Apartman İsim Hakkı Davası

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI        :

VEKİLİ         : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

DAVALI       :

T.KONUSU    : Yönetim planı gereği apartmanın isim hakkının müteahhide ait olması sebebi ile Yönetim Planında ki apartman isminin apartmana verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil davacı ile arsa sahibi ……………..arasında 27.08.2013 tarihinde ………….. Noterliğinin …………. tarih ve 5989 yevmiye no’lu gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiştir.Bu sözleşmeye göre,………….. ili ……….. İlçesi ………… Köyü Sömek Mevkii 22/2 pafta nolu 370 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazı A parseli ve B parseli olarak ikiye ifraz edilip yeni oluşan parsellerden A parseli üzerine inşa olunacak olan zeminde dükkan ve zemin üstü ve normal 6 katlı toplam 7 katlı binanın inşa ve idilmesi husunda anlaşma yapmışlardır.

 

Dava konusu 370 parsel ifraz edilip 111 parsel ve yenileme ile de 115/1 parsel ve 1112 parsel yenileme ile 115/2 parsel şeklinde ifraz edilmiştir.Söz konusu bina 115/1 parsel üzerine inşa edilmiş olup bu parsele ilişkin yönetim planı da Tapu müdürlüğünden alınıp dosyaya ibraz edilmiştir.

Noter sözleşmesinin teknik şartlar bölümünün 26.maddesi  “Apartmanın isim hakkı müteahhide ait olacaktır” şeklindedir. Ayrıca …………….. Tapu Müdürlüğünde kat mülkiyeti kurulurken düzenlenen binanın Yönetim Planında da Apartmanın adının………………….Apartmanı olacağı belirtilip hüküm altına alınmıştır.                   

 

Yargıtay’ın çok sayıda kararında da bu durum düzenlenmiş olup Yargıtay 18.Hukuk Dairesi bir kararında şöyle hüküm kurmuştur:”Kat malikleri kurulu, yasaya aykırı olmamak kaydı ile yönetime ait her türlü kararları almaya yetkilidir. Apartman adının yönetim planında yer almadığına göre, bu adın değiştirilmesine karar verebilir. Arsa sahibi ile yüklenicinin yapmış oldukları mukavelede koydukları isim, yönetim planında yer almıyorsa kat malikleri kurulu adı değiştirebilir. (Y. 18. H.D., 23.1.2003 gün, 2002/11424 E., 2003/185 K.).”Yani apartmanın isim hakkı Yönetim Planında yer alıyorsa kat malikleri kurulu apartmanın ismini değiştiremez.

Somut olayımızda,davalılar söz konusu apartmanın adı Yönetim Planında ……………. Apartmanı olarak belirlenmiş ve tabela olarak da apartmana asılmış olduğu halde bir süre önce ilgili apartmandan tabela sökülerek farklı bir isim konup apartmana asılmıştır…………….Apartmanı isminin tekrar apartmana verilmesi ve tabela olarak da asılması amacıyla da ilgili yasa maddesi ve Yargıtay Kararları ışığında bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER  :K.M.K,MK,BK VE ilgili mevzuat

 

DELİLLERİMİZ           :………. ili ……….. İlçesi ………. Köyü Sömek Mevkii 115/1 parselde kayıtlı gayrimenkulün tapu kayıtları ve Yönetim Planı,……….. Noterliği tarafından 27.08.2013 tarih ve 5989 yevmiye no’lu Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve diğer her türlü delil

 

SONUÇ VE İSTEM       :Yukarıda ayrıntılarıyla anlatılmaya çalışılan nedenlerle …………… ili …………… ilçesi 115/1 parselde kayıtlı gayrimenkul üzerine inşa edilen binanın adının Yönetim Planında yer aldığı şekliyle …………………. Apartmanı olarak belirlenmesi ve bu şekilde binaya asılması talebimizin kabulü ile yargılama giderlerinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla dilerim.16.11.2016

                                                                                            DAVACI VEKİLİ

  Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.