Apartman Yönetimindeki Aykırılıkların Giderilmesi Davası

Oca 25, 2021 | Kat Mülkiyeti Hukuku

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI  :   (T.C: )

VEKİLİ  :

DAVALI  :  Apartman Yönetimi Adına Yönetici (T.C: ) –

KONU  : Apartman yönetimindeki Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırılıkların tespiti ve giderilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

 1. Müvekkilim … adresinde 4948 ada 13 numaralı parsel üzerinde bulunan taşınmazda 10/01/2017’den beri … kat … nolu bağımsız bölüm sahibi, kat malikidir.
 2. Davalı yönetici, müvekkilimin bu kazanımından önce Kat malikleri kurulunca yönetici olarak seçilmiştir. Her yıl alınması gereken kat malikleri kurulu kararı olmaksızın halen yönetici sıfatına haizdir.
 3. Müvekkilim Apartman Yönetim Planı ve 634 sK uyarında hakkı ve yükümlülüğü olduğu Kat Malikleri Genel Kurul Toplantılarına katılması gerekmektedir. Car’i olan Apartman Yönetim Planının 7. Maddesinde Kat Malikleri Kurulu toplantısının zamanı ve usulü açıklanmıştır. Buna göre yapılması gereken her yılın ilk olağan toplantısı OCAK ayında yapılması gerekmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. Maddesinde de yılda en az bir kere olağan toplantının yapılması düzenlenmesi de yer almaktadır. Usulüne uygun bir olağan toplantı ve olağanüstü toplantı daveti tüm kat maliklerine yapılmalıdır. Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen toplantıya çağrı usulüne uyulmadığı hallerdealınan Kat Malikleri Kurulu kararların iptaline Yargıtay 20HD, 02/05/2019,2018/6385E, 2019/3024K ve 20.HD,05/02/2020, 2017/1085E, 2018/563 kararlarında yer verilmiştir.
 4. Bağımsız bölümün kazanımından işbu davanın açıldığını güne kadar olağan veya olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı yapılmamıştır, böyle bir durum bazı bağımsız bölüm sahiplerinin de cihetindedir. Müvekkilim, yönetici tarafından toplantılardan dışlanma veya (herhangi vasıtayla dahi) haber verilmeme nedeniyle varsa yapılan olağan veya olağanüstü toplantılara çağrılmamıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar usul ve yasaya aykırıdır.
 5. Yönetim Planı 5. Maddesi ve KMK m.32/3 hükmü uyarınca ana gayrimenkulün kullanılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkların ve bilumum diğer hususların Kat Malikleri Kurulunca çözümlenip karara bağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda yöneticiye; ocak ayında yapılmış olması gereken 2020 yılı ilk olağan toplantısının yapılması gerektiği hususunu … Noterliği’nin28/02/2020 tarihi ve 04644 yevmiye numaralı İhtarnamesinde yöneticiye bildirmiş bulunmaktayız. İşbu davanın açıldığı 09/06/2020 tarihine kadar 2020 yılı ilk olağan toplantısı yapılmamıştır. “Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması” görevini yerine getirmediği açıktır.
 6. Davalı yönetici; KMK 35. maddesinde görevleri düzenlenmiştir. Yöneticinin tabiri caizse en basit görevi olan korunma, onarım, temizlik gibi bakım işlerinin yönetimi ve giderlerin (aidat) zamanında kat maliklerinden toplanması ve temel temizlik gibi basit giderlerinin karşılanmasını dahi yerine getirememektedir. Apartmanımızın uygun aralıklarla temizlenmediği hususu tüm kat maliklerince bilinmektedir.
 7. Apartmanımızda denetçi olduğu, varsa kim olduğu bilgisi dahi bulunmamaktadır. Bu nedenle davalı yönetici olduktan sonra toplantı yapılarak denetçi atanmasını kabul etmediğini, kendi başına kararlar alıp karar defterinin tek başına eklemeler yaptığı, apartmanı tek başına yönetmeye çalıştığını düşünmekteyiz. Yöneticinin Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince tutması gerekli olan defterler gelir-gider defteri ve karar defterleridir. Bu defterlerin noterce tasdik ettirilmemesi, hatta kat maliklerince bilinmeyen denetçinin denetimine sunulması gibi aykırılık oluşturacak nedenlerle incelenmesi, söz konusu defterlerin usulüne uygun tutulmamasından dolayı KMK m.33/son fıkra gereği para cezasına hükmedilmelidir. Kat Maliklerinden gizlenmesi için sıraladığımız nedenler için toplantı çağrısında bulunmadığını düşünmekteyiz.
 8. Apartman Yönetim Planının 13. Maddesi ve KMK m.39 düzenlemesiyle her OCAK ayında gelir-gider hesabı ve her yıl zorunlu olan işletme projesini Kat Malikleri Kuruluna sunarak yöneticinin hesap verme sorumluluğu bulunmaktadır. Davalının yapılmayan toplantılar nedeniyle bu görevini yerine getirmediğini düşünmekteyiz. Yapılmayan toplantılarla işletme projelerindeki hesapların, harcamaların belgeleriyle birlikte usulüne uygun olup olmadığının bilirkişi marifetiyle incelenerek tespit edilmesi ve sorumlu tutulması gereken hususlarda cezalandırmalıdır.

HUKUKİ NEDENLER : 634 sK KMK,TBK, HMK ve ilgili yasal tüm mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

 1. Apartman Genel Kurul ve Karar Defteri (Davalı yöneticiden celbini talep ederiz),
 2. Apartman Gelir-Gider Hesap Defteri (Davalı yöneticiden celbini talep ederiz),
 3. Bilirkişi incelemesi
 4. Tanık
 5. Yemin
 6. Yasal tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulu ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle

 1. İşbu davanın kabulüne,
 2. Yöneticinin defterleri Sayın Mahkeme’nize teslimine,
 3. Defterlerde yer alan kanununa ve usule aykırılıkların bilirkişi marifetiyle tespitine,
 4. Tespit edilen kanuna ve usule aykırı kararların iptaline,
 5. Yöneticiye görevini ihmal ettiğinin tespiti halinde KMK uyarınca ceza verilmesine,
 6. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim.09/06/2020

Davacı Vekili

EKLER

 1. Yargıtay 20.HD, 02/05/2019,2018/6385E, 2019/3024K İlamı
 2. Yargıtay 20.HD, 05/02/2020, 2017/1085E, 2018/563K İlamı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: