Bir Sayfa Seçin

…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI : VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI : DAVA KONUSU : Yönetim planında değişiklik yapılması istemidir.  AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil, …  ilçesi, …  mahallesi, …  sokakta bulunan; tapuya …  2-Davacı, …  tarihli yönetim planının … . maddesinde yer alan hükmün değiştirilmesi isteminde bulunmuştur. (EK-2- Yönetim planı) Şöyle ki: … .

3-Ancak bu istem diğer kat maliklerince reddedilmiştir. Şöyle ki: … . Yönetim planında yer alan hükmün değiştirilmesi isteminin Kat Malikleri Kurulunca reddedilmesi sebebiyle işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : KMK. md. 28, md. 33 ve sair hukuki mevzuat. DELİLLER : 1-Tapu kayıtları,

2- Yönetim planı ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile yönetim planının … . maddesinin davacı müvekkilin talebi doğrultusunda  değiştirilmesine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla   

DAVACI VEKİLİ
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi