toplam 15.000 TL hasar meydana gelmiştir. Müvekkile ait araçta meydana gelen bu zararın ve değer kaybı zararının tazmini amacıyla davalı sigortacıya KTK. m.97 kapsamında başvuru yapılmış ancak süresi içinde herhangi bir dönüş alınamamıştır. Dava öncesi davalı yana yapılan başvuruya ilişkin posta evrakları dava dilekçesi ekinde sunulmaktadır. Ardından yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde de anlaşma sağlanamamıştır. İşbu nedenle dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

B)DAVALININ SORUMLULUĞUNA DAİR DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER :

1) Haksız Eyleme İlişkin Açıklamalarımız :

Borçlar Kanunu m.49 ‘’kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.’’ Düzenlemesine haizdir. Davamız trafik kazası neticesinde araçta oluşan zararın giderilmesi istemlidir. Trafik kazasında davalı sigortalı araç sürücüsünün kusurlu eylemiyle müvekkile ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Dolayısıyla haksız eylemle zarar gören müvekkil, anılı hüküm uyarınca zararının tazminini isteme hakkına sahiptir.

2) Araç İşletinin, Trafik Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna İlişkin Dayanılan Kanun Maddeleri Ve Trafik Sigortası Genel Şartlarına Ait Açıklamalarımız.

a) Araç malikinin sorumluluğuna dayanak hususi sebepler :

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere X plakalı araç sürücüsü trafik kazasında asli kusurludur. Araç işletenin hukuki sorumluluğu da 2918. Sayılı karayolları Trafik Kanunu madde 85’te ‘’İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu’’ başlığı altında ‘’Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. O halde araç maliki de bu zarardan sürücü ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 b) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğu ve rizikonun teminat dışı kaldığını ipsatyükü :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.91’e göre ‘’İşletenlerin, bu kanunun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.’’ Bu zorunluluk gereği de kusurlu araç için ‘’207482168’’ poliçe nolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasını davalı Sigorta Şirketi tanzim etmiştir. Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku düzenlemeleri yer almaktadır. Örneğin Sigortacının sorumluluğu ve Rizikonun teminat dışı kaldığına ilişkin ispat yükünün sigorta şirketine ait olduğuna dayanağımız. ‘’Sigortanın kapsamı MADDE 1409 – (1) Sigortacı sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. (2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.’’ Düzenlemesidir. Bu sorumluluğun sınırları ve miktarları da Zorunlu Trafik Sigortası Poliçe Genel Şartları ile poliçeden anlaşılmaktadır. Kaza tarihi itibariyle maddi kazalarda araç başına teminat 36.000 TL’dir. Poliçe teminat dışı kalan haller ise yine 2918 S. Kanun m.92 de tarif edilmektedir ve dava konusu uyuşmazlıkta böyle bir hal yoktur.

c) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğunun başlangıcı ve zararı ödeme yükümlülüğü ;

K.T.K ‘’Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı’’ başlığı altında yer alan ‘’Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren 15  gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması ve verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir.’’ Düzenlemesi mevcuttur. Davamızda sigorta şirketine başvuruda bulunulmuş olup, ilgili kanun maddesi uyarınca davalı sigorta şirketine husumet yöneltilmiştir.

3) sigorta şirketi meydana gelen kaza nedeniyle gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Sigorta şirketleri motorlu aracın neden olduğu riziko nedeniyle gerçek zararı ödemekle yükümlüdür. Gerçek zarar zarar gören şeyin eski hale getirilebilmesi için gereken onarım ve işçilik ücretleridir. Yargıtay 17. H.D 2009/3575E-2009/6507K sayılı ilamında özetle, orijinal parça takılmadan çıkma parçalar ve doğrultma sonucu ödenen tazminat miktarını eksik bulmuş, aracın orijinal parçalarla tamir edilmesi halindeki tamir masraflarına hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre davalı sigorta şirketi araçlarda oluşan değer kaybı zararından da sorumludur. Müvekkil aracında bilirkişi incelemesine göre değer kaybı zararı olduğunun tespiti halinde davalı sigorta şirketi bundan sorumlu olacaktır.

Hasar bedeli likit alacak olarak kabul edilmediği ve yargılamayı gerektirdiği için fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. İşbu sebeple davamız HMK m.107 kapsamında belirsiz alacak niteliğinde bir davadır. Yine aynı hüküm Kapsamında zarar bedeli belirli hale geldiğinde tarafımızca dava değeri artırılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER        :H.M.K, B,K m.49 v.d, 2918 sayılı K.T.K m.3,85,97 v.d, Türk Ticaret Kanunu 1401 v.d, zorunlu trafik sigortası poliçe genel şartları, v.s her türlü yasal delil

DELİLLER                          : Karşı yanın sunacağı delillere karşı ve uyuşmazlık tespitine göre kusurumuz olmadan yeni deliller sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla

Trafik kaza tutanağı, araç ruhsat ve sürücü belgesi suretleri, kaza yeri fotoğrafı (Ek-1, Haksız eylem sayılan davaya dayanak kazanın oluşunu, sürücüleri, araç işletenlerini, kusur dağılımını ve sorumluluğu gösterir.)

X Sigorta A.Ş. —– X numaralı zorunlu trafik mali sorumluluk sigorta poliçesi ve (Davalı sigorta şirketi’nden istenecektir.)

X. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/X D. İş dosyası bilirkişi raporu

Davalıya başvuruya ilişkin posta evrakları

Arabuluculuk süreci evrakları ve anlaşmama son tutanağı

Yargıtay 17.H.D 2009/35753-2009/6507K sayılı ilamı

Tanık

Bilirkişi incelemesi

Diğer deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve fazlaya ilişkin müvekkil hak ve alacakları saklı kalmak kaydı ile 100 TL maddi hasara ilişkin tazminatın davalının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile TAHSİLİNE,

X.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/XX D.İş dosyası kapsamında yapılan X TL gider ve X TL vekalet ücreti dahil edilmek üzere işbu davamızda yapılacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI                : Ticaret A.Ş.(Vergi No: )

VEKİLİ                   :     

DAVALILAR        :

1-) Lıberty Sigorta A.Ş.

2-) HDI Sigorta A.Ş.

KONUSU                             : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında Belirsiz alacak olarak Şimdilik  100,00 TL değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. Maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsili dileğimizdir.

HARCA ESAS DEĞER  : 100,00 TL

AÇIKLAMALAR        :

1-) X plakalı araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin açıklamalarımız:

Lıberty Sigorta A.Ş. ’ye 20.08.2017 tarihlerini kapsayacak şekilde trafik sigortası (Z.M.S.S.) ile sigortalı       plaka sayılı araç, 20.08.2017 tarihinde tam kusurla (%100), Müvekkile ait      plaka sayılı araca çarpmak suretiyle  hasarlanmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kazada plaka sayılı araç sürücüsü % 100 kusurlu, Müvekkile ait plaka sayılı aracın sürücüsü ise kusursuzdur.

Müvekkile ait araç; Mercedes B180 D 2017 model 1700 KM’de , orijinal  bir araçken, mevcut kaza sebebiyle aracın bir kısım parçaları yenileriyle değiştirilmiş, bir kısım parçaları ise tamir görerek onarılmış olup, aracın gördüğü işbu kapsamlı tamir/onarım/boya/parça değişimi ve TRAMER kayıtlarına işlenen hasar kaydı sebebiyle ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009 / 9892 Es. 2010 / 3124 Kar. sayılı kararında;     

“ … araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde   sorumlu olacağı gözetilerek … “

denilerek,  değer kaybının Z.M.S.S. teminatı dahilinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple, X plakalı aracın Z.M.S.S. poliçesini tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş.  Z.M.S.S. poliçesi teminatı kapsamında, müvekkilimize ait araçta meydana gelen değer kaybımı tazminle yükümlü durumdadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3815 Es. 2013/9854 Kar. sayılı ilamında;

“ … aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi …”

denilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın hasarsız haldeki rayiç değerleriyle, kazadan sonraki rayiç değerinin tespitine yönelik bilirkişiden rapor alınması gerektiği belirtilmiştir.

Müvekkil adına 16.08.2019 tarihinde Yurtiçi Kargo aracılığıyla                    numaralı gönderi numarasıyla sigortaya başvuru yapılmıştır. 19.08.2019 tarihinde sigorta şirketine teslim edilmiş olmasına rağmen sigorta şirketi tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.                    Arabuluculuk bürosuna yaptığımız başvuru ile     numaralı arabuluculuk görüşmesi sonucunda da anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle dava açma zarureti doğmuştur.

 Sayın mahkemeniz tarafından alınacak bilirkişi raporunda gerçek zararımız daha fazla tespit edileceği için talebimizi HMK 107 kapsamında bedel arttırmak ve ıslah etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 100,00 TL değer kaybı bedelinin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

3-) Faizin türü bakımından talebimiz ;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2012/10723 K. 2013/6910 Kar. sayılı kararında;  

 ” … taraflar arasındaki ilişki TTK.’nda düzenlenen sigorta sözleşmesinden kaynaklandığından ve bu tür sözleşmeler TTK.’nun 3. ve 4. maddeleri hükmü uyarınca tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın mutlak ticari işlerden olduğundan avans faizi istenebilir. “

Kaldı ki; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2010 / 96 Es. 2010 / 9013 Kar. sayılı kararında;

  “Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın kamyonet oluşu dikkate alınarak davalı güvence hesabı yönünden avans faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi isabetli değildir.”

denilerek, kazaya karışan aracın kamyonet olması halinde avans faizine hükmedilmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Kazaya karışan müvekkile ait                                 Plakalı araç nüvekkil şirkete ait,  zarar sorumlusu araca Z.M.S.S. poliçesi tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş. Ve HDI Sigorta A.Ş.  avans faizi ödemekle yükümlü olduğu hususunda şüphe bulunmamaktadır.

DELİLLER                              : Bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, arabulucu tutanağı, sigortaya başvuru evrakları, fotoğraflar, poliçe,  ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER           : Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, HMK ve  sair yasal mevzuat

SONUÇ                            : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında belirsiz alacak  şimdilik 100,00 TL avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Araç değer kaybı davası dilekçesi örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

D.KONUSU  : Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……….kullanmış olduğu ve ………ait ……….plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir. (H.E.M =200,00TL)

İZAHI            :

Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ………….. kullanmış olduğu ve …………ait ………..plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELMİŞTİR.  Olaya ilişkin Kaza Tutanağı(Ek) ve Hasarın Boyutlarını gösteren resimler de ektedir!!! OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZDUR.

Davalılardan araç sahibinin ARACINA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇE ÖRNEĞİ EKTE MEVCUTTUR. ARACIN ZMMSİ …….. SİGORTA A.Ş.’DE ………vermiştir. Dolayısıyla aracımızın değer kaybının KUSURLU ARAÇ ZMM POLİÇESİ TARAFINDAN KARŞILANMASI ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sebeple araç sürücü ve araç sahibine dava açmak zaruri hasıl olmuştur.  

Müvekkilimize ait araçta oldukça yüksek miktarlı bir hasar meydana gelmiştir.(Eki-fatura)Dolayısıyla araçta meydana gelen bir maddi zarar neticesinde değer kaybının meydana geldiği de aşikardır..

Ayrıca müvekkilimiz bu aracı aktif iş hayatında kullanmaktadır. Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedelinin de davalılardan tahsilini dilemekteyiz. (onarım süresi ekte mevcut Müşteri İstek Formunda görüleceği üzere ……./……… tarihleri arasıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, B.K ve sair mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR :

 1. Trafik Kaza Tespit Tutanağı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 2. Araç Ruhsatı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 3. Araçtaki Hasar Boyutlarını gösterir fotoğraflar. .(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 4. Aracın kaç gün tamiratta kaldığını gösteren müşteri istek formu
 5. Diğer Ekler
 6. Bilirkişi incelemesi ve ikamesi caiz her türlü delil.

NETİCE VE TALEP  :  Yukarıda Açıklanan nedenlerle; Müvekkile ait …….plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……..kullanmış olduğu ve ………ait  ………plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  Fazlaya İlişkin Haklarımızı Saklı tutmak kaydıyla Şimdilik TOPLAMDA 200-TL’ye   olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir.

                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

EKİ: Onanmış Vekaletname Örneği

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

 

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -1-


DOĞA SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Spine Tower No:243 Büyükdere Cad. 34398 Maslak – İSTANBUL

KONU : Araç değer kaybı talebi hk.

*** (T.C. ***) adına kayıtlı, Doğa Sigorta A.Ş.’nin ***poliçe numaralı sigorta poliçesi ile sigortalanmış olan ***  plakalı 2004 model FORD marka

“>araç 19.02.2018 tarihinde ters yönde ilerlerken, Müvekkil *** (T.C.***) adına kayıtlı bulunan *** plakalı FORD FOCUS marka araca sol yan kısmına çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazasına sebep olmuştur. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kusur tespiti neticesinde *** plakalı araç tamamen kusurlu bulunmuştur. Yapılan tarafsız ve bağımsız bilirkişi incelemesi neticesinde müvekkile ait *** plakalı araç *** TL değer kaybına uğramıştır.

Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkile ait araçta meydana gelen hasardan dolayı hesaplanan değer kaybının aşağıdaki  hesap numarasına gönderilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

NOT: İlgili tüm bilgi belge ve fotoğraflar mail ortamından hasardestek@dogasigorta.com adresine gönderilmiştir.

GSM                       : ***

Adres                     : ***

Hesap bilgileri      : ***

Hesap Sahibi        : ***

EKLERİ:

1- Kaza Tespit tutanağı,

2- Kazaya ilişkin fotoğraflar

3- Hasar Fatura sureti

4- Araçların ruhsat fotokopileri

5- Sürücülerin kimlik fotokopileri

5- Vekaletname

6- Değer kaybı raporu

Araç Değer Kaybı Dilekçesi -2-


                                                       İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                 : 

DAVALI                :

KONU                   : Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybı neticesinde tazminat taleplerimizin sunulmasıdır.

DEĞERİ :1.000 TL. (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR      :   

11.2018 tarihinde saat 15.30 sularında ……………. mahallinde seyir halinde olan …………… plakalı davacı müvekkilin aracına, karşı yönden gelen …………Kargo’ya ait, …………. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki ………………. plakalı araç kargo dağıtım esnasında sol önden çarpmıştır. Trafik kazası tespit tutanağında müvekkile ait aracın tamamen kusursuz olduğu, çarpmanın davalı sürücünün tedbirsiz ve ihmalkâr biçimde önündeki aracı hatalı solama yapmaya çalışmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.(EK-1)

Müvekkilin aracı …………….. markaa raç olup, bu olaydan önce hiçbir kazaya uğramamış ve “0” sayılabilecek niteliktedir. Piyasa değeri en az 38.000,00 TL’dir.

Mezkur kazada müvekkile ait araç 5.888,26 TL’lik hasar söz konusu olmuş, Yetkili servis olan …………….. aracın onarımı yapılmış buna mukabil servis raporu ve fatura düzenlenmiş ve masraflar Axa Sigorta tarafından karşılanmıştır. .

Tamiri yapılan parçaların çoğu aracın değerini etkileyecek parçalardır. Müvekkilimin bu kazada yaklaşık 6 bin TL’lik hasarı söz konusudur.

Araç 2012 model ve lüks denilebilecek niteliktedir. Ancak kaza sonucu aracın bedeli ciddi oranda düşüş göstermiştir.

Araç onarılmış ise de aynı nitelikte hiç hasara uğramayan araca göre değeri azalmıştır. Bu sebeple zararı tazminle yükümlü olan davalılar eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iade etmeye mecburdur. TARAFLARIN KUSURU, ARACIN DEĞER KAYBINI BELİRLEYEN BİR HUSUTUR VE DAVALI SÜRÜCÜNÜN %100 KUSURU VARDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı dosyasında:

3- Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ilişkin araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halindeki değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin  etmek için kural olarak  objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç) değeridir.

Davaya konu olan olayda davacıya ilişkin araç 55.460.390 TL harcanmasını gerektirecek derecede hasara uğramıştır. Bu halde sözü edilen aracın onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri , ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin aynen uygulanır.”  şeklinde karar verilmiştir. (EK-4)

Ayrıca müvekkilimin aracı uzun süre serviste kalmış; bakım ve tamirat süresince aracı kullanamamış ve bu süre içerisinde ulaşım giderlerini kendi cebinden karşılamıştır. Değer kaybı tespit edilirken bu hususların da evleviyetle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Trafik Sicilinde ………..KARGO’ya ait olan aracı kullanan …………… ile söz konusu aracın işletmesini yapan ve araca malik olan ………. KARGO aracın değer kaybından kaynaklanan zarardan Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesine göre müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buradaki sorumluluk; kusursuz  sorumluluk ve tehlike sorumluluğudur. Şöyle ki;

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Yukarıda belirtilen nedenlerden ve Yargıtay tarafından verilen emsal karar gereğince gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybının gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için davalı gerçek şahsa ve aracın işletmesini yapan ……………. KARGO’ya karşı ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davasının açılması gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, BK, TTK, KTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : 11.02.2013 tarihli kaza tensip tutanağı, sigorta şirket eksper raporu, servis faturası, keşif,  bilirkişi vs. diğer hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz, izah ve re’sen gözetilecek sebeplerle;

 • Öncelikle %100 kusurlu olan aracın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için aracın trafik kaydına tedbir konulmasına,
 • Müvekkilin aracında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 1.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı sürücüden ve aracın maliki ……….. KARGO ŞİRKETİ’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline;
 • Yargılama masraf ve vekâlet ücretinin davacı yana bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.                           

Av. Saim İNCEKAŞ

Ek-1    Kaza Tutanağı        

Ek-2    Yetkili servisin eksper tutanağı

Ek-3    Yetkili servisin tamir ve parça ücretine ait fatura sureti

Ek-4   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı

Ek-5   Onanmış Vekaletname Sureti

blank

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -3-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI                   : 

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

KONU                       : X tarihli trafik kazası neticesinde oluşan maddi zararın kusurlu araç zorunlu   mali mesuliyet sigortacısından tazminini istememizdir.

H.ESAS DEĞER      : 100,00 TL.

AÇIKLAMALAR    :

Kazaya ilişkin bilgiler

Kaza Tarihi                                             :

Kusurlu Araç ve Sigorta Şirketi            :

Müvekkilin Maliki Olduğu Araç           :

A) DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1)         Davalı ______Sigorta A.Ş. tarafından zorunlu trafik sigortası yapılmış, ‘‑___________’’ plakalı araç; x ili x ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde müvekillin maliki olduğu ‘__________’ plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kaza sonucu müvekkilin maliki olduğu araçta maddi hasar oluşmuştur.

2)         Resmi ekiplerce tanzim edilen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağından da meydana gelen kazanın oluş biçimi ifade edilmiştir. Kaza tutanağı ve krokisinden de anlaşılacağı üzere meydana gelen kazada müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kusurlu araç ise kaza tarihi itibariyle x Sigorta A.Ş. tarafından XXXXXX no’lu poliçe ile zorunlu trafik sigortası ile sigortalıdır.

3)         Kaza neticesinde müvekkile ait araçta meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla XXX. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmuş ve açılan 2019/XX D. İş kapsamında bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. Bu rapora göre; müvekkil aracında pert-total hesabı sonucu toplam 15.000 TL hasar meydana gelmiştir. Müvekkile ait araçta meydana gelen bu zararın ve değer kaybı zararının tazmini amacıyla davalı sigortacıya KTK. m.97 kapsamında başvuru yapılmış ancak süresi içinde herhangi bir dönüş alınamamıştır. Dava öncesi davalı yana yapılan başvuruya ilişkin posta evrakları dava dilekçesi ekinde sunulmaktadır. Ardından yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde de anlaşma sağlanamamıştır. İşbu nedenle dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

B)DAVALININ SORUMLULUĞUNA DAİR DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER :

1) Haksız Eyleme İlişkin Açıklamalarımız :

Borçlar Kanunu m.49 ‘’kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.’’ Düzenlemesine haizdir. Davamız trafik kazası neticesinde araçta oluşan zararın giderilmesi istemlidir. Trafik kazasında davalı sigortalı araç sürücüsünün kusurlu eylemiyle müvekkile ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Dolayısıyla haksız eylemle zarar gören müvekkil, anılı hüküm uyarınca zararının tazminini isteme hakkına sahiptir.

2) Araç İşletinin, Trafik Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna İlişkin Dayanılan Kanun Maddeleri Ve Trafik Sigortası Genel Şartlarına Ait Açıklamalarımız.

a) Araç malikinin sorumluluğuna dayanak hususi sebepler :

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere X plakalı araç sürücüsü trafik kazasında asli kusurludur. Araç işletenin hukuki sorumluluğu da 2918. Sayılı karayolları Trafik Kanunu madde 85’te ‘’İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu’’ başlığı altında ‘’Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. O halde araç maliki de bu zarardan sürücü ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 b) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğu ve rizikonun teminat dışı kaldığını ipsatyükü :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.91’e göre ‘’İşletenlerin, bu kanunun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.’’ Bu zorunluluk gereği de kusurlu araç için ‘’207482168’’ poliçe nolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasını davalı Sigorta Şirketi tanzim etmiştir. Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku düzenlemeleri yer almaktadır. Örneğin Sigortacının sorumluluğu ve Rizikonun teminat dışı kaldığına ilişkin ispat yükünün sigorta şirketine ait olduğuna dayanağımız. ‘’Sigortanın kapsamı MADDE 1409 – (1) Sigortacı sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. (2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.’’ Düzenlemesidir. Bu sorumluluğun sınırları ve miktarları da Zorunlu Trafik Sigortası Poliçe Genel Şartları ile poliçeden anlaşılmaktadır. Kaza tarihi itibariyle maddi kazalarda araç başına teminat 36.000 TL’dir. Poliçe teminat dışı kalan haller ise yine 2918 S. Kanun m.92 de tarif edilmektedir ve dava konusu uyuşmazlıkta böyle bir hal yoktur.

c) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğunun başlangıcı ve zararı ödeme yükümlülüğü ;

K.T.K ‘’Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı’’ başlığı altında yer alan ‘’Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren 15  gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması ve verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir.’’ Düzenlemesi mevcuttur. Davamızda sigorta şirketine başvuruda bulunulmuş olup, ilgili kanun maddesi uyarınca davalı sigorta şirketine husumet yöneltilmiştir.

3) sigorta şirketi meydana gelen kaza nedeniyle gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Sigorta şirketleri motorlu aracın neden olduğu riziko nedeniyle gerçek zararı ödemekle yükümlüdür. Gerçek zarar zarar gören şeyin eski hale getirilebilmesi için gereken onarım ve işçilik ücretleridir. Yargıtay 17. H.D 2009/3575E-2009/6507K sayılı ilamında özetle, orijinal parça takılmadan çıkma parçalar ve doğrultma sonucu ödenen tazminat miktarını eksik bulmuş, aracın orijinal parçalarla tamir edilmesi halindeki tamir masraflarına hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre davalı sigorta şirketi araçlarda oluşan değer kaybı zararından da sorumludur. Müvekkil aracında bilirkişi incelemesine göre değer kaybı zararı olduğunun tespiti halinde davalı sigorta şirketi bundan sorumlu olacaktır.

Hasar bedeli likit alacak olarak kabul edilmediği ve yargılamayı gerektirdiği için fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. İşbu sebeple davamız HMK m.107 kapsamında belirsiz alacak niteliğinde bir davadır. Yine aynı hüküm Kapsamında zarar bedeli belirli hale geldiğinde tarafımızca dava değeri artırılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER        :H.M.K, B,K m.49 v.d, 2918 sayılı K.T.K m.3,85,97 v.d, Türk Ticaret Kanunu 1401 v.d, zorunlu trafik sigortası poliçe genel şartları, v.s her türlü yasal delil

DELİLLER                          : Karşı yanın sunacağı delillere karşı ve uyuşmazlık tespitine göre kusurumuz olmadan yeni deliller sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla

Trafik kaza tutanağı, araç ruhsat ve sürücü belgesi suretleri, kaza yeri fotoğrafı (Ek-1, Haksız eylem sayılan davaya dayanak kazanın oluşunu, sürücüleri, araç işletenlerini, kusur dağılımını ve sorumluluğu gösterir.)

X Sigorta A.Ş. —– X numaralı zorunlu trafik mali sorumluluk sigorta poliçesi ve (Davalı sigorta şirketi’nden istenecektir.)

X. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/X D. İş dosyası bilirkişi raporu

Davalıya başvuruya ilişkin posta evrakları

Arabuluculuk süreci evrakları ve anlaşmama son tutanağı

Yargıtay 17.H.D 2009/35753-2009/6507K sayılı ilamı

Tanık

Bilirkişi incelemesi

Diğer deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve fazlaya ilişkin müvekkil hak ve alacakları saklı kalmak kaydı ile 100 TL maddi hasara ilişkin tazminatın davalının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile TAHSİLİNE,

X.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/XX D.İş dosyası kapsamında yapılan X TL gider ve X TL vekalet ücreti dahil edilmek üzere işbu davamızda yapılacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI                : Ticaret A.Ş.(Vergi No: )

VEKİLİ                   :     

DAVALILAR        :

1-) Lıberty Sigorta A.Ş.

2-) HDI Sigorta A.Ş.

KONUSU                             : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında Belirsiz alacak olarak Şimdilik  100,00 TL değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. Maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsili dileğimizdir.

HARCA ESAS DEĞER  : 100,00 TL

AÇIKLAMALAR        :

1-) X plakalı araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin açıklamalarımız:

Lıberty Sigorta A.Ş. ’ye 20.08.2017 tarihlerini kapsayacak şekilde trafik sigortası (Z.M.S.S.) ile sigortalı       plaka sayılı araç, 20.08.2017 tarihinde tam kusurla (%100), Müvekkile ait      plaka sayılı araca çarpmak suretiyle  hasarlanmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kazada plaka sayılı araç sürücüsü % 100 kusurlu, Müvekkile ait plaka sayılı aracın sürücüsü ise kusursuzdur.

Müvekkile ait araç; Mercedes B180 D 2017 model 1700 KM’de , orijinal  bir araçken, mevcut kaza sebebiyle aracın bir kısım parçaları yenileriyle değiştirilmiş, bir kısım parçaları ise tamir görerek onarılmış olup, aracın gördüğü işbu kapsamlı tamir/onarım/boya/parça değişimi ve TRAMER kayıtlarına işlenen hasar kaydı sebebiyle ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009 / 9892 Es. 2010 / 3124 Kar. sayılı kararında;     

“ … araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde   sorumlu olacağı gözetilerek … “

denilerek,  değer kaybının Z.M.S.S. teminatı dahilinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple, X plakalı aracın Z.M.S.S. poliçesini tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş.  Z.M.S.S. poliçesi teminatı kapsamında, müvekkilimize ait araçta meydana gelen değer kaybımı tazminle yükümlü durumdadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3815 Es. 2013/9854 Kar. sayılı ilamında;

“ … aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi …”

denilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın hasarsız haldeki rayiç değerleriyle, kazadan sonraki rayiç değerinin tespitine yönelik bilirkişiden rapor alınması gerektiği belirtilmiştir.

Müvekkil adına 16.08.2019 tarihinde Yurtiçi Kargo aracılığıyla                    numaralı gönderi numarasıyla sigortaya başvuru yapılmıştır. 19.08.2019 tarihinde sigorta şirketine teslim edilmiş olmasına rağmen sigorta şirketi tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.                    Arabuluculuk bürosuna yaptığımız başvuru ile     numaralı arabuluculuk görüşmesi sonucunda da anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle dava açma zarureti doğmuştur.

 Sayın mahkemeniz tarafından alınacak bilirkişi raporunda gerçek zararımız daha fazla tespit edileceği için talebimizi HMK 107 kapsamında bedel arttırmak ve ıslah etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 100,00 TL değer kaybı bedelinin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

3-) Faizin türü bakımından talebimiz ;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2012/10723 K. 2013/6910 Kar. sayılı kararında;  

 ” … taraflar arasındaki ilişki TTK.’nda düzenlenen sigorta sözleşmesinden kaynaklandığından ve bu tür sözleşmeler TTK.’nun 3. ve 4. maddeleri hükmü uyarınca tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın mutlak ticari işlerden olduğundan avans faizi istenebilir. “

Kaldı ki; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2010 / 96 Es. 2010 / 9013 Kar. sayılı kararında;

  “Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın kamyonet oluşu dikkate alınarak davalı güvence hesabı yönünden avans faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi isabetli değildir.”

denilerek, kazaya karışan aracın kamyonet olması halinde avans faizine hükmedilmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Kazaya karışan müvekkile ait                                 Plakalı araç nüvekkil şirkete ait,  zarar sorumlusu araca Z.M.S.S. poliçesi tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş. Ve HDI Sigorta A.Ş.  avans faizi ödemekle yükümlü olduğu hususunda şüphe bulunmamaktadır.

DELİLLER                              : Bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, arabulucu tutanağı, sigortaya başvuru evrakları, fotoğraflar, poliçe,  ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER           : Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, HMK ve  sair yasal mevzuat

SONUÇ                            : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında belirsiz alacak  şimdilik 100,00 TL avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Araç değer kaybı davası dilekçesi örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

D.KONUSU  : Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……….kullanmış olduğu ve ………ait ……….plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir. (H.E.M =200,00TL)

İZAHI            :

Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ………….. kullanmış olduğu ve …………ait ………..plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELMİŞTİR.  Olaya ilişkin Kaza Tutanağı(Ek) ve Hasarın Boyutlarını gösteren resimler de ektedir!!! OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZDUR.

Davalılardan araç sahibinin ARACINA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇE ÖRNEĞİ EKTE MEVCUTTUR. ARACIN ZMMSİ …….. SİGORTA A.Ş.’DE ………vermiştir. Dolayısıyla aracımızın değer kaybının KUSURLU ARAÇ ZMM POLİÇESİ TARAFINDAN KARŞILANMASI ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sebeple araç sürücü ve araç sahibine dava açmak zaruri hasıl olmuştur.  

Müvekkilimize ait araçta oldukça yüksek miktarlı bir hasar meydana gelmiştir.(Eki-fatura)Dolayısıyla araçta meydana gelen bir maddi zarar neticesinde değer kaybının meydana geldiği de aşikardır..

Ayrıca müvekkilimiz bu aracı aktif iş hayatında kullanmaktadır. Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedelinin de davalılardan tahsilini dilemekteyiz. (onarım süresi ekte mevcut Müşteri İstek Formunda görüleceği üzere ……./……… tarihleri arasıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, B.K ve sair mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR :

 1. Trafik Kaza Tespit Tutanağı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 2. Araç Ruhsatı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 3. Araçtaki Hasar Boyutlarını gösterir fotoğraflar. .(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 4. Aracın kaç gün tamiratta kaldığını gösteren müşteri istek formu
 5. Diğer Ekler
 6. Bilirkişi incelemesi ve ikamesi caiz her türlü delil.

NETİCE VE TALEP  :  Yukarıda Açıklanan nedenlerle; Müvekkile ait …….plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……..kullanmış olduğu ve ………ait  ………plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  Fazlaya İlişkin Haklarımızı Saklı tutmak kaydıyla Şimdilik TOPLAMDA 200-TL’ye   olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir.

                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

EKİ: Onanmış Vekaletname Örneği

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

 

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -1-


DOĞA SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Spine Tower No:243 Büyükdere Cad. 34398 Maslak – İSTANBUL

KONU : Araç değer kaybı talebi hk.

*** (T.C. ***) adına kayıtlı, Doğa Sigorta A.Ş.’nin ***poliçe numaralı sigorta poliçesi ile sigortalanmış olan ***  plakalı 2004 model FORD marka

“>araç 19.02.2018 tarihinde ters yönde ilerlerken, Müvekkil *** (T.C.***) adına kayıtlı bulunan *** plakalı FORD FOCUS marka araca sol yan kısmına çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazasına sebep olmuştur. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kusur tespiti neticesinde *** plakalı araç tamamen kusurlu bulunmuştur. Yapılan tarafsız ve bağımsız bilirkişi incelemesi neticesinde müvekkile ait *** plakalı araç *** TL değer kaybına uğramıştır.

Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkile ait araçta meydana gelen hasardan dolayı hesaplanan değer kaybının aşağıdaki  hesap numarasına gönderilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

NOT: İlgili tüm bilgi belge ve fotoğraflar mail ortamından hasardestek@dogasigorta.com adresine gönderilmiştir.

GSM                       : ***

Adres                     : ***

Hesap bilgileri      : ***

Hesap Sahibi        : ***

EKLERİ:

1- Kaza Tespit tutanağı,

2- Kazaya ilişkin fotoğraflar

3- Hasar Fatura sureti

4- Araçların ruhsat fotokopileri

5- Sürücülerin kimlik fotokopileri

5- Vekaletname

6- Değer kaybı raporu

Araç Değer Kaybı Dilekçesi -2-


                                                       İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                 : 

DAVALI                :

KONU                   : Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybı neticesinde tazminat taleplerimizin sunulmasıdır.

DEĞERİ :1.000 TL. (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR      :   

11.2018 tarihinde saat 15.30 sularında ……………. mahallinde seyir halinde olan …………… plakalı davacı müvekkilin aracına, karşı yönden gelen …………Kargo’ya ait, …………. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki ………………. plakalı araç kargo dağıtım esnasında sol önden çarpmıştır. Trafik kazası tespit tutanağında müvekkile ait aracın tamamen kusursuz olduğu, çarpmanın davalı sürücünün tedbirsiz ve ihmalkâr biçimde önündeki aracı hatalı solama yapmaya çalışmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.(EK-1)

Müvekkilin aracı …………….. markaa raç olup, bu olaydan önce hiçbir kazaya uğramamış ve “0” sayılabilecek niteliktedir. Piyasa değeri en az 38.000,00 TL’dir.

Mezkur kazada müvekkile ait araç 5.888,26 TL’lik hasar söz konusu olmuş, Yetkili servis olan …………….. aracın onarımı yapılmış buna mukabil servis raporu ve fatura düzenlenmiş ve masraflar Axa Sigorta tarafından karşılanmıştır. .

Tamiri yapılan parçaların çoğu aracın değerini etkileyecek parçalardır. Müvekkilimin bu kazada yaklaşık 6 bin TL’lik hasarı söz konusudur.

Araç 2012 model ve lüks denilebilecek niteliktedir. Ancak kaza sonucu aracın bedeli ciddi oranda düşüş göstermiştir.

Araç onarılmış ise de aynı nitelikte hiç hasara uğramayan araca göre değeri azalmıştır. Bu sebeple zararı tazminle yükümlü olan davalılar eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iade etmeye mecburdur. TARAFLARIN KUSURU, ARACIN DEĞER KAYBINI BELİRLEYEN BİR HUSUTUR VE DAVALI SÜRÜCÜNÜN %100 KUSURU VARDIR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı dosyasında:

3- Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ilişkin araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halindeki değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin  etmek için kural olarak  objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç) değeridir.

Davaya konu olan olayda davacıya ilişkin araç 55.460.390 TL harcanmasını gerektirecek derecede hasara uğramıştır. Bu halde sözü edilen aracın onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri , ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin aynen uygulanır.”  şeklinde karar verilmiştir. (EK-4)

Ayrıca müvekkilimin aracı uzun süre serviste kalmış; bakım ve tamirat süresince aracı kullanamamış ve bu süre içerisinde ulaşım giderlerini kendi cebinden karşılamıştır. Değer kaybı tespit edilirken bu hususların da evleviyetle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Trafik Sicilinde ………..KARGO’ya ait olan aracı kullanan …………… ile söz konusu aracın işletmesini yapan ve araca malik olan ………. KARGO aracın değer kaybından kaynaklanan zarardan Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesine göre müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buradaki sorumluluk; kusursuz  sorumluluk ve tehlike sorumluluğudur. Şöyle ki;

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Yukarıda belirtilen nedenlerden ve Yargıtay tarafından verilen emsal karar gereğince gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybının gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için davalı gerçek şahsa ve aracın işletmesini yapan ……………. KARGO’ya karşı ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davasının açılması gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, BK, TTK, KTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : 11.02.2013 tarihli kaza tensip tutanağı, sigorta şirket eksper raporu, servis faturası, keşif,  bilirkişi vs. diğer hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz, izah ve re’sen gözetilecek sebeplerle;

 • Öncelikle %100 kusurlu olan aracın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için aracın trafik kaydına tedbir konulmasına,
 • Müvekkilin aracında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 1.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı sürücüden ve aracın maliki ……….. KARGO ŞİRKETİ’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline;
 • Yargılama masraf ve vekâlet ücretinin davacı yana bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.                           

Av. Saim İNCEKAŞ

Ek-1    Kaza Tutanağı        

Ek-2    Yetkili servisin eksper tutanağı

Ek-3    Yetkili servisin tamir ve parça ücretine ait fatura sureti

Ek-4   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı

Ek-5   Onanmış Vekaletname Sureti

blank

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi -3-


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI                   : 

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

KONU                       : X tarihli trafik kazası neticesinde oluşan maddi zararın kusurlu araç zorunlu   mali mesuliyet sigortacısından tazminini istememizdir.

H.ESAS DEĞER      : 100,00 TL.

AÇIKLAMALAR    :

Kazaya ilişkin bilgiler

Kaza Tarihi                                             :

Kusurlu Araç ve Sigorta Şirketi            :

Müvekkilin Maliki Olduğu Araç           :

A) DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1)         Davalı ______Sigorta A.Ş. tarafından zorunlu trafik sigortası yapılmış, ‘‑___________’’ plakalı araç; x ili x ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde müvekillin maliki olduğu ‘__________’ plakalı araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kaza sonucu müvekkilin maliki olduğu araçta maddi hasar oluşmuştur.

2)         Resmi ekiplerce tanzim edilen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağından da meydana gelen kazanın oluş biçimi ifade edilmiştir. Kaza tutanağı ve krokisinden de anlaşılacağı üzere meydana gelen kazada müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kusurlu araç ise kaza tarihi itibariyle x Sigorta A.Ş. tarafından XXXXXX no’lu poliçe ile zorunlu trafik sigortası ile sigortalıdır.

3)         Kaza neticesinde müvekkile ait araçta meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla XXX. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmuş ve açılan 2019/XX D. İş kapsamında bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. Bu rapora göre; müvekkil aracında pert-total hesabı sonucu toplam 15.000 TL hasar meydana gelmiştir. Müvekkile ait araçta meydana gelen bu zararın ve değer kaybı zararının tazmini amacıyla davalı sigortacıya KTK. m.97 kapsamında başvuru yapılmış ancak süresi içinde herhangi bir dönüş alınamamıştır. Dava öncesi davalı yana yapılan başvuruya ilişkin posta evrakları dava dilekçesi ekinde sunulmaktadır. Ardından yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde de anlaşma sağlanamamıştır. İşbu nedenle dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

B)DAVALININ SORUMLULUĞUNA DAİR DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER :

1) Haksız Eyleme İlişkin Açıklamalarımız :

Borçlar Kanunu m.49 ‘’kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.’’ Düzenlemesine haizdir. Davamız trafik kazası neticesinde araçta oluşan zararın giderilmesi istemlidir. Trafik kazasında davalı sigortalı araç sürücüsünün kusurlu eylemiyle müvekkile ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Dolayısıyla haksız eylemle zarar gören müvekkil, anılı hüküm uyarınca zararının tazminini isteme hakkına sahiptir.

2) Araç İşletinin, Trafik Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna İlişkin Dayanılan Kanun Maddeleri Ve Trafik Sigortası Genel Şartlarına Ait Açıklamalarımız.

a) Araç malikinin sorumluluğuna dayanak hususi sebepler :

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere X plakalı araç sürücüsü trafik kazasında asli kusurludur. Araç işletenin hukuki sorumluluğu da 2918. Sayılı karayolları Trafik Kanunu madde 85’te ‘’İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu’’ başlığı altında ‘’Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. O halde araç maliki de bu zarardan sürücü ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

 b) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğu ve rizikonun teminat dışı kaldığını ipsatyükü :

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.91’e göre ‘’İşletenlerin, bu kanunun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.’’ Bu zorunluluk gereği de kusurlu araç için ‘’207482168’’ poliçe nolu Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasını davalı Sigorta Şirketi tanzim etmiştir. Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku düzenlemeleri yer almaktadır. Örneğin Sigortacının sorumluluğu ve Rizikonun teminat dışı kaldığına ilişkin ispat yükünün sigorta şirketine ait olduğuna dayanağımız. ‘’Sigortanın kapsamı MADDE 1409 – (1) Sigortacı sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. (2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.’’ Düzenlemesidir. Bu sorumluluğun sınırları ve miktarları da Zorunlu Trafik Sigortası Poliçe Genel Şartları ile poliçeden anlaşılmaktadır. Kaza tarihi itibariyle maddi kazalarda araç başına teminat 36.000 TL’dir. Poliçe teminat dışı kalan haller ise yine 2918 S. Kanun m.92 de tarif edilmektedir ve dava konusu uyuşmazlıkta böyle bir hal yoktur.

c) Davalı sigorta şirketinin hukuki sorumluluğunun başlangıcı ve zararı ödeme yükümlülüğü ;

K.T.K ‘’Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı’’ başlığı altında yer alan ‘’Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren 15  gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması ve verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir.’’ Düzenlemesi mevcuttur. Davamızda sigorta şirketine başvuruda bulunulmuş olup, ilgili kanun maddesi uyarınca davalı sigorta şirketine husumet yöneltilmiştir.

3) sigorta şirketi meydana gelen kaza nedeniyle gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Sigorta şirketleri motorlu aracın neden olduğu riziko nedeniyle gerçek zararı ödemekle yükümlüdür. Gerçek zarar zarar gören şeyin eski hale getirilebilmesi için gereken onarım ve işçilik ücretleridir. Yargıtay 17. H.D 2009/3575E-2009/6507K sayılı ilamında özetle, orijinal parça takılmadan çıkma parçalar ve doğrultma sonucu ödenen tazminat miktarını eksik bulmuş, aracın orijinal parçalarla tamir edilmesi halindeki tamir masraflarına hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre davalı sigorta şirketi araçlarda oluşan değer kaybı zararından da sorumludur. Müvekkil aracında bilirkişi incelemesine göre değer kaybı zararı olduğunun tespiti halinde davalı sigorta şirketi bundan sorumlu olacaktır.

Hasar bedeli likit alacak olarak kabul edilmediği ve yargılamayı gerektirdiği için fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır. İşbu sebeple davamız HMK m.107 kapsamında belirsiz alacak niteliğinde bir davadır. Yine aynı hüküm Kapsamında zarar bedeli belirli hale geldiğinde tarafımızca dava değeri artırılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER        :H.M.K, B,K m.49 v.d, 2918 sayılı K.T.K m.3,85,97 v.d, Türk Ticaret Kanunu 1401 v.d, zorunlu trafik sigortası poliçe genel şartları, v.s her türlü yasal delil

DELİLLER                          : Karşı yanın sunacağı delillere karşı ve uyuşmazlık tespitine göre kusurumuz olmadan yeni deliller sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla

Trafik kaza tutanağı, araç ruhsat ve sürücü belgesi suretleri, kaza yeri fotoğrafı (Ek-1, Haksız eylem sayılan davaya dayanak kazanın oluşunu, sürücüleri, araç işletenlerini, kusur dağılımını ve sorumluluğu gösterir.)

X Sigorta A.Ş. —– X numaralı zorunlu trafik mali sorumluluk sigorta poliçesi ve (Davalı sigorta şirketi’nden istenecektir.)

X. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/X D. İş dosyası bilirkişi raporu

Davalıya başvuruya ilişkin posta evrakları

Arabuluculuk süreci evrakları ve anlaşmama son tutanağı

Yargıtay 17.H.D 2009/35753-2009/6507K sayılı ilamı

Tanık

Bilirkişi incelemesi

Diğer deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve fazlaya ilişkin müvekkil hak ve alacakları saklı kalmak kaydı ile 100 TL maddi hasara ilişkin tazminatın davalının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile TAHSİLİNE,

X.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/XX D.İş dosyası kapsamında yapılan X TL gider ve X TL vekalet ücreti dahil edilmek üzere işbu davamızda yapılacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI                : Ticaret A.Ş.(Vergi No: )

VEKİLİ                   :     

DAVALILAR        :

1-) Lıberty Sigorta A.Ş.

2-) HDI Sigorta A.Ş.

KONUSU                             : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında Belirsiz alacak olarak Şimdilik  100,00 TL değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. Maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsili dileğimizdir.

HARCA ESAS DEĞER  : 100,00 TL

AÇIKLAMALAR        :

1-) X plakalı araçta meydana gelen değer kaybına ilişkin açıklamalarımız:

Lıberty Sigorta A.Ş. ’ye 20.08.2017 tarihlerini kapsayacak şekilde trafik sigortası (Z.M.S.S.) ile sigortalı       plaka sayılı araç, 20.08.2017 tarihinde tam kusurla (%100), Müvekkile ait      plaka sayılı araca çarpmak suretiyle  hasarlanmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kazada plaka sayılı araç sürücüsü % 100 kusurlu, Müvekkile ait plaka sayılı aracın sürücüsü ise kusursuzdur.

Müvekkile ait araç; Mercedes B180 D 2017 model 1700 KM’de , orijinal  bir araçken, mevcut kaza sebebiyle aracın bir kısım parçaları yenileriyle değiştirilmiş, bir kısım parçaları ise tamir görerek onarılmış olup, aracın gördüğü işbu kapsamlı tamir/onarım/boya/parça değişimi ve TRAMER kayıtlarına işlenen hasar kaydı sebebiyle ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2009 / 9892 Es. 2010 / 3124 Kar. sayılı kararında;     

“ … araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde   sorumlu olacağı gözetilerek … “

denilerek,  değer kaybının Z.M.S.S. teminatı dahilinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple, X plakalı aracın Z.M.S.S. poliçesini tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş.  Z.M.S.S. poliçesi teminatı kapsamında, müvekkilimize ait araçta meydana gelen değer kaybımı tazminle yükümlü durumdadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3815 Es. 2013/9854 Kar. sayılı ilamında;

“ … aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi …”

denilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın hasarsız haldeki rayiç değerleriyle, kazadan sonraki rayiç değerinin tespitine yönelik bilirkişiden rapor alınması gerektiği belirtilmiştir.

Müvekkil adına 16.08.2019 tarihinde Yurtiçi Kargo aracılığıyla                    numaralı gönderi numarasıyla sigortaya başvuru yapılmıştır. 19.08.2019 tarihinde sigorta şirketine teslim edilmiş olmasına rağmen sigorta şirketi tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.                    Arabuluculuk bürosuna yaptığımız başvuru ile     numaralı arabuluculuk görüşmesi sonucunda da anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle dava açma zarureti doğmuştur.

 Sayın mahkemeniz tarafından alınacak bilirkişi raporunda gerçek zararımız daha fazla tespit edileceği için talebimizi HMK 107 kapsamında bedel arttırmak ve ıslah etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 100,00 TL değer kaybı bedelinin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

3-) Faizin türü bakımından talebimiz ;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2012/10723 K. 2013/6910 Kar. sayılı kararında;  

 ” … taraflar arasındaki ilişki TTK.’nda düzenlenen sigorta sözleşmesinden kaynaklandığından ve bu tür sözleşmeler TTK.’nun 3. ve 4. maddeleri hükmü uyarınca tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın mutlak ticari işlerden olduğundan avans faizi istenebilir. “

Kaldı ki; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2010 / 96 Es. 2010 / 9013 Kar. sayılı kararında;

  “Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın kamyonet oluşu dikkate alınarak davalı güvence hesabı yönünden avans faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi isabetli değildir.”

denilerek, kazaya karışan aracın kamyonet olması halinde avans faizine hükmedilmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Kazaya karışan müvekkile ait                                 Plakalı araç nüvekkil şirkete ait,  zarar sorumlusu araca Z.M.S.S. poliçesi tanzim eden Lıberty Sigorta A.Ş. Ve HDI Sigorta A.Ş.  avans faizi ödemekle yükümlü olduğu hususunda şüphe bulunmamaktadır.

DELİLLER                              : Bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, arabulucu tutanağı, sigortaya başvuru evrakları, fotoğraflar, poliçe,  ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER           : Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, HMK ve  sair yasal mevzuat

SONUÇ                            : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında belirsiz alacak  şimdilik 100,00 TL avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. maddesi uyarınca davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Araç değer kaybı davası dilekçesi örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

D.KONUSU  : Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……….kullanmış olduğu ve ………ait ……….plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir. (H.E.M =200,00TL)

İZAHI            :

Müvekkile ait ……. plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ………….. kullanmış olduğu ve …………ait ………..plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELMİŞTİR.  Olaya ilişkin Kaza Tutanağı(Ek) ve Hasarın Boyutlarını gösteren resimler de ektedir!!! OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZDUR.

Davalılardan araç sahibinin ARACINA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇE ÖRNEĞİ EKTE MEVCUTTUR. ARACIN ZMMSİ …….. SİGORTA A.Ş.’DE ………vermiştir. Dolayısıyla aracımızın değer kaybının KUSURLU ARAÇ ZMM POLİÇESİ TARAFINDAN KARŞILANMASI ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sebeple araç sürücü ve araç sahibine dava açmak zaruri hasıl olmuştur.  

Müvekkilimize ait araçta oldukça yüksek miktarlı bir hasar meydana gelmiştir.(Eki-fatura)Dolayısıyla araçta meydana gelen bir maddi zarar neticesinde değer kaybının meydana geldiği de aşikardır..

Ayrıca müvekkilimiz bu aracı aktif iş hayatında kullanmaktadır. Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedelinin de davalılardan tahsilini dilemekteyiz. (onarım süresi ekte mevcut Müşteri İstek Formunda görüleceği üzere ……./……… tarihleri arasıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, B.K ve sair mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR :

 1. Trafik Kaza Tespit Tutanağı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 2. Araç Ruhsatı.(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 3. Araçtaki Hasar Boyutlarını gösterir fotoğraflar. .(Dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.)
 4. Aracın kaç gün tamiratta kaldığını gösteren müşteri istek formu
 5. Diğer Ekler
 6. Bilirkişi incelemesi ve ikamesi caiz her türlü delil.

NETİCE VE TALEP  :  Yukarıda Açıklanan nedenlerle; Müvekkile ait …….plakalı aracın KIRMIZI IŞIKTA DURUŞA GEÇTİĞİ ESNADA , davalılardan sürücü ……..kullanmış olduğu ve ………ait  ………plakalı aracın SAVRULARAK  çarpması sonucunda müvekkile ait araçta meydana gelen  değer kaybının tespiti ile HMK 107. Maddesine  araç değer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00TL’ nin ve trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı bedeli olarak da şimdilik; 100,00-TL’nin,  Fazlaya İlişkin Haklarımızı Saklı tutmak kaydıyla Şimdilik TOPLAMDA 200-TL’ye   olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan Müştereken ve Müteselsilen tahsili taleplidir.

                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

EKİ: Onanmış Vekaletname Örneği

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. Şükrü

  Bundan 8 Ay önce oğlum konşumuzun arabasının üstüne düşerek araca maddi hasar verdi ve şimdi komşum benden araç deyer kaybı istiyor fakat 2012 model opel marka aracının 100000 binlira değerinde olduğunu ve kaybınıda 20 bin lira olduğunu söylüyor eksperden aldığı kayda göre bana çok yüksek geldi siz ne diyorsunuz

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank