Anne İsminin Düzeltilmesi Davasında DNA Testi Zorunludur – Yargıtay Kararı

Anne İsminin Düzeltilmesi Davasında DNA Testi Zorunludur

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davalı Aysel Beğer tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili dava dilekçesinde davalılar E., A. ve E. B.’in nüfus kaydında M. olarak geçen anne kaydının N. S. olarak düzeltilmesini istemiştir.
Mahkemece annelerinin M. B. olmadığının tespitine, annelerinin N. S. olarak düzeltilmesi istemleri yönünden davacıların aktif husumet ehliyetleri bulunmadığından reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, kararın 18. Hukuk Dairesi’nin 04/10/2012 gün 2012/10509-10633 sayılı ilamı ile “… sadece tanık beyanları ile yetinilmeyip, iddia ile ilgili DNA testi yaptırılmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi” gerekçesi ile bozulduğu, mahkemece bozma ilamına uyularak yargılamaya devam edildiği, E. B. yönünden DNA testi çalışmasının tamamlandığı, E. ve A.’in ise ihtara rağmen kan örneği vermedikleri, annelerinin M. olmadığı yönünde beyan ve dilekçelerinin bulunduğu yönünde beyanları olduğu gerekçesi ile dava kısmen kabul edilmiş ise de; nüfus kayıtlarındaki düzeltme davaları kamu düzeni ile yakından ilgili olup, mahkemeler hiçbir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorundadır. Bu bağlamda ilgililerin zorla temini ile iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp, alınacak rapor da gözetilerek karar verilmesi gerektiği düşünülmeden eksik inceleme ile davanın kısmen kabulü doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve istek halinde peşin harcın temyiz edene iadesine, 19.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.( T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/84 K. 2017/474 T. 19.1.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 7 Haziran 2020 07:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.