Araç Değer Kaybı Talebi Dilekçe Örneği

Araç Değer Kaybı Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dilekçesi -1-


DOĞA SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Spine Tower No:243 Büyükdere Cad. 34398 Maslak – İSTANBUL

 

KONU : Araç değer kaybı talebi hk.

*** (T.C. ***) adına kayıtlı, Doğa Sigorta A.Ş.’nin ***poliçe numaralı sigorta poliçesi ile sigortalanmış olan ***  plakalı 2004 model FORD marka araç 19.02.2018 tarihinde ters yönde ilerlerken, Müvekkil *** (T.C.***) adına kayıtlı bulunan *** plakalı FORD FOCUS marka araca sol yan kısmına çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazasına sebep olmuştur. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kusur tespiti neticesinde *** plakalı araç tamamen kusurlu bulunmuştur. Yapılan tarafsız ve bağımsız bilirkişi incelemesi neticesinde müvekkile ait *** plakalı araç *** TL değer kaybına uğramıştır.

Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkile ait araçta meydana gelen hasardan dolayı hesaplanan değer kaybının aşağıdaki  hesap numarasına gönderilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

NOT: İlgili tüm bilgi belge ve fotoğraflar mail ortamından hasardestek@dogasigorta.com adresine gönderilmiştir.

                       

GSM                       : ***

Adres                     : ***

Hesap bilgileri      : ***

Hesap Sahibi        : ***

EKLERİ:

1- Kaza Tespit tutanağı,

2- Kazaya ilişkin fotoğraflar

3- Hasar Fatura sureti

4- Araçların ruhsat fotokopileri

5- Sürücülerin kimlik fotokopileri

5- Vekaletname

6- Değer kaybı raporu

Araç Değer Kaybı Dilekçesi -2-


                                                       İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                 : 

ADRES                 : 

DAVALI                :

KONU                   : Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybı neticesinde tazminat taleplerimizin sunulmasıdır.

DEĞERİ :1.000 TL. (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR      :   

 

 • 11.2018 tarihinde saat 15.30 sularında ……………. mahallinde seyir halinde olan …………… plakalı davacı müvekkilin aracına, karşı yönden gelen …………Kargo’ya ait, …………. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki ………………. plakalı araç kargo dağıtım esnasında sol önden çarpmıştır. Trafik kazası tespit tutanağında müvekkile ait aracın tamamen kusursuz olduğu, çarpmanın davalı sürücünün tedbirsiz ve ihmalkâr biçimde önündeki aracı hatalı solama yapmaya çalışmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.(EK-1)
 • Müvekkilin aracı …………….. marka araç olup, bu olaydan önce hiçbir kazaya uğramamış ve “0” sayılabilecek niteliktedir. Piyasa değeri en az 38.000,00 TL’dir.
 • Mezkur kazada müvekkile ait araç 5.888,26 TL’lik hasar söz konusu olmuş, Yetkili servis olan …………….. aracın onarımı yapılmış buna mukabil servis raporu ve fatura düzenlenmiş ve masraflar Axa Sigorta tarafından karşılanmıştır. .

 • Tamiri yapılan parçaların çoğu aracın değerini etkileyecek parçalardır. Müvekkilimin bu kazada yaklaşık 6 bin TL’lik hasarı söz konusudur. Araç 2012 model ve lüks denilebilecek niteliktedir. Ancak kaza sonucu aracın bedeli ciddi oranda düşüş göstermiştir.
 • Araç onarılmış ise de aynı nitelikte hiç hasara uğramayan araca göre değeri azalmıştır. Bu sebeple zararı tazminle yükümlü olan davalılar eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iade etmeye mecburdur. TARAFLARIN KUSURU, ARACIN DEĞER KAYBINI BELİRLEYEN BİR HUSUTUR VE DAVALI SÜRÜCÜNÜN %100 KUSURU VARDIR.

 

 • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı dosyasında: “…………….

3- Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ilişkin araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halindeki değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin  etmek için kural olarak  objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç) değeridir.

Davaya konu olan olayda davacıya ilişkin araç 55.460.390 TL harcanmasını gerektirecek derecede hasara uğramıştır. Bu halde sözü edilen aracın onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri , ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin aynen uygulanır.”  şeklinde karar verilmiştir. (EK-4)

 • Ayrıca müvekkilimin aracı uzun süre serviste kalmış; bakım ve tamirat süresince aracı kullanamamış ve bu süre içerisinde ulaşım giderlerini kendi cebinden karşılamıştır. Değer kaybı tespit edilirken bu hususların da evleviyetle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 • Trafik Sicilinde ………..KARGO’ya ait olan aracı kullanan …………… ile söz konusu aracın işletmesini yapan ve araca malik olan ………. KARGO aracın değer kaybından kaynaklanan zarardan Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesine göre müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Buradaki sorumluluk; kusursuz  sorumluluk ve tehlike sorumluluğudur. Şöyle ki;

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

Yukarıda belirtilen nedenlerden ve Yargıtay tarafından verilen emsal karar gereğince gerek müvekkilimin aracındaki değer kaybının gerekse uğradığı diğer zararların tazmini için davalı gerçek şahsa ve aracın işletmesini yapan ……………. KARGO’ya karşı ihtiyati tedbirli iş bu tazminat davasının açılması gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, BK, TTK, KTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : 11.02.2013 tarihli kaza tensip tutanağı, sigorta şirket eksper raporu, servis faturası, keşif,  bilirkişi vs. diğer hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz, izah ve re’sen gözetilecek sebeplerle;

 • Öncelikle %100 kusurlu olan aracın 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için aracın trafik kaydına tedbir konulmasına,
 • Müvekkilin aracında gerçekleşen değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 1.000 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalı sürücüden ve aracın maliki ……….. KARGO ŞİRKETİ’nden müşterek ve müteselsilen tahsiline;
 • Yargılama masraf ve vekâlet ücretinin davacı yana bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.

                                                                                                         

Av. Saim İNCEKAŞ

Ek-1    Kaza Tutanağı        

Ek-2    Yetkili servisin eksper tutanağı

Ek-3    Yetkili servisin tamir ve parça ücretine ait fatura sureti

Ek-4   Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/4982 E. ve 2001/9209 K. Sayılı

Ek-5   Onanmış Vekaletname Sureti

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.