Arabulucuyu Şikayet Dilekçesi

T.C ADALET BAKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BAKANLIK MUHABERE BÜROSUNA

ŞİKAYET EDEN:

VEKİLİ:

ŞİKAYET OLUNAN:

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkil şirket sigorta sektöründe faaliyet gösteren saygın bir şirkettir. Sigortalısına yaptığı ödeme ile, alacağına halef olduğu iddiasındaki Adalet Sigorta A.Ş, müvekkil şirkete Adana İcra Dairesi 13 E. No’lu icra dosyasından ilamsız takipte bulunmuştur. (EK-2) İşbu ilamsız takipte ödeme emrine karşı tarafımızca 11 tarihinde UYAP üzerinden 223 iş emri no ile yapılan itiraz üzerine takip durmuştur. (EK-3)

2-) Adalet Sigorta’nın, itirazın iptali yoluyla müvekkil şirkete karşı dava ikame edebilmesi için öncelikle kanun koyucu tarafından 13 tarihinde sonra açılacak olan ticari nitelikteki davalarda dava şartı haline getirilmiş alternatif bir çözüm yolu olan arabuluculuk müessesesinin, TTK. 5/A uyarınca usulüne uygun şekilde tüketilmesi gerekmektedir.

3-) Müvekkil şirket, EK-4’te sunulmuş 16 tarihinde tebellüğ ettiği tebligat ile, Adalet Sigorta tarafından Adana Asliye Ticaret Mahkemesi 12 E. No ile aleyhine dava ikame edildiğini öğrenmiştir.

4-) Anılan davaya ilişkin EK-5’te bulunan arabuluculuk son tutanağı incelendiğinde, davacı Adalet Sigorta’nın yapmış olduğu başvurunun 12 Büro Dosya Numarası ile 33321 Sicil No’suna sahip Arabulucuya tevdi edildiği ve bütün iletişim vasıtaları kullanılmış olmasına karşın ulaşılamadı” şerhiyle arabuluculuk sürecinin sonlandırıldığı görülecektir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, işbu dava hususunda müvekkil şirkete ulaştırılmış hiçbir arabuluculuk daveti bulunmamaktadır. Açılan davadan haberdar olunması akabinde şikayet olunan arabulucu ile yapılan telefon görüşmesinde de, şifahen müvekkil şirkete karşı yazılı veya sözlü herhangi bir davet veya bildirimin yapılmadığını arabulucu tarafından ikrar ve kabul edilmiştir.

5-) 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A-(7) maddesinin son lafzından da görüleceği üzere, arabulucular, bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlamakla yükümlüdürler.

Öte taraftan, yine 6325 sayılı Kanunu Md. 17/42 uyarınca arabulucular, ellerindeki belgeleri ve usulüne uygun tutulmuş son tutanağının bir örneğini 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

6-) Aleyhine şikayette bulunulan arabulucudan, 5 yıl süre ile saklamakla yükümlü olduğu ilgili arabuluculuk dosyanın bir örneğinin sayın dairenizce istenmesi halinde görülecektir ki, arabuluculuk toplantısına ilişkin müvekkil şirkete yazılı herhangi bir davet gerçekleştirilmemiştir.

6325 sayılı Kanunu md.3 (2) uyarınca başvurucu tarafla eşit haklara sahip olması gereken müvekkil şirket, işbu davetin yapılmaması sebebiyle gerçekleştirilen arabuluculuk sürecinden haberdar olamamış ve toplantıya katılım göstermesi engellenmiştir. Müvekkil şirketin toplantıya katılım gösterememesi sebebiyle, 6325 sayılı Kanun’un Md. 18/A-(11)3 uyarınca Adana Asliye Ticaret Mahkemesi 12 E. No ile derdest olan dava sonucunda tamamen veya kısmen haklı çıksa dahi, yargılama giderlerinden tamamından sorumlu olacak ve lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecektir.

7-) Bu bağlamda, şikayet olunan arabulucu, kanuna aykırı olarak görevinin gereklerine aykırı hareket ederek arabuluculuk sürecinden müvekkil şirketi yazılı şekilde haberdar etmemiş ve bu suretle toplantıya katılımını engelleyerek, halihazırda derdest olan davanın sonucunda tamamen veya kısmen haklı olsa dahi yargılama giderlerinden ve lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecek olmasına sebebiyet vermiştir. Bu itibarla şikayet olunan arabulucu, hatalı ve kusurlu bu fiili ile, yapılacak olan yargılama da haklı bulunsa dahi yargılama giderlerinden sorumluluğu doğacağı için müvekkil şirketin mağduriyetine sebebiyet verdiği gibi, aynı zamanda karşı vekalet ücreti de dahil anılan nev’i ve miktar ücretlerden Adalet Sigorta’nın muaf tutulmasını sağladığı için Adana Asliye Ticaret Mahkemesi 12 E. dosyasında davacı olan Adalet Sigorta lehine haksız bir menfaat sağlamıştır.

8) Arabuluculuk müessesinin TCK 6/1-c uyarınca kamusal faaliyetlerden olması ve arabulucunun da bir kamu görevlisi olması sebebiyle, 11 tarihinde Arb. aleyhine TCK 257 – Görevi Kötüye Kullanmak suçundan ötürü Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 15 E. No’lu dosyadan suç duyurusunda bulunulmuştur. (EK-6)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah edilenler ile dairenizin resen tespit edilecek diğer nedenlerle şikayet olunan hakkında soruşturma başlatılmasını ve hatalı ve kusurlu bu fiilinden ötürü, arabuluculuk sicilinden silinme de dahil olmak üzere idari en üst sınırdan cezalandırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

DELİLLER: Adana İcra Dairesi 12 E. no’lu dosyadan gönderilen ödeme emri, ödeme emrine karşı 11 tarihli itiraz dilekçemiz, 19 tarihli Arabuluculuk Son Tutanağı, Adana Asliye Ticaret Mahkemesi 17 E. No’lu davaya ait tensip tutanağı ve dava dilekçesi

Şikayet Eden Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Arabuluculuk Yetki İtiraz Dilekçesi

Arabuluculuk Yetki İtirazı Dilekçesi Nasıl Yazılır? Sayın Arabulucu Avukat Ahmet Haksever, TALEPTE BULUNAN :TALEP KONUSU …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: