Ara Kararda Tedbir Nafakasının Başlangıç Tarihi Belirtilmelidir – Yargıtay Kararı: Esas : 2012/5028 Karar : 2012/20972 Tarih : 18.06.2012

Oca 30, 2020 | Nafaka Avukatı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2012/5028
Karar : 2012/20972
Tarih : 18.06.2012

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nezihe Deniz Etral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı Arzu Ünsal vekili tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, 30.03.2010 ila 30.12.2010 tarihleri arasındaki birikmiş on aylık 6.000,00 TL tedbir nafakası ile 230,25 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 6.230,25 TL alacak fazlaya ilişkin kısım saklı tutularak talep edilmiştir. Borçlu tarafından süresinde yapılan itiraz üzerine takibin durduğu, alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle mahkemeye başvurduğu ve mahkemece, tedbir nafakasının dayanağı olan ara kararda nafakanın başlangıç tarihi belirtilmediğinden ara karar tarihinin esas alınması gerektiği, bu sebeple talep edilen tarihlere ilişkin birikmiş nafaka alacağı olmadığından bahisle talebin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Taraflar arasında Bakırköy 6. Aile Mahkemesinin 2010/270 esasında görülmekte olan, davacısı takip borçlusu Oğuzhan Ünsal, davalısı takip alacaklısı Arzu Ünsal olan boşanma davasında, 29.12.2010 tarihli 2. celse ara kararının 3 nolu bendinde “boşanma davası açılmakla ileride artırılmak ve eksiltilmek kaydı ile davalı için aylık 200 TL, anne yanında kalan müşterek çocuklar için ayrı ayrı 200 TL olmak üzere toplam 600 TL tedbir nafakasının davacıdan alınarak davalıya verilmesine” şeklinde tedbir nafakasına hükmedildiği görülmektedir. Söz konusu karar, 2 nolu celsenin bitiminde taraflara tefhim edildiği şekli ile her ne kadar nafakanın başlangıç tarihini içermese de, 29.12.2010 tarihli ayrıntılı yazılan ara kararda; eş için aylık 200 TL, müşterek çocukların her biri için aylık 200 TL olmak üzere aylık toplam 600 TL tedbir nafakasının başlangıç tarihinin, dava tarihi olan 30.03.2010 olarak belirtildiği anlaşılmaktadır. (aile mahkemesince verilen ara kararda maddi hataya dayalı ibareler her zaman mahkemesince tavzih edilebilecektir.)

O halde mahkemece, Bakırköy 6. Aile Mahkemesinin 2010/270 esas sayılı boşanma davası sırasında verilen 29.12.2010 tarihli “Ara Karar” başlıklı kararı uyarınca nafaka başlangıç tarihi 30.03.2010 günü esas alınmak suretiyle, borçlunun itirazında belirttiği hususlara göre, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile itirazın kaldırılmasının reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan HMK’nun 297. maddesinin (1). fıkrası gereği hükmün “Türk Milleti Adına” verilmesi ve aynı fıkranın (e) bendi gereği hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.