Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Ek Beyan Dilekçesi

EK BEYAN DİLEKÇESİ

15 tarihinde, Adalet Sigorta AŞ’nin Z.M.S.S. poliçesi tanzim ettiği 14 plakalı sayılı araç sürücüsü %100 kusuru ile müvekkilimize ait 15 plakalı araca çarparak maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmesine sebebiyet vermiştir.

1) MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇTA OLUŞAN HASARA İLİŞKİN BEYAN VE TALEPLERİMİZ;

İşbu kaza sonrasında, müvekkilimiz tarafından eksper görevlendirilmiş ve …… plakalı araçta meydana gelen zararın tespiti talep edilmiştir. Görevlendirilen eksper araçta oluşan zararın K.D.V. hariç 3.180,00 TL olduğunu tespit etmiştir.

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2005/10234, K. 2005/9871

Tamirin zorunlu olduğu hallerde KDV ödenmesi kaçınılmazdır. Buna göre davacı lehine hükmedilen tazminata KDV eklenerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetli görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/5834, K. 2006/5949

Davacı sigortalının, faturada yazılı KDV’yi ödese dahi muhasebe tekniği bakımından KDV nedeniyle indirim hakkı bulunduğu ve bu nedenle sonradan avantajlı duruma geçeceği sonucuna da varan ekspertiz raporunu benimseyen bilirkişi görüşünün doğru olması ve sigortalının gerçekte avantajlı durumda olması olasılığında dahi Dairemizin yerleşik uygulamasına göre bu husus, gerçek zararı ödemekle yükümlü olan davalı zarar sorumlusunu ilgilendirmemekte olup, bu noktada bir hak iddia etmesi mümkün değildir. Sigortalının KDV’yi ödemek zorunda olması halinde, artık, sonradan avantajlı durumunun bulunup bulunmadığının üzerinde durulması gerekmemektedir. Dairemizin 15.12.2001 tarih ve 2000-10169 Esas, 2001-1243 Karar sayılı ilamı bu yöndedir. Dava, halefiyete dayalı bir rücu davası da olmadığından, davacının KDV miktarını önce ödeyip ödemediğinin de araştırılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu durumda, mahkemece, hükmedilen meblağa KDV miktarının da eklenmesi gerekirken, bilirkişinin hukuki dayanaklarını göstermeden varsayımlara bağlı olarak bildirdiği görüşe itibar edilerek. KDV’siz meblağa hükmedilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/1604, K. 2004/10732

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Davacının sigortalısının, verilen zararın onarımı için satın alacağı malzeme ve onarım için gerekli işçilik hizmeti de anılan yasa maddesi gereğince katma değer vergisine tabidir. O halde, mahkemece bilirkişiden ek rapor alınarak istem doğrultusunda, davacı yararına hükmedilen tazminat miktarına, bu miktar üzerinden hesap edilecek KDV’nin de eklenmesi gerekirken, KDV yönünden tazminatın eksik hesaplanarak, buna göre karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

Denilerek, K.D.V.’nin tazminata dahil edilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

3.180,00 TL müvekkilimize ait araçta meydana gelen hasar bedeli 572,40 TL %18 K.D.V. tutarı 3.752,40 TL müvekkilimizin uğradığı gerçek zarar miktarıdır. Mezkur zararın 12 plaka sayılı araç için ZMSS poliçesi tanzim eden Doğa Sigorta A.Ş. tarafından giderilmesi gerekmektedir. İşbu zararın tazminine yönelik olarak 100,00 TL talep ediyoruz.

2) MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBI ZARARINA İLİŞKİN BEYAN VE TALEBİMİZ;

İşbu uyuşmazlığa konu kaza sebebiyle hasarlanan müvekkilimize ait araçta değer kaybı zararı meydana gelmiş olması kaçınılmazdır.

Yargıtay 17. Hukuk dairesi 2009 / 9892 es. 2010 / 3124 kar. Sayılı kararında;

“ … araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece, davacı aracındaki değer kaybından, davalı sigorta şirketinin de limit dahilinde sorumlu olacağı gözetilerek … “ denilerek, değer kaybının Z.M.S.S. teminatı dahilinde yer aldığı açıkça belirtilmiştir. Müvekkilimizin uğradığı zarara ilişkin olarak, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik; 10,00 TL değer kaybı zararı tazminatı talep ediyoruz.

Müvekkilimize ait araçta meydana gelen hasar miktarından, değer kaybı zararından 15 plakalı araç için Z.M.S.S. poliçesi tanzim eden Doğa Sigorta A.Ş. sorumlu durumdadır.

3) MÜVEKKİLİMİZE AİT ARAÇTA İNCELEMELER YAPARAK RAPOR TANZİM EDEN SİGORTA EKSPERİNE ÖDENEN ÜCRETE İLİŞKİN BEYAN VE TALEBİMİZ;

Müvekkilimize ait araç üzerinde çalışmalar yaparak zararın tespitine yönelik rapor tanzim eden sigorta eksperine emek ve mesaisinin karşılığında K.D.V. dahil 325.00 TL ekspertiz ücreti ödenmiştir.

T.C. BAŞBAKANLIĞI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 05.10.2012 TARİH VE 16199 SAYILI YAZISINDA;

“ … 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 22. Maddesinin 19. Fıkrasına göre, sözleşmede aksine hüküm yoksa ekspertiz ücretleri sigortacıya aittir. Sözleşmede aksine hüküm bulunan hallerde ise Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanununa göre hem sonraki tarihli kanun hem de sözleşme hukuku bakımından özel kanun niteliğinde olduğundan öncelik sırası Türk Ticaret Kanununda olacaktır. Bu çerçevede Türk Ticaret Kanununun 1426. Maddesinde geçen makul giderler arasında makul ekspertiz giderlerinin bulunduğu da izahtan varestedir.” denilerek, ekspertiz ücretinin Sigorta Şirketince karşılanması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

YİNE T.C. BAŞBAKANLIĞI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 29.04.2013 TARİH VE 07010 SAYILI YAZISI EKİNDE YER ALAN “ MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI HASAR İHBARLARININ YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜNE İLİŞKİN GENELGE ” (2013 / 7) DE; 4. Madde: Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde, ekspertiz ücreti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1426. Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde karşılanır.

Ekspertiz masrafının Sigorta Şirketince karşılanacağına yer verilmiştir.

Dolayısıyla müvekkilimizce ödenmek zorunda kalınan işbu ekspertiz ücreti de sigorta şirketi tarafından karşılanmalıdır.

SONUÇ: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik; 100,00 TL hasar bedeli tazminatı, 10,00 TL değer kaybı zararı tazminatı ve 325,00 TL ekspertiz ücreti olmak üzere toplamda 435,00 TL’nin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi, yargılama gideri ve avukatlık ücreti ile birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

SGK Ödeme Emrine İtiraz Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MURATPAŞA …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: