Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Çevrilmesi

Anlaşmalı boşanma duruşması sonrasında taraflara gerekçeli karar tebliğ edilir. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 14 gün içerisinde bir itirazları var ise Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurmaları ihtar edilir. Adana’da duruşması sona eren anlaşmalı boşanma davanız sonrasında bu niyetinizden vazgeçmek ve çekişmeli bir boşanma davası açmak isteyebilirsiniz. Bu durumda İstinaf aşamasında olan kararınıza itiraz ederek boşanmanızın çekişmeli bir şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz. Aşağıda istinaf aşamasına gelmiş anlaşmalı boşanma davasının ne şekilde çekişmeli boşanmaya çevrilebileceğine yönelik dilekçe örneği mevcuttur.


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

İSTİNAF TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI :  

VEKİLİ                          : Av. Saim İNCEKAŞ

 DAVACI                      :  

VEKİLİ                         :  

KONU                          : X sayılı kararının istinaf incelemesi istemlerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :

Yukarıda esas ve karar numarası belirtilen dosyada davalı müvekkil ile davacının boşanmalarına, nafaka, maddi, manevi tazminat ve mal rejiminden kaynaklanan alacaklar bakımından talep söz konusu olmadığı için bu konuda karar verilmesine yer olmadığına ve boşanma protokolünün aynen tasdikine karar verilmiştir.

Ancak bu boşanma sürecinde davacı tarafından müvekkilin iradesi sakatlanmıştır. Anlaşmalı boşanmaların en önemli unsuru olan “serbest irade” mevhumu müvekkil bakımından sağlanamamıştır.

Yerleşik Yargıtay İçtihatları gereğince anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar taraflar her zaman iradelerinden dönebilmekte ve anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davası şeklinde görülmektedir.

Taraflar 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” ( TMK m. 166/1-2 ) olarak görülmesi gerekir.

Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2017/1179 E.  2017/2064 K. 28.2.2017 Tarihli Karar

Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir (HUMK.md.439/2). Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.” Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2014/20325 Esas 2015/4097 Karar sayılı kararı

 

Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince anlaşmalı boşanma yönünden tarafların karar kesinleşinceye kadar her zaman iradesinden dönülebileceği kabul görmüş iken, haklı sebepleri olan ve iradesi sakatlanan müvekkil açısından anlaşmalı boşanma hükmünün bütünüyle geçersiz hale geleceği aşikârdır.

Yukarıdan beri anlattığımız hususlar sebebiyle iş bu Yerel Mahkeme kararını istinaf etmek zarureti hâsıl olmuştur.

Tüm belirttiğimiz sebepler ve Sayın Başkanlığınızın resen gözeteceği hususlar yönünden iş bu Yerel Mahkeme Kararını İstinaf Ediyoruz.

İSTEM SONUCU                   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Sayın Başkanlığınızın resen göreceği hususlar ve Kamu Düzeninden kaynaklanan diğer sebepler uyarınca, Yerel Mahkeme Hükmünün lehimize olarak KALDIRILMASI suretiyle HAKSIZ DAVANIN REDDİNE karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.  03.12.2018

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN DAVALI VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ

 

Eki : Onanmış Vekaletname

 

 

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.