ARABULUCULUĞA BAŞVURU DİLEKÇESİ

Arabuluculuk Başvuru Formu TIKLA ve İNDİR

İş Kanunu çerçevesinde zorunlu hale gelmiş olan arabuluculuk başvuru dilekçesi örneği aşağıda yer aldığı gibidir:

Zorunlu Arabuluculuk Başvuru Formu/Dilekçesi Örneği -1-

14/02/2019

ADANA ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSUNA

(İş Kanunundan Doğan Zorunlu Arabuluculuk Başvurusudur)

Başvuru Sahibi Bilgileri                 

İşçinin Adı Soyadı                :

T.C. Kimlik No                       :

Adres                                        :

Telefon   :

Karşı Taraf Bilgileri

İşverenin Adı   :

Adresi   :

Yönetici Adresi               :

Yönetici Telefon                 :

Başvuru Bilgileri

Dava Türü   : İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak (Nisbi)

Karşı Taraf Bilgi Sahibi Mi : –

Başvuru Konusu Müracaat Durumu: Evet

Müvekkil **** yukarıda unvanı ve adresi yazılı işyerinde “apartman görevlisi” olarak çalışmaktayken 02.01.2019 tarihinde apartman yöneticisine işten ayrılmak istediğini hak ettiği kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, fazla mesai ücret alacağı, hafta tatili alacağı, ücret alacağı ve UBGT alacağını talep etmiştir.

Müvekkilin hak ettiği kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücret alacağı, UBGT ücret alacağı, hafta tatili alacağı müvekkile ödenmemiştir. Yukarıda açıklanan sebeplerle alacakların müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucunun ihtiyari başvurularda taraflarca seçileceğini, dava şartı başvurularında iki tarafın da ortak arabulucuda anlaşmaları halinde arabulucu seçebileceğini bildiğimi, başvuru formunda yer alan tüm açıklamaları okuyup anladığımı, başvuru konusuna ilişkin sahip olduğum tüm bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak beyan eder, işbu başvurunun işleme konulmasını arz ve talep ederim.

Başvurucu

Zorunlu Arabuluculuk Başvuru Formu/Dilekçesi Örneği -2-

                                                                                                                                                                                 …../……/……..

ADANA ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSUNA
(İş Kanunundan Doğan Zorunlu Arabuluculuk Başvurusudur)

Başvuran
İşçi Adı Soyadı :
TC No :
Telefon :
İkametgah adresi :
Karşı taraf
İşyeri Unvanı :
Adresi :
Telefon :

Yukarıda unvanı ve adresi yazılı işyerinde çalışmaktayken …./…./……. tarihinde işten ayrıldım/çıkarıldım. Aşağıda detaylıca bahsettiğim haklarımı alamadım ve bunların tarafıma ödenmesini talep ediyorum.

1-
2-
3-
4-

Dilekçemde belirttiğim hususlar dikkate alınarak, işverenle uzlaşmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Adı Soyadı
İmza

Ekler:
-1 adet SGK hizmet dökümü

Arabulucuğula Başvuru Dilekçesi Örneği -3-

ADANA ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSU’NA

BAŞVURAN(İŞÇİ)             :

VEKİLİ                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

KARŞI TARAF                     :

KONU                                   : İş kanunundan doğan zorunlu arabuluculuk başvurusudur.

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkilim yukarıda unvanı ve adresi yazılı olan şirket adına x 1993  tarihinden x tarihine kadar çalışmıştır. Müvekkilim işyerinde en son ‘‘x ‘’ olarak çalışmakta iken iş akdi müvekkilim tarafından  haklı olarak feshedilmiştir.

Ancak iş akdinin haklı feshinden sonra müvekkilime yukarıda yazılı olan tarihler arasındaki çalışmasına binaen  hak etmiş olduğu işçilik alacaklarından hiçbiri  ödenmemiştir. İşbu nedenle aşağıda sayılan alacak kalemlerinin tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

1.) Kıdem Tazminatı

2.) Fazla Mesai Alacağı

3.) Hafta Tatili Alacağı

4.) Yıllık İzin Alacağı

5.) UBGT Alacağı

6.) Bakiye Ücret Alacağı( Mayıs ayında ki çalışma)

7.) Sair Tüm İşçilik Alacakları

Müvekkilim işverenle yukarıda ki hususlar dikkate alınarak uzlaşmak istemektedir. Gereğinin yapılmasını vekaleten saygıyla talep ederiz. 21.04.2019

Başvuran Vekili

Av.

EKLER                                   : Vekaletname Örneği

Zorunlu Arabuluculuk Başvuru Formu/Dilekçesi Örneği -4-

X ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSUNA

         (İş Kanunundan Doğan Zorunlu Arabuluculuk Başvurusudur)

Başvuran                  :

Vekili                          :

Telefon                     :

Karşı taraf    :

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkil, karşı taraf olan …. bulunan ….. Otelde haziran ve temmuz 2019 tarihinde personel olarak çalışmıştır.

2-) Karşı taraflar olan şirketler tarafından müvekkilin 4857 sayılı İş kanunu uyarınca 1 aylık maaşı ödenmemiştir.Müvekkilin tüm aramalarına karşın karşı taraf müvekkilin maaşını ödemeye yanaşmamıştır.İşbu sebeple müvekkilin 1 aylık maaşı olan 3.000,00 TL alacağın karşı taraflarca temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte karşılanmasını sağlamak üzere arabuluculuğa başvurma zorunluluğu doğmuştur.

3-) İşçilik alacakları ödenmeyen müvekkilin yasadan doğan alacaklarının tahsil edilebilmesi için işbu başvuruyu yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.

Toplamda 3.000,00 TL alacağın yasal faizi ile birlikte tahsili talebimizden ibarettir.

Dilekçemizde belirttiğimiz hususlar dikkate alınarak, karşı taraf ile uzlaşmak istiyoruz  Gereğini saygılarımla arz ve talep ederiz.(tarih)

BAŞVURUCU VEKİLİ

Ekler:   Vekaletname

Zorunlu Arabuluculuk Başvuru Formu/Dilekçesi Örneği -5-

X ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSU’NA

(İş Kanunu’ndan Doğan Zorunlu Arabuluculuk Başvurusudur)

BAŞVURAN     :

İşçi                       :

Adres                  :

Telefon               :

Vekili                  :

Adres                  :

Telefon               :

KARŞI TARAF :

İşveren                :

Adres                  :

Formun Altı

Telefon                :

Yukarıda unvanı ve adresi yazılı işyerinde müvekkilim ………. olarak(mevsimlik işçi) …….. yılında işe başlamış ve sezon dönemi olan ……… tarihleri arasında, çalışma saatleri …….. olarak çalışmıştır. Tüm çalışma döneminde her gün çalışma yapılmıştır. Prim usulü çalışmış olmakla birlikte çalışmasının karşılığı olarak aylık ortalama ……. TL gelir elde etmiştir. …….. Kurban bayramında çalışma yapılmış ve işveren tarafından çalışmanın karşılığı olarak iki yevmiye verileceği söylenmiştir. Fakat müvekkilim haricinde diğer işçilere iki yevmiye verilmesine rağmen müvekkilime verilmemiştir. Bu nedenle işverene başvuran müvekkilim işveren tarafından iş akdi feshedilmiştir. İşveren tarafından yapılan bu fesih haksız nitelikte olması sebebiyle hak edilen işçilik alacaklarının ödenmesi için arabuluculuğa başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 • İhbar Tazminatı
 • Fazla Mesai Alacağı
 • Hafta Tatili Alacağı
 • Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti Alacağı

Yukarıda belirtilen alacaklara ilişkin müvekkilim işveren ile uzlaşmak istemektedir. Gereğinin yapılmasını vekaleten arz ve talep ederim. (tarih)

BAŞVURAN VEKİLİ

İşçi Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi Örneği -6-

X ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSUNA

(İş Kanunundan Doğan Zorunlu Arabuluculuk Başvurusudur)

Başvuran

İşçinin Adı Soyadı             :

T.C. Kimlik No    :

İkametgah Adresi            :

Telefon                :

Vekili                    :

Karşı taraf

İşyerinin Unvanı               :

Adresi                  :

Telefon                :

Müvekkil yukarıda unvanı ve adresi yazılı işyerinde çalışmaktadır. Müvekkil işveren yanında çalışmakta iken 7 aylık ücretlerini alamamıştır. Defalarca talep edilmesine rağmen işveren ücretleri ödememiştir. Ödemeler tüm istek ve uyarılara rağmen yapılmadığı gibi ödemeler konusunda herhangi bir muhattaba da erişilememiştir.

Bunun neticesinde müvekkil X Noterliği aracılığı ile ….. tarihli ve …… yevmiye numaralı ihtarname ile 4857 sayılı İş Kanununun 24/2-e maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı nedene dayalı olarak feshetmiştir.

Fesihle birlikte işçilik alacaklarının tarafımıza ödenmesi talep edilmiş olmasına karşın, herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir. Neticede İş kanunundan kaynaklanan zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmak gereği tarafımızda hasıl olmuştur.

Bu sebeple müvekkil, aşağıdaki hakları konusunda işveren ile uzlaşmak istemektedir.

1-7 aya ait ücret

2-Ücretin yasal faizi

3- Kıdem Tazminatı

4-Fazla Mesai Ücreti Alacağı

5-UAGB Alacağı

6- AGİ Alacağı

Dilekçede belirttiğimiz hususlar dikkate alınarak, işverenle uzlaşmak istemekteyiz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.(tarih)

Başvuran İşçi Vekili

Ekler:

1-İhtarname Sureti,

2-Vekaletname sureti

Tüketici Arabuluculuğa Başvuru Dilekçesi

ARABULUCULUK BAŞVURU MERKEZİ’NE

İŞÇİ         :

ADRES                 :

VEKİLİ           :

KARŞI TARAF:

İZAHI   :

Müvekkil  ‘ye ait olan … plakalı …  paket aracını  yetkili satıcısından … tarihinde satın almıştır. Aracın devir ve teslim işlemleri yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde … yolu üzere  Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ait olan  petrol istasyonundan yakıt almak üzere istasyona gidilmiştir. İstasyon görevlileri tarafından  numaralı yakıt fişi ile müvekkilin dizel olan araca 60,00-TL’lik Kurşunsuz 95 oktan benzim çekilmiştir.

Benzin istasyonu çalışanları tarafından müvekkilin aracına yanlış akaryakıt konulmasından mütevellit telafisi kabil olmayan zararları meydana gelmiştir. Yanlış akaryakıt konulan aracın yerine ikame araç kullanılmasından kaynaklanan araç kiralama ücreti, çekici ücreti, değer kaybı ve manevi tazminat taleplerimizin tazmini için dava açılacağından işbu arabuluculuk kanun yoluna başvurma zarureti hasıl olmuştur.

Bu kapsamda yukarıda arz ve izah edilen alacak kalemlerinin tazmin edilerek yasal faizi ile birlikte ödenmesi hususunda gereğinin yapılmasını bakımından zorunlu arabuluculuk yasa yoluna başvuruyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda ekte sunduğumuz vekaletname uyarınca müvekkil bakımından aracın değer kaybı, ikame araç bedeli, çekici ücreti ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte müvekkil ödenmesini talep ediyoruz. Gereğinin yapılması vekaleten saygı ile arz ve talep ederim. tarih

ARABULUCULUK YOLUNA BAŞVURAN

VEKİLİ

EKLER:Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 8 Eylül 2020 22:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Tesekkurler paylaşim için.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Emekleriniz için teşekkürler.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.