Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi

Nis 3, 2019 | Sigorta Hukuku Avukatlığı

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Araç sayısının artmasıyla birlikte kazalarda da artış görülmekte ve bunun doğal sonucu olarak da araç değer kaybı gündeme gelmektedir. Kusursuz olmasına rağmen aracında meydana gelen zararın araçta ortaya koyduğu değer kaybı kusurlu taraftan istenebilir. 

Yazımızda da araç değer kaybının tazmini için yapılacak başvuruyu dair birçok farklı somut durumu kapsayan başvuru dilekçelerini ele aldık. İncekaş Hukuk Bürosu avukatları sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklarda profesyonel anlamda hizmet sunar.

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi -1-

QUİCK SİGORTA A.Ş.

HASAR SERVİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TALEPTE BULUNAN          : İsim-Soyisim (TC:)

VEKİLİ                                   : Av. Saim İncekaş

KONU                                   : 34 XX 34 plakalı araç sürücüsü  …….’NIN müvekkilim adına kayıtlı, ……..’nın sevk ve idaresindeki 07 T 07 plakalı araca çarpması sonucu araçta meydana gelen değer kaybının tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR                  :

 • X poliçe numarası ile şirketinize sigortalı  34 XX 34 plakalı araç kullanıcısı Y, X’nın sevk ve idaresindeki 07 T 07 plakalı aracın ön kısmı ile çarpışması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiştir.
 • Kaza tamamen karşı tarafın kusurundan kaynaklanmaktadır ve X’nın herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Bu husus, kaza tarihi olan 12.01.2018 tarihinde taraflar arasında düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağında da belirtilmiştir. Trafik kaza tespit tutanağında anlaşılacağı üzere 34 XX 34 plakalı araç tam kusurludur.
 • Kazadan sonra yapılan alkol muayenesinde 34 XX 34 plakalı araç kullanıcısının 1.78 promil alkollü olduğu, buna karşın 07 T 07 plakalı araç kullanıcısının alkollü olmadığı tespit edilmiştir.
 • Yapılan eksper incelemesinde xxxxx TL tutarında bir hasarın olduğu tespit edilmiştir. Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; şirketinizce yapılmış olunan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi gereği, işbu dilekçenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 işgünü içerisinde Müvekkilim X adına kayıtlı, X Bankası X IBAN nolu hesabına ödenmesini,aksi halde aleyhinize açacağımız dava ile ilgili her türlü masraf, harç ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtar edip gereğinin yapılmasını vekaleten talep ederim. 03.2019
 •  

   Talepte Bulunan Vekil

EKLER :

1- 20.10.2018 tarihli maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı sureti

3-Müvekkilimiz adına kayıtlı 07 T 07 plaka sayılı araçta meydana gelen hasarın onarım bedellerini gösterir fatura.

4-Müvekkilimiz adına kayıtlı 07 T 07 plaka sayılı araca ait ruhsat sureti

5- 34 XX 34 plaka sayılı araca ait ruhsat sureti ve XXXXXXXXX sayılı Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi sureti

6- Vekaletname                                                                               

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi -2-

QUICK SİGORTA A.Ş.

Hasar Servisi Müdürlüğüne

…. Adına kayıtlı ve kaza esnasında ….’ ın kontrolünde bulunan, QUICK Sigorta AŞ’ye Sigortalı …..Plaka sayılı araç, 25.11.2018 günü, saat 17.00 sularında müvekkil ait olan ve …… kontrolündeki …..plakalı aracına ……………..Caddesi üzerinde seyir halinde iken 499.sokaktan kontrolsüz ve geçiş hakkı kuralını ihlal ederek müvekkile ait araca çarpması sonucu söz konusu kaza gerçekleşmiştir.  Söz konusu kaza sonrasında hazırlanmış olan kaza tespit tutanağı ve alınan eksper raporlarında ….. plakalı araç sürücüsü %100 kusurlu olduğu ve müvekkilin kusursuz olduğu belirtilmiştir(Ek-1:Kaza Tespit Tutanağı).

Meydana gelen bu trafik kazası sonucu müvekkilin aracındaki hasarın tespiti ve onarım işleri için yetkili servise başvurulmuş ve yetkili serviste araca ait hasarın onarım bedeli olarak 10.225,24 TL tutarında faturalandırma yapılmıştır. Aracın onarım işlemleri yapıldığı esnada yukarıda da değindiğimiz ekspertiz raporu hazırlanmıştır. Bu ekspertiz raporunda ayrıntılı bir şekilde kaza, kusur oranı, aracın hasarı ve onarım bedeli belirtilmiş olup söz konusu kaza sebebiyle araca ağır hasar kaydı girildiği tespit edilmiştir(Ek-3: Ekspertiz raporu).

Daha sonrasında aracını satmak isteyen müvekkil gerekli ilanları yapmış fakat aracında bulunan ağır hasar kaydı sebebiyle aracın satışı oldukça güç hale gelmiştir. Nihayetinde aracını satmasına rağmen almış olduğu fiyatın çok daha altında bir fiyat üzerinden satış sağlanmıştır. Takdir edileceği üzere kaza da hiçbir kusuru olmamasına rağmen hem aracındaki hasar hem de aracı kullanamaması sebebiyle araçtaki bariz değer kaybı kusurlu tarafça karşılanması zorunlu olmasına rağmen söz konusu zararlarından ötürü müvekkile herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Belirtmiş olduğumuz tüm bu sebeplerle fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkilin aracında meydana gelen değer kaybının aşağıdaki  hesap numarasına gönderilmesini ve müvekkilin mağduriyetinin giderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

               Başvurucu Vekili

   Av.

Başvurucu                           :

Hesap Sahibi ve Bilgileri:

EKLER:

1- Kaza Tespit tutanağı.

2- Ekspertiz Raporu.

 3- Vekâletname Sureti.

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi -3-

X ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVALI:

DAVACI:

VEKİLİ: Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

KONU: Davacının dava dilekçesine karşı cevaplarımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Davacı xxx tarihinde meydana gelen kaza sonucu xxxx plakalı aracının zarara uğradığını iddia ederek aracında meydana gelen değer kaybı ve aracın tamiri süresince aracını kullanamadığından dolayı bu süreçte kiraladığı aracın kiralama bedelini talep etmektedir. Ancak davacı tarafın bu talepleri haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olup reddi gerekmektedir. Şöyle ki:

xxxx Sigorta, tarafıma ait xxx plakalı aracın xxxx-xxxx tarihleri arasında xxxx poliçe numarası olmak üzere zorunlu sigortacısıdır. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı olan xxxxxSigorta ile aramızdaki sigorta poliçesi gereğince, davacının aracında meydana gelen zararı teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonrasında davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybı da zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybından davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekmektedir. Bu nedenle şahsım bakımından söz konusu davanın reddi gerekmektedir.

KUSUR DURUMUNA İLİŞKİN CEVAPLARIM

İşbu davanın açılmasına sebebiyet veren kaza xxxx tarihinde xx sularında xxxx ilçesinde xxxx Caddesiyle xxxx Sokağının kesiştiği mevkide meydana gelmiştir. Davacı taraf bu kazanın meydana gelmesinde şahsımın kırmızı ışıkta geçmesinin sebebiyet verdiğini iddia etmiştir. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayda tarafımca ışık ihlali yapılmamıştır. Dolayısıyla işbu kazanın meydana gelmesinde tarafıma kusur izafe edilecek bir durum söz konusu değildir. Davacı şirket yetkilisinin hangi trafik ışığı yanarken geçtiği hususu tartışmalıdır. Kazaya ilişkin olarak salt Trafik Kaza Tespit Tutanağına göre karar verilmemesi, kazaya ilişkin varsa kamera kayıtları ve görgü tanıklarıyla bu durum açığa kavuşturulmadır. Tarafıma bir kusur izafe edilecek olsa bile Benzer olaylara ilişkin Yargıtay kararlarında kimin kırmızıda geçtiğine ilişkin belirleme yapılamıyorsa kusur eşit olarak dağıtılmalıdır denmektedir.

“Bu hale göre BK.’nun 53. maddesine ve yerleşik Yargıtay uygulamasına göre, hukuk hâkimi, ceza hâkiminin belirlediği kusur oranı ve delil yetersizliğine dayalı beraat kararı ile bağlı olmadığından, mahkemece yapılacak iş davacı veya davalıdan kimin kırmızı ışıkta geçtiğinin tespitinin yapılması, dosya kapsamındaki delillerden kimin kırmızı ışıkta geçtiği kesin olarak belirlenemiyorsa her iki tarafı da %50 kusurlu kabul edip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.”(T.C YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 1350 Karar:2015 /7998 Karar Tarihi: 01.06.2015)

Türk Borçlar Kanunun 49’ncu maddesinde düzenlenen haksız fiil sorumluluğunda en önemli kriter illiyet bağıdır.  Bir diğer ifade ile, davranış ile zarar arasında sebep – sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Bazı durumlarda davranış ile zarar arasındaki uygun illiyet bağının kesilmesi mümkündür. Bu durumlarda davranış gerçekleştiren kişiyi haksız fiilden sorumlu tutmak mümkün değildir. Bu durumlardan biri de zarar görenin kusurudur. Bu kapsamda işbu kazanın meydana gelmesine kimin ışık ihlali yaparak sebebiyet verdiği hususu aydınlatıldığında davacının da söz konusu kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu ispatlanacak ve davacının kusuru illiyet bağını kesecektir..

Davacı taraf kazadan sonra düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı’na istinaden tarafımın asli kusurlu olduğunu ifade etmişler ve bu durumun şahsım tarafından da kabul edildiğini öne sürmüşlerdir. Davacının dava dilekçesinde belirttiği şekilde kusuru kabul ettiğim ve zarara sebebiyet verdiğimi kabulüm söz konusu değildir. Trafik kaza tespit tutanağı incelendiğinde görülecektir ki sadece olayı anlatmam şeklindeki birkaç kelimelik beyanım söz konusudur. Kaza tespit tutanağı sonucu belirlenen kusur değerlendirmesi hatalı ve taraflıdır. Bu bakımdan davacının iddia ettiği kusur izafesine göre değerlendirme yapılmamalıdır. Trafik kazası tespit tutanağı konunun uzmanı olmayan kişilerce düzenlenen ve her zaman aksi ispatı mümkün olan bir belgedir. Bu trafik kazasında kusurun belirlenmesi için ayrıca trafik uzmanı bilirkişinin raporu gerekmektedir. Dolayısıyla şahsıma kusur izafe edilen Trafik Kaza Tespit Tutanağı’na göre karar verilmemesi, alanında uzman bir bilirkişi raporu alınması hakkaniyete uygun olacaktır.

DEĞER KAYBI VE ARAÇ MAHRUMİYETİNDEN OLUŞAN GİDERLERE İLİŞKİN CEVAPLARIM

Her ne kadar davacı dava dilekçesinde aracın yakın tarihte alınmış olduğunu ve hasarsız olduğunu belirtmiş ise de araçtaki hasarlı parçaların daha önceden hasara uğramamış parçalar olması, onarım veya yenileme işleminden geçmemiş olması gerektiğinden bahsi geçen kazadan önce araçta herhangi bir hasar kaydının bulunup bulunmadığının araştırılması zorunludur. Ayrıca davacı hasar gören aracı tamirdeyken araçsız kaldığını ve bu süreçte araç kiralamak zorunda kaldığını ifade etmiş ve bu giderlerin de tahsilini talep etmiştir. Ancak aracın xxxx-xxxx tarihleri arasında 18 gün boyunca serviste kalması hayatın olağan akışına aykırıdır. Zira davacı, sigorta tarafından kendilerine xxxx-xxxx tarihleri arasında araç tahsis edildiğini bu tarihten sonra da 6 gün boyunca imkanlar dahilinde araç ihtiyacını giderdiklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla kaza tarihinden itibaren 5 gün(xxxx-xxxx) araç kiralanmasının bu kazayla ilgili olmadığı davacı tarafın çelişkili ifadelerinden anlaşılmaktadır. Günümüzde şirketlerin araç ihtiyaçlarını genellikle araç kiralama yöntemiyle giderdikleri hususu da kamuyounun malumudur. Davacı tarafın şirket olduğu ve tüzel kişiliğine kayıtlı araçların da şirket yetkilileri tarafından kullanıldığı açıktır. Son 6 gün imkanları doğrultusunda araç ihtiyacını giderdiklerinden de şirkete bağlı tek araç olmadığı anlaşılmaktadır.  Dolayısıyla davacı bir araç mahrumiyeti yaşamamıştır ve araç kiralama bedelinin tahsili talebinin reddi gerekmektedir.

Yukarıda detaylıca izah edilen nedenlerle haksız ve mesnetsiz davanın reddini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: KTK, TBK, TMK, TTK, HMK, ZMMS Genel Şartlar ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                  : Davacı tarafından sunulacak delillere karşı delil sunma hakkım saklı kalmak üzere,tanık,bilirkişi, keşif ve diğer sair tüm yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM   : Arz ve izah edilen nedenler ile mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle; davacının tazminat alacağı ve faiz talebinin reddine, yapılacak yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

                                               DAVALI

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi -4-

 X MÜDÜRLÜĞÜ NE

BAŞVURU SAHİBİ            : 

VEKİLİ                                 :

KONU                                   : Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, sigortalınıza ait …………….plakalı aracın ………….. tarihinde karıştığı kaza nedeniyle müvekkile ait ………… plakalı araçta meydana gelen ……………….. TL değer kaybının ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR  :

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( TRAFİK ) ile teminat örtüsü altına alınan, sigortalınıza ait aracın kusuru ile meydana gelen kaza neticesinde müvekkile ait araç hasarlanmış ve bu nedenle araç değer kaybına uğramıştır.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları gereği, aracın onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybının, kusurlu aracın ZMMS poliçesi limitleri dâhilinde karşılanması gerekmektedir.

Ek olarak belirtmek gerekir ki,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’un 1426. Maddesi gereği sigorta şirketi “…borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.” Denilmekte olup iş bu değer kaybı tutarının belirlenmesinde yararlanılan ekspertiz raporu için yapılan 205.71 TL’nin de tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen nedenler ile ekli belgeler ışığında fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, sigortalınıza ait  ………….plakalı aracın ……….. tarihinde karıştığı kaza nedeniyle müvekkile ait ………… plakalı araçta meydana gelen ……………. TL değer kaybını, tazminatın belirlenmesi için yapılan 205,71 TL ekspertiz ücretinin, Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( TRAFİK ) Genel Şartları gereği işbu dilekçenin tarafınıza tebliğini müteakip 8 (sekiz) iş günü içinde aşağıda belirtilen hesap numarasına ödenmesini, aksi takdirde söz konusu değer kaybı tazminatı ile tazminatın belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderlerin yasal yollar ile tarafınızdan isteneceği hususunu bildirir ve ihtar ederiz.

                                                                                                                  Başvuru Sahibi

                                                                                              VEKİLİ

Ekler

Ek 1: Değer kaybı ekspertiz raporu

EK 2: Kaza Tutanağı, Tramer Kayıtları ve Araç Ruhsat Fotokopisi,

Ek 3: Tamirat Faturası ve Fotoğraflar

Ek 4 : Ekspertiz faturası

Ek-5: Vekâletname

HESAP BİLGİLERİ:

 

Hesap sahibi:

Banka adı: 

Hesap Numarası: 

IBAN Numarası: 

Araç Değer Kaybı Nedeniyle Sigortaya Başvuru Dilekçesi -5-

…. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BAŞVURUCU             : 

VEKİLİ                      : 

KONU                        : Müvekkilim …N adına kayıtlı 06 … plaka numaralı aracın … tarihinde yapmış olduğu maddi hasarlı trafik kazası nedeni ile aracında meydana gelen değer kaybı niteliğindeki maddi zararın ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR      :

 1. Müvekkilimin maliki olduğu kaza tarihi itibariyle … km’de olan … marka model araç ile şirketinizin … poliçe numarası ile zorunlu mali sorumluluk sigortası teminatı altında olan … plaka numaralı araç arasında … tarihinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.
 2. Meydana gelen işbu kazada … plaka numaralı araç sürücüsü %100 kusurludur. (EK- E-devlet Trafik Poliçe ve Hasar Bilgisi Sorgulama Ekran Görüntüsü) İşbu kaza sonucunda müvekkilimin aracında değer kaybı niteliğinde maddi zarar ortaya çıkmıştır. Haricen yaptığımız araştırmalar sonucu meydana gelen değer kaybı zararının en az …  TL olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.
 3. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkilimin aracında bahsi geçen hasar sonucu meydana gelen değer kaybı niteliğindeki en az 20.000,00 TL tutarındaki maddi zararın hesaplanarak kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte aşağıda bilgilerini vermiş olduğumuz hesaba ödenmesini arz ve talep eder, aksi hallerde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı önemle ihtar ederiz. tarih

Hesap Bilgileri

BANKA                      : …bank

HESAP SAHİBİ         : D…

İBAN NO                    : TR10 0…

                                                                                                          Başvuran Vekili

Ekleri: Ekspertiz raporu, E-devlet Trafik Poliçe ve Hasar Bilgisi Sorgulama Ekran Görüntüsü, Kaza Tespit Tutanağı, Alkol Tespit Tutanağı, Ehliyet-Ruhsat Fotokopisi, Onaylı Vekaletname Sureti.

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi Örneği

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. uğur

  eklemiş olduğunuz örnek dilekçe metinleri için elinize sağlık çok işimize yaradı

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.