APİS(Arsa Payı) Sözleşmesinde Avans Faizi ve Eksik Metrekare Tazmini

APİS Sözleşmesinde Avans Faizi ve Eksik Metrekare Tazmini

APİS Sözleşmesinde Avans Faizi ve Eksik Metrekare Tazmini

  • Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında imzalanan sözleşme uyarınca toplam 22 daire yapılacağı ve davacıya 6 adet daire verileceği ancak imar mevzuatında yapılan değişiklik sonucu toplamda 20 daire yapıldığı ve davacının yüzölçüm açısından 18,55 m² lik bir hak kaybının olduğu ve bu kaybın değerinin 55.650,00 TL olarak belirlendiği, şerefiye farkı ile eksik daire bedeli taleplerinin ise kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  • Arsa sahibi avans faizi isteme hakkına sahiptir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

APİS Sözleşmesinde Avans Faizi ve Eksik Metrekare Tazmini – Yargıtay Kararı


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, davalı yüklenici tarafın sözleşmede verilmesi taahhüt edilen 6 bağımsız bölümden 5 tanesini davacıya verdiğini, sözleşmeye göre ön cepheden bağımsız bölüm verilecekken arka cepheden verildiğini, ayrıca bağımsız bölümlerin hakkaniyete aykırı projelendirilmesi nedeniyle brüt alanlarda m² farkı oluştuğunu öne sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 3.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davacı 01.10.2015 tarihinde davasını ıslah etmiştir.

Davalı vekili, sözleşmeye konu bağımsız bölümlerin süresinden önce bitirilerek davacıya teslim edildiğini ve davacı tarafından ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin kabul edildiğini öne sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında imzalanan sözleşme uyarınca toplam 22 daire yapılacağı ve davacıya 6 adet daire verileceği ancak imar mevzuatında yapılan değişiklik sonucu toplamda 20 daire yapıldığı ve davacının yüzölçüm açısından 18,55 m² lik bir hak kaybının olduğu ve bu kaybın değerinin 55.650,00 TL olarak belirlendiği, şerefiye farkı ile eksik daire bedeli taleplerinin ise kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve temyiz edenin sıfatına ve öne sürülen temyiz sebeplerine göre davalı vekilinin tüm davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Somut olayda, yüklenici olan davalı ile davacı arsa sahibi arasındaki uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, bu sözleşme, 6102 Sayılı TTK’nın 19/2. madde hükümleri uyarınca davacı arsa sahipleri için de ticari … niteliğinde olduğundan, ticari işlerde 3095 Sayılı Yasa’nın değişik 2/2. maddesi gereğince avans faizi isteme hakkına sahip davacı tarafından ticari faiz istenmesine rağmen mahkemece, kabulüne karar verilen alacağa yasal faiz uygulanması doğru olmamış ve kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiş ise de, hüküm fıkrasında yapılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamaya gereksinim göstermediğinden, HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca kararın, aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) no.lu bentte açıklanan nedenle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) no.lu bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile kararın “HÜKÜM” bölümünün 1. bendindeki “Yasal” ibaresi hükümden çıkarılarak, yerine “Ticari” ibaresinin eklenmesine ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, davacıdan alınan temyiz peşin harcın istek halinde kendisine iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. ( 23. Hukuk Dairesi 2016/2635 E. , 2019/314 K. MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 14 Temmuz 2020 07:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.