Apartman Aidatı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Oca 25, 2021 | Kat Mülkiyeti Hukuku

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI:

KONU : … İcra Müdürlüğü’nün 2018/XXXXX E. Sayılı dosyaya yapılmış İtirazın İptali ile Takibin Devamına ve Davalının %20 İcra İnkâr Tazminatına Mahkûm Edilmesine Karar Verilmesi Talebidir.

TAKİBE KONU İCRA DOSYASI: … İcra Müdürlüğü’nün … Esas

DAVA DEĞERİ: ……-TL  (Takip çıkışı)

AÇIKLAMALAR

I-USULE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR;

1-) XXXXXX  XXXXXX XXXXX XXXXXX/XXXXXX adresinde bulunan XXXXX XXXXXX XXXXX’nde ikamet eden ve mülkiyet hakkına veya kiracı sıfatıyla dairelerde zilyetliğe  kat malikleri tarafından yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu durum, sayın mahkemeye ibraz ettiğimiz yönetim kurulunun ……2018 günlü defteri dahil belgelerden anlaşıldığı gibi, XXXXX XXXXXX XXXXX Genel Kurul tutanakları ile Yönetim Kurulu defter ve tutanaklarının celbedilmesi ile daha net olarak anlaşılacaktır.

Dolayısıyla, XXXXX XXXXXX XXXXX’nde ikamet eden ve mülkiyet hakkına veya kiracı sıfatıyla dairelerde zilyetliğe  kat malikleri adına, XXXXX XXXXXX XXXXX yönetim kurulunun davacı sıfatı mevcuttur.

2-) Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 2016/15 esas-2016/12830 karar sayılı ve 18.10.2016 günlü ilamında aynen “…Mahkemece yapılacak iş; öncelikle davalı … Apartmanı B Blok’ta Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bir yönetim oluşturulup oluşturulmadığını belirlemek, oluşturulmamış ise tüm kat maliklerini davaya dahil etmek, daha sonra C Blok’a ait talep edilen dönem içerisindeki tüm defter ve belgeleri getirterek davacının yöneticilik yapıp yapmadığını belirlemek, davalı tarafça dava dışı … Apartmanı’na karşı iş bu davada talep edilen süreleri de kapsayacak şekilde hizmet tespiti davası açıldığı iddia edildiğinden … 12. İş Mahkemesi’nin 2012/134 esas sayılı dosyasını dosya arasına alarak incelemek ve toplanan delillere göre varılacak sonuca göre hüküm kurmaktan ibarettir….” Şeklindeki ilamı ve benzer içtihatları ile uygulama, mezkur davada, XXXXX XXXXXX XXXXX yönetim kurulunun davalı sıfatı olduğunun teyididir.

II-ESASAS İLİŞKİN AÇIKLAMALAR;

1-) Pafta,   ada,   parsel sayılı,  XXXXXX  XXXXXX XXXXX XXXXXX/XXXXXX adresinde bulunan adresimnde bulunan XXXXX XXXXXX XXXXX A Blok, ….nolu dairenin kat malikidir.

2-) Hakkında icra takibi kesinleşen Dava dışı XXXXX XXXXXX XXXXX (TC No: …….) ise, davalı XXXXX XXXXXX ’nün icra takibine ve davaya konu aidat alacağının bulunduğu dönemlerde kiracısıdır.

3-) XXXXX XXXXXX XXXXX’nin genel kurul kararı ile 2015 yılı için 200-TL aidat kararlaştırılmış, 50-TL ise   aidatı kararlaştırılmıştır.

Söz konusu apartmanın yönetim kurulunun kararları gereği,ortak gider,aidat,ek katkı ödemeleri vs. gibi ödemeler, mülkiyet sahipleri veya kiracıları tarafından koşulsuz şartsız ödenecek olup,bu husus tüm kat maliklerince onaylanarak imza altına alınmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanunumuzun Ortak Giderlere katılmayı düzenleyen 72. maddesinin 3.bendinde “Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.” denilmiştir.

Her ne kadar borçlu itirazında dairesini alacaklıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı kullanamadığını ve zararları olduğunu beyan etmişse de söz konusu durum ayrı bir dava konusu olduğundan ve ilgili yasa ve yönetim kurulu kararı gereği; aidat,ortak gider vs. gibi ödemelerin sorumluluğundan kurtulamayacaktır.

4-) davalı XXXXX XXXXXX  ve Hakkında icra takibi kesinleşen Dava dışı XXXXX XXXXXX XXXXX (TC No: …….), müştereken ve müteselsilen sorumlu bulundukları, ………….2015 tarihli aidat alacağı için …-TL, ortak yakıt gideri için ..-TL, …………2015 tarihli aidat alacağı için …-TL, ortak yakıt gideri için …-TL, …………2015 tarihli aidat alacağı için …-TL, ortak yakıt gideri için ..-TL ve …..2018 tarihli ortak aidat miktarı 50-TL olmak üzere toplam ……-TL apartman aidat gideri ve ortak yakıt gideri borcu bulunmaktadır.

5-) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesine göre;     (Değişik fıkra: 13/04/1983 – 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik fıkra: 13/04/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, (Değişik ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. Maddesine göre;  

– (Değişik fıkra: 13/04/1983 -2814/10 md.) Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira, miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu ödemiyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. (Değişik cümle: 14/11/2007-5711 S.K./10.mad.) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 893 üncü maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır .

(Değişik fıkra: 13/04/1983 – 2814/10 md.) Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 72. Maddesine göre;  

Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

6-) Yani, Yukarıda yer alan madde hükümleri gereğince ana taşınmazın giderlerinden esasen kat maliki sorumlu olmakla birlikte bağımsız bölümü kullanan da bu masraflardan kat maliki ile birlekte müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple bina yöneticisinin ödenmeyen apartman giderlerini ister kat malikinden isterse bağımsız bölümü kullanan kiracıdan talep etme hakkına sahiptir.

7-) Bu nedenlerle, davalı XXXXX XXXXXX  hakkında, müvekkil/davacı alacaklı adına borcu nedeniyle XXXXXX 9. İcra Müdürlüğü’nün 2018/XXXXX Esas sayılı dosyasında icra takibine başlanmış ve davalı XXXXX XXXXXX  tarafından işbu icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştur. Davalı/borçlunun itirazları mesnetsiz olup itirazının iptal edilmesi gerekmektedir.

😎 Davalı/borçlu, söz konusu müvekkil/davacı/alacaklı sitedede bulunan dairenin kat malikidir. Davalı/borçlunun icra dosyasına yapmış olduğu itirazlar haksızdır. Davalı/borçlu kötü niyetlidir ve sırf ilamsız icra takibini sürüncemede bırakmak amacıyla haksız itirazda bulunmuştur. Davalı/borçlu da borcunu bilmektedir. İcra takibine konu alacak likit/belirlenebilir alacaktır. Alacağımızı sürüncemede bırakma kastıyla hareket eden borçlunun haksız itirazının iptali ile %20 İcra İnkar Tazminatını da talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

9-6100 Sayılı HMK’nun 389. maddesi: Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

İhtiyatî tedbirde asıl olan ihtiyatî tedbire esas olan bir hakkın bulunması ve bir ihtiyatî tedbir sebebinin ortaya çıkmasıdır. Bunlar ihtiyatî tedbirin temel şartlarını oluştururlar. Maddede bu iki hususa yer verilmiş ihtiyatî tedbire dair hak ve özellikle ihtiyatî tedbir sebebi genel olarak belirtilmiştir. Tedbir talebinin kabulü veya reddi bir kısım genel ilkeler konularak hakime bırakılmış, ancak ihtiyati tedbirin uyuşmazlık konusu hakkında verileceğini düzenlemiştir.

İhtiyati tedbire esas olan hakkın iyi belirlenmesi gerekir. Taraflar arasında çekişmeli olan şey veya yargılama konusunu oluşturan hak, aynı zamanda tedbirin konusu hakkı da oluşturacaktır. Kanun, “uyuşmazlık konusu hakkında” diyerek bu hususa vurgu yapmıştır (m. 389/1).

Hal böyle olunca, davacıya vekaleten açılmış bulunan itirazın iptali davasında, alacağımızın, kuvvetli delillerle sabit olması nazara alınarak; davalının, borcundan kurtulmak maksadıyla mallarını, alacaklarını, hisselerini gizleme, kaçırma veya kaçmaya hazırlanma ve bu maksatla müvekkillerimizin haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunma ihtimalleri vardır. Davalının, mallarını kaçırması durumunda, davacının mağduriyet daha da artacaktır.

Sayın mahkemenizce karar verilip İcra takip dosyasındaki icra prosedürleri yerine getirilene kadar, davalının borcundan kurtulmak maksadıyla mallarını, alacaklarını, hisselerini gizleme, kaçırma veya kaçmaya hazırlanma ve bu maksatla davacının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunma ihtimali göz önünde bulundurularak davalının menkul ve gayrimenkul malları ile banka ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının, 3. Kişilere devrinin önlenmesi amacıyla “satılamaz-devredilemez-ipotek edilemez-başkaca tasarrufu sınırlayıcı işlem yapılamaz“ şerhinin konularak ihtiyaten tedbir karar verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2005 / 9183 -2005 / 12547  EK sayılı ve 15.12.2005 günlü ilamı ve benzer içtihatları, ihtiyati haciz koşullarının oluştuğunu teyit etmektedir.

10-) Bu nedenlerle iş bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6100 Sayılı HMK­, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, TMK,  2004 S. K. m. 67 vd ve diğer yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) XXXXXX 9. İcra Müdürlüğü’nün 2018/XXXXX Esas sayılı dosyası,

(XXXXXX 9. İcra Müdürlüğü’nden celbedilmelidir.)

2-) XXXXXX 9. İcra Müdürlüğü’nün 2018/XXXXX Esas sayılı dosyasına konu alacağa ilişkin aidat ve yakıt giderleri belgeleri,

3-) Pafta,   ada,   parsel sayılı,  XXXXXX  XXXXXX XXXXX XXXXXX/XXXXXX adresinde bulunan adresimnde bulunan XXXXX XXXXXX XXXXX A Blok, ….nolu dairenin tapu kayıtları,

(İlkadım Tapu Sicil Müdürlüğü’nden celbedilmesi gerekmektedir.)

4-) Bilirkişi İncelemesi.

5-)Bilahare açık kimlik ve adresleri ibraz edilecek tanıklar.

6-) HMK 225. Madde,

7-) Her türlü yasal kanıt,

😎 Bilahare ibraz edeceğimiz delil listesi.

9-Davalının delil listesi ibraz etmesine karşılık mukabil delil listemiz,

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1-Davalı/borçlu firmanın mal kaçırma ihtimaline binaen İhtiyati tedbir talebimizin kabulüyle tebligat ve duruşma yapılmaksızın tensiben, Davalı/borçlu firmanın taşınır, taşınmaz mallarıyla üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesine,

2-Davalı/borçlu firmanın haksız ve kötü niyetli itirazının İPTALİNE VE TAKİBİN DEVAMINA,

3-Davalı/borçlu firmanın takip konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına MAHKUM EDİLMESİNE,

4-Davalı/borçlu firmanın, icra takibine kötüniyetli olduğundan, HMK’nun 329. Maddesi gereğince disiplin para cezası ile mahkum edilmesine, 

5-Mahkeme masraflarının ve avukatlık ücretinin davacı karşı tarafa yükletilmesine,

6-Ekli kanıtlarımızın dosyaya kabulüne,

7-Diğer delilleri ibraz etmemiz için tarafımıza süre verilmesine karar verilmesini

Bilvekale karar verilmesini talep ederiz.

Davacı/alacaklıVekili                                                                                                               

EK: 1-) … İcra Müdürlüğü’nün 2018/XXXXX Esas sayılı dosyasına konu alacağa ilişkin aidat ve yakıt giderleri belgeleri,

2-) Pafta,   ada,   parsel sayılı,  … adresinde bulunan adresinde bulunan …. A Blok, ….nolu dairenin tapu kayıtları,

3-Vekaletname.

Apartman Aidatı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

ADANA  NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI               :

VEKİLİ                   : 

 DAVALILAR       : 

DAVA DEĞERİ  :        

KONU                   : İtirazın kısmi iptali ile takibin devamına ve % 20 den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimiz hk.       

AÇIKLAMALAR:

Davalılar aleyhine, müvekkilim tarafından, 01.12.2017 tarihinden 01.06.2018  tarihleri arası birikmiş aidat, ortak gider alacağı olan 773,67  TL’nin tahsili amacıyla Adana … İcra Müdürlüğü …  E. Sayılı dosya ile ilamsız takiplerde haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Borçlulara gönderilen ödeme emri … tarihinde tebliğ edilmiş olup davalı taraf “… Sitesi Yönetim Kuruluna borcum yoktur , faiz talebi yasaya aykırı olup haksızdır.”  Şeklindeki beyanıyla borca ve faize itiraz etmiş takibi durdurmuştur. Haksız, mesnetsiz ve kötü niyetli olarak takibin bütününe yapılan itirazın kısmi olarak iptali gerekmektedir. Şöyle ki ;    

1-Davalı  … Sitesinde Kat irtifak sahibidir. (EK-1 Tapu Fotokopisi)

2-Müvekkil … yönetim kurulunun kararları gereği, ortak gider, aidat, ek katkı ödemeleri vs. gibi ödemeler, mülkiyet sahipleri veya kiracıları tarafından koşulsuz şartsız ödenecek olup, bu husus kat maliklerince onaylanarak imza altına alınmıştır. (EK-2 )

3-Kat Mülkiyeti Kanunumuzun Anagayrimenkulün Genel Giderlerine katılmayı düzenleyen 20. Maddesinde ; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

 1. Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

  b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (EKLENM
  İŞ İBARE RGT: 28.11.2007 RG NO: 26714 KANUN NO: 5711/9), güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;     

  Katılmakla yükümlüdür.       

  c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi ba
  ğımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.” denilmiştir.

4- Anılan madde gereğince davalı, sitenin ortak giderlerine  katılmakla yükümlü olup davalının bu yükümlülükten kaçınması mümkün değildir. Davalının faiz itirazını kısmi olarak kabul etmekle birlikte Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları doğrultusunda , davalının birikmiş aidat borçlarına , ödeme emrinin tebliğ tarihi  olan 23.06.2018 tarihinden itibaren anılan kanun maddesi gereği aylık yüzde 5 gecikme cezası uygulanmasını talep etmekteyiz.

DELİLLER                              :

–  Adana … İcra Müdürlüğü … E. Sayılı dosya

–  … Sitesi Yönetim Karar Defteri

-Tapu kaydı

– Bilirkişi incelemesi , tanık ve her türlü sair yasal deliller.


TALEP VE SONUÇ:   Yukarıda açıklanan nedenlerle Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulması kaydıyla ; Borçlunun İTİRAZININ KISMİ İPTALİ ile TAKİBİN 773,67  TL ÜZERİNDEN DEVAMINA , BİRİKMİŞ AİDAT BORÇLARINA ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ TARİHİ OLAN … TARİHİNDEN İTİBAREN %5 GECİKME CEZASI UYGULANMASINA ,   % 20 dan az olmamak kaydıyla İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNE ve Yargılama giderleri ile ÜCRETİ VEKALETİN karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.09.11.2018

EK :

 1. Tapu kaydı
 2. Aidata ilişkin kat malikleri kurulu kararları ile site yönetim kararları sureti
 3. Emsal Yargıtay İçtihatları
 4. Vekaletname sureti

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: